A protestáns egyházak alappillérei – berhidai prédikátorok a 18. században

2018.08.03.
A reformáció megindulásának 500. évfordulója alkalmából készült forrásválogatásunk 324 oldalon 72 dokumentumot tár a nagyközönség elé. A tematikusan rendezett kötet egyik alfejezetét a prédikátoroknak, lelkipásztoroknak és tanítóknak szenteltük, akik a nehéz időkben is közösségük oltalmazói, a protestáns hit és gondolkodásmód őrzői, terjesztői voltak. A most közölt írást Nagy Dániel, Berhida és Kiskovácsi közös református egyházközségének prédikátora a türelmi rendelet (1781) után hét esztendővel jegyezte fel megörökítve benne a berhidai református egyházközségben a 18. század folyamán szolgáló lelkészelődeit. A forrást átírta és jegyzetekkel ellátta: Jakab Réka.

Feljegyzés a berhidai egyházközségben szolgáló református lelkipásztorokról
Berhida, 1788. december 6.

Alább subscribált1 és megnevezett Berhidai Reformata Szent Ecclesiának2 lelki tanítója ezen írásom által adom tudtára valakiknek illik, hogy ezelőtt való esztendőkben, amíg tudniillik az nemes veszprémi káptalan szomszéd peremartoni helységet ezen berhidai és peremartoni Helvetica Confessión3 lévő lakosoknak egyenlőképpen törvényes processussal4 el nem nyerte, az berhidai templomban szolgáló és én előttem rend szerént egymás után volt lölki tanítók, akiket még most is élő számos hallgatóim is jól ismértenek, azon berhidai ecclesiánkhoz tartozandó és most birtokomban s gondviselésem alatt lévő matricularis könyvben5 ezen rend szerént találtatnak fel. Ezen most folyó 18-dik seculumban6 lévők, úgymint: 1-o Losonczi Farkas András, 2-o Vasonyi Mihály, 3-o Bilkey János, 4-o Edelényi András, 5-o Sebestény János, 6-o Szép Gergely, 7-o Torkos Jakab, 8-o Megyercsy Andr[ás], és ugyanennek üdejében és praediká[tor]ságában az berhidai földesuraság által vétetett el az előbbeni templomu[nk], és azon földesuraságnak annuentiájábul7 ugyanakkor vétetett el az előbbeni parochialis házunk is királyi parancsolat mellett. Mely előrebocsátottakat hogy ecclesiánknak azon matricularis könyve eképpen foglalja magában és tanítja, fide mediante attestálom.8 Költ Berhidán December holnapnak 6-dik napján 1788-dik esztendőben.
Nagy Dániel berhidai és kiskovácsi (kiskovátsi) unita9 ecclesiához tartozandó Helvetica Confession lévőknek mostani prédikátora.

Jelzet: MNL VeML XV. 2. No. 1456/b.
Fennmaradási forma: Fogalmazvány.

1subscribált (subscribere, lat.): alulírott
2Ecclesiának (ecclesia, lat.): egyházközségnek
3Helvetica Confession (lat.): református valláson
4processussal (processus, lat.): perrel
5matricularis könyvben (matricula, lat.): anyakönyvben
6seculumban (saeculum, lat.): században
7annuentiájábul (annuentia, lat.): engedélyével
8fide mediante attestálom (fides, medians, attestare, lat.): hitelesen tanúsítom (lat.)
9unita (lat.): egyesült

Utolsó frissítés:

2018.10.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges