Márkusné Vörös Hajnalka publikációi

1996

 • Adózók, iparosok, zsidók a XIX. század első felében. In: Lichtneckert András (szerk.) Alsóörs története. Veszprém, 1996. 189–198.

1997

 • Kálváriák a Bakonyban és a Balaton-felvidéken In. Cseri Miklós, S. Lackovits Emőke (szerk.): A Balaton-felvidék népi építészete. Szentendre-Veszprém, 1997. 245–277. (tanulmány)

2001

 • Szabadtéri szakrális emlékek levéltári forrásai In. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. Konferencia Pápán 1999. június 22–24. I–II. kötet. Veszprém, 2001. 317–331. (tanulmány)
 • Tanulmányok az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Veszprémben a VEAB székházában 1998. március 20-án megtartott emlékülés előadásai. Veszprém, 2001. ?. pp. (szerkesztés, forrásközlés)
 • Dudar (Boross Istvánnal együtt) Budapest, 2001. 226. pp. (Száz magyar falu könyvesháza)

2002

 • Somlóvásárhely. Budapest, 2002. 225. pp. (Száz magyar falu könyvesháza)

2003

 • Nagyesztergár településnéprajza, hagyományos gazdálkodása. In: Nagyesztergár a XVIII. századig. Nagyesztergár 2003. 55–89. (tanulmány)
 • Településtörténeti monográfiák Veszprém megyében 1990–2002. In: Acta Papensia III (2003) 1–2. 127–147.
 • Útmenti szakrális emlékek és kálváriák kutatása Közép-Kelet-Európában. In: Vasi Szemle LVII (2003) 6. 779–781. ua. In: Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003-2004), Komárom – Dunaszerdahely 2004. 217–220.

2004

 • Protestáns prédikátorok és tanítók életkörülményei és gazdasági viszonyai az 1670-es években Pápa és Veszprém környékén. (A magyarországi protestáns prédikátorok ellen 1674-ben indított per Veszprém megyei tanúkihallgatási jegyzőkönyveinek tanulságai.) In. S. Lackovits Emőke, Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Veszprém, 2004. 69–83. (tanulmány)
 • A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központjának (Komárom) bemutatkozása (Veszprém, 2004. február 20.) In: Acta Ethnologica Danubiana 5-6 (2003–2004), Komárom – Dunaszerdahely 2004. 226–229.
 • Helytörténeti monográfiák Veszprém megyében (1990–2002) In: Somfai Balázs (szerk.) Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok XXI. Veszprém, 2004. 13–30.

2005

 • Nagyesztergár társadalomnéprajza. Nagyesztergár, 2005. 167 pp.
 • Die Gesellschaftliche Etnographie von Grossestergaj (Übersetzung:Eszter Takács). Nagyesztergár 2005. 153 pp.
 • A barnagi kálvária. / Der Kreuzweg von Barnag. Fordítás, szerkesztés: Szilágyi Anikó. Veszprém, 2005. 51 pp.
 • Az 1674. évi gályarabper vádjai a veszprémi káptalan irataiban. In: Gaucsik István (szerk.): ARCHIVUM SALA Levéltári évkönyv. Vágsellye, 2005. 72–81. (tanulmány)
 • Háztörténetek (Veszprém, 2004. október 12–13.) In: Acta Ethnologica Danubiana 7 (2005), Komárom – Dunaszerdahely, 241–243. (ismertetés)

2006

 • Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális jellemzői. Konferencia Veszprémben 2004. október 14–15. Veszprém, 2006. 356 pp. (szerkesztés Mészáros Veronikával együtt)
 • Kálváriák a Veszprém megyei német falvakban. In: Mészáros Veronika és Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Háztörténetek. A dunántúli németek kulturális jellemzői. Veszprém, 2006. 231–254. (tanulmány)
 • Kreuzwege in den deutschen Dörfern des Komitats Veszprém. In: Herausgegeben von Tünde Radek und Anikó Szilágyi. Hausgeschichten. Studien zur ungardeutschen Kultur im Transdanubien. Veszprém, 2006. 219–244.
 • Határon túli tudományos műhelyek bemutatkozása Veszprémben. In: Levéltári Szemle 56. évf. (2006) 1. sz. 49–58.

2007

 • Helytörténeti munkák Veszprém megyében (1990–2006). In: Honismeret 35. évf. (2007) 3. sz. 90–97.
 • A pálosok szerepe a pápai kálvária építésében, a hitélet megújításában. In: Sarbak Gábor (szerk.): Decus solitudinis. Pálos évszázadok. Rendtörténeti konferenciák 4/1. Piliscsaba, 2007. 670–686.

2008

 • Az Esterházy-család cseszneki ágának iratai a Szlovák Nemzeti Levéltárban (Jakab Rékával) In: Levéltári Szemle 58. évf. (2008) 1. sz. 18–26.
 • ARCHIVUM SALA, A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. I–III. In: Levéltári Szemle 58. évf. (2008) 1. sz. 94–99. (könyvismertetés)
 • Veszprém vármegye levéltárának forrásai és irodalma. (Somfai Balázzsal) In: Kosáry Domokos (szerk.): Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános rész 3. Megyei levéltárak és forrásközlések. Budapest, 2008.572–578. (levéltár-ismertetés, adatközlés)

2009

 • Családtörténeti kutatás határon innen és túl. A Veszprém Megyei Levéltár és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Történeti Szakbizottsága által rendezett nemzetközi konferencia (2007. május 11.) előadásai. Veszprém, 2009. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 20. (szerkesztése)
 • A Veszprém Megyei Levéltárban folyó családtörténeti kutatások tanulságai. In: Családtörténeti kutatások határon innen és túl. Szerkesztette: Márkusné Vörös Hajnalka. A Veszprém Megyei Levéltár Kiadványai 20. Veszprém, 2009. 79–94.
 • A Veszprém Megyei Levéltár által kifejlesztett kutató-nyilvántartó rendszer. Juszt Miklóssal együtt! In: Levéltári Szemle, 59. évf. (2009) 1. sz. 19–23.

2010

 • A Veszprém megyei németek történetének levéltári forrásai. In: Apró Erzsébet–Tóth Ágnes (szerk.), A magyarországi németek történetének levéltári forrásai 1670–1950. Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität, München – MTA Etnikai.nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest 2010. 930–1025.
 • A Veszprém megyei németek kultúrájának hungarikummá vált sajátosságai In: Fenyvesi Ottó (szerk.) Hagyományok, értékek és hungarikumok Veszprém megyében. Veszprém, 2010. 115–142.
 • Márkó néphagyományai. Veszprém, 2010. 296. pp. (szerkesztés)
 • A veszprémi egyházmegye és a megyerendszer ezer éve. Beszámoló a Veszprémben 2009. szeptember 17–18-án megtartott konferenciáról. In: Levéltári Szemle 60. évf. (2010) 1. szám 58–62.
 • A veszprémi székesegyház eltűnt képeinek nyomában. In: Fenyvesi Ottó (szerk.) Veszprém Kalendárium 2011. Veszprém, 2010. 134–145.
 • Horváth Elvira: Az angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete és a veszprémi „Sancta Maria” Intézet iskoláinak története 1860–1948. In: Veszprémi Szemle 12. évf. (2010) 4. szám (könyvismertetés)
 • A tisztes ipar dicsérete = Gizella-napi programfüzet 2010. 13.

2011

 • Deutsche Wunzeln im Komitat Veszprém – Német gyökerek Veszprém megyében. A Veszprém megyei német nemzetiségi települések regisztere (szerkesztés, források összeállítása, települések anyagának összeállítása)
 • Veszprém megyei kálváriák adatbázisa. (45 kálvária földrajzi elhelyezése, építés- és felújítás-története, leírása, szokások, irodalom, források, archív és jelenkori képek)
 • A veszprémi barokk székesegyház rendhagyó keresztútábrázolásai. In: Karlinszky Balázs – Varga Tibor (szerk.): Aedes jubilat. Tanulmányok a veszprémi székesegyház 1910. évi újraszentelésének tiszteletére. (A veszprémi egyházmegye múltjából 23.) 85–98.
 • Szabadtéri szakrális emlékek és a vallási élet kutatásának levéltári forrásai. In: Petrik Iván (szerk.): Helytörténeti tanulmányok (Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból) A Pápai Levéltár kiadványai II. Pápa, 2011. 129–144.
 • A magyar lótartás és a hozzá kapcsolódó mesterségek. In: Lovak, lovasok, Lovas hagyományok, értékek, hungarikumok Veszprém megyében. Veszprém, 2011. 92–102.
 • Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek). 19.

2012

 • Kálváriák a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. In: CORDE APERTO. Tanulmányok Kredics László nyolcvanadik születésnapjára. (Szerk.: Hermann István, Karlinszky Balázs, Varga Tibor) 181–206.
 • Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 26. 352.p. (Szerkesztés)
 • Veszprém és a kézműves-ipartörténeti kutatások. In: Céhládától az adatbázisig. Veszprém, 2012. 5–14.
 • Az Eszterházy család cseszneki ága. Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéhez I. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 28. 264.p. (Szerkesztés)
 • A cseszneki Esterházy-uradalom megszervezése és gazdálkodása a 17–18. században. In: Az Esterházy-család cseszneki ága. Veszprém, 2012. 71–82.
 • Veszprémi Történelmi Szalon. In: Rab Mária Híradó 6. sz. 2012. június, 30.
 • A márkói kálvária felszentelése. In: Rab Mária Híradó 6. sz. 2012. június, 35.
 • Simon Gyula: Csajág története. Csajág, 2012. 352. p. (Lektorálás, szöveggondozás)
 • Gubicza Ilona: Gubicza családok évszázadai 1748–2012. Veszprém, 2012. 444.p. (Lektorálás)

2013

 • Az Erdődy család Vas és Veszprém megyei uradalmainak gazdálkodása a 19. század első felében. In: BORSY Judit (szerk.): Uradalmak térben és időben. Baranyai Történelmi Közlemények 5. Pécs, 2013. 147–158.
 • Kényszerű migráció a Bakonyban és a Balaton-felvidéken. A lakóhelyüket elhagyni kényszerülő protestáns magyarok életlehetőségei a 18. században. In: Pilipkó Erzsébet (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Veszprém, 2013. 298–322.
 • Archiv des Komitats Veszprém. In: Archivführer zur ungarndeutschen Geschichte in den Komitatsarchiven Ungarns (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa) Band 44, Redaktion Erzsébet Apró, Ágnes Tóth, München Oldenbourg Verlag 2013. 892–1024.
 • Cserhát. Veszprémi Kaleidoszkóp I. Veszprém, 2013. 270.p. (szerkesztés, írás)

2014

 • A Veszprém megyei németek kultúrájának értékké vált sajátosságai. In: Hagyományok, magyar értékek és hungarikumok Veszprém megyében. Sorozatszerkesztő: dr. Horváth Zsolt Veszprém, 2014. 65–92.
 • Zánkai Értéktár. Emlékkötet Zánka 850. éves évfordulójára Főszerkesztő: T. Horváth Lajos Zánka, 2014. (lektorálás)
 • „Mennyei és földi harmóniák, Esterházyak Isten és a haza szolgálatában”, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény (Veszprém, 2014. 05. 07.)
 • „Elvitték a cigányokat” Kiállítás a Várpalota határában 1945 februárjában történt cigány-gyilkosságok emlékére. (Várpalota, 2014. 08. 02.)
 • Múltba tekintő – forrásfeltárás, kutatás, feldolgozás a jelenben a jelennek és a jövendő nemzedéknek = Veszprémi Múzeumegylet, 2014. 01. 28. Veszprém
 • Online Veszprém = Levéltárak az online világban, MNL VeML konferencia 2014. 05. 20. Veszprém
 • Az Esterházy család cseszneki ágának kutatása = MLE Vándorgyűlés 2014.07.02. Szekszárd
 • Tájba vésett jelek. A szerzetesrendek szerepe a szakrális kisemlékek és kálváriák építésében a veszprémi egyházmegye területén = Szerzetesrendek a veszprémi egyházmegyében. 2014. 08. 28. Veszprém
 • Emlékmentés másként. A közművelődés új formái az MNL Veszprém megyei Levéltárában (Veszprémi Kaleidoszkóp, Történelmi Szalon, Múltbatekintő) = Közművelődési Kerekasztal 2014. 2014. 09. 11. Budapest
 • Tömegsír a Grábler tónál = Névtelen romák holokausztja. Roma Holocaust Történeti Konferencia 2014. 09. 12. Pécs
 • A Veszprém megyei németek tájhasználatának változása két úrbérrendezés között (1770-1853) = Nyelvi, kulturális és társadalmi átalakulások mint migrációs folyamatok következményei (nemzetközi konferencia) 2014. 09. 25-26. Veszprém
 • Családi levéltárak és személyi hagyatékok az MNL Veszprém Megyei Levéltárában = Magánirat-gyűjtés: lehetőségek és korlátok (I.) Az MVLVT szakmai konferenciája 2014. 10. 03. Kőszeg
 • Veszprém kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években = A vidéki Magyarország kisipara és kiskereskedelme az 1910-es években (Az első világháború hatásai) című konferencia MNL VeML 2014. 10.14. Veszprém
 • A 110 éves veszprémi gyermekmenhely és kórház = Veszprémi Történelmi Szalon 12. beszélgetése 2014. 11. 13. Veszprém