Jakab Réka publikációi

2001

 • Az ugod-vadkerti fürdő a reformkorban. In: Acta Papensia I. évf. (2001) 1–2. sz. 27–62.
 • Levéltárügy a Dunántúli Egyházkerületben: a veszprémi református egyházmegye levéltára a XIX. században. In: Acta Papensia I. évf. (2001) 3–4. sz. 151–206.

2002

 • Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból. A Dunántúli Református Egyházkerület 1774-ben. Pápa, 2002. 572 pp. (bevezető tanulmány, latin fordítás, jegyzetek)

2004

 • Ellenreformáció a veszprémi káptalan felsőörsi birtokán a XVIII. század közepén. In: S. Lackovits Emőke-Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. Veszprém, 2004. 163–174.

2006

 • A Veszprém Megyei Levéltár ideiglenes fondjegyzéke. Veszprém, 2006. 210 pp. (szerkesztés)
 • A zsidótörvények végrehajtása Veszprémben. In: Levéltári Szemle 56. évf. (2006) 4. sz. 49–58.
 • Pápa város zsidó társadalma a XIX. század első felében. In: Acta Papensia VI. évf. (2006) 1–4. sz. 95–122.

2008

 • Az Esterházy-család cseszneki ágának iratai a Szlovák Nemzeti Levéltárban. In: Levéltári Szemle 58. évf. (2008) 1. sz. 18–26. – Márkusné Vörös Hajnalkával
 • A veszprémi káptalan újkori hiteleshelyi működése az első felvallási jegyzőkönyv alapján (1635–1653). In: Levéltári Szemle 58. évf. (2008) 3. sz. 82–90.
 • Pápa város zsidó társadalma a 19. század első felében. In: Gaucsík István, Novák Veronika (szerk.): Archivum Sala IV. Vágsellye, 2008. 53–64.

2009

 • Egy zsidó órás a református Ókollégium udvarán. Pápa város zsidó társadalma az 1848-as összeírás tükrében. In: Budapesti Negyed 2009. (Nyár) 64. sz. 17–41.

2010

 • Padányi Bíró Márton püspök és a piaristák viszonya a rend veszprémi megtelepedése és építkezései idején. In: . Forgó András (szerk.): A piarista rend Magyarországon. Bp., 2010. 104–114.
 • "Kóser-e a rabbi?" Ortodoxok és újítók a pápai zsidó községben az 1840-es években. In: Századok 144. évf. (2010) 3. sz. 595–616.
 • Zsidóság a veszprémi püspöki és káptalani birtokokon 1848 előtt. In: Hermann István, Karlinszky Balázs (szerk.): Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Veszprém, 2010. 227–255.

2011

 • Levéltárismertető. Vezető az állandó kiállításhoz. Veszprém Megyei Levéltár. Vp., 2011. 24 pp.
 • Egy kiaknázatlan forrástípus: a körözvénymásolati jegyzőkönyv és helye a vármegyei igazgatásban. In: Petrik Iván (szerk.): Helytörténeti tanulmányok. Válogatás a Pápai Levéltári Napok előadásaiból. Pápa, 2011. 96–119.

2012

 • Az Esterházy család cseszneki uradalma. A birtokok megszerzése és örökítése (1636–1747). In: Márkusné Vörös Hajnalka (szerk.): Az Esterházy család cseszneki ága. Források és tanulmányok az Esterházy család cseszneki ágának történetéről I. Veszprém, 59–70.
 • „A beteg asszonyi nem ispitálya” Női kórház Pápán a 19. század elején. In: ifj. Bertényi Iván-Géra Eleonóra-Richly Gábor (szerk.): „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Budapest, 227–258.

2013

 • Zsidók az Esterházy család pápai uradalmának gazdasági életében a XVIII. században. In: Borsy Judit (szerk.): Uradalmak térben és időben. Baranyai Történelmi Közlemények 5. Pécs, 2013. 35–59.
 • Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete 1762. Kiadásra előkészítette Hermann István és Jakab Réka. Veszprém, 2013. (bevezető tanulmány)
 • „Kóser-e a rabbi?” Egy rabbiválasztás margójára. In: Pilipkó Erzsébet (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 8. Veszprém, 2013. 334–345.

2014

 • Bérlőből polgár. Pápa város zsidó közösségének társadalom- és gazdaságtörténete. Budapest–Veszprém, 2014. 325 pp.
 • Veszprém város 18. századi történeti topográfiája. Műhelytanulmányok a műemléki topográfiához 1. Bp., 2014. 47 pp.
 • A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára. Levéltárismertető. Magyar Levéltárosok Egyesülete. [2014]
 • Lichtneckert András: A balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő története az alapítástól az államosításig, 1702–1949. Balatonfüred, 2013. In: Collectanea Sancti Martini II. Pannonhalma, 2014. 345–357. (Recenzió)

2015

 • Tihany 1680. évi összeírása – forrásközlés és bevezető tanulmány (Collectanea Sancti Martini III., Pannonhalma, 2015.)
 • Kapiller Imre-Paksy Zoltán: A zalaegerszegi zsidóság története a betelepüléstől napjainkig. Zalaegerszeg, 2014. – recenzió (Vasi Szemle 2015/6)
 • Pápa város 1848. évi zsidóösszeírása a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárában – MNL-honlap A hét dokumentuma c. rovata
 • Az Esterházy család cseszneki levéltára (SzNL) – repertórium és regeszta-jegyzék (http://mnl.gov.hu/mnl/veml/az_esterhazy_csalad_cseszneki_aga_leveltaranak_segedletei)

2016

 • Családtörténeti kutatás az anyakönyveken túl című levéltári konferenciáról. In: Turul 89. évf. 4. sz. / 2016. 151-152.

2017

 • Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta és a mutatókat készítette Hudi József. Balatonfüred, 2015. 254. pp. + Melléklet – Recenzió. In: Collectanea Sancti Martini IV. A pannonhalmi Főapátság gyűjteményeinek Értesítője 4. Pannonhalma, 2016. [2017] 311–315.
 • Koncz Pál: Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században. Veszprém, 2017. pp. 384. Szerkesztő.

2018

 • F., Tóth F. Péter (szerk.); Jakab Réka [a kiadásra történő előkészítésben közreműködött] (szerk.); Hermann István [a kiadásra történő előkészítésben közreműködött] (szerk.): "Igen elkezdtétek kergetésünket": Az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyve. Veszprém, 2018., 135 pp.
 • Boross István [szerkesztő] (szerk.); Hermann István (szerk.); Fekete Tamás (szerk.); Jakab Réka (szerk.): Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Veszprém Megyei Levéltárából. Bp., 2018. 324 pp.
 • Hermann, István-Jakab, Réka: Konferencia az egyházmegye múltjáról: Erőgyűjtés és újrakezdés, A veszprémi egyházmegye története a 17. században, Egyháztörténeti konferencia a Veszprémi Főegyházmegye szervezésében, Veszprém, Szaléziánum, 2018. szeptember 6. In: SÉD 4/2018. 29-30.

2019

 • A pápai Neumannok. Adalékok a családi karriertörténetek kutatásához. In: Századok 153. évf. 2019. 2. sz. 339-378.