A hónap dokumentuma 2017. december

A hónap dokumentuma

2017. december

Gálos Ferenc kaposvári polgári iskolai igazgató és tanár minősítési lapjai

Kaposvár, 1937. április 10., Pécs, 1937. május 12.

 

 

Gálos Ferenc 1916 és 1939 között volt a kaposvári polgári fiúiskola köztiszteletben álló igazgatója. A hónap dokumentuma rovatba kerülését alapvetően ez, illetve decemberi születésnapja indokolja. Figyelemre méltó, hogy szolgálati lakása (lásd a 22. sorban) polgári méretű, illetve jellegű volt, még cselédszoba is tartozott hozzá.

 

 

Az iskola megnevezése:

Kaposvári áll[amilag]. s[egélyezett]. Községi Berzsenyi Dániel Polg[ári]. Fiúiskola

 

Minősítési lap

 

A) Személyi adatok

 

1.

Név és állás:

Gálos Ferenc igazgató

 

2.

Születési helye, éve, hónapja és napja:

Szombathely (Vas v[ár]m[egye]), 1879. dec. 2.

vallása:

ág[ostai]. h[itvallású]. ev[angélikus].

3.

Családi állapota, gyermekeinek neve és születési éve:

nős

házastársának foglalkozása: nyugdíjas tanítónő

4.

Közép- (középfokú) iskolai

 

tanulmányai (intézet, idő megjelölésével)

Soproni ág[ostai]. h[itvallású]. ev[angélikus]. Tanítóképző Intézet, 1899

5.

Főiskolai

Budapesti Áll[ami]. Polgári Iskolai Tanárképző, 1902

6.

Oklevelei:

A soproni Tanítóképző vizsgálóbiz[ottság]. 233-1899. jún. 23.

Országos Polgáriskolai tanító vizsg[áló].biz[ottság]. 1285-1902. júl. 7. B/6-1902

7.

Szaktárgyai:

Mennyiségtan és term[észet].-tudomány szakcsoport tárgyaira.

8.

Szaktárgyain kívül:

a) mely tárgyakat tanított

b) mely tárgyakat tudna tanítani

 

9.

Nyelvismerete a fok megjelölésével: (tökéletesen, elég jól, kevéssé)

a) ért németül jól

b) beszél kevéssé

c) ír

tanítani képes a magyar nyelven kívül:

 

nyelven

10.

Tanulmányi útjai: (hol és mennyit tartózkodott külföldön?)

 

 

11.

Milyen tanfolyamon vett részt? (Különleges műszaki tanulmányai)

 

12.

Előzetes gyakorlati működése?

 

13.

Katonai, harctéri szolgálata

1914. okt. 4-től 1916. jún. 24-ig a 19. honvéd gyalogezredben, a III. népfelkelő őrzászlóaljnál a nagymegyeri szerb hadifogolytáborban, mint póttartalékos teljesített katonai szolgálatot.

14.

Iskolánkívüli elfoglaltsága, tisztségei, polgári kitüntetései:

 

15.

Tudományos, irodalmi, gyakorlati és társadalmi munkássága

 

16.

Szerepe az iskolánkívüli népművelésben és leventeoktatásban:

 

17.

Jegyzet:

 

 

B) Szolgálati adatok:

 

18.

Mikor tett hivatali fogadalmat?

 

19.

Mikor tett hivatali esküt?

1908. okt. 18.

20.

A fizetés szempontjából beszámítható hivatali idő kezdete és a besoroló rendelet száma:

1902. szept. 1. – 20939. VI.

21.

Illetményhivatali törzsszáma:

21284. sz.

22.

Van-e természetben lakása és milyen helyiségekből áll:

igen, 1 hall, 4 szoba, konyha, cselédszoba és mellékhelyiségek

23.

Két hónapot meghaladó betegségei és szabadságai:

 

24.

Volt-e fegyelmileg büntetve? Mikor, miért, miként? A rendelet száma, kelte:

 

 

C) Szolgálati táblázat:

 

A hatóság neve és intézkedésének megjelölése (pl. kinevezés, áthelyezés, stb.)

Az okmány

Az alkalmazás minősége

Fizetési osztály vagy fokozat

Az intézet helye és jellege

Az itt töltött szolgálati idő

száma

kelte

kezdete

vége

év

nap

év

nap

év

nap

A verbói magánpolg[ári]. igazgatója meghívott

44.

1903.

jún.

27.

rendes tanár

1200 K fiz.

200 K lakb.

Verbói magánpolg[ári]. fiúisk[ola].

1902.

szept.

1.

1903.

szept.

1.

A kaposvári társulati polg[ári]. fiúisk[ola]. fenntart[artású]. test[ületileg]. megvál[asztott].

166.

1916.

dec.

10.

r[endes]. tanár

igazgató

1600 K fiz.

400 K lakb.

400 K ig. díj.

Kaposvári társulati polg[ári]. fiúisk[ola].

1903.

szept.

1.

1907.

szept.

1.

Kaposvár r[endezett]t[anácsú]. város községi szolgálatba átvett

347.

1934.

jún.

1.

X. f. o.

Kaposvári áll. s. közs. polg[ári]. fiúisk[ola].

1907.

szept.

1.

1912.

szept.

1.

IX. „

1912.

szept.

1.

1920.

szept.

1.

VIII. „

VII. „

1920.

szept.

1.

1927.

jan.

1.

1927.

jan.

1.

1939.

szept.

1.

V[allás- és] K[özoktatásügyi] M[inisztérium] nyugdíjazás

15728/1939. tk.

1939.

aug.

5.

-

-

-

-

-

-

-

 

Kelt Kaposvár 1937 évi április hó 10 -n.

 

Gálos Ferenc

sajátkezű aláírás

 

Az adatok helyességét a bemutatott okmányok alapján igazolja:

PH.

Kaposvári áll[amilag]. s[egélyezett]. Községi Berzsenyi Dániel Polgári Fiúiskola

1903

Somogy vármegye címere

 

TANKERÜLET KIRÁLYI FŐIGAZGATÓ

PÉCS

magyar nagycímer

 

Hubai János

igazgató

kir. tanfelügyelő

tanügyi fogalmazó

 

D) A minősítés adatai

 

Az igazgató v[agy]. kir.[ályi] tanfelügyelő minősítése:

A tank[erületi]. kir[ályi]. főigazgató minősítése:

A tanár (tanító)

I. tanítási munkája:

a) tárgyi tudása: alapos.

b) tanításának tervszerűsége: jeles

c) tanítási módszere: jeles

d) tanításának eredménye: jeles

e) helyesen ítéli-e meg az eredményt? helyesen

1

II. nevelői tevékenysége:

a) tanítási óráin: példás

b) óráin kívül: példás

1

III. hivatali buzgalma:

dicséretes

1

IV. egyéni és társadalmi magatartása:

példás

1

Részesült-e figyelmeztetésben? Ha igen, mikor és miért?

 

Alkalmas-e igazgatói állásra vagy más különleges megbízatásra?

Mint régi, tapasztalt igazgató intézetét mintaszerűen vezeti.

Kiválóan alkalmas.

Utólagos bejegyzések:

 

 

Kelt Pécsett 1937 évi május 12-én.

 

Závoda Levente

igazgató                                                                                tankerületi kir[ályi].

főigazgató

kir. tanfelügyelő

 

P. H.

 

TANKERÜLET KIRÁLYI FŐIGAZGATÓ

PÉCS

[magyar nagycímer]

 

 

Gálos Ferenc kaposvári polgári iskolai igazgató és tanár nyilatkozata

Kaposvár, 1938. június 8.

 

Hatóság, hivatal, intézet, intézmény megjelölése:

Kaposvári áll[amilag]. s[egélyezett]. Közs[égi]. Berzsenyi Dániel Polg[ári]. Fiúiskola

Székhely: Kaposvár

Tisztviselő (alkalmazott) neve: Gálos Ferenc

Hivatali állása (foglalkozása): polg[ári]. isk[ola]. igazgató

 

NYILATKOZAT

 

A 3400/1938. M[iniszteri]. E[lnöki]. rendelet ismeretében kijelentem, hogy az alább felsorolt egyesületeknek, más szervezeteknek, illetőleg pártnak vagyok tagja:

 

1.

Nemzeti Egység Pártja

2.

Kaposvári Nemzeti Casinó

3.

Kaposvári Széchenyi Társaskör

4.

Berzsenyi Irod[almi]. és Műv[észeti]. Társaság

5.

Kaposvári Múzeum Egyesület

6.

Kaposvári Háztulajdonosok Szövetsége

7.

Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület

8.

Bethlen Gábor Szövetség

 

Kérem továbbá, hogy a 3400/1938. M[iniszteri]. E[lnöki]. rendelet első és második bekezdésének hatálya alá tartozó alább felsorolt egyesületben, egyéb szervezetben, illetőleg pártban tagságomat egyidejűleg megszüntettem.

 

 

Egyesület, más szervezet stb. neve:

A kilépés időpontja:

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

Kaposvár, 1938. június8-án

 

Gálos Ferenc

 

MNL SML VI. 501. c. Somogy vármegye tankerületi főigazgatójának (Somogy Vármegye Tanfelügyelőségének, 1893–1949) iratai. Iktatatlan iratok. Pedagógusok minősítési lapjai, Gálos Ferenc.

Tollal kitöltött, aláírásokkal és pecsétlenyomatokkal hitelesített nyomtatvány.

A kézzel írt részek kurziválással jelezve. Félkövérrel szedett kiemelések és áthúzások az eredetiben.

Gálos Ferenc személyi anyaga korábbi minősítési lapokat is tartalmaz. A legjobb minősítés az 1-es volt.

A forrástípusra a fenti forrásközlés közlője egy korábbi publikációjában már felhívta a figyelmet, illetve ismertette létrejöttük vázlatos történetét. Récsei Balázs: Száz éve született dr. Takáts Gyula. Dokumentumok a költő pedagógusi és muzeológusi működésének idejéből (Forrásközlés). In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 41. Kaposvár, 2011. 71–88. p.

 

 

Közli: Récsei Balázs

 

 

Gálos Ferenc 1925 körüli fényképe