Kiadványaink

 

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötetszám

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

I.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1977

217

II.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1978

197

III.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1979

247

IV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1980

252

V.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1981

221

VI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1982

211

VII.

Bodnár Béla: Hódmezővásárhely környékének földrajzi nevei

1983

252

VIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1984

262

IX.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1985

253

X.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1986

317

XI.

Szántó Imre: Szeged az 1848/49-es forradalom és a szabadságharc idején

1987

194

XII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1987

279

XIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1988

265

XIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1989

301

XV.

Szabó Tibor–Zallár Andor: Szent-Györgyi Albert Szegeden és a Szent-Györgyi gyűjtemény

1989

369

XVI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1990

357

XVII.

A vásárhelyi leventék háborús kálváriája. Közreadja Herczeg Mihály

1990

297

XVIII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1991

303

XIX.

Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgárcsaládok történetéhez

1992

303

XX.

Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái

1993

446

XXI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1994

311

XXII.

Labádi Lajos: Szentes város közigazgatása és politikai élete 1848–1918

1995

280

XXIII.

Dunaié Bognár Júlia–Kanyó Ferenc: A második világháború szegedi hősei és áldozatai

1996

487

XXIII/A.

Kanyó Ferenc: Szeged és környéke második világháborús hősei és áldozatai

2000

327

XXIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1997

309

XXV.

Petrák-krónika „meljis Szentes városának a legrégib idöktöl valló történetét ... foglalja magában” Közreadja Takács Edit

1997

351

XXVI.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1998

289

XXVII.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

1997

73

XXVIII.

G. Tóth Ilona: Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc szegedi dokumentumai a Csongrád Megyei Levéltárban

2000

470

XXIX.

Polner Zoltán: Csillagok tornácán

2001

320

XXX.

Gaál Endre: A szegedi nyomdászat 1801–1918

2001

350

XXXI.

Berta Tibor: A szegedi községi tanyai iskolák adattára

2002

328

XXXII.

Gilicze János–Pálné Szabó Zsuzsanna: Város a Maros mentén. Makó története a források tükrében

2002

339

XXXIII.

Szilágyi György: Ahogy a torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX. századi közigazgatás-történetéből

2003

299

XXXIV.

Tamasi Mihály: Társadalmi és politikai változások Szegeden 1939–1949 között

2004

192

XXXV.

Ruszoly József: Szeged szabad királyi város törvényhatósága 1872–1944

2004

336

XXXVI.

Csongrád megye tanácsainak tisztségviselői (1950–1990)

2007

221

XXXVII.

Tamasi Mihály: A szegedi gazdapolitikus, Nagyiván János (1893–1961)

2009

122

XXXVIII.

Emlékkötet az 1970. évi Maros és Alsó-Tisza vidéki árvízről (Szerk. Berta Tibor, Biernacki Karol)

2010

113

XXXIX.

Honismeret Csongrád megyében (1969–2011) (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna, Gergelyné Bodó Mária)

2011

456

XL.

Varsányi Attila: A hódmezővásárhelyi főispánság története (1873–1950)

2013

421

XLI.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2011–2012 (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna)

2013

184

XLII.

A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület évkönyve 2013–2015 (Szerk. Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna) - feltöltés alatt

2015

464

XLIII.

Bartháné Boga Ildikó: ??

2018

 

XLIV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből + melléklet

2016

172

XLV.

Tanulmányok Csongrád megye történetéből

2018

173

 

 

2020. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötet-szám

Dél-alföldi évszázadok

1.

Blazovich László: A Körös–Tisza–Maros-köz középkori település­rendje

1985

207

2.

Návay Lajos politikai jegyzetei (1910–1912) (Közreadja: Gilicze János, Vig Zoltán)

1988

313

3.

Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárás-szigetek

1990

418

4.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovics Péter politikai pályája

1988

241

5.

Kis Bálint: A Békés-bánáti református egyházmegye történe­te (1836) (Közreadja: Gilicze János, Kormos László)

1992

443

6.

Blazovich László–Géczi Lajos: A Telegdiek pere 1568–1572

1995

283

7.

Belényi Gyula: Az alföldi városok és a településpolitika (1945–1963)

1996

211

8.

Engel Pál: A temesvári és moldovai szandzsák törökkori telepü­lé­sei (1554–1579)

1996

187

9.

A Körös–Tisza–Maros-köz települései a középkorban (Szerk. Blazovich László)

1996

355

10.

Dáczer Károly: Kamarai dohánykertészségek telepítése a Dél-Al­föl­dön (1843–1844)

1998

264

11.

Kovách Géza: A Bánság demográfiai és gazdasági fejlődése 1716–1848

1998

369

12.

Európa és Magyarország Szent István korában. (Tanulmányok) Szerk. Kristó Gyula–Makk Ferenc

2000

403

13.

Középkori Dél-Alföld és Szer. (Tanulmányok) Szerk. Kollár Ti­bor

2000

654

14.

Kubinyi András: Városfejlődés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén

2000

197

15.

Káldy-Nagy Gyula: A csanádi szandzsák 1567. és 1579. évi össze­írása

2000

274

16.

Zakar Péter: „Egyedül Kossuth szava parancsolt…” Katolikus pa­pok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről

2001

241

17.

Blazovich László: Városok az Alföldön a 14–16. században

2002

271

18.

Káldy-Nagy Gyula: Szegedi török számadáskönyvek az 1585–1588-as és az 1670-es évekből

2002

215

19.

Milenko Palić: Visszaemlékezés a világháború éveire (1941–1945) Közreadja: Pihurik Judit

2003

135

20.

Kristó Gyula: Fejezetek az Alföld középkori történetéből

2003

187

21.

Blazovich László: Szeged rövid története

2005

317

21./új

Blazovich László: Szeged rövid története (Második javított, bővített ki­adás)

2007

319

22.

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun autonómia

2005

290

23.

Antal Tamás: Törvénykezési reformok Magyarországon (1890–1900) Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék

2007

351

24.

Káldy-Nagy Gyula: A szegedi szandzsák települései, lakosai és tö­rök birtokosai 1570-ben

2008

401

25.

Szabó Ferenc: Két és fél évszázad az Alföld történetéből

2008

438

26.

Antal Tamás: A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950–1990)

2009

355

27.

Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944)

2010

258

28.

Impériumváltás a Vajdaságban (1944) Szerk. Biernacki Karol, Fodor István

2010

150

29.

Kései kuruc. Szerk. Kőszegi Barta Kálmán

2010

512

30.

Rónay Elemér, Gilicze János–Marosvári Attila: A zombori Rónay család története

2012

705

31.Blazovich László: Demográfia, jog és történelem2013458
32.Marosvári Attila: Az 1956-os forradalom Makón2019410
33.Presztóczki Zoltán: Hódmezővásárhelyi református prédikátorok és lelkipásztorok almanachja 1569-től a legújabb időkig2019250

 

 

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötet-szám

A Titói Jugoszlávia levéltári forrásai

1.

Molnár Tibor: A Zentai Városparancsnokság válogatott iratai 1944–1945

2011

245

2.

Fondjegyzék a Bánát, Bácska és Baranya katonai közigazgtása tanulmányozásához. Szerk. Fodor István

2012

121

3.

Forró Lajos–Molnár Tibor: Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében

2013

267

4.

A. Sajti Enikő–Juhász József–Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955)

2013

379

5.

Fejezetek a titói jugoszlávia korai korszakából. Szerk. Molnár Tibor

2016

207

 

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötet-szám

Segédletek

I.

Csanád Megye Levéltára  1710–1950 (Szerk. Blazovich László)

1984

274

II.

Csongrád Megye Levéltára  1723–1950 Írta: Barta László, Labádi Lajos, Takács Edit

1986

261

III.

Szeged Város Tanácsa VB ülései jegyzőkönyveinek témakataló­gusa  1951–1970. Összeáll.: Papós Mihály

1990

189

IV.

Hódmezővásárhely Város Levéltára  1691–1950 Írta: Kruzslicz István Gábor, Makó Imre

1994

241

V.

Szentes Város Levéltára  1703–1950 Írta: Barta László, Labádi Lajos

1995

216

VI.

Szeged Város Levéltára  1359–1950 Írták: Berta Tibor, Géczi Lajos, G. Tóth Ilona

1995

257

VII.

Csongrád Város Levéltára  1726–1950 Szerk. Barta László

1996

103

VIII.

Szeged Városi Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témakataló­gu­sa  1971–1990. Összeáll.: Papós Mihály

1996

207

IX.

Makó Város Levéltára  1682–1950 Szerk. Vig Zoltán

1997

79

X.

Csongrád megye községeinek iratai. Írták: Berta Tibor, Géczi La­jos., G. Tóth Ilona

1999

142

XI.

A Csongrád Megyei Tanács VB ülési jegyzőkönyveinek témaka­ta­lógusa 1950–1970 Összeáll. Papós Mihály

2000

361

XII.

Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872–1949. I. A Szegedi Törvényszék büntetőpereinek katalógusa. Összeáll. Farkas Csaba

2002

242

XIII.

Egyesületi iratok a Csongrád Megyei Levéltárban. Szerk. Blazovich László

2003

321

XIV.

Dr. Katona Imre fondjának ismertető leltára. Összeállították: Georgiádes Ildikó és Kádasné Szabó Márta (Szerk. Blazovich László)

2004

123

XV.

Néphatalmi és különleges feladatokra létrejött bizottságok iratai. Szerk. Berta Tibor és G. Tóth Ilona

2006

107

XVI.

Csongrád megye jogszolgáltatási szervei a polgári korban 1872–1949. II. A Szegedi Népbíróság politikai peres ügyeinek kata­lógusa. Összeáll. Farkas Csaba

2006

265

 

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Kötet-szám

Csongrád megye évszázadai történelmi olvasókönyv

1.

A honfoglalástól a polgári forradalom és szabadságharc végéig (Szerk. Blazovich László)

1985

392

2.

Az önkényuralomtól a Tanácsköztársaság leveréséig (Szerk. Géczi Lajos, Labádi Lajos, G. Tóth Ilona)

1987

285

3.

Legújabb kor 1919–1975 (Szerk. Nagy István)

1986

285

 

 

2018. márciusi állapot

Megjelenés

éve

Oldalszám

Önálló kiadványok

Buda város jogkönyve I–II. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József

2001

640+264

Források üzenete. Válogatott dokumentumok Csongrád város történetéből 1075–1948. Forrásgyűjtemény az általános és középiskolák számára. Szerk. Georgiádes Ildikó

2001

129

Válogatás 35 év írásaiból a 60 éves Blazovich László születésnapjára. Szerk. Berta Tibor és Géczi Lajos

2003

133

A Csongrád Megyei Levéltár fond- és állagjegyzéke

2003

277

Eike Von Repgow: A Szász tükör. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József

2005

288

Nagy István: Három évtized a tanári katedrán. Felsősoktatás-pedagógiai és történelmi tanulmányok. Szerk. Labádi Lajos

2009

195

Tengöri Hereberi atyámuram : Palásti Annuska meséi

2011

366