Levelek a múltból | 2022. szeptember

2022.09.25.

 

Muzeális ritkaság a 16-17. század fordulójáról

A Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárának Könyvtára a közelmúltban értékes muzeális[1] hungarika kötettel gazdagodott. Az 1933-ban Szombathelyen született, Vas megyéhez, különösen Sárvárhoz sok szállal kötődő, 2020-ban Oxforban elhunyt Gróf László (1933–2020)[2] térképtörténész hagyatékából került a gyűjteménybe Martin Fumée (1540k. –1590k.) francia író és történész 1600-ban, Londonban, angol nyelven kiadott Magyarország története, a „The historie of the troubles of Hungarie: containing the pitifull losse and ruine of that kingdome and the warres happened there, in that time, betweene the Christians and Turkes”.[3]

A francia szerző Párizsban, 1594-ben kiadott művét[4] már a megjelenése utáni években lefordították németre[5] és angolra is. A Felix Kyngston londoni (?–1651) nyomdász műhelyéből kikerült, megközelítőleg 400 oldal terjedelmű kötet angol fordítása Churche Rooke (16–17. sz.) munkája, aki, ahogy azt a könyv előszavában írja, maga is járt Magyarországon, s bár nem töltött ott hosszú időt, de megfigyelte az emberek szokásait és természetét.[6] Ez a franciából fordított mű az első Angliában megjelent munka, ami teljes egészében a magyarokról szól.[7]

A kötet értékét[8] hazai viszonylatban ritkasága is növeli. Bár néhány példány lappanghat feltáratlan gyűjteményekben, de a Muzeális Könyvtári Dokumentumok Nyilvántartása (MKDNY)[9] csak hármat tart számon belőle Magyarországon, kettő az Országos Széchényi Könyvtár, egy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményében található.

Fumée műve Magyarország és Erdély részletes bemutatása után az ország oszmán törökök általi leigázásának történetét beszéli el. A török háborúk előzményeit és okait, majd azok eseményeit tárgyalja a mohácsi vésztől egészen I. Miksa (1527–1576) haláláig.

A kötet kilenc fejezetre tagolva mutatja be Magyarország történetét. Benne a fordító Sir Robert Cecilnek (1563–1612)[10] szóló dedikációja és előszava megelőzi Fumée előszavát. A tartalomban való eligazodást a könyv végére illesztett mutató segíti.

A műről 1933-ban Győry János (1908–1973) irodalomtörténész, filológus írt részelesebben.[11] Fumée a kötetet gondosan kidolgozott történetfilozófiai bevezetéssel látta el. Szerinte „amikor a török Európa felé közeledett, nem volt a világon még egy nép, amely annyira gőgös, tétlen és bátorsága vesztett lett volna, mint a magyar. Országának pompás kincsei, csodás gazdagsága és bősége idézte elő gőgjét és ellensége iránti megvetését, amelyet most a török vissza is ád neki. Az istentiszteletet ez a nép kizárólag gazdag pompákban tartotta meg s a papság saját magára költötte az egyház vagyonát. A nemesség garázdálkodott, a paraszt pedig rosszindulatú volt. Isten mindezért úgy büntette a magyar népet, hogy fiatal királyt adott neki, akit csakhamar magához vett s így a levert Magyarország a trónkövetelők martaléka lett.”[12]

A szerző mohácsi csatáról szóló részletes beszámolója szószerinti fordítása Brodarics István (1471–1539) váci püspök, II. Lajos (1506–1526) magyar király kancellárja krónikájának[13], amely Zsámboky (Sambucus) János (1531–1584) 1568-ban kiadott művéből származik.[14] Az erdélyi történeti vonatkozások forrása pedig Ascanio Centorio (1552–1579) olasz író „Commentar”[15]-ja.[16]

Az első fejezetben, az ország bemutatása során Buda, a királyság székhelye mellett a Dunántúl jelentősebb városait, Székesfehérvárt („Albaregalis” [Alba Regia]), Esztergomot („Strigonium”), Sopront („Sopronia”) és Győrt („Iauerin” [Jaurinum]) sorolja a kötet. A nevezetes települések között tartja számon Stridóvárt („Stridon” [Stridonium] ma Štrigova Horvátország) és – ami a Vas megyeiek számára külön figyelemre méltó – Szombathelyt („Sabaria”) is. Előbbit, mint Szent Jeromos (347?–420?), utóbbit mint Szent Márton (316?–397) szülőhelyét.

A könyvtári gyűjteményünkbe most bekerült, Gróf László által restauráltatott, újraköttetett mű külön érdekessége, hogy címlapján „Thomas Stanciffe his Book 1627” bejegyzés olvasható. Joggal feltételezhetjük, hogy Thomas Stanciffe a kötet első tulajdonosa lehetett.

A Fumée művének a müncheni Bayerische Staatsbibliothek (Bajor Állami Könyvtár) tulajdonában lévő példányáról készült digitalizált másolata megtekinthető a Google Könyvek adatbázisban itt.

 [1] Muzeális dokumentum a középkori kódex vagy nyelvemlék, középkori, koraújkori kézirat, 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum, 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum, 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum stb. Lásd: 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

[2] Feiszt György: In memoriam: Gróf László (1933–2020). = Vas Népe, 2020. ápr. 17. 8. p.

[3] A cím tartalma magyar fordításban a következő: Magyarország hányattatásainak története, benne a királyság szánalmas veszte és romlása, valamint az akkortájt a keresztények és a törökök közt dúló háborúk.

[4] Fumée, Martin: Histoire des troubles de Hongrie, contenant la pitoyable perte et ruine de ce royaume, et les guerres ... entre les chréstiens et les Turcs. A Paris : chez Michel Sonnius, ruë S. Iacques à l'Escu de Basle, MDLXXXXV [1595]. - [4] 369 [26] fol. ; 8°

[5] A rövidített, német nyelvű kiadás1595-ben, Kölnben jelent meg. Fumée, Martin: Historia von den Empörungen so sich im Königreich Ungarn auch in Siebenbürgen, Moldaw, in der Bergische Walachey und andern Örthern zugetragen haben. Gedruckt zu Cölln [Köln] : durch Lambertum Andree, im Jahr MDXCVI [1596]. [24] 86 [10] p.

[6] Gömöri György: Az angolok magyarságképe a XVII. század első felében. = Filológia Közlöny, 1980. 3. sz. 355. p.

[7] Gömöri György: Magyarok angol szemmel. = História, 1987. 1. sz. 9. p.

[8] Külföldi antikvár oldalakon 4000–5250 £ (1.862.760–2.444.873,- Ft) körüli összegért vásárolhatók meg példányai. Pl.: https://shapero.com/martin-fumee-historie-hungarie-1600-first-english-edition-101084 ; https://sokol.co.uk/stock/fumee-martin/ (Megtekintve: 2022. június 19.)

[9] http://www.eruditio.hu/lectio/mkdny (Megtekintve: 2022. április 19.)

[10] Robert Cecil (1563–1612): Salisbury 1. grófja, Anglia külügyminisztere (1596–1612), főkincstárnok (1608–1612) https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cecil,_1st_Earl_of_Salisbury (Megtekintve: 2022. június 19.)

[11] Győry János: A kereszténység védőbástyája. Magyarország képe a XVII. századi francia irodalomban. = Minerva, 1933. 1-5. sz. (továbbiakban: Győry, 1933.) 111-113. p.

[12] Győry, 1933. 111. p.

[13] Brodarics István (1471-1539)  https://hu.wikipedia.org/wiki/Brodarics_Istv%C3%A1n (Megtekintve: 2022. június 19.)

[14] Antonii Bonfinii Rerum Ungaricarum Decades Quatuor, Cum Dimidia. Quarum Tres priores, ante annos XX, Martini Brenneri Bistriciensis industria editae ... multis in locis emendatiores: Quarta vero Decas, cum Quinta dimidia, ..., Ioann. Sambuci Tirnaviensis, ... opera ac studio nunc demum in lucem proferuntur: Una cum rerum ad nostra usque tempora gestarum Appendicibus aliquot ... Accessit ... rerum et verborum... index. Basileae [Basel] : per Bartholomaem Franconem : et Paulum Quecum : sumptibus partim successoribus Oporini : partim Sigismundi Feirabent, Anno Domini M.D. LXVIII. [1568.] mense Martio. - [12] 923 [14] fol. ; 2°

[15] Centorio Degli Ortensi, Ascanio: Commentarii della guerra di Transilvania ... ne quali si contengono tutte le cose, che successero nell'Ungheria dalla rotta del re Lodovico XII. sino all'anno MDLIII. - In Vinegia [Venezia] : apresso Gabriel Giolito de'Ferrari, MDLXV [1565]. - [40] 266 [2] p. ; 4°

[16] Győry, 1933. 112. p.

Pup Csilla


.
(MNL Vas Megyei Levéltára)


.
(MNL Vas Megyei Levéltára)

 

Utolsó frissítés:

2022.10.27.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges