KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2022. június)


A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2022 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek
 • Az 1941. évi népszámlálás. [A.], A népszámlálás története és jellemzése / Thirring Lajos. - Budapest : SKV, 1981. - 142 p., [14] t. - (Történeti statisztikai kötetek)
 • ÁGOSTON István: Istentelen állam, harcoló egyház, Tiszáninnen. – Budapest : Kairosz, 2012. - 259 p.
 • Anjou-kori oklevéltár, 1301-1387. 44. köt., 1360 / szerk. Sebők Ferenc / szerk. Kristó Gyula. - Budapest ; Szeged : [JATE], 2021. - 943 p.
 • Az Árpád-kori veszprémi püspökök oklevelei / közzéteszi Solymosi László. - Budapest : Martin Opitz K., 2021. - 230 p.
 • AVAR Anton – TÓTH Norber, C.: Szabolcs vármegye nemessége és címeresleveleik. - Nyíregyháza : Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület, 2022. - 159 p.
 • "Belső várkastély" : Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója, 1940-1946 / [szerk., a kísérőtanulmányt írta, a szöveget gond. és magyarázatokal ell. Kántás Balázs et al.]. - Nyíregyháza : MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Lvt., 2019. - 276 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levélára kiadványai. II., Közlemények ; 53.)
 • Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején II. : az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában 2017. március 24-én rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változata / szerk. Dénesi Tamás, Boros Zoltán. - Pannonhalma : Pannonhalmi Főapátsági Lvt., 2018. - 247 p. - (Studia ex Archivo Sancti Martini edita ; 2.)
 • A Beregvármegyei Vízszabályozó és Ármentesítő Társulat iratai, 1938-1944 / ... ford., ... vál. és közread. Csatáry György és Kutassy Ilona. - Budapest : Kairosz, 2021. - 136 p.
 • BIRÓ Aurél - Seremetyeff-Papp János: Szűz Mária-ábrázolású zászlók 2. : templomi, cserkész és iskolai zászlók, 16-21. század. - Pápa : Pápai Jókai M. Vár. Kvt., 2016. - 183 p.
 • DOMONKOS Ottó - NAGYBÁKAY Péter: Magyarország kézművesipartörténetének válogatott bibliográfiája. - Budapest : MTA Néprajzi Kut. Int., 1992. - 461 p.
 • Egan Lajos naplója : impériumváltások Fiumében a kormányzóhelyettes szemével, 1918-1920 / szerk., sajtó alá rend., a bev. tanulmányokat és jegyzeteket írta Ordasi Ágnes. - Budapest : MTA BTK TTI, 2019. - 376 p. - (Magyar történelmi emlékek. Elbeszélő források)
 • FRISNYÁK Zsuzsa: Közlekedés, politika, 1945-1989. - Budapest : MTA Történettud. Intézet, 2011. - 655 p. - (Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban)
 • HOLLÓSI Gábor: A pozsonyi hídfő : a Magyar - Csehszlovák Határrendező Bizottság tárgyalásai, 1947-1949. - Budapest : M. Napló : Veritas Történetkut. Int., 2017. - 205 p. - (Veritas füzetek ; 8.)
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2006. - Budapest : Balassi B. Int. [etc.], 2006. - 363 p.
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2007. - Budapest : Balassi B. Int. [etc.], 2007. - 456 p.
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2010. - Budapest : Balassi Int. [etc.], 2010. - 302 p.
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2014. - Budapest : Balassi B. M. Kult. Int. [etc.], 2015. - 397 p.
 • Lymbus : magyarságtudományi forrásközlemények / [főszerk. Ujváry Gábor]. - 2015. - Budapest : Balassi B. M. Kult. Int. [etc.], 2016. - 457 p.
 • Magyarország és a római Szentszék II. : vatikáni magyar kutatások a 21. században / szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás. - Budapest ; Róma : MTA-PPKE Fraknói V. Római Tört. Kutcsop. : Gondolat, 2017. - 462 p., [14] t. - (Bibliotheca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nuncupatae. Ser. 1., Collectanea Vaticana Hungariae. Classis 1. ; 15.)
 • Magyarország külkapcsolatai, 1945-1990 / szerk. Horváth Sándor, Kecskés D. Gusztáv, Mitrovits Miklós. - Budapest : ELKH BTK TTI, 2021. - 639 p. - (Magyar történelmi emlékek. Kézikönyvek)
 • Maul-Link Dóra: Tolna vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái, 1721-1725. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2021. - 316 p.
 • MAUL-LINK Dóra: Tolna vármegye községei 1828-ban. 2. köt. - Szekszárd : MNL Tolna M. Lvt., 2022. – 176 p. - (Tolna megye történetének forrásai)
 • Veritas évkönyv, 2017 / [szerk. Ujváry Gábor]. - Budapest : Veritas Történetkutató Intézet : Magyar Napló, 2018. - 479 p.
 • Veritas évkönyv, 2019 / [szerk. Farkas Judit Antónia et al.]. – Budapest : Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár : Magyar Napló, 2020. - 515 p.
 

Szombathely, 2022. június 30.