Idősebb Szilassy Aladár fényképei

2017.01.23.
Az Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában a Szilassy család levéltárának vegyes iratai között (P 1009 – IV. sorozat) található néhány tucat fénykép és két fényképalbum. Ezek feltehetően az 1860-as és 1880-as évek között keletkeztek.

A képek túlnyomó részén portrék láthatók. Többségük a Szilassy és rokon családok tagjait ábrázolja, nagy részükön ugyanazzal a kézírással olvasható a fényképen szereplő személy neve, valamint a kép készítésének helye és ideje. A többi portré különböző közéleti szereplőkről készült. Részben ezeket is ugyanaz a kéz látta el képaláírással, mint a családi képeket, és egy részüket idősebb Szilassy Aladár (1847–1924) számára dedikálták. Mindezek alapján nyugodtan megkockáztathatjuk azt a feltételezést, hogy a képek – a két album és a különálló fényképek nagyobbik része mindenképpen – idősebb Szilassy Aladár iratanyagához tartoznak.

A két fényképalbum meglehetősen rossz állapotban van, az egyik kötése teljesen, a másiké félig levált, lapjaik szakadt. A bennük található fotók többsége az 1860–1880-as években készült vizitkártya méretű albuminkép. A képek nagy részén a Szilassy család tagjai, valamint közelebbi és távolabbi rokonságuk található. Emellett idősebb Szilassy Aladár barátai – ez a neki címzett dedikációkból sokszor egyértelműen kiderül –, továbbá különböző közéleti személyek fényképei. Velük akár főrendiházi mandátuma, akár a protestáns közéletben betöltött szerepe, akár az oktatásügy iránti elkötelezettsége révén kerülhetett kapcsolatba. Mindezek mellett a legnagyobb részt idősebb Szilassy Aladár kedvelt tátrafüredi üdülőhelyén – ahová gyenge tüdeje miatt fiatal kora óta járt orvosi utasításra – készült képek teszik ki. Az albumokban még néhány épületkép és fotó található az 1873-as bécsi világkiállításról, valamint műalkotások és művészek fényképei. Ez utóbbiak közül a legérdekesebb Charles Dickens dedikált portréja.

Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter portréja dedikációval: „Méltóságos Szilassy Aladár úrnak: 1902. Sept. 15 emlékére igen barátsággal Hegedűs Sándor
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 11.

Charles Dickens dedikált portréja, 1860–1870
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, 46/106.

 

Idősebb Szilassy Aladár 1847. január 30-án született ifj. Szilassy József (1792–1854) helytartótanácsi tanácsos és Freyburg Paulina (1819–1881) fiaként, illetve id. Szilassy József (1755–1837) koronaőr unokájaként.

 

Idősebb Szilassy József koronaőr rézmetszetű portréja, 1806–1836
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 1.

 

A losonci és a pesti református gimnáziumban (a mai Kálvin téren, egy bérház helyiségeiben, mivel önálló épülete az iskolának nem volt) végezte középfokú tanulmányait, majd a pesti egyetem (ma Eötvös Loránd Tudományegyetem) jogi karán szerzett váltóügyvédi diplomát. Sikeres ügyvédi pályafutása után 1886 kinevezték a pénzügyi közigazgatási bírósághoz ítélőbíróvá. Itt 1905-ben tanácselnök, 1909-ben pedig a közigazgatási bíróság másodelnöke lett, amely tisztséggel főrendiházi tagság is járt. 1914-ben vonult nyugalomba, aminek alkalmából megkapta a valóságos belső titkos tanácsosi címet.

Hivatali pályafutásánál azonban sokkal jelentősebb volt a közéleti tevékenysége, amelyet a református egyház keretei között fejtett ki. 1884-től a budapesti református egyház presbitere, majd 1898-tól gondnoka, 1886 és 1888 között a Dunamelléki Református Egyházkerület világi aljegyzője, 1887 és 1920 között pedig a Tolnai Református Egyházmegye gondnoka volt. Az egyházon belül elsősorban az oktatással és az ifjúsággal foglalkozott. Az egyik fő szervezője volt a református teológiai akadémia Ráday utcai épülete felépítésének, amely a mai Károli Gáspár Református Egyetem jogelődje. Sokat tett azért, hogy a Baár–Madas lánynevelő intézetet érettségit adó líceummá, majd gimnáziummá fejlesszék és alakítsák. Miután a szabad vallásgyakorlatról szóló 1895. évi XLIII. törvénycikk megengedte új, törvényesen elismert vallásfelekezetek alakítását, megnőtt a közkeletűen szektáknak nevezett modern kisegyházakhoz való elvándorlás, és ez érzékenyen érintette a református egyházat is. Szilassy éppen ezért az egyik legfontosabb feladatának tekintette, hogy megtartsa és megnyerje az ifjúságot a református egyház számára. Ez a probléma Nyugat-Európában már korábban jelentkezett a tradicionális protestáns egyházaknál, így ott már megoldásokat is találtak rá. Idősebb Szilassy Aladár Svájcban élő bátyjának, Gyulának (1841–1889) a meglátogatása során ismerkedett meg az 1844-ben Londonban alapított – a Village People slágerében is megénekelt – YMCA egyesülettel/mozgalommal (Young Men’s Christian Association), amely Genfben tartotta – és tartja ma is – nemzetközi székhelyét. Szilassy 1883-ban Charles Fermaud-nak, a YMCA genfi központi bizottsága titkárának a segítségével megalapította az YMCA első magyarországi szervezetét, a Budapesti Keresztyén Ifjak Egyesületét.

 

 A Christlicher Verein Junger Menschen (Fiatalok Keresztény Egyesülete) bécsi alapkőletételének eseményfotója, rajta Christian Phildius és Szilassy Aladár, 1895–1910
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 17.

 

Hozzá hasonlóan fia, a tüdőbetegségben fiatalon elhunyt ifjabb Aladár (1879–1912) is kiemelkedő szerepet játszott a református közéletben, és ő is a fiatalság egyház számára való megtartását tekintette fő céljának. Az 1910. évi skóciai utazása során ismerkedett meg Edinburghben az 1908-ban Roben Baden-Powell által alapított cserkészmozgalommal. Hazaérkezése után hamarosan – még 1910-ben – Megyercsy Béla lelkésszel együtt megalapította az első magyar cserkészcsapatot. A Magyar Cserkészszövetség 1912. decemberi megalakulását sajnos már nem élhette meg, még áprilisban elhunyt.

Az albumokon kívül 40 darab különálló fénykép is található a gyűjteményben. Ezek keletkezése tágabb időkörben mozog, az 1860-as évektől egész a 20. század elejéig terjed. Nagy részük ezeknek is családi, rokoni kép, köztük egy külön csoportot képez a Jáva szigetén letelepedett és oda is házasodott anyai, Freyburg rokonság, akikkel a nagy távolság ellenére is viszonylag szorosan tartották a kapcsolatot. Freyburg Vilmost az egyik kép tanúsága szerint 1893-ban három hónapig vendégül látták.

 

Freyburg Vilmos portréja, 1893
Freyburg Vilmos 1893 Oct. Nálunk volt 1893. Julius 2 – Octob 15.
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 39.

 

Id. Freyburg Gusztáv jávai feleségének portréja, 1886
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 40.

 

Idősebb Szilassy Gyula portréja, 1875
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 45/50.

 

Ifjabb Szilassy Aladár portréja, kb. 1890–1900
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, 46/188.

 

E képek között is megjelennek a különböző közéleti szereplők portréi, sok esetben idősebb Szilassy Aladárnak dedikálva. A képek egy kis részét idősebb Szilassy Aladár érdeklődési körének emlékei teszik ki, amelyek megörökítik a különböző fürdőterápiák és a keresztyén ifjúsági mozgalmak eseményeit.

 

Ülőfürdő életképe Molnár Aladár, báró Perényi Zsigmond, báró Huszár Imre képével, Gräfenberg, 1860–1880
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, No. 22.

 

Lányok csoportképe, 1864
Pest 7/1/864. Madarász Mária, Sulyok Berta, Török Zulima † 30/10/864. Ragályi Sarolta (Janisch-né intézetéből)
Jelzet: MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Szilassy család, Az Országos Levéltár által rendezett iratok (P 1009), IV. Vegyes iratok, 28. tétel, Fényképek, képek és névjegyek, 46/138.

 

Digitális felvételek: Szálkai Dániel (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)

Felhasznált irodalom:
Pruzsinszky Pál: Szilassy Aladár, visszatekintés negyvenéves egyháztársadalmi munkásságára. [Budapest], [1922]
Másodelnök-változás a közigazgatási bíróságnál. Pénzügyigazgatás, 24. évf. 1914. 2. sz.

Utolsó frissítés:

2020.11.19.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges