KÖNYVTÁR - Gyarapodási jegyzék (2019. május)

 
A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2019 májusában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.

Könyvek

5 éve város Répcelak, 2001-2006 / [bev. Németh Kálmán]. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - 12 p.

Az 1918-1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. 17., Békés, Bihar, Csanád, Szatmár vármegyék, Kővár-vidék levéltárainak, továbbá az egyéb  magyarországi levéltárak (MNL Fejér, Jász-Nagykunk-Szolnok és Veszprém megyei levéltára, valamint a gödöllői Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtára és Levéltára) fondjai :  repertórium   / [szerk. Á. Varga László]. - Budapest : MNL ; Bukarest : Románia Nemz. Lvt., 2017. - 337, 366 p.

Acta historica / [szerk. Veszprémy László, Piti Ferenc]. - Tom. 135. – Szeged : [SZTE], 2013. - 169 p. - (Acta Universitatis Szegediensis)

Államköltségvetés a magyar korona országai részére az 1877. évre. – Budapest : M. Kir. Államny., 1876. - [1172] p.

BARTHÁNÉ BOGA Ildikó: Egy orvos a 20. század politikai útvesztőiben : életre keltett dokumentumok. - Budapest : Szerző, 2019. - 245 p. - (Tanulmányok Csongrád megye történetéből ; 43.)       

BELUSZKY Pál: A települések világa Magyarországon. - Budapest : Dialóg Campus, cop. 2018. - 327 p. - (Studia regionum)

BENKŐ Péter – SZABADOS István: Magyarország gazdaságtörténete, 1944-1988. - Budapest : PSZF, 1994. - 381 p.

BERTA Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnok városában, 1774-1995 : beszédes adattár. - Szolnok : [MNL Jász-Nagykun-Szolnok M. Lvt.], 2018. - 138 p. - (A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára közleményei ; 17.)

BIHARI Mihály – BIHARI Mihály: Politológia. - 9. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2004, cop. 1998. - 442, [1] p.

La diplomatie des états Angevins : aux XIIIe et XIVe siècles : actes du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest : 13-16 septembre 2007 / sous la direction de Zoltán Kordé et István Petrovics. - Szeged : Univ. degli studi di Szeged : JATEPress ; Roma : Accad. d'Ungheria in Roma, 2010 [!2011]. - 354 p.

FARAGÓ Sándor: Legendás Tótmegyer : egy vadgazda és egy vadászterület dicsérete. - Budapest : Nimród Vadászújság, 2017. - 268 p.

FARAGÓ Sándor: A történelmi Magyarország vadászati statisztikái, 1879-1913. - Sopron : NYME K., 2009. - 455, [4] p.

FEJÉRPATAKY László: A királyi kanczellária az Árpádok korában. - Budapest : MTA, 1895. - 149, [2] p.

GELLÉRT György – HEGYHÁTI István: A hagyatéki eljárás. - Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1959. - 329 p. - (Jogi kézikönyvtár ; 5.)

GÖNCZ László: Emberek a pannon végeken : huszadik századi sorsok a magyar-szlovén határ mentén. - Szombathely : M. Nyugat Kvk., 2019. – 341 p.

GÚDOR Botond – GRÓF László: Bod Péter a kartográfus. – Sepsiszentgyörgy : Háromszék Vármegye K., 2019. - 142 p.

GÚDOR Botond: Az eltűnt Gyulafehérvári Református Egyházmegye és egyházi közösségei. - Kolozsvár : Kriterion ; Barót : Tortoma, 2012. - 494, [1] p. - (Erdélyi egyháztörténeti könyvek ; 1.)        

GYARMATI Tiborné: Emlékezés egy falusi kisiskolára : iskolán kívüli képzések, a KALOT létrejötte / Gyarmati Tiborné. - Ivánc : [Gyarmati T.], 2016. - 128 p.     

GYARMATI Tiborné: A küzdelmes XX. század egy falu életében. - Ivánc : [Gyarmati Tiborné], 2018. - 244 p.

HASKÓ Katalin – HÜLVELY István: Bevezetés a politikatudományba. - [Budapest] : Villányi Úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány, 1996. - 282 p. - (Villányi úti könyvek ; 7.).(Politikatudományi sorozat ; 3.)

Házi Jenő első világháborús naplói / [sajtó alá rend. Kincses Katalin Mária]. - Sopron : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2019. - 330, [8] p.

Integrálódó Európa. 1., Szerződések, folyamatok, intézmények / Ferkelt Balázs [et al.]. - 3. jav., bőv. kiad. - [Budapest] : Perfekt, 2014. - 302 p.

KÖRÖSÉNYI András : A magyar politikai rendszer. - Budapest : Osiris, 1998. - 391 p. - (Osiris tankönyvek)

A magyar nyelv nagyszótára. 7., El - Elz / [főszerk. Ittzés Nóra]. - Budapest : MTA Nyelvtud. Int., 2018. - 1206 p.

Magyar statisztikai évkönyv / [fel. szerk. Bódiné Vajda Gyöngyi]. - 2006. - Budapest : KSH, 2007. - XXIX, 493 p.

MARTINKÓ Károly: Tankokkal vérbefojtott szabadságharc : [56-os hősök, hősi tettek, hősi halottak]. - Szeged : Mihazánk, 2016. – 205 p.

Mi a politika? : bevezetés a politika világába / szerk. Gyurgyák János. - Budapest : Századvég, 1994. - 402 p.

Pannonisches Jahrbuch / [Red. Robert Hajszan]. – 14 (2007). - Güttenbach : Pannonisches Institut, 2007. - 491 p.

Pannonisches Jahrbuch / [Red. Robert Hajszan]. - 18 (2011). – Güttenbach : Pannonisches Institut, 2011. - 537 p.

Pannonisches Jahrbuch / [Red. Robert Hajszan]. - 19 (2012). – Güttenbach : Pannonisches Institut, 2012. - 539 p.

Pannonisches Jahrbuch / [Red. Robert Hajszan]. - 20 (2013). - Güttenbach : Pannonisches Institut, 2013. - 544 p.

ROMHÁNYI Beatrix: Kolduló barátok, gazdálkodó szerzetesek : koldulórendi gazdálkodás a késő középkori Magyarországon. - Budapest : Martin Opitz K., 2018. - 287 p.

SZALAI Béla: Iconographia locorum Transsylvaniae : Banatus, Partiumque Regni Hungariae, regionum hodiernae Romania. - Kolozsvár : Iskola Alapítvány ; Sepsiszentgyörgy : Székely Nemzeti Múz. : ARTprinter, 2018. - 379 p.

A szombathelyi Szent Márton Plébánia : évkönyv / [felelős kiadó Schauermann János]. - 2019. - Szombathely : Szent Márton Plébánia, 2019. - 120 p.

Tanulmányok Ódor Imre emlékére / [szerk. Gyánti István, Kult László]. – Pécs : MNL Baranya M. Lvt., 2018. - 536 p.

Tudományos előadások / [szerk. Fenyvesi Ottó]. - 2010. – Veszprém : MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, 2010. - 255 p.

Urbs, civitas, universitas : ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére / főszerk. Papp Sándor ; szerk. Kordé Zoltán és Tóth Sándor László. - Szeged : SZTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, 2018. - 334 p. - (Fontes et Libri ; 1.)

VARGA Kamill: Szerzetesek Jászberényben. - Jászberény : Jász Helytört. Kör : Jászapátiak Baráti Egyes., 2019. - 368 p.

Vasvári káptalan - vasi települések, 1217-2017 / [szerk. Zágorhidi Czigány Balázs]. - Szombathely : MNL Vas M. Lvt. : Szombathelyi Egyházmegyei Lvt. ; Vasvár : Vasvári Múzeum, 2019. - 32 p.

ZIELBAUER György – SKRAPITS Lajos – GADÁNYI Károly: Magyarország : Vas megye nemzetiségei. - [Szombathely] : [Vas Megye Közgyűlése Nemzetiségi és Etnikai Bizottsága], [1993]. - [1], 57 p.

.

Szombathely, 2019. május 31.