Lymbus 2003.

 

Lymbus 2003 – Tartalomjegyzék

Közlemények

9

Szentmártoni Szabó Géza
Muthnoky Mihály végrendelete (1552)

15

Szentmártoni Szabó Géza
Gyarmati Balassa Ferenc epitáfiuma (1554)

19

Fazekas István
Négy levél Bocskai István bécsi és prágai tartózkodásához (1572, 1576)

25

Flóra Ágnes
Kolozsvári ötvösregesztrum (1549-1790)

75

Sunkó Attila
A Gyulafehérvári Káptalan és a Kolozsmonostori Konvent Levéltárának működésére vonatkozó iratok

111

Tusor Péter
Pázmány Péter esztergomi érsek levelei Rambaldo Collaltóhoz (1621–1626)

117

Koltai András
Egy főúri lakodalom előkészületei (Esterházy László és Batthyány Eleonóra menyegzője Rohoncon 1650-ben)

137

Szabó András Péter
II. Rákóczi Györgynek poenitentiára való intetése – 1658 vége

151

Kerekes Dóra
Johann Christoph von Kindsberg konstantinápolyi császári követ hagyatéki leltára 1678-ból

181

Herner János–Radics András
Szennay Kastélynak Könyve

211

Német S. Katalin
Magyar diákok német éneke?

217

Bujtás László Zsigmond
Johannes van de Velde holland lelkész halála Magyarországon (1711)

245

Szelestei N. László
Báró Szentiványi József verse az 1757. évi nagykárolyi farsangról (Adalék Janus Pannonius XVIII. századi ismeretéhez)

273

Gaál Bernadett
Leopold Alois Hoffmann életrajza 1792-ből

285

H. Kakucska Mária
Révai Miklós ismeretlen levelei Orczy Lőrinchez

289

Hubert Ildikó
Simon József alkalmi éneke (1764)

307

Csörsz Rumen István
Erdélyi hazugságversek a XVIII–XIX. század fordulójáról

317

Somogyi Gréta
Barabás Miklós levelei a nagyenyedi kollégiumban

321

Seres Attila
„A magyar nyelv annyi lélek üdvösségére eredménnyel tanítható” Források a moldvai magyarság anyanyelvű egyházi oktatási lehetőségeinek tanulmányozásához a XIX. század végén

351

Szende László
Adalék Tompa Ferenc közéleti tevékenységéhez