I. világháborús emlékművek (Vál)

Vál

Avatás: 1928. november 4.

Alkotó: Erdey Dezső

Vál község képviselő-testülete 1923. szeptember 24-én határozatot hozott a világháborúban elesett hősök emlékének megörökítéséről. A költségek fedezésére kilencven mázsa búza értéket szavaztak meg, amely összeget elsősorban önkéntes adományokból kívántak begyűjteni. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága felülvizsgálta a határozatot, amit végül nem hagyott jóvá, mivel a költségeket az akkori viszonyok között túl magasnak ítélte, a nemes cél elérésére pedig egy egyszerűbb emlékmű vagy emléktábla felállítását is elegendőnek tartotta. A bizottság utasította a községet, hogy a hősök emlékének megörökítésére felállítandó emlékmű vagy emléktábla elkészítésére írjanak ki nyilvános pályázatot, majd a község anyagi viszonyainak megfelelően határozzanak újból.[1]

Néhány évvel később sikerült az emlékművet felállítani, az avatásról a község monográfiájában a következő sorok olvashatóak: „1928. november 4-én az őszi idő novemberi hangulatában a világháborúban elesett hősök kegyeletét ünnepelte a község, amikor 126 váli hősi halottnak emeltek maradandó emléket, kik ott maradtak a harctereken virrasztani, figyelni, őrt állani, míg a régi Nagy-Magyarország határain meg nem jelenik zászlójával a magyar katona. A község teljes ünnepi díszt öltött. Mindenki ott állt a szobor körül. A vármegye részéről megjelentek: dr. Havranek József alispán, dr. Halász Géza főjegyző, dr. Milosevits Miklós árvaszéki ülnök. A hadsereg képviseletében: Boór Olivér ezredes, a honvédelmi miniszter és a dandár képviseletében Jeszenkszky Ferenc őrnagy, a 3. gyalogezredből. A csendőrség képviseletében Lózsa Jenő csendőrkerületi parancsnok. Azonkívül az előkelőségek egész sora: Dreher Jenő nagybirtokos, Hardy-Dreher Béla, Andretti Károly, a képzőművészeti főiskola tanára, dr. Berzsenyi Zoltán, a Szent György kórház igazgató főorvosa, Erdey Dezső szobrász. Vál község részéről: Balázs Károly főszolgabíró, dr. Korniss Elemér tb. főszolgabíró, dr. Thury Béla tb. főszolgabíró, Chay Antal plébános, dr. Nagy Gyula körorvos. Janovich István gyógyszerész. Bischof Antal községi jegyző, vitéz Halász Ferenc községi bíró, Kokas Ignác ipartestületi elnök. Pontosan 11 óra volt, mikor József főherceg tábornagyi díszben megérkezett szárnysegédje kíséretében. A díszkapunál vitéz Halász Ferenc községi bíró fogadta lelkes üdvözlővel. Ezután az emlékmű elé vonultak és megkezdődött az ünnepély a Szózat eléneklésével, amit a római katolikus dalárda adott elő. Balázs Károly főszolgabíró, aki az egész akciónak irányító lelke volt, és akinek fáradhatatlan hazafias munkálkodása teremtette meg az alkalmat a hősök szobrának a leleplezésére, kedves beszéd kíséretében kérte fel József főherceget a magyar katonák atyját, ünnepi beszédének elmondására és a szobor leleplezésére. József főherceg – aki ezúttal a 1001-ik hősi emléket leplezte le – beszédében kitért a magyar katona dicsőségére, akik oly keményen és hűségesen álltak a különböző és mindig ott, ahol csak magyar katona tudta megállni a helyét. [sic!] Azután egy kéréssel fordult a vitézekhez, a volt katonákhoz, az ifjúsághoz és mindenkihez, aki ott állt: neveljék gyermekeik lelkét olyanokká, mint az övéké, mert akkor lesz még magyar feltámadás. A hazáért mindent, munkát, gondolatot és akkor eljön az idő, hogy az ifjú nemzedék is olyan boldog lesz, mint amilyenek ők voltak Nagy-Magyarországon. A nagyhatású beszéd után dr. Havranek József alispán beszélt a vármegye nevében. Ez a szobor – mondotta – emlékfája azoknak a hősöknek, kik a jeltelen sírokban nyugosznak. Ez a szobor védje, óvja, ápolja és nevelje az ifjúságot, hogy erős legyen összetörni a trianoni határokat. Ezután vitéz Halász Ferenc községi bíró átvette a szobrot a község nevében, és letette a község koszorúját azok emlékművére, akik legtöbbet tettek a hazáért. Több ének és szavalat elhangzása után megkezdődött a koszorúk elhelyezése. A legmeghatóbb jelenet az volt, mikor 126 magyar ruhás váli leány tette le koszorúját a 126 hősi halott emlékszobrára. A Himnusz eléneklése után díszmenetben vonultak el József főherceg előtt a vitézek, az öreg katonák, kiknek mellén sűrűen ragyogtak a vitézségi érmek, a váli leventék és tűzoltók, végül a szomszéd község leventéi, kik közül kiemelkedtek a kiváltságképpen piros huszársapkát viselő alcsúti leventék. József főherceg ezután hosszabb ideig elbeszélgetett a vitézekkel és az öreg katonákkal, kiknek legtöbbjét névről ismerte. Az ünnepély után a Dreher kastélyban 200 terítékes ebéd volt.[2]

A második világháború harci cselekményei során golyólövések érték az emlékművet.[3]

Évtizedek teltek el, amikor helyreállították a szobrot, az alkotáson látható erről a felirat: „Felújítva a Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával a millennium évében 2000-2001.

Vál Község Önkormányzata 2015-ben a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázat keretében kétmillió forint támogatást igényelt, amihez az önkormányzat hatszázezer forint önrészt biztosított.[4] A pályázaton hétszázezer forint támogatást nyertek el.[5] Mivel a szobor felújítására egymillió-százezer forintos ajánlatot, a kerítés felújításra pedig másfél millió forintos ajánlatot kapott az önkormányzat, így csak a szobor felújításáról döntött a képviselő-testület, amelyhez a hétszázezer forint pályázati összeget még négyszázezer forinttal egészítették ki.[6] Az emlékművön a felújítási munkálatokat Kárpáti József végezte.[7] A restaurálás idején arra járó fiatalok sajnos letörték a szobor fejét, amivel ötvenezer forintot meghaladó kárt, a felújító művésznek pedig plusz munkát okoztak.[8]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV. 402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 775. p.

[2] MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Vál.38-39. p.

[3] MNL FML IV. 405b. Fejér vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. Háborús károk. Jelentés a Fejér vármegye településeit ért háborús károkról.

[7] Fejér Megyei Hírlap. 2015. november 9. 4. p.

[8] Uo. 2015. november 10. 5. p.

MNL FML IV. 405f. Fejér vármegye alispánjának iratai. Községi monográfiák és közigazgatási tájékoztató lapok. Vál 211. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2015. november 9. 4. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2015. november 10. 5. p.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Váli első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.