Latin kifejezések az anyakönyvekben

 

Az anyakönyvekben gyakran előforduló latin kifejezések szótára

A   B   C   D   E   F   G   H   I, J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U, V   X, Y   Z

 

A

abavia, abavus

dédanya, dédapa

adiutor

gyám

adoptio

örökbefogadás

aetas

kor, életkor

ager

föld, szántóföld, mező, falu

agitator vaccarum

csordás, tehénhajcsár

agricola

földműves, szántóvető

alias

vagy

aliter

másként

alveorum opifex

teknővájó

ancilla

szolgáló

anima

lélek, élet

animadversio

észrevétel, megjegyzés, figyelembevétel

anno, annus

év, esztendő

apothecarius

gyógyszerárus, gyógyszerész

aquilex

kútfúró

archiepiscopus

érsek

archidieocesis, archidiocesis

érsekség

avia, avus

nagyanya, nagyapa, ős

Vissza a lap tetejére

B

baptisma

keresztelés

baptismus

(meg)keresztelt

Vissza a lap tetejére

C

cantor

kántor, éneklőkanonok

capellanus

káplán

cathedralis

székesegyház

coemeterium

temető

civis

polgár

civitas

város, polgárság, állam

coelebs

nőtlen

cognomen

vezetéknév, családnév, mellékelnevezés

colonus

földműves, (telkes)jobbágy, telepes, paraszt, lakos

comes

gróf, megyésispán

comitatus

vármegye

conditio

állapot, társadalmi helyzet

confirmatio

bérmálás

coniugium

házasság

coniugata, coniugatius

férjezett, nős, házas

conscriptio

összeírás

conscriptio regnicolaris

országos összeírás

copulatio

házasságkötés, esketés

Vissza a lap tetejére

D

defuncta, defunctus

elhunyt (nő, férfi)

Deus

Isten

dioecesis, diocesis

püspökség

dies

nap, határnap

domicilium

lakóhely

dominus / Dominus

úr / az Úr(isten), Jézus Krisztus

domus

ház

Vissza a lap tetejére

E

ecclesia

templom, egyház

ecclesia cathedralis

székesegyház, katedrális

ecclesia filialis

leányegyház

ecclesia parochialis

plébániatemplom

ego

én

episcopus

püspök

exposita, expositus

kihelyezett, lelenc, talált gyerek

Vissza a lap tetejére

F

faber ferrarius

kovács

familia

család

famula, famulus

cselédlány, szolga, cseléd

femina, feminius

nő, nőnemű, leány

filia

leány (leányegyház, fiókegyház értelemben is)

filius

fiú

folio (fol.)

lap

frater

fiútestvér, fivér, szerzetes

frater germanus

féltestvér (férfi)

Vissza a lap tetejére

G

gemini (gem.)

ikrek

generatio

nemzedék

gens

nemzetség, törzs

Vissza a lap tetejére

H

habitans

lakos, lakó

hereditas

örökség

hora

óra, idő

hortulanus

kertész

hydrops(ia)

vízkór

Vissza a lap tetejére

I, J

ignobilis

nemtelen, nem nemes

illegitimus

törvénytelen

illustris

tekintetes, nemzetes

immobilia

ingatlanok

indigenatio, indigenatus

honosítás, állampolgárság

infans

csecsemő, kisded

inferior

alsó

inquilinus

zsellér, bérlő

institor

kereskedő

iudex

bíró

ius, iuris

jog

juvenis

ifjú, fiatalember

Vissza a lap tetejére

L

lanius, laniator

mészáros

legitimus

törvényes

liber

könyv, írás

liber baptizatorum

keresztelési anyakönyv

liber matrimoniorium, liber copulatorum

házassági anyakönyv

liber mortuorum, liber defunctorum

halotti anyakönyv

libri regii

Királyi könyvek

linea

ág, leszármazási vonal

litterae

levél, irat

locus

hely, helység, vidék

locus authenticus, locus credibilis, locus testimonialis

hiteleshely

locus domicili

lakhely

locus originis

születési, származási hely

ludimagister

iskolaigazgató, tanító, tanár

Vissza a lap tetejére

M

marita, maritus

feleség, férj, kérő, házas

masculinus, masculus

hímnemű, fiú, férfi

mater

anya, asszony

mater lustrica

keresztanya

matricula

anyakönyv

matricula baptisatorum

keresztelési anyakönyv

matricula copulatorum

házassági anyakönyv

matricula defunctorum

halotti anyakönyv

matricula militaria

katonai anyakönyv

matrimonium

házasság, házastárs, feleség

mensis

hónap

mercator

kereskedő

miles

katona

miscellanea

vegyes, egyveleg, kisebb

mixtus

vegyes, kevert

mobile, mobilia

ingóság

molarius

molnár

morbus

betegség, kór

mors, mortis (mortus)

halál, öldöklés

mulier

nő, asszony, feleség

murarius, murator

kőműves

Vissza a lap tetejére

N

nativitas

születés

natus, nata

született, fiúgyerek, lánygyerek

nepos

unoka, unokatestvér, unokaöccs, utód, ivadék

neptis

(leány) unoka, (nő) unokatestvér

N.N., n.n. (=nomen nescio)

ismeretlen nevű személy

nobilis

nemes

nobilitas

nemesség

nomen

(kereszt)név

notarius

jegyző

numerus, numero

szám

numerus currens

sorszám, folyó szám

Vissza a lap tetejére

O

observationes

észrevételek, megjegyzések

obstetrix

szülésznő, bába(asszony)

operarius

munkás, napszámos

Vissza a lap tetejére

P

parentes

szülők

pater

apa

pater lustricus

keresztapa

parochia

paplak, plébánia, egyházközség

parochus

plébános, pap

physicus

orvos

piscator

halász

possessio

birtok, vagyon; helység, falu, tulajdon

praeceptor

tanító

primogenita, primogenitus

elsőszülött (leány, fiú)

proavia, proavus

nagy-, déd-, szépanya, nagy-, déd-, szépapa

proclamatio

kihirdetés

protocollum conjugatorum, protocollum matrimonii

házassági anyakönyv

protocollum baptizatorum (baptisatorum), natorum

keresztelési, születési anyakönyv

provisio (provisus)

ellátás, gondoskodás, anyakönyvekben: halálos beteg szentségekkel való ellátása

puella/puer

leány/fiú

Vissza a lap tetejére

R

 

regesta decimarum

dézsma, egyházi tized

religio

vallás

Vissza a lap tetejére

S

sacerdos

pap

sartor

szabó

schematismus, sematizmus

címtár, egyházigazgatási beosztás

schola

iskola

sepeliens

az elhunytat temető pap

sepulchretum

temető

sepulchrum

sír, sírhely, síremlék

sepultura

temetés, temetkezés

servus

szolga, cseléd

sexus

nem (férfi, nő), ág

sigillum

pecsét

socer, socerus

após, anyós, a házastárs szülei

soror

leánytestvér, apáca

soror germana

féltestvér (női)

sponsa, sponsus

mennyasszony, vőlegény (jegyesek)

sponsor, sponstix

keresztapa, keresztanya

spuria, spurius

fattyú (törvénytelen leány, fiú)

suicidium

öngyilkosság

superior

felső

Vissza a lap tetejére

T

taxa

bér, díj, adó

taxa tolerantialis

türelmi adó

testis

tanú

tutor

gyám, pártfogó

Vissza a lap tetejére

U, V

uxor

feleség

vicarius

helynök, helyettes

vidua, viduus

özvegyasszony, özvegyember

villa

falu, major, község

vinea

szőlő(terület), szőlőhegy, szőlőskert

vinicator, vinicola, vinitor

Vincellér, szőlész

virgo

szűz, hajadon, leány

visitatio canonica

püspöki egyházlátogatás

vivus

élő, életben lévő, eleven

Vissza a lap tetejére