I. világháborús emlékművek (Mór)

Mór

EMLÉKMŰ                                       EMLÉKTÁBLA

Avatás: 1932. szeptember 8.

Alkotó: Bory Jenő

A Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság emlékhely létesítése ügyében levelet küldött a móri elöljáróságnak. A móri képviselő-testület 1923. szeptember 4-én a levélre reagálva a megvalósítás elhalasztásáról határozott, indokként az előző évi jégverés miatt fennálló kedvezőtlen pénzügyi viszonyokat nevezte meg.[1] Az ügy folytatásaként 1926. február 10-én megalakult a szoborbizottság,[2] majd márciusban az elöljárók határozatukban húszmillió koronát szavaztak meg egy emlékszobor felállítására úgy, hogy a költségvetésben minden évben ezt az összeget szándékoztak beállítani mindaddig, amíg a megfelelő végösszeg nem áll rendelkezésre.[3] Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága májusban jóvá is hagyta a határozatot.[4] A költségvetésben biztosított fedezet, illetve a gyűjtésekből származó befizetések által a szobor építéséhez szükséges összeg 1931 áprilisára rendelkezésre állt. A szoborbizottság javaslata alapján a képviselő-testület az Országos Képzőművészeti Tanács által rendelkezésre bocsátott tervek és ajánlatok közül legmegfelelőbbnek Bory Jenő szobrászművész rohamozó katonát ábrázoló szobrát találta, és a művész árajánlatát elfogadva utasította az elöljáróságot, hogy rendelje meg az emlékszobrot tizenhatezer-ötszáz pengő értékben.[5] A műalkotás 1932 augusztusára elkészült, az elöljárók pedig a szeptemberi avatásig a környéket még sürgősen rendbe is akarták tetetni. Parkosítást, kőkerítés-építést, a községházig vezető út lépcsőzetes kiépítését, és a községi mérlegház áthelyezését tervezték még elvégezni az ünnepség előtt, azonban a magas költségek miatt a mérlegház elbontását elhalasztották.[6]

Az 1932. szeptember 8-i emlékműavatásról így írt a korabeli sajtó: „Bensőséges és fényes ünnepség keretében leplezték le tegnap Moór községben a világháború hősi halottainak emlékművét. A szobor, amely rohamra vezető honvédet ábrázol, a község főterén áll és Bory Jenő szobrászművész alkotása. A leleplezési ünnepélyen mintegy ezerfőnyi közönség vett részt. A moóri és környékbeli előkelőségeket Schleicher Imre, a szoborbizottság elnöke, és dr. Venczel József főszolgabíró fogadta. Megjelentek az ünnepségen: vitéz Módly Zoltán altábornagy, vegyes-dandárparancsnok, Lózsa Jenő ezredes, csendőrkerületi parancsnok, Széchényi Viktor gróf főispán, dr. Havranek József alispán, Hunyady Ferenc gróf országgyűlési képviselő, Merán Fülöp gróf, valamint a környék összes notabilitásai. Délelőtt 10 órakor tábori mise volt a szobornál. Ennek befejezte után kezdődött a tulajdonképpeni leleplezési ünnepély. Hunyady Ferenc gróf megnyitóbeszéde után József királyi herceg mondott rendkívül nagyhatású ünnepi beszédet, megemlékezve a Hindenburg-bakák és a dicső 17-es honvédek hőstetteiről. Utána dr. Szabó Pius tábori főesperes, majd Ábrahám József református lelkész és dr. Weisz Lajos főrabbi áldotta meg a hősi emlékművet, amelyet Schmidt József községi bíró vett át. Az ünnepséget délben közebéd, délután pedig népünnepély követte.[7]

Jegyzetek

[1] MNL FML V.147c. Mór nagyközség iratai. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek.1923. 26. p.

[2] Uo. 1931. 106. p.

[3] Uo. 1926. 6. p.

[4] MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1926. 155. p.

[5] Uo. 1931. 139. p.

[6] Uo. 1932. 263. p.

[7] MTI Hírarchívum 1932. szeptember 9.,9. p. http://archiv1920-1944.mti.hu

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Mór. 439/1932.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Mór. 439/1932.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Mór. 439/1932.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Mór. 439/1932.

MNL FML IV. 401b. Fejér vármegye és Székesfehérvár törvényhatósági jogú város főispánjának iratai. Községek iratai. Mór. 439/1932.

Móri első világháborús emlékmű. Forrás: Schwartz Alajos

MNL FML XV. 24e. Képeslapok

Móri képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Móri képeslap. Országos Széchényi Könyvtár

Kossuth Lajos utca a Szent István térnél, I. világháborús emlékmű. Forrás: Fortepan. Adományozó: Építész

Móri első világháborús emlékmű. MNL FML XV. 33. 65. d. Mór 2002.

Móri első világháborús emlékmű. MNL FML XV. 33. 65. d. Mór 2003.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Lovas Andrea 2014.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

Móri első világháborús emlékmű. Fotó: Kovács Attiláné 2019.

 

EMLÉKTÁBLA                                        EMLÉKMŰ

Avatás: 1927. április 10.  Református templomban

Alkotó: Zechner Ernő

A móri református templomban lévő első világháborús emléktábláról a presbiteri gyűlések jegyzőkönyveiben találhatóak adatok. Az 1926. március 14-én tartott ülésen határozta el a presbitérium, hogy hősi halottainak emlékezetére a templomban emléktáblát helyez el, és erre a célra gyűjtést indít.[8] Egy évvel később elfogadták a Zechner Ernő móri kőfaragó által beterjesztett költségvetést, amely a teljes költséget 3.200.000 koronában állapította meg, és egyúttal megbízták az emléktábla elkészítésével.[9] A templom belső falán elhelyezett, az első világháborúban elesett református hősök emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére 1927. április 10-én került sor. A tábla 248 pengős költsége az egyház tagjai között végzett gyűjtésből folyt be.[10]

Jegyzetek

[8] A Móri Református Egyház presbiteri gyűlésének jegyzőkönyve. 1926. március 14.

[9] Uo. 1927. március

[10] Uo. 1927. április 24.

Első világháborús emléktábla a móri református templomban. MNL FML XV. 33. 65. d. Mór 2002.

Első világháborús emléktábla a móri református templomban. Fotó: Kovács Attiláné 2019. 

Első világháborús emléktábla a móri református templomban. Fotó: Kovács Attiláné 2019.  

 

Avatás: 1937. augusztus 29.  Ipartestületi emléktábla

Alkotó: Wendl Gerő

A Móri Ipartestület 1937. augusztus 29-én ünnepelte fennállásának 50 éves jubileumát. A megemlékezés reggel misével kezdődött a magyar templomban, amely után a résztvevők a hősök emlékéhez vonultak, ahol a zuhogó eső ellenére rövid ünnepséget tartottak és megkoszorúzták a hősök szobrát. Majd a közönség az ipartestületi székházba vonult, ahol a háborúban hősi halált halt iparos hősök emléktáblájának a leleplezése és megáldása következett. A Himnusz után Herceg Károly ipartestületi elnök felkérte Dr. Czermann Antal országgyűlési képviselőt ünnepi beszédének megtartására és az emléktábla leleplezésére. Az ünnepi beszéd elhangzása után Dr. Wéber Pál veszprémi kanonok szentelte be az emléktáblát. Ezután az ipartestület elnöke átvette az emléktáblát megőrzésre, majd az emléktábla megkoszorúzása következett. Stolcz Ferenc iparos hadiárva szavalata és a Dalárda énekei után a délelőtti ünnepély véget ért, a testület helyiségében díszebéd fogadta a vendégeket.

Az iparos hősök emléktábláján szereplő iparosok nevei: Aschenbrenner József férfiszabó, Csánk József férfiszabó, Frank József cipész, Gruber Ferenc kádár, Külberger Ferenc, Leimetzer Gyula rézműves, Péntek Jenő fodrász, Schmidt József kőműves, Schönfusz Károly férfiszabó, Stolcz Ferenc kárpitos, Varga Antal mézeskalácsos, Viehmann Antal mézeskalácsos. A költségeket közadakozásból szervezték meg, maga az emléktábla 320 pengőbe került,[11] melynek elkészítésével Wendl Gerő móri kőfaragót bízták meg.[12]

Jegyzetek

[11] MNL FML IX. 257a. Mór és Vidéke Ipartestület iratai. Jegyzőkönyv. 1937. augusztus 29.

[12] MNL FML IX. 257a. Mór és Vidéke Ipartestület iratai. Jegyzőkönyv. 1937. május 5.

A Móri Ipartestület első világháborús emléktáblája. Forrás: Schwarcz Alajos gyűjteménye.

A Móri Ipartestület első világháborús emléktáblája. MNL FML XV. 33. 17.d. Mór, 1980-as évek.

A Móri Ipartestület első világháborús emléktáblája. Fotó: Kovács Attiláné 2019.