Őseid nyomában

„Karnyújtásnyira a történelem. Őseid nyomában"
oktatási segédanyag a családtörténeti források és adatbázisok megismeréséhez című programhoz.

2012 tavaszán Magyar Országos Levéltár/Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával korábbi tapasztalatokra építve megkezdte egy családtörténeti oktatócsomag kidolgozását.

A MOL/ MNL OL kutatóforgalmának jelentős részét évtizedek óta a család- és helytörténeti kutatások teszik ki. A személyes gyökerek és a lakókörnyezet múltjának megismerése iránti érdeklődés szinte egyforma mértékben jellemzi a nyugdíjas kutatókat és a levéltár-pedagógiai foglalkozáson részt vevő diákcsoportokat.

A levéltári kutatás helyes technikájának megismerése és kreatív alkalmazása elengedhetetlen a sikerhez. A pályázat keretében létrehozott családtörténeti oktatócsomag, amely a levéltári anyag használatát segítő sorozat első darabja, éppen ezt a célt szolgálja. Didaktikai szempontból elsősorban a diákok igényeihez igazodik, ugyanakkor azonban a jellegzetes forrástípusok használatának bemutatása a felnőtt korosztály számára is igen hasznos ismereteket nyújt.

 

 

A feladat az eredeti vállalásoknak megfelelően teljesült. Az eközben nyert tapasztalatokat az alábbiakban összegezzük.

A „Családtörténeti oktatócsomag" szakmai koncepciójának első változatában a cél a levéltári kutatás helyes technikájának megismerése és kreatív alkalmazása volt. Célközönségének első sorban diákokat szánt (10-14 /14-18 éves korosztály), de hasznos ismereteket kívánt nyújtani a felnőtt korosztály számára is.

Mivel személyesen önálló levéltári kutatást csak a 18 évet betöltöttek végezhetnek, így az oktatócsomag összeállításakor figyelemmel kellett lenni erre a korlátozásra. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen nem a személyes, helyben végzendő levéltári kutatást és annak helyes technikájának elmagyarázását tűztük ki célul. Kapcsolódva a 18 év alatti korosztályok érdeklődési köréhez, a számítástechnika adta lehetőségeket használtuk fel. A didaktikus céllal kiválasztott dokumentumok reprodukciója mellett így fontosnak tartottuk, hogy a diákok maguk is végezhessenek majd kutatást, és ezt a ma már online elérhető (családtörténeti) adatbázisok használatában véltük megtalálni.

A mellékletben található oktatófüzet így az eredetileg tervezettnél részletesebb tájékoztatást nyújt, mind a mintának kiválasztott és reprodukált dokumentumokról, mind a kutatásukat segítő online adatbázisokról. A füzet és a csomag tartalma így olyan adatbázisokra és történeti dokumentumokra hívja fel a figyelmet, amelyek mind az oktatásban, mind a szabadidő hasznos eltöltésében segítséget nyújthatnak. Szakmai megbeszéléseket és döntést követően 10-14 éves korú gyerekek számára íródott, közérthetően, mivel különbséget kell tenni az általános iskolai korosztály és a középiskolás diákok tananyaga, érdeklődése, lehetőségei és fejlettségi szintje között.

Az oktatófüzet információi azonban a pedagógusok és az érdeklődő szülők számára is hasznosak lehetnek. A kiadvány oktatási segédanyagul szolgálhat részben a honismeret tantárgy genealógiai részének tanításához, részben hely- és családtörténeti szakkörök programjaihoz. Segítségével a pedagógusok akár az iskolában, akár a Magyar Nemzeti Levéltár által ajánlott levéltári órák keretében elmélyíthetik diákjaik ismereteit a család, a családkutatás, a családfa-készítés témaköreiben. Az útmutató a gyermekeken keresztül a szülőket is megszólítja, és alkalmat adhat a közösen, otthonról végezhető családtörténeti kutatásokra.

A levéltári forrásokról közérthető módon szóló kiadvány egyenként mutatja be a családtörténetben használható legfontosabb dokumentumtípus tartalmát és szerkezetét, emellett az eredeti iratokról készült nagyméretű fotográfiák segítségével kézzelfoghatóvá teszi azokat. Ezt követően a forrástípus interneten keresztül használható adatbázisait mutatja be, miközben hasznos tanácsokat és egyben gyakorlati kalauzt nyújt a családjuk története iránt érdeklődőknek.

Levéltár-látogatások, rendezvényeink alkalmával nemcsak a célközönség, de a felnőttek is megismerkedhettek a családkutatás rejtelmeivel, bepillantást nyerhettek annak lehetőségeibe is. Az oktatások minden korosztály számára élményszerűvé tették az ismeretszerzést éppúgy, mint a már megszerzett ismeretek elmélyítését és alkalmazását.

A levéltár munkatársai az órák anyagát rugalmasan kezelték, a foglalkozások menetét mindig a csoport életkorához és felkészültségéhez igazították.