Általános latin szószedet


A levéltári iratokban leggyakrabban előforduló latin kifejezések szótára:
jogállás megjelölése, intézménynevek, tisztségviselők, foglalkozások

A   B   C   D   E   F   G   H   I, J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U, V   X, Y   Z

A

ablegatus

kiküldött

administrator

gondnok, helytartó

administratura

gondnokság, irányítás

advocatus

ügyvéd

aerarium

kincstár

archiepiscopus

érsek

archivarius

levéltáros

archivum

levéltár

assessor

ülnök

aulicus

udvari

Vissza a lap tetejére
B

boarius

ökörpásztor

Vissza a lap tetejére
C

camera

kamara

cameralis

kamarai

camerarius

kamarás

cancellaria

iroda

cancellista

irodista

capellanus

káplán

capitulum

káptalan

cassa

pénztár

castellanus

várnagy

censor

felügyelő, vizsgáló

centralis

központi

chirurgus

sebész

coemeterium

temető

collegium

testület

colonellus

ezredes

colonus

jobbágy

comes

(fő)ispán

comes palatinus

nádorispán

comitatus

vármegye

comitia

országgyűlés

commissarius

biztos

communitas

közösség

conferentia

összejövetel, tanácskozás

congregatio

gyűlés

consiliarius

tanácsos

consilium

tanács

contribuens

adózó

conventus

gyülekezet

cumani

kunok

curia

1. bíróság; 2. nemesi ház

curialis

nemesi házhoz tartozó

Vissza a lap tetejére
D

decimator

tizedszedő

delegatio

kiküldés, kirendelés

delegatus

kiküldött

departamentum

osztály, ügyosztály

deputatio

bizottság

deputatus

követ, kiküldött

diaeta

országgyűlés

diaetalis

országgyűlési

dicasterium

kormányszék

dicator

rovásos összeíró

director

igazgató

directoratus

igazgatóság

dioecesis

egyházmegye

districtus

körzet, kerület

diurnista

napidíjas

dominus terrestris

földesúr

Vissza a lap tetejére
E

ecclesia

egyház

egregius

nagyságos, tisztelt

episcopus

püspök

exactor

számvevő

exactoralis

számvevői

executor

végrehajtó

Vissza a lap tetejére
F

fiscalis

ügyész

fiscus

kincstár

Vissza a lap tetejére
G

geometra

földmérő

graemium

testület, kebel

graemialis

kebelbeli

gubernator

kormányzó

gubernium

kormányzóság

Vissza a lap tetejére
H

hajdonicalis

hajdú-

honoratior

nem nemesi származású értelmiségi

hospes

telepes

Vissza a lap tetejére
I,J

ignobilis

nem nemes

inclytus

tekintetes

illustrissimus

méltóságos

indigena

honosított

inspectoratus

felügyelőség

instans

kérelmező, folyamodó

insurgens

felkelő

judex

bíró

judex nobilium

szolgabíró

judicium

bíróság

judlium

ld. judex nobilium

juratus

megesketett

juratus assessor

esküdt

jurassor

ld. juratus assessor

Vissza a lap tetejére
L

legatus

követ, küldött

libertinus

szabados

locumtenens

helytartó, hadnagy

locus credibilis

hiteleshely

ludimagister

tanító

Vissza a lap tetejére
M

magazinum

raktár, élelemtár

magister

mester

magistratus

hivatali vezetés

magnates

országnagyok

medicus

orvosi

miles

katona

militia

katonaság

militaris

katonai

municipium

törvényhatóság

Vissza a lap tetejére
N

neocolonus

új-jobbágy (cigány)

nobilis

nemes

nominalis

név szerinti

notarius

jegyző

Vissza a lap tetejére
O

obstetrix

bába

officialis

hivatali

officium

hivatal

opifex

mesterember

oppidum

mezőváros

Vissza a lap tetejére
P

pagus

falu

palatinus

nádor

parochia

plébánia

parochus

plébános

perceptor

adószedő

perceptoralis

adószedői

personalis

személyes

physicus

orvos

plebejus

népből való

plebs

nép

possessio

falu

possessor

birtokos

praedium

puszta, majorság

praefectus

elöljáró

praelatus

főpap

praeses

elnök

praesidium

1. elnökség; 2. erősség

pretium

ár

princeps

fejedelem

processus

1. járás; 2. eljárás, per

procurator

ügyvéd

provisor

felvigyázó

Vissza a lap tetejére
R

referens

előadó

regestrator

iktató, levéltáros

res publica

köztársaság

rex

király

Vissza a lap tetejére
S

secretarius

titkár

sedes dominalis

úriszék

sedes juridiciaria

törvényszék

sedria

ld. sedes judiciaria

senatus

tanács

senator

tanácsos

spanus

ispán

status

kar (mint testület)

substitutus

helyettes

successor

utód

supremus

legfelső

Vissza a lap tetejére
T

tabula regia

királyi tábla

telonium

vám

teloniator

vámos

tricesimator

harmincados

tutor

gyám, gondnok

tyro

újonc

Vissza a lap tetejére
U, V

universitas

egyetem, közösség

vice-

al-

vicecomes

alispán

Vissza a lap tetejére
X, Y

xenodochium

szegényház

Vissza a lap tetejére
Z

zingarus

cigány

Vissza a lap tetejére