Használati szabályzat

14/707/2013

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Levéltártudományi Szakkönyvtárának használati szabályzata
Hatálybalépés: 2013. augusztus 15.

 

 1. A könyvtárhasználók köre

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) Levéltár-tudományi Szakkönyvtárát - beleértve a központi, és a fiókkönyvtárat - használhatják helyben olvasással az intézmény könyvtári olvasószobáiban és kutatótermeiben

 

az MNL alkalmazottai,

 

az MNL által kiállított, érvényes kutatási engedéllyel rendelkező kutatók,

 

az MNL nyugdíjas alkalmazottai kérelemre főigazgatói engedéllyel,

 

a kultúráért felelős miniszter által irányított minisztérium közgyűjteményekért felelős szervezeti egységének munkatársai,

 

könyvtárközi kölcsönzéssel állami és szaklevéltárak, szakkönyvtárak, egyetemek, tudományos intézetek könyvtárai.

 

2. Használat módja

2.1.

A könyvtárhasználó beiratkozáskor nyilatkozik a használati szabályzat megismeréséről és elfogadásáról (a nyilatkozat két példányban készül, a központi és a fiókkönyvtár részére) és megadja az azonosításhoz szükséges személyi adatait.

2.2.

Ha a könyvtárhasználó visszaszolgáltatási vagy pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, vele szemben az MNL OL követelését jogi úton érvényesítheti.

2.3.

Kézikönyvtári könyv és muzeális értékű dokumentum csak helyben olvasással használható és kivételesen sem kölcsönözhető.

2.4.

Az olvasó köteles betartani a használat során az állományvédelmi szabályokat. Tilos a dokumentumokat rongálni, pl. a könyvön vagy a könyvbe írni. Könyvjelző használata kötelező.


3. Kölcsönzés
  

3.1.

A könyvtár állományából

 

az MNL OL közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója a próbaidő letelte után max. 20 kötetet kölcsönözhet,

 

a megyei levéltárak dolgozója a megyei levéltári könyvtár közvetítésével kölcsönözhet,

 

nyugdíjas dolgozó főigazgatói engedéllyel max. 10 kötetet kölcsönözhet,

 

a kultúráért felelős miniszter által irányított minisztérium közgyűjteményekért felelős szervezeti egységének munkatársa max. 10 kötetet kölcsönözhet,

 

az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyt létesített tudományos dolgozó próbaideje letelte után, max. 40 kötetet kölcsönözhet,

 

referens a referensszolgálatának ellátásához a főigazgató-helyettes által külön engedéllyel, max. 100 kötetet kölcsönözhet,

 

az intézmény kutatótermei és azon szervezeti egységei, ahol kézikönyvtár üzemel (a kutatóterem vezetőjének, illetőleg a kézikönyvtár kijelölt kezelőjének nevére és személyes felelősségére szolgálati helyre), max. 300 kötetet kölcsönözhetnek.

3.2.

A kölcsönzési határidő egy év. Abban az esetben, ha nincs előjegyzés a könyvre, a könyvek visszaadásának határidejét hét alkalommal lehet hosszabbítani. Legkésőbb négy év letelte után be kell mutatni a kikölcsönzött dokumentumot a könyvtárban ellenőrzésre.

3.2.1.

 Abban az esetben, ha a kölcsönző a kölcsönzési határidő lejárata után két felszólítás után sem hosszabbítja meg vagy szolgáltatja vissza a könyvtári dokumentumokat, a könyvtár vezetője kizárja a további kölcsönzésből.

3.3.

A könyvtárhasználó minden esetben elismeri az aláírásával, hogy átvette a dokumentumot (cédulás vagy elektronikus kölcsönzés esetében is).

3.4.

A könyvtáros köteles átadni az aláírt kölcsönzőjegyet a kölcsönző részére a dokumentum visszavételekor.

3.5.

Az olvasói átkérés (a két telephelyen működő könyvtár állományából) az alábbi eljárásrend alapján történik:

 

A kölcsönző telefonon vagy e-mailen kikéri a dokumentumot a lelőhely szerinti olvasószolgálatról, a megkért művet a könyvtáros max. két munkanapon belül átküldi a kölcsönző munkahelyéhez legközelebbi könyvtárba.

3.6.

Könyvtárközi kölcsönzés

3.6.1.

 Az állami és szaklevéltárak, szakkönyvtárak, egyetemek, tudományos intézetek könyvtárai könyvtárközi kölcsönzéssel - a hatályos jogszabályoknak megfelelően -, max. 6 kötetet kölcsönözhetnek.

3.6.2.

 A könyvtárközi kölcsönzés során felmerült költségek a szolgáltatás igénybevevőjét terhelik. Kivételt képez, ha a levéltár tudományos tervében lévő munkához szükséges a kölcsönzés és ezt a főigazgató-helyettes igazolja.

3.6.3.

 A szakkönyvtár állományából könyvtárközi kölcsönzési kérelmek csak indokolt esetben teljesíthetőek. A könyv megküldése kézbesítés útján történik.

3.7.

A kölcsönző köteles

 

a munkaszobájában tartani a kölcsönzött műveket,

 

a szükségtelenné vált könyveket haladéktalanul visszaszolgáltatni a könyvtárnak,

 

a könyvtár visszaadási felszólításának három munkanapon belül eleget tenni,

 

a kölcsönzésellenőrzési munkát elősegíteni, tételes állományellenőrzés alkalmával valamennyi kölcsönzött művet visszaadni a könyvtár által megszabott határidőre,

 

az elveszített vagy megrongált könyvet saját költségén eredetiben vagy xerox másolatban két példányban pótolni,  és azt átadni a könyvtárnak. Abban az esetben ha ez nem lehetséges, a kölcsönző köteles kártérítést fizetni az elveszített dokumentum napi forgalmi értékén.


4. Muzeális értékű dokumentumokra vonatkozó szabályok

  

4.1.

A muzeális könyvtári dokumentumok:

a) középkori kódex vagy nyelvemlék (1530-as évekig),

b) középkori, koraújkori, nem levéltári kézirat (1530-as évektől a 18. sz. végéig),

c) 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum,

d) 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum,

e) 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum, továbbá

f) azon dokumentumok, amelyet a könyvtár muzeális dokumentummá minősít.

4.2.

A muzeális dokumentumok eredetiben csak a központi könyvtár és a fiókkönyvtár olvasótermében (helyben) olvashatóak.

4.2.1.

 Muzeális könyvtári dokumentum használatának megszakítása (az olvasóterem ideiglenes elhagyása) esetén (pl. egészségügyi okok miatt, cigarettaszünet, telefonálás stb.), valamint a használat befejeztével az olvasó köteles visszaadni a muzeális könyvtári dokumentumot az olvasótermi felügyelőnek.

4.2.2.

 Amennyiben a visszavételi ellenőrzés során a muzeális dokumentummal kapcsolatban a könyvtár részéről bármilyen kifogás merül fel, az olvasó és a könyvtárvezető köteles jelen lenni a jegyzőkönyv elkészítésénél. A dokumentum az olvasónak felróható sérülése, megrongálódása esetén az MNL OL kártérítést követelhet.

4.3.

 A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat a 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet szabályozza.

  

5. Másolás
  

 

A könyvtár állományából másolni digitális másolat megrendelésével vagy fotójegy vásárlásával lehet.


6. Nyitva tartás
  

 

Központi Könyvtár nyitva tartása: hétfőtől péntekig 8.30-12.30 között, raktári kérés leadása naponta 12 óráig.

 

Kézikönyvtár munkatársak által történő használata (helyben olvasás): naponta 13.30-15.30 között.

 

Fiókkönyvtár nyitva tartása: szerdai napokon 8.30-12.30 és 13.30-15.30 között.

 

Budapest, 2013. július 26.

 

                                                                                                                     dr. Mikó Zsuzsanna

                                                                                                                           főigazgató