IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI VÁROSOK ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

A RAKTÁRI ELHELYEZÉSRE, KUTATÁSI LEHETŐSÉGRE VONATKOZÓ RÖVIDÍTÉSEK:  

A = Alsózsolcai Fióklevéltár, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149. szám    

K = központ, 3525 Miskolc, Fazekas út 2. szám   

S = Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. szám

 

 ABAÚJ VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 Az 1848-ig terjedő korszak   
     
1Abaúj Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai-14790,60 fmK
  1744-1786,  
  1791-1850  
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1804-18330,01 fmK
 b) Közgyűlési iratok-14790,59 fmK
  1744-1781,  
  1791-1851   
 A provizórium és a kiegyezés korszaka   
     
251Abaúj vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,10 fmK
     
252Abaúj Vármegye Bizottmányának iratai1865-18700,24 fmK
     
301Abaúj Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18800,54 fmK
     
 ABAÚJ-TORNA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 
     
351Abaúj-Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésénak iratai1783-17900,21 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1786-17870,20 fmK
 b) Közgyűlési iratok1783-17900,01 fmK
     
391Abaúj-Torna Császári Királyi Megyetörvényszékének iratai1850-18600,19 fmK
 a) Polgári és fenyítőperek1850-18600,10 fmK
 b) Végrendeletek 1851-18600,09 fmK
     
392A Gönci Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1855 5,30 fmA
     
 a) Polgári és büntető peres iratok1850-18544,68 fmA
 b) Telekkönyvi iratok1850-18550,62 fmA
     
393A Szikszói Császári Királyi Járásbíróság iratai1850-1854 2,20 fmA
 a) Polgári és büntető peres iratok1850-18542,20 fmA
     
394Abaúj-Torna Császári Királyi Megyehatóságának iratai1863-18670,14 fmK
 d) Újoncállítási lajstromok (Gönci járás)1863-18670,14 fmK
     
401Abaúj-Torna vármegye alispánjának iratai1903-195063,28 fmK
 a) Elnöki iratok1945-19500,12 fmK
 b) Általános iratok1903-195063,00 fmK
 c) Kihágási iratok1946-19490,16 fmK
     
402Abaúj-Torna vármegye tiszti főügyészének iratai1921-19504,44 fmK
     
404Abaúj-Torna Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1919-19507,90 fmK
     
405Az Abaújszántói járás főszolgabírájának (föjegyzőjének) iratai1884-1950 (1958)3,83 fmK
     
406A Gönci járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1890-19501,79 fmK
     
407A Szikszói járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1936-19490,75 fmK
     
408Abaúj-Torna vármegye szervezési szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye1930-19430,24 fmK
     
409Abaúj-Torna vármegye közbirtokossági legeltetési társulatai alapszabályainak és legelőrendtartásainak gyűjteménye1925-1939 1,08 fmK
     
410Abaúj-Torna vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1904-19433,50 fmK
     
411Abaúj-Torna vármegye vízügyi iratainak levéltári gyűjteménye(1779) 1880-19441,72 fmK
     
412Abaúj-Torna vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 14,00 fmA
     
413Abaúj-Torna vármegye főispánjának iratai1945-19502,81 fmK
 a)   Általános iratok1945-19501,41 fmK
 b)   Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19481,40 fmK
     
414Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1884-19481,08 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1884-19480,96 fmK
 b) Közgyűlési iratok1894-18950,12 fmK
     
415Abaúj-Torna Vármegye Árvaszékének iratai1945-19501,56 fmA
     
416Abaúj-Torna vármegye tiszti főorvosának iratai1945-19470,10 fmK
     
417Abaúj-Torna vármegye szociális felügyelőjének iratai1945-19503,48 fmK
     
418Az Abaújszántói járás tisztiorvosának iratai1945-19470,24 fmK
     
419Az Abaújszántói járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK
     
420Az Encsi járás főjegyzőjének iratai1945-19501,13 fmK
     
421Az Encsi járás tisztiorvosának iratai1945-19470,12 fmK
     
422A Gönci járás tisztiorvosának iratai1945-19460,04 fmK
     
423A Gönci járás szociális titkárának iratai1946-19470,12 fmK
     
424A Hegyközi (Pálházai járási főjegyzői) kirendeltség vezetőjének (járási jegyzőjének) iratai1945-19460,03 fmS
     
425Abaúj-Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 19060,04 fmK
     
426Abaúj-Torna vármegyei tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1921-19450,03 fmK
     
427A Kassai járás főszolgabírájának iratai1940-19440,36 fmK
     
 BORSOD VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 
     
501Borsod Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1270-1858 (1930)  163,79 fmK
 a) Közgyűlési, részgyűlési és törvényszéki  jegyzőkönyvek1569-184742,60 fmK
 b) Közgyűlési iratok - Acta politica1600-179112,47 fmK
 c) Bejegyzett törvényszéki iratok -  Acta  judicialia protocollata1344-178517,69 fmK
 d) Be  nem  jegyzett törvényszéki iratok -  Acta judicialia non protocollata1270-17854,40 fmK
 e) Közgyűlési és törvényszéki iratok1790-184777,09 fmK
 f) Királyi rendeletek - Mandata et intimata politica1592-17855,39 fmK
 g) Szabályrendeletek -  Statuta1600-17850,03 fmK
 h) Országgyűlési iratok -  Diaetalia1708-18400,60 fmK
 i) Népösszeírások  -  Conscriptiones populares1786-18470,17 fmK
 j) Nemességösszeírások -  Conscriptione nobilium1638-18481,40 fmK
 k) Be- és kitáblázási jegyzőkönyvek  -  In- et extabulationes1756-18581,33 fmK
 l) Novák József levéltárnok által készített másolatok Borsod vármegye jegyzőkönyveiből és a be nem jegyzett törvényszéki iratokból1270-17840,60 fmK
 m) A megyei tisztviselők betűrendes jegyzéke - 1578-19300,02 fmK
 Status Personalis Magistratualium Inclyti Comitatus Borsod Officialium   
     
502Borsod Vármegye Árvaküldöttségének (Orphanalis Deputatio) iratai1809-18290,60 fmK
     
503Borsod Vármegye Inszurrekciós Bizottságának (Lustralis Deputatio) iratai1805-18130,26 fmK
     
504Borsod Vármegye Kolera Ügyében Kiküldött Állandó Bizottságának (Choleralis acták) iratai18310,30 fmK
     
505Borsod Vármegye Közínség Enyhítése Tárgyában Kiküldött Központi Választmányának iratai18470,13 fmK
     
506Borsod vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17907,78 fmK
 a) Iktatókönyvek1786-17900,40 fmK
 b) Mutatókönyvek1786-17890,25 fmK
 c) Iratok1786-17907,13 fmK
     
507A II. József-kori Borsod Megyei Földmérési Albizottság iratai1786-17891,99 fmK
     
508Borsod vármegye adószedőjének (Perceptoralia) iratai1695-18441,44 fmK
 a) Vegyes iratok1695-18440,61 fmK
 b) Insurrectionalis cassa számadásai1797-18090,83 fmK
     
509Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1788-18572,34 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1823-18471,65 fmK
 b) Árvaösszeírások1790-18510,22 fmK
 c) Árvaügyi iratok1788-18570,47 fmK
     
510Borsod vármegye mérnökének iratai1776-18490,26 fmK
     
511Borsod Vármegye Törvényszékének (Acta sedrialia) iratai1785-18682,70 fmK
 a) Ügyviteli iratok, vegyes iratok1785-17871,80 fmK
 b) Raboskodók kimutatásai1790-18680,90 fmK
     
512Borsod Vármegye II. József–féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17903,93 fmK
     
513Okolicsányi Antal másodalispán után maradt iratok1791-18050,15 fmK
     
514Sebe József középponti szolgabíró után maradt iratok1842-18430,12 fmK
     
515Losonczy József mérnök után maradt iratok1779-18360,48 fmK
     
516Nemességi iratok (Acta Nobilitaria) levéltári gyűjteménye (A-Z)XVII-XIX. sz.3,15 fmK
     
517Feudális-kori összeírások és törvényszéki iratok gyűjteményeXVIII-XIX. sz0,30 fmK
     
 a) Feudális-kori összeírások1772-18490,12 fmK
 b) Be nem sorolt  törvényszéki iratok  XVIII-XIX. sz. 0,18 fmK
     
 A szabadságharc korszaka   
     
601Borsod Vármegye Közgyűlésének, Törvényszékének, Bizottmányának és Központi Választmányának iratai1848-18492,69 fmK
 a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1848-18490,87 fmK
 b) Közgyűlési iratok1848-18491,82 fmK
     
602Borsod vármegye kormánybiztosának iratai1848-18490,23 fmK
 a) Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai1848-18490,12 fmK
 b) Honvéd iratok1848-18490,11 fmK
     
604Az ország rendkívüli szükségeire tett ajánlatok kimutatása18480,13 fmK
     
605Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1848-18490,13 fmK
     
606Közlönyök gyűjteménye18480,03 fmK
     
 A neoabszolutizmus, a provizórium és a kiegyezés korszaka   
     
651Borsod vármegye Haynau-féle megyei közigazgatásának iratai1849-18500,20 fmK
     
652A Borsodi Császári Királyi Megyehatóság (Borsoder K. k. Comitatsbehörde) iratai1850-18729,57 fmK
 a) Megyefőnöki elnöki iratok1850-1860 0,50 fmK
 b) Megyefőnöki általános iratok1850-18606,00 fmK
 c) Földtehermentesítési iratok1854-18570,90 fmK
 d) Újoncállítási lajstromok1852-18722,17 fmK
     
653A Borsod Vármegyei Árvaszék iratai1849-18652,92 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1850-18510,06 fmK
 b) Árvaügyi iratok1849-18652,86 fmK
     
654A Borsod Vármegyei Császári Királyi Építészeti Hivatal  (Borsoder K. k. Comitats-Bauamt) iratai1850-18661,56 fmK
     
655A Borsodi Császári Királyi Megyetörvényszék (K. k. Comitatsgericht in Borsod) iratai1850-186117,55 fmK
 a) Polgári perek1850-18511,04 fmK
 b) Fenyítő perek1850-18510,35 fmK
 c) Polgári és fenyítő perek1851-18544,82 fmK
 d) Polgári perek1854-18616,38 fmK
 e) Fenyítő törvényszéki iratok1854-18612,00 fmK
 f)  Végrendeletek és szerződések1854-18610,13 fmK
 g) Ügyészi jegyzőkönyv18590,01 fmK
     
656Borsod Vármegye Császári Királyi Úrbéri Törvényszékének (Borsoder K. k. Urbarial-Gericht) iratai1856-18610,53 fmK
     
657Borsod vármegye Császári Királyi levéltárnokának (Comitatsarchivar) iratai1850-18550,15 fmK
     
658Az Edelényi Császári Királyi Szolgabíróság (K. k. Stuhlrichteramt in Edelény, Szendrői járás) iratai 1850-18601,97 fmK
     
659Az Egri járás főszolgabírájának iratai(1844) 1850-18603,00 fmK
     
660A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1850-18601,92 fmK
     
661A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1850-18615,22 fmK
     
662A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának iratai(1815) 1850-18602,30 fmK
     
751Borsod vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18652,94 fmK
 a) Elnök iratok18620,13 fmK
 b) Közigazgatási iratok1861-18652,63 fmK
 c) Törvénykezési iratok1862-18650,18 fmK
     
752Borsod vármegye főispánjának iratai1865-18721,74 fmK
     
753Borsod Vármegye Bizottmányának iratai1860-18611,58 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1860-18610,42 fmK
 b) Közgyűlési iratok1860-18611,16 fmK
     
754Borsod Vármegye Bizottmányának iratai(1865) 1867-18713,45 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek(1865) 1867-18710,70 fmK
 b) Közgyűlési iratok1867-18712,75 fmK
     
755Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,12 fmK
     
756Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18650,12 fmK
     
757Borsod Vármegye Középponti Választmányának iratai18690,14 fmK
     
758Borsod vármegye első alispánjának iratai1861-18716,89 fmK
 a) Elnöki iratok1861-18620,16 fmK
 b) Közigazgatási iratok1861-18716,73 fmK
     
760Borsod vármegye másodalispánjának iratai1865-18710,63 fmK
     
761Borsod Vármegye Tisztiszékének iratai1862-18656,88 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1862-18650,75 fmK
 b) Iratok1862-18656,13 fmK
     
762Borsod vármegye központi főszolgabírájának iratai18710,06 fmK
     
763Borsod vármegye főlevéltárnokának iratai1864-1871 (1899)0,39 fmK
     
764Az Egri járás főszolgabírájának iratai1861-1871 1,10 fmK
     
765A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1861-18712,50 fmK
     
766A Szendrői járás főszolgabírájának iratai1861-18741,44 fmK
     
767A Szentpéteri (Sajószentpéteri) járás főszolgabírájának iratai1861-18711,16 fmK
     
     
768Miskolc mezővárosában tartott megyei járványbizottmányi munkálatok jegyzőkönyvei1864-18650,06 fmK
     
     
769Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1862-1877 1,02 fmA
     
     
 a) Általános iratok1850-18770,85 fmA
 b)Közgyámi iratok1862-18710,17 fmA
     
770Borsod Vármegye Törvényszékének iratai1861-18712,56 fmK
 a) Polgári törvényszéki jegyzökönyvek1861-18640,06 fmK
 b) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek1861-18712,50 fmK
     
 Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak   
     
801Borsod vármegye főispánjának iratai1872-192315,55 fmK
 b) Közigazgatási iratok1872-192315,55 fmK
     
802Borsod vármegye főispánjának iratai1939-19443,38 fmK
 a) Elnöki iratok1939-19430,49 fmK
 b) Közigazgatási iratok1939-19442,89 fmK
     
803Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-19236,74 fmK
     
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19234,50 fmK
 b) Közgyűlési iratok1871-18912,24 fmK
     
804Borsod Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1872-19234,12 fmK
     
805Borsod (-Gömör-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1939-19448,04 fmK
     
806Borsod Vármegye Törvényhatósági Mezőgazdasági Munkabizottságának iratai1916-19250,81 fmK
     
807Borsod Vármegye Építészeti Küldöttségének iratai1873-18750,02 fmK
     
808Borsod Vármegye Miskolci Laktanya építési Küldöttségének iratai1885-18910,49 fmK
     
809Borsod vármegye alispánjának iratai1872-192378,46 fmK
 a) Elnöki iratok1897-19230,62 fmK
 b) Közigazgatási iratok1872-192377,84 fmK
     
810Borsod vármegye alispánjának iratai1939-194459,85 fmK
 a) Elnöki iratok1939-19440,91 fmK
 b) Közigazgatási iratok1939-194458,69 fmK
 c) Kihágási iratok19440,25 fmK
     
811Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1872-192329,36 fmA
     
 a) Elnöki iratok1902-19230,12 fmA
 b) Általános iratok1872-192328,50 fmA
 c) Közgyámi iratok1872-18900,74 fmA
     
812Borsod Vármegye Árvaszékének iratai1939-1944 (1950)12,43 fmA
     
 a) Elnöki iratok1939-19440,38 fmA
 b) Általános iratok1939-1944 (1950)12,05 fmA
     
813Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1876-192344,88 fmK
 a) Ülésjegyzőkönyvek1876-19000,60 fmK
 b) Általános iratok1876-192344,28 fmK
     
814Borsod Vármegye Közigazgatási Erdészeti Bizottságának iratai1881-194410,30 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1881-19022,76 fmK
 b) Gazdasági üzemtervek1886-19446,98 fmK
 c) Kopárjavítási tervek1910-19320,56 fmK
     
815Borsod Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1939-194416,10 fmK
 816Borsod – Gömör – Kishont Vármegye és Miskolc thj. város Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának iratai1933 – 19430,36 ifm K
817Az Edelényi járás főszolgabírájának iratai1899-194410,20 fmK
     
818A Mezőcsáti járás főszolgabírájának iratai1884-1944 (1953)14,42 fmK
     
819A Mezőkövesdi járás főszolgabírájának iratai1876-193729,40 fmK
     
820A Miskolci járás főszolgabírájának iratai1884-19288,68 fmK
     
821Az Ózdi járás főszolgabírájának iratai1872-194440,98 fmK
     
823A Sajószentpéteri járás főszolgabírájának  iratai1871-19442,00 fmK
     
825Borsod Vármegye Levéltárának iratai(1867) 1872-19442,52 fmK
     
826Borsod vármegyei községek közigazgatási felügyelet szempontjából eszközölt vizsgálatának jegyzőkönyvei1891-19022,22 fmK
     
827Borsod vármegyei törvényhatósági közutak törzskönyveinek levéltári gyűjteménye1893-19020,59 fmK
     
828Borsod vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári  gyűjteménye1891-19510,62 fmK
     
829Őrzemények (Borsod vármegye egyesületi alapszabályainak, megyei, községi és egyéb szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye; államosított házingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések)1862-19594,61 fmK
     
830Borsod vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye(1799) 1827-1895 (1935) 17,02 fmA
     
832Borsod vármegye tisztiorvosának iratai1879-18890,08 fmK
     
833Borsod Vármegye Házipénztár Hivatalának iratai1875-1902 (1907)0,90 fmK
     
834Borsod Vármegye Igazoló Választmányának iratai1872-18770,13 fmK
     
                                  BORSOD-GÖMÖR VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA                                                /BORSOD-GÖMÖR-KISHONT k.e.e. VÁRMEGYE 1923-1938/
 Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak   
     
901Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye főispánjának iratai1924-193814,05 fmK
  1945-1949  
 a) Elnöki iratok1933-1938 0,67 fmK
  1945-1949  
 b) Közigazgatási iratok1924-19388,74 fmK
  1945-1949  
 c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19484,74 fmK
     
902Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1924-19380,53 fmK
  1945-1947  
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1924-19380,53 fmK
  1945-1947  
     
903Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai1924-193832,42fmK
  1945-1949  
     
904Borsod-Gömör (-Kishont) vármegye alispánjának iratai1924-1939103,21 fmK
  1945-1950  
 a) Elnöki iratok1924-19382,60 fmK
  1945-1950  
 b) Közigazgatási iratok1924-1938100,24 fmK
  1945-1949  
 c) Kihágási iratok1945-19480,37 fmK
     
905Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegyék Árvaszékének iratai1924-193842,91 fmA
  1945-1950  
 a) Elnöki iratok1924-19380,77 fmA
  1945-1950  
 b) Általános iratok1924-193842,14 fmA
  1945-1950  
     
906Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai1924-193825,57 fm K
  1945-1949  
 b) Általános iratok1924-193825,57 fmK
  1945-1949  
     
907Borsod-Gömör (-Kishont) Vármegye Levéltárának iratai1924-19381,08 fmK
  1945-1949  
     
908Borsod-Gömör megye és Miskolc thj. város szociális felügyelőjének iratai1947-19500,72 fmK
     
909A Mezőcsáti járás főjegyzőjének iratai1945-19493,60 fmK
     
910A Mezőkeresztesi járás főjegyzőjének iratai1945-19502,88 fmK
     
911A Mezőkövesdi járás főjegyzőjének iratai1945-19492,88 fmK
     
912A Miskolci járás főjegyzőjének iratai1945-194911,46 fmK
     
913Az Ózdi járás főjegyzőjének iratai1945-19505,10  fmK
     
914A Putnoki járás főjegyzőjének iratai1945-19502,58 fmK
     
915A Sajószentpéteri járás főjegyzőjének iratai1945-19494,20 fmK
     
916Borsod-Gömör vármegye tiszti főorvosának iratai1948-19490,06 fmK
     
 GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 Az 1872-től 1950-ig terjedő korszak   
     
922A Putnoki járás főszolgabírájának iratai1910-194419,35 fmK
 a) Elnöki iratok1910-19270,62 fmK
 b) Közigazgatási iratok1910-194417,75 fmK
 c) Kihágási iratok1928-19440,86 fmK
 d) Lakásügyi iratok1920-19230,12 fmK
     
923Gömör-Kishont vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-1895 0,32 fmA
     
924Gömör-Kishont Vármegye Törvényszékének iratai1840-1848 (1861)0,05 fmK
 b) Elítéltek kimutatása1840-1848 (1861)0,05 fmK
     
 TORNA VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 
     
951Torna Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai1717-18480,40 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1730-18360,36 fmK
 b) Közgyűlési iratok1717-18480,04 fmK
     
961Torna Vármegye Bizottmányának iratai18600,03 fmK
     
971Torna vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18640,96 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1861-18640,16 fmK
 b) Jegyzőkönyvi iratok1861-18640,80 fmK
     
972Torna Vármegye Bizottmányának iratai1866-18701,59 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek18700,03 fmK
 b) Közgyűlési iratok1866-18701,56 fmK
     
973Torna Vármegye Törvényszékének iratai18670,01 fmK
     
981Torna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1871-18811,06 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1871-18810,20 fmK
 b) Jegyzőkönyvi iratok1871-18810,86 fmK
     
 ZEMPLÉN VÁRMEGYE LEVÉLTÁRA   
 Az 1848-ig terjedő korszak   
     
2001Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai1214-1850 (1937)  141,51 fmS
 a) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1558-178610,00 fmS
 b) Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok - Acta politica1214-1786 (1848)21,80 fmS
 c) Közgyűlési jegyzőkönyvek1790-18135,10 fmS
 d) Közgyűlési iratok1790-181321,20 fmS
 e) Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek1814-18223,00 fmS
 f) Közgyűlési és törvényszéki iratok1814-182215,50 fmS
 g) Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek1823-18506,00 fmS
 h) Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási  iratok1823-184941,90 fmS
 i) Királyi és helytartótanácsi rendeletek1785-18040,40 fmS
 j) Nemességi iratok - Acta Nobilitaria1550-1849 (1937)5,50 fmS
 k) A közgyűlés úrbéri iratai1771-18481,80 fmS
 l) A közgyűlés be- és kitáblázási iratai1770-1849 2,50 fmS
 m) Országgyűlési naplók(1634) 1712-18360,64 fmS
 n) Inszurrekciós iratok1797-17980,27 fmS
 o) Himlőoltási iratok1821-18460,30 fmS
 p) Vegyes közgyűlési iratok1560-1849 (1898)5,60 fmS
 q) Vármegyei szabályrendeletek, esküformák, hivatali árszabások(1826) 1838-18410,01 fmS
     
2002Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai18310,48 fmS
     
2003Zemplén vármegye II. József-féle közigazgatásának (Germanica) iratai1786-17908,24 fmS
 a) Közigazgatási jegyzőkönyvek1786-17900,44 fmS
 b) Közigazgatási  iratok1786-17907,80 fmS
     
2004Zemplén vármegye első alispánjának iratai1813-1849 1,12 fmS
     
2005Zemplén vármegye adószedőjének iratai1553-1850 (1852)44,45 fmS
 a) Szirmay-féle pénztári és biztossági iratok - Acta perceptoralia et comissariatica1553-177710,10 fmS
 b) Számadások1650-1850 (1852)14,90 fmS
 c) Országos összeírások1828-18334,00 fmS
 d) Dicális összeírások1773-184612,43 fmS
 e) Nemesi hozzájárulásokkal kapcsolatos összeírások1664-18432,12 fmS
 f) Adózók és zsidó bérlők összeírása1740-1850 0,90 fmS
     
2006Zemplén vármegye II. József-féle fiókpénztárának iratai1786-17900,60 fmS
     
2007Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1740-1850 (1855)5,26 fmS
 a) Árvaszéki jegyzőkönyvek1805-18480,50 fmS
 b) Árvaszéki iratok1740-1850 (1855)4,76 fmS
     
2008Zemplén Vármegye Törvényszékének iratai 1550-1850 (1851)95,40 fmS
 a) Ügyviteli iratok - sedrialis jegyzések1821-18400,16 fmS
 b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1773-18490,90 fmS
 c) Törvényszéki jegyzőkönyvek fogalmazványai és iratai 1823-1849 (1851)18,00 fmS
 d) Polgári perek 1550-178620,70 fmS
 e) Polgári különperek 1755-18482,10 fmS
                    f) Juridikus iratok és polgári perek1550-181341,00 fmS
 g) Úrbéri perek1778-1849 0,86 fmS
 h) Csődperek1841-18500,31 fmS
 i) Tiszti perek subsidium behajtása ügyében1798-18341,05 fmS
 j) Fenyítő törvényszék ügyviteli iratai1790-18481,52 fmS
 k) Fenyítő törvényszéki jegyzőkönyvek és irataik1828-18450,54 fmS
 l) Fenyítő perek - Acta criminalia1550-18485,20 fmS
 m) Rabok nyilvántartása 1784-18501,00 fmS
     
2009Zemplén Vármegye II. József-féle Törvényszékének (Acta Judicii Subalterni) iratai1787-17906,40 fmS
     
2010Zemplén Vármegye Rögtönítélő Törvényszékének iratai 1805-18380,78 fmS
     
2011Zemplén Vármegye Alispáni és Szolgabírói Bíróságának iratai1790-18486,50 fmS
     
2012Zemplén vármegye tiszti ügyészének iratai(1764) 1790-18502,27 fmS
     
2013Zemplén Vármegye Inszurrekciós Bizottmányának iratai1796-18474,60 fmS
     
2014Zemplén vármegyei járási fő- és kerületi alszolgabírói iratok levéltári gyűjteménye1785-18430,06 fmS
     
2102Zemplén Vármegye Nemzetőrségének iratai18480,08 fmS
     
 A neoabszolutizmus korszaka   
     
2150A Zempléni Császári Királyi Megyehatóság (Zempliner K. k. Comitatsbehörde) iratai1855-18600,39 fmS
 a) Megyefőnöki elnöki iratok18600,01 fmS
 b) Általános iratok1855-18600,38 fmS
     
2151Zemplén Megye Császári Királyi Törvényszéke(K.K.Comitatsgericht in Sátoraljaújhely) iratai1850-185713,93 fmS
 a) Törvényszéki tanácsülések jegyzőkönyvei1853-18540,18 fmS
 b) Törvényszéki jegyzőkönyvek1850-18530,90 fmS
 c) Törvényszéki iratok 1850-18536,18 fmS
 d) Fenyítő és árvaügyek jegyzőkönyve18500,06 fmS
 e) Fenyítő és árvaügyek iratai18500,28 fmS
 f) Bűnvádi jegyzőkönyvek1853-18540,09 fmS
 g) Betáblázási jegyzőkönyvek1850-18530,26 fmS
 h) Betáblázási iratok1850-18560,93 fmS
 i) Meghatalmazások, szerződések, örökvallások1850-18540,13 fmS
 j) Vegyes perek1853-18560,13 fmS
     
2152A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu S. A. Újhely) iratai1850-18542,18 fmS
 a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS
 b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18541,43 fmS
     
2153A Tokaji Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Tokaj) iratai1850-18541,13 fmS
 a) Jegyzőkönyvek és iratok1850-18540,65 fmS
 b) Fenyítő perek1853-18540,48 fmS
     
2154A Homonnai Császári Királyi I. Osztályú Járásbíróság (Társas Bíróság, K. K. Bezirks Collegialgericht zu Homonna) iratai(1773) 1850-18540,29 fmS
 b) Büntető törvénykezési iratok(1773) 1850-18540,29 fmS
     
2155A Sátoraljaújhelyi Császári Királyi Társas Bíróság iratai1850-18540,88 fmS
 a) Ügyviteli jegyzőkönyvek és iratok1850-18530,75 fmS
 b) Büntető perek jegyzőkönyvei és iratai1850-18540,13 fmS
     
2156A Szerencsi Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Szerencs) iratai1855-1860 (1861)0,07 fmS
     
2157A Homonnai Cs. Kir. (vegyes) Szolgabírói Hivatal (K. k. Stuhlrichter Amt zu Homonna) iratai1855-1860 (1865)0,12 fmS
     
 A provizórium és a kiegyezés korszaka   
     
2250Zemplén vármegye főispáni helytartójának iratai1861-18650,32 fmS
 a) Általános iratok1861-18650,24 fmS
 b) Járványügyi iratok1864-18650,08 fmS
     
2251Zemplén vármegye főispánjának iratai-18620,46 fmS
  1866-1867  
 a) Általános iratok-18620,02 fmS
  1866-1867  
 b) Községi határleírások(1865) 18670,44 fmS
     
2252Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai-18551,10 fmS
  1860-1861  
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1860-18610,19 fmS
 b) Közgyűlési iratok-18550,91 fmS
  1860-1861  
     
2253Zemplén Vármegye Bizottmányának iratai1867-18710,40 fmS
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1867-18710,40 fmS
     
2254Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai18610,04 fmS
     
2255Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1865-18660,05 fmS
     
2256Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai1867-18710,10 fmS
     
2257Zemplén vármegye első alispánjának iratai(1850)1860-18663,75 fmS
     
2258Zemplén vármegye első alispánjának iratai1867-18711,17 fmS
     
2259Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1861-18671,27 fmS
     
2260Zemplén vármegye másodalispánjának iratai1868-18710,58 fmS
     
2261Zemplén Vármegye Tisztiszékének iratai(1846) 1862-18669,29 fm S
 a) Jegyzőkönyvek1862-18650,26 fmS
 b) Iratok(1846) 1862-18669,03 fmS
     
2262A Szerencsi járás alkotmányos szolgabírájának iratai18610,07 fmS
     
2264Zemplén Vármegye tiszti főorvosának iratai1861-18640,08 fmS
     
2265Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai 1860-18720,07 fmS
     
2401Zemplén vármegye főispánjának iratai1941-19506,10 fmS
 a) Elnöki, bizalmas iratok(1939) 1945-19500,23 fmS
 b) Általános iratok(1939) 1942-19503,07 fmS
 c) Közellátási kormánybiztosi iratok1945-19482,40 fmS
 d) Hadisegélyezési iratok1941-19440,16 fmS
 e) Magánlevelezés1947-19500,12 fmS
 f) Országmozgósítási bizalmas iratok19450,12 fmS
     
2402Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai1872-195014,08 fmS
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik1872-19475,42 fmS
 b) Közgyűlési iratok1872-19057,66 fmS
 c) Kisgyűlési jegyzőkönyvek és iratok1929-19501,00 fmS
     
2403Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-19495,31 fmS
 b) Iratok1872-19495,31 fmS
     
2405Zemplén vármegye alispánjának iratai1872-1950114,00 fmS
 a) Elnöki iratok1945-19500,10 fmS
 b) Közigazgatási iratok1872-1950113,54 fmS
 c) Közellátási iratok19490,12 fmS
 d) Kihágási iratok19480,24 fmS
     
2406Zemplén vármegye tiszti főügyészének iratai1936-19501,20 fmS
 a) Közigazgatási iratok1936-19500,72 fmS
 b) Gyámügyi iratok1946-19500,24 fmS
 c) Kihágási iratok1945-19470,24 fmS
     
2407Zemplén Vármegye Árvaszékének iratai1884-195057,52 fmS
 a)Tanácsülési jegyzőkönyvek1884-19130,23 fmS
 b)Általános iratok1894-195057,29 fmS
     
2409Zemplén Vármegye Közigazgatási Bizottságának iratai(1838)1876-195042,73 fmS
 a) Jegyzőkönyvek1876-19021,50 fmS
 b) Ülések iratai1876-19025,04 fmS
 c) Általános iratok1877-195035,52 fmS
 d) Pót- és Útadó Felszólamló Választmányának jegyzőkönyvei és iratai1895-18990,36 fmS
 e) Erdészeti Albizottság iratai(1838)1900-19130,25 fmS
     
2410A Sárospataki járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1935-19493,48 fmS
     
2411A Sátoraljaújhelyi járás (szolgabírói kirendeltség) főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1894-194913,11 fmS
 a) Elnöki iratok1908, 19310,05 fmS
 b) Közigazgatási iratok1894-194913,03 fmS
 c) Kihágási iratok19110,03 fmS
     
2412A Sárospataki járás tisztiorvosának iratai1934-19440,12 fmS
     
2413A Tokaji járás főszolgabírájának (főjegyzőjének) iratai1944-19501,15 fmS
 b) Közigazgatási iratok1944-19500,91 fmS
 c) Kihágási iratok19490,24 fmS
     
2414Zemplén vármegye nyilvántartásainak levéltári gyűjteménye1880-19500,20 fmS
     
2415Zemplén vármegyei szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1876-19481,60 fmS
     
2416Zemplén vármegyei községi szabályrendeletek levéltári gyűjteménye1888-19442,32 fmS
     
2417Zemplén vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye1873-19501,53 fmS
     
2418Zemplén vármegyei, járási és községi tisztviselők nyilvántartásának levéltári gyűjteménye1904-19480,84 fmS
     
2419Zemplén vármegyei titkos letétek levéltári gyűjteménye 1626-1950 (1962)1,93 fmS
 a) Letéti okmányok 1626-1950 (1962)1,34 fmS
 b) Hivatalvizsgálati jegyzőkönyvek1873-18980,30 fmS
 c) Vegyes iratok1850-19400,20 fmS
 d) Dongó Gyárfás Géza megyei főlevéltárnok gyűjteménye1730-19110,06 fmS
 e) Zemplén vármegyei pecsétlenyomatok levéltári gyűjteménye1902-19290,03 fmS
     
2420Zemplén vármegye felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1820-1895 (1946)12,00 fmS
     
2421Zemplén Vármegye Tiszti, Segédkezelő és Szolgaszemélyzete Nyugdíjalapját Kezelő Választmányának iratai1873-19290,84 fmS
 a) Jegyzőkönyvek1887-19290,24 fmS
 b) Iratok1873-19020,60 fmS
     
2422Zemplén Vármegye Levéltárának iratai1842-1950 (2006) 0,63 fmS
 a) Ügyviteli iratok1903-19500,15 fmS
 b) Zemplén vármegyei főlevéltárnokok iratai1882-19440,38 fmS
 c) Levéltári vendégkönyvek1842-1950 (2006)0,10 fmS
     
2423Zemplén Vármegye Házipénztárának iratai(1869) 1872-1902 (1903)0,23 fmS
     
2424A Sátoraljaújhelyi járási állami állatorvos iratai19190,01 fmS
     
2425Zemplén vármegye erdészeti üzemterveinek levéltári gyűjteménye1874-19410,10 fmS
     
2426Zemplén megye tiszti főorvosának iratai1913-19490,68 fmS
 a) Általános iratok19130,01 fmS
 b) Kisdedóvó intézetek felügyeleti iratai1945-19490,67 fmS
     
2427Zemplén megye szociális felügyelőjének iratai1945-19501,90 fmS
     
2428A Bodrogközi járási kirendeltség főjegyzőjének iratai1945-19492,70 fmS
 b) Közigazgatási iratok1945-19492,12 fmS
 c) Építési engedélyek19490,24 fmS
 d) Bodrogközi Járási Hadigondozó Bizottság iratai1947-19490,34 fmS
     
2429A Bodrogközi járási kirendeltség szociális titkárának iratai1947-19490,10 fmS
     
2430A Sárospataki járás szociális titkárának iratai1946-19490,06 fmS
     
2431A Sátoraljaújhelyi járás tiszti orvosának iratai1946-19492,07 fmS
     
2432A Szerencsi járás főjegyzőjének iratai1945-19499,46 fmS
     
2433A Szerencsi járás tiszti orvosának iratai1945-19490,62 fmS
     
2434A Tokaji járás tiszti orvosának iratai1945-19500,80 fmS
     
2435A Tokaji járás szociális titkárának iratai1946-19500,33 fmS
 a) Általános iratok1946-19500,28 fmS
 b) A Tokaji járás Hadigondozó bizottsága iratai1946-19490,05 fmS
     
2436Zemplén vármegyei községi tűzrendészeti szabályrendeletek levéltári gyűjteménye(1874) 1885-1905 (1929)0,12 fmS
     
 MISKOLC  VÁROS LEVÉLTÁRA   
 / 1848-ig földesúri mezőváros, 1848-1871-ig mezőváros, 1871-1908-ig rendezett tanácsú város, 1909-1949-ig törvényhatósági jogú város, 1950-től megyei jogú város /
     
     
1501Miskolc Város Tanácsának iratai1569-191149,85 fmK
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1569-18493,40 fmK
 b) „Species II-XXVI,XXVIII-XXX”    XVII-XVIII. sz.20,01 fmK
 c) „Miscellanea”1793-18484,42 fmK
 d) „Miscellanea”1848-1889 (1945)3,12 fmK
 e) Miskolc Város Tanácsának iratai1800-184816,68 fmK
 f) Miskolc város számadási iratai1678-18531,39 fmK
 g)Örökvallási jegyzőkönyvek(1817)1838-18480,05 fmK
 h) Tanácstörvényszéki iratok1800-18480,35 fmK
 i) Vegyes tanácsi iratokXVIII. sz. -18240,13 fmK
 j) A koldulás rendeletével kapcsolatos iratok1841-18420,10 fmK
 k) Városi tisztviselők és alkalmazottak eskükönyve17820,05 fmK
 l) Szirma utcai jegyzőkönyv1784-19110,05 fmK
 m) Miskolc város török levelei1591-16840,05 fmK
 n) A IV. 1501/b.  I, IV, és XXII. specieséből kiemelt királyi adomány-, kiváltság- és oltalomlevelek, örökvallások és egyéb tárgyú iratok1550-17960,10 fmK
     
1502Miskolc Város Quantualis és Királyi Városi Deputatiojának iratai-12810,86 fmK
  1790-1848  
 a) Jegyzőkönyvek1792-18290,21 fmK
 b) Iratok1793-18480,65 fmK
     
     
     
 
1601Miskolc Város Képviselő Közgyűlésének iratai1860-18710,69 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1860-18710,16 fmK
 b) Közgyűlési iratok1860-18710,53 fmK
     
1602Miskolc Város Tanácsának iratai(1784) 1849-187417,33 fmK
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1849-18700,60 fmK
 b) Tanácsülési iratok1850-18702,34 fmK
 c) Elnöki iratok1850-18700,36 fmK
 d) Tanácsi iratok1849-187013,02 fmK
 e) Katonai ügyosztály iratai1849-18740,27 fmK
 f)  Funduális ügyosztály iratai1862-18630,01 fmK
 g) Illetőségi ügyek1851-18690,55 fmK
 i) Piaci élelmiszer árak limitációja(1784) 1849-18600,18 fmK
     
1603Miskolc város (szolgabírói címmel felruházott) főbírájának iratai(1861) 1867-18710,65 fm K
     
1604Miskolc város közgyámjának iratai1856-18640,13 fmK
 a) Jegyzőkönyvek1863-18640,02 fmK
 b) Árvanyilvántartások1856-18600,11 fmK
     
1605Miskolc Város Adóhivatalának iratai1845-18732,18 fmA
     
 a) Adószedői iratok1853-18700,93 fmA
 b) Számadások1845-18731,25 fmA
     
1606Miskolc Város Törvényszékének iratai(1841) 1850-18717,54 fmK
 a) Törvényszéki jegyzőkönyvek(1841) 1862-18710,70 fmK
 b) Törvényszéki iratok1850-18716,84 fmK
     
1607Miskolc Város Egyes Bíróságának iratai1869-18710,17 fmK
     
1608Miskolc város birtokaira vonatkozó iratok levéltári gyűjteménye1849, 18690,28 fmK
     
1609Miskolc város újonnan épített házának felavatásával kapcsolatos iratok1870-18710,05 fmK
     
1901Miskolc város főispánjának iratai1910-19487,25 fmK
 a) Elnöki iratok1910-19441,45 fmK
 b) Általános iratok1917-19485,05 fmK
 c) Kormánybiztosi iratok19200,36 fmK
 d) Közellátási kormánybiztosi iratok1941-19440,39 fm  K
     
1902Miskolc város Képviselő­testületének (Képviselőköz­gyű­lésének) iratai1872-19071,80 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1872-19070,80 fmK
 b) Elnöki iratok1901-19050,10 fmK
 c) Közgyűlési iratok1872-18870,90 fmK
     
1903Miskolc Város Törvényhatósági Bizottságának iratai1909-19502,60 fmK
 a) Közgyűlési jegyzőkönyvek1909-19502,60 fmK
     
1904Miskolc Város Központi Választmányának iratai(1896) 1906-19450,47 fmK
     
1905Miskolc Város Tanácsának iratai1871-192254,66 fmK
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1871-18941,29 fmK
 b) Tanácsülési iratok1871-18842,88 fmK
 c) Tanácsi iratok1871-190848,60 fmK
 d) Katonai ügyosztály iratai1887-19221,88 fmK
 i) Elnöki iratok1901-19130,01 fmK
 j) Illetőségi ügyek1880-19000,22 fmK
     
1906Miskolc Város Polgármesteri Hivatalának iratai1909-1950198,67 fmK
 a) Tanácsülési jegyzőkönyvek1945-19490,12 fmK
 b) Közigazgatási iratok1909-1950172,98 fmK
 c) A gazdasági ügyosztály iratai1945-19500,58 fmK
 d) A városbírósági ügyosztály iratai1935-195023,33 fmK
 e) A közjogi ügyosztály iratai1945-19490,02 fmK
 f) Anyakönyvi ügyek1933-19501,64 fmK
 g) Katonai- és illetőségi ügyosztály iratai1939-(1941)2,50 fmK
     
1907Miskolc város tiszti főügyészének iratai1929-19502,20 fmK
     
1908Miskolc Város Árvaszékének iratai1872-1951 35,80 fmA
     
 a) Elnöki iratok1874-1878, 0,60 fmA
  1909-1944,   
  1950-1951  
 b) Általános iratok1872-195134,73 fmA
 c) Közgyámi iratok1877-19310,47 fmA
     
1909Miskolc város tiszti főorvosának iratai1894-19490,32 fmK
    A
     
1910Miskolc Város Házipénztári Hivatalának iratai1872-1948 5,11 fmA
     
1911Miskolc Város Adóhivatalának iratai1871-1944 1,18 fmA
     
1912Miskolc Város Számvevő Hivatalának iratai1889-1950 (1951)3,51 fmK, A
     
     
1913Miskolc Város Javadalmi Hivatalának iratai1883-1908, 7,70 fmA
  1946-1949  
     
1914Miskolc Város Mérnöki Hivatalának iratai(1868) 1879-194712,12 fmK
     
1915Miskolc Város Rendőrkapitányi Hivatalának  iratai1898-1920 (1939)2,28 fmK
     
1916Miskolc Város Népmozgalmi Nyilvántartó Hivatalának iratai1921-19510,90 fm K
     
1917Miskolc Város Idegenforgalmi Hivatalának iratai1933-19441,71 fmK
     
1918Miskolc Város Közigazgatási Bizottságának iratai1913-1950 8,70 fmK
 b) Általános iratok1913-19498,60 fmK
 c) Gazdasági Albizottság iratai1949-19500,10 fmK
     
1919Miskolc Város Levéltárának iratai1892-19500,17 fmK
     
1920Miskolc város szabályrendeleteinek gyűjteménye1868-19481,20 fmK
     
     
1921Miskolc város törvényhatósági joggal felruházott várossá alakulásának iratai19090,24 fmK
     
1922Miskolc város történetére vonatkozó vegyes iratok levéltári gyűjteménye1881-19880,08 fmK
     
1923A miskolci, 1878. augusztus 31-i árvíz folytán keletkezett iratok gyűjteménye18780,50 fmK
     
1924A Miskolc város szolgálatában állott tisztviselők, kezelők, díjnokok és altisztek törzskönyvi lapjainak gyűjteménye(1879) 1909-19490,78 fmK
     
1925Miskolc Város Levéltárában elhelyezett letétek (őrzemények) gyűjteménye1860-19537,35 fmK
 a) Vegyes őrzemények1860-19502,70 fmK
 b) Egyesületi iratok gyűjteménye1870-19533,90 fmK
 c) Főpénztári letétek1882-19500,75 fmK
     
1926Miskolc város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye1827-18952,00 fmA
     
1927Miskolc város közgyűlési és tanácsülési jegyzőkönyveinek másodpéldányai1725-19292,90 fmK
     
1928Miskolc Város Lakáshivatalának iratai1944-19504,78 fmK
     
1929Miskolc város tervmegbízottjának iratai1948-19500,36 fmK
     
1930Miskolc thj. Város Diósgyőri I. fokú Közigazgatási Kirendeltségének iratai1945-19492,61 fmK
     
1931Miskolc thj. Város Hejőcsabai Kirendeltségének iratai1945-19490,90 fmK
     
1932Miskolc város békebírájának jegyzőkönyvei1887-18990,05 fmK
     
1933Miskolc thj. város I. fokú rendőri büntetőbírája1948-19490,01 fmK