2005. 1. szám

 

2005. 1. szám – Tartalomjegyzék

A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban

3

 Erdélyi Gabriella: A Sacra Poenitentiaria Apostolica hivatala és magyar kérvényei a 15–16. században (második közlemény) 63
 Miskolczy Ambrus: Horn Ede számvetéseiből 1850-1851
 105

Katona Csaba: Adatok Békés megye 18. század eleji jobbágymigrációjához (Különös tekintettel Békéscsabára)

133

Csoma Borbála: Wesselényi Miklós levél- és naplórészletei a gräfenbergi gyógykúráról

165

Csikány Tamás: Török Ignác ezredes jelentése a komáromi sáncokról

189

Soós László: Hatvany Lajos egy meg nem jelent könyvének Bevezetése

203

H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16–17. századi Magyarországon. Doktori mestermunkák. Gondolat–Magyar Országos Levéltár. Bp, 2004. 1–2. köt. 528, 394 p. (ismerteti: Bariska István)

213

Katolikus egyház-látogatási jegyzőkönyvek, 16–17. század. Szerk. Tomisa Ilona, ford. Domokos Pál Péter–Rosdy Pál–Varga Imre, Osiris, Bp., 2002. 382 p. (Millenniumi magyar történelem). (ismerteti: Koltai András)

217

Kulcsár Krisztina: II. József császár utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban. 1768–1773. (Doktori mestermunkák) Gondolat–Magyar Országos Levéltár, Bp., 2004. 580 p. (ismerteti: Soós István)

221

Codex diplomaticus Hungariae. Szerkesztette Sölch Miklós–Furka Tamás közreműködésével, az előszót írta: Érszegi Géza, Magyar Országos Levéltár–Arcanum Kiadó, Budapest, 2004. (CD-ROM) (ismerteti: Süttő Szilárd)

229

Forintos Attila: A Székesfehérvári Székeskáptalan. Adattár 1777–2004. Szerk. és lektorálta: Csurgai Horváth József–Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2005. 230 p. (Alba Civitas Történeti Alapítvány [ACTA] Közlemények I.) (ismerteti: Lakatos Andor)

231

Izsák Lajos–Nagy József
: Magyar történeti dokumentumok 1944–2000. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. 614 p. (ismerteti: Baráth Magdolna)

233