Szűts István Gergely publikációi

2004

 • Érintkezési zónák a politikai határok tükrében In: Deák István (szerk.): Kultúrák között. Miskolc. 2004. 83-97.

2005

 • Határképek. A 20. századi határváltások szerepe két kárpát-medencei közösség kapcsolatrendszerében In: A XXVII. OTDK, Társadalomtudományi szekciójának díjnyertes tanulmányai.(On- line kötet)

2006

 • Kultuszok és kultuszteremtők a két világháború közötti Sátoraljaújhelyen In: A Jelenkortörténet útjai 1. Politika és társadalom. Czetz Balázs- Szűts István Gergely szerk. Miskolc, 2006. 131-159.
 • Határváltások a Bódva- völgyében (Jablonca és Derenk kapcsolathálóinak vizsgálata 1920 és 1945 között) In: Néprajzi Látóhatár 2006. 1-2. sz. 23-39.
 • „Magyarország védbástyája” Határképek a sátoraljaújhelyi sajtóban 1918 és 1921 között. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, ILV, 45. évf.(2006) Miskolc, 589-598.

2007

 • A miskolci optánsok társadalomszerkezeti vizsgálata. In: A Jelenkortörténet útjai 2. Politika és mindennapok. Czetz Balázs- Kunt Gergely szerk. Miskolc, 2007. 143-164.
 • Öndefiníciós kísérletek a trianoni határon. Irredenta kultusz a két világháború közötti Sátoraljaújhelyen. In: Századvég (új folyam) 46. 2007/4. 41-70.

2008

 • A szent korhely Galíciája (Joseph Roth: A szent korhely legendája) In: Zempléni Múzsa 2008/1. 92-94.
 • Államhatáron innen és túl. In: Becze Szabolcs- Szűts István Gergely (szerk.): Határlét. Antropológiai tanulmányok Jabloncáról. Miskolc, 2008. 63- 90.

2009

 • Rekvirálások és kiutalások. Lakásviszonyok és menekültkérdés Miskolcon, a Tanácsköztársaság idején. In: A jelenkortörténet útjai 3. A politikai diktatúra társadalmiasítása. Kunt Gergely- Ö. Kovács József szerk. Miskolc, 2009. 12-30.
 • Barakkok és tisztviselővillák. A trianoni menekülteket befogadó telepek helyzete Miskolcon az 1920-as években. In: Kisebbségkutatás 18. évf. 2009/3. 435-452.
 • A szervezett szabadidő jellegzetességei Miskolcon az 1950-es és 1960-as években In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, ILVIII. (2009), Miskolc. 305-317.
 • Szórakozzon kulturáltan in: Darázs Richárd (szerk.): Egyszer volt, hol nem volt: Acélváros. Miskolc, 2009. (Várostörténeti oktatási segédanyag)

2010

 • „A szükséglakások felét menekültek kapják…” Érdekkonfliktusok és előítéletek az 1920-as évek első felének lakásügyeiben Miskolcon. in: Korall (40.) 2010. 114-133.
 • Sikerek, kompromisszumok és kudarcok a felvidéki menekültek integrációs folyamataiban in: Fórum, Társadalomtudományi Szemle 2010/4. 3-24.

2011

 • Kiköltözők társadalma. A trianoni menekültkérdés ábrázolása két korabeli regényben. in: Valóság, 2011.1. szám. 21-35.
 • A műhelytől a szalonig. A Herendi Porcelánmanufaktúra a Monarchia idején. Veszprém, 2011. 112 pp.

2012

 • „Ott van a munkaerő az orruk előtt, csak nem tudják rendben tartani őket.” Munkafegyelmi problémák és fegyelmezési eszközök a Várpalotai Szénbányáknál 1950 és 1953 között In: Bögre Zsuzsanna–Keszei András–Ö. Kovács József (szerk.): Az identitások korlátai. Budapest, 2012. 69–80.
 • A szepesi menekültek sajtója 1920 és 1944 között. In: Fórum, Társadalomtudományi Szemle, 2012/1. 23–34.
 • Kiköltözők regényei. In: Kisebbségkutatás, 2012/1. 22–42.
 • Az otthon dísze. A magyar porcelánpiac helyzete 1903-ban. In: Aetas, 2012/3. 65–75.
 • Az üzem vállalattörténete? Szempontok a szocialista korszak iparvállalatainak komplex vizsgálatához. In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Veszprém, 2012. 335–342.
 • A közellátás vonalán támad az ellenség! A város első hétköznapjai, Várpalota 1951–1952. In: Katona Csaba–Koltai Gábor–Rácz Attila–Szűts István Gergely (szerk.): A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. Budapest–Veszprém, 2012. 225–236.
 • Vasutas vagonlakók és a MÁV menekültpolitikája. In: Múltunk 2012/4. 89–112.

2013

 • „A határ reggeltől estig nyitva volt.” A derenki búcsú szerepe egy szlovákiai magyar falu életében. In: Pilipkó Erzsébet (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Veszprém, 2013. 83–91.
 • Politikai és társadalmi viszonyok Miskolcon és Diósgyőrben 1919-ben. In: Nagy Szabolcs (szerk.): Vörös és fehér. A vörös és fehér uralom hátországa, 1919 vidéken. Veszprém, 2013. 25–44.
 • „Stories of those moving out” – Refugees of Trianon: Two contemporary descriptions and their analysis. In: Minorities Studies 15. 2013. 231–255.

 

Recenziók:

 • Klement Judit: Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. (Iparkodó Budapest 1.) Holnap Kiadó, Budapest, 2010. In: Korall 50. 2012/4. 256–259.
 • Berlin felett az AEG!. Katja Roeckner: Berliner Industriekultur. Geschichtstouren für Entdecker. Berlin, 2009. In: Átjáró 2013/1. (1.). 80–88.