I. világháborús emlékművek (Adony)

Adony

Avatás: 1932. december 4.

Alkotó: Hybl József

Az adonyi képviselő-testület 1923. augusztus 3-én határozatot hozott arról, hogy megörökítik a községbeli elesett hősök emlékét egy négy méter magas műkőből készült emlékoszlopon, amelyre a hősök nevei is felkerülnek.Az emlékműért 25 métermázsa búzának megfelelő készpénz értékét terveztek fizetni, amelyet a község adózó közönségére akartak kivetni és beszedni.Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága azonban az emlékmű beszerzési költségeire vonatkozó részt nem hagyta jóvá és utasította a községet, hogy a felállítandó emlékművet, vagy emléktáblát nyilvános pályázat útján házilag a község anyagi viszonyainak megfelelően készíttessék el, illetve újból határozzanak ebben a tárgyban.[1]

Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1926. május 3-án már jóváhagyta Adony község képviselő-testületének 1926. február 28. napján hozott határozatát, amelyben elfogadták az Istók János szobrászművész alkotásában ábrázolt négy méter magas mészkő emlékszobor megrendelését 6500 aranykorona költséggel és 1000 aranykorona mellékköltséggel. A bizottság utasította az elöljáróságot, hogy a vonatkozó költségelőirányzatot és a kiválasztott emlékszobor leírását tartalmazó körülírást terjesszék fel jóváhagyásra, és a jóváhagyás, illetve a kilátásba helyezett községi kölcsön folyósítása után rendeljék meg az emlékszobrot a művésznél. Továbbá kimondta, hogy az emlékszobor létesítésével, annak felállításával, a terület parkosításával és bekerítésével felmerülő összes költségeket hosszú lejáratú olcsó kölcsönből fedezzék.[2] A dokumentum szerint ekkor még Istók Jánost bízták meg a szobor elkészítésével, az emlékművön azonban Hybl J. felirat olvasható.

Tudósítás az 1932. december 4-i avatásról: „Ma avatták fel Adony községben a hősök emlékművét, amelyet a község közadakozásból emelt 136 hősi halottja emlékére. Az ünnepélyen megjelent József főherceg is. Gerencsér plébános fogadta a főherceget és mondotta a leleplező beszédet. Tremko György vezető főjegyző a község nevében átvette a szobrot, Pájer József községi bíró a község koszorúját helyezte el a szoborra. Ezután a szobor elé járultak a hadviseltek és hadirokkantak. Délben 12 órakor bankett fejezte be az ünnepséget.”[3]

Az emlékművet 1990-ben felújították, Iglódi István tanácselnök előterjesztése alapján a végrehajtó bizottság engedélyezte az 1989. évi pénzmaradványból 130.000 Ft átcsoportosítását az első világháborús emlékmű restaurálására.[4]

A város honlapján található, „Adonyért” Alapítvány tevékenységének beszámolójából kitűnik, hogy 2009-ben felújították az első és második világháborús emlékműveket, 2011-ben pedig az első világháborús emléktáblát újonnan feltárt nevekkel egészítették ki.[5]

Az „Adonyért” Alapítvány az Adonyiak Baráti Köre Egyesülettel karöltve a várossá válás tíz éves évfordulójára készülve a Koller tér három emlékművének díszkivilágítását határozta el 2013-ban.[6]

Jegyzetek

[1] MNL FML IV.402a. Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1923. 687. p.

[2] Uo. 1926. 196. p.

[3] MTI Hírarchívum 1932. december 4., 13. old. http://archiv1920-1944.mti.hu

[4] MNL FML XXIII. 702b. Adony Nagyközségi Tanács iratai. Végrehajtó bizottsági jegyzőkönyv. 1990. június 28.

[6] Fejér Megyei Hírlap. 2013. október 29. 11. p.

Adonyi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Adonyi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Adonyi első világháborús emlékmű. Fotó: Dr. Pinczés Sándor/Köztérkép 2009.

Fejér Megyei Hírlap. 2012. november 30. 12. p.

Fejér Megyei Hírlap. 2012. december 28. 11. p.