V. A. 121. Németgyula Város Tanácsának iratai 1730–1848 (1854)

Gyulára először 1723–1725-ben költöztek németországi telepesek. Harruckern János György földesúr telepítési akciója az 1723. évi 103. tc. alapján zajlott le. A város nyugati részét, a Körös két ága által közrefogott szigetet benépesítő német családok három évi adómentességet kaptak. A szabadalomlevelet 1723. november 14-én írta a földesúr.

A német közösség megerősödött, és addig harcolt önállóságáért, mígnem 1734-ben engedélyt kapott az elszakadásra. Önálló közigazgatási szervezetet épített ki, külön bírával és tanáccsal. Megosztották a város határát is az ikerváros, Magyar- és Németgyula között. 1790-ben az addig a vár környékén lakó oláh katonákat Németgyula nyugati részén telepítették le, így kétnemzetiségűvé és vallásúvá vált a város.

A városi tanács tagjai voltak: bíró, törvénybíró, jegyző és 12 esküdt. 1790 után két esküdt görögkeleti vallású volt. Az esküdtek egy évig viselték hivatalukat és fizetést kaptak. 1841-től nyolc főre csökkentették számukat, majd ismét kilencre növelték. Rajtuk kívül a városnak orvosa, árvagyámja, adószedője volt. A minden év november 1-jén választott új bíró átvette a bírói pálcát és a pecsétet, és maga mellé választott egy helyettes vagy más néven törvénybírót. Az 1830-as években a csőszök, kocsisok mellett öt kisbíró és tizenegy éjjeliőr (egy káplár felügyelete alatt) állt a város szolgálatában. Az esküdtek közül kerültek ki a külső és belső gazdák, borbírák, malombírák és pusztabírák. (A németgyulai pusztabírónak Eperjes puszta legelőire, szántóira, gulyáira, méneseire és kútjaira kellett felügyelni.) A németgyulai községháza falára volt kifüggesztve az az 1840. december 3-án hitelesített rendszabály, amely pontosan meghatározta az elöljárók feladatait. Két-két esküdt ügyelt a belső rendre, a tűzi rendszabályokra és az uradalmi parancsok teljesítésére, illetve a robotosok kiállítására. Egy-egy esküdt ellenőrizte az utakat, a mészárszékeket és kocsmákat, a fuvarok és forspontok kiállítását. A városgazdálkodás felügyelete a bíró és a törvénybíró tiszte volt.

Az a) állagban található a fond legértékesebb iratanyaga, a tanácsi jegyzőkönyvek 1737-től kezdődő sorozata. A jegyzőkönyveket 1814-ig német nyelven vezették.

A b) állag a tanácsi iratokat foglalja magába: többek között elöljáró-választások, városi gazdálkodás, bérleti szerződések, katonatartás, járványok, tűzrendészet, a két város vitáinak dokumentumait.

A c) állag a körrendeletek jegyzőkönyveit tartalmazza. A főszolgabíró által küldött utasítások és felsőbb rendelkezések mellett a megyei közgyűlés végzései is megtalálhatók az iratanyagban.

A d) állag úrbéri iratanyagában úrbéri szerződéseket, összeírásokat, árendálásokat, földszabályozási ügyeket talál a kutató.

Az e) állag adóösszeírásaihoz német nyelvtudás szükséges. A forspont jegyzőkönyv 1813-tól magyar nyelvű.

Az f) állag bírói számadásai a városgazdálkodás legértékesebb dokumentumai.

A g) állag ingatlan átírási jegyzőkönyvei a lakosság közötti adás-vételek írásos bizonylatai.

A h) állag a bíró, a törvénybíró, az esküdtek előtt kötött osztályegyezségeket, házassági és egyéb szerződéseket tartalmazza.

Az i) állag jogszolgáltatási iratokat, a j) állag hagyatéki leltárakat és végrendeleteket tartalmaz. Mindkettő kutatásához német nyelvismeret szükséges.


12 doboz, 10 kötet – 2,13 fm

Tanácsülési jegyzőkönyvek 
     1–4. k.       1737–1850
 Tanácsi iratok 
     1–2. d.       1772–1848
 Körrendeletek jegyzőkönyvei 
     1–4. d.       1801–1849
 Úrbéri iratok 
     1. d.       1761–1844
 Adóügyek iratai 
     1. d.       1776–1831
 Bírói számadások 
     1–6. d.       1753–1848
 Ingatlanátírási jegyzőkönyv 
     1. k.       1837–1854
 Szerződések és egyezségek jegyzőkönyve 
     1. k.       1801–1854
 Bíráskodási iratok 
     1. d.  Polgári peres iratok       1783–1824
              Házassági szerződések       1730–1800
 Hagyatéki leltárak és végrendeletek 
     1. d.       1748–1837