Levelek a múltból | 2021. október

2021.10.25.

 

IV. Károly király látogatása Sajtoskálon

100 évvel ezelőtt, 1921 októberében második alkalommal próbált visszatérni a magyar trónra IV. Károly király, aki – első kísérletéhez hasonlóan – ez alkalommal is megfordult Vas vármegyében. 

Rupprech Lajos (1807–1889), a „cukorbáró” a sajtoskáli birtokán álló kúriát a 19. század végén romantikus kastéllyá alakíttatta és a kor technikai újításával is felszereltette. Az épület áramszükségletéről egy szélkerék gondoskodott. 1888-tól pedig már telefon is működött itt, amely soproni cukorgyárával való összeköttetést is biztosította.[1]

         Az épület 1921-ben országos esemény helyszínévé vált. Október 20-án este a magyar királyi trónra visszatérni szándékozó IV. Károly (1887–1922) és felesége, Zita királyné (1892–1989) váratlanul ide érkezett. A Svájcból induló királyi pár a délután folyamán a Sopron megyei Dénesfa határában szállt le repülőgépével. A váratlan vendégeket Cziráki József gróf (1883–1960) főispán őszinte csodálkozással fogadta, mivel azonban a kastélyában aznap az unokájának keresztelőjét ünneplő sokaság tartózkodott, az inkognitóját megőrizni kívánó királyi párt kocsin Sajtoskálra vitette. Itt őfelségét és Zita királynét Rupprecht Olivér (1858–1942) a kastély egyik falura néző, emeleti szobájában szállásolta el.[2]

         Az uralkodó visszatérését Sopronban váró legitimistákat a király kíséretében lévő Lehár Ferenc (1870–1948) ezredes értesítette. A királyi párt az autóval Sajtoskálra érkező Rakovszky István (1858–1931), Gratz Gusztáv (1875–1946) és Ostenburg-Moravek Gyula (1864–1944) kísérte Sopronba, ahonnan katonai vonatszerelvénnyel indultak Budapest felé. A legitimista és a Horthy Miklós (1868–1957) kormányzóhoz hű csapatok között október 23-án és 24-én vívott „budaörsi csata” a királypárti erők vereségével végződött. A fogságba esett királyt és feleségét először Tatán, később Tihanyban, a bencés apátságban tartották őrizetben, majd az antant hatalmakkal folytatott diplomáciai tárgyalások után, október 31-én egy brit hadihajó fedélzetén Madeira szigetére vitték száműzetésbe.

         A IV. Károly hatalomátvételi kísérletében részes személyek ellen „lázadás” címén bűnvádi eljárást indítottak, a király törekvéseit segítő hivatalnokokat pedig elbocsátották.

         Ez lett a sorsa gróf Cziráki József Vas vármegye főispánnak is, aki már október 24-én kézhez kapta Ráday Gedeon (1872–1937) belügyminiszter táviratát, amely szerint:

„Budapest. Belügyminiszter. A kormányzó úr ő főméltósága méltóságodat eddig viselt vasvármegyei főispáni állásától előterjesztésemre felmenteni méltóztatott. Felkérem méltóságodat, hogy a bizalmas főispáni iratokat és számjelkulcsot az alispánnak átadni, a vasúti bérletjegyet pedig ide felterjeszteni szíveskedjek. Belügyminiszter”

         Az MNL Vas Megyei Levéltárában őrzött főispáni bizalmas iratok között megtalálható 159/1921. számú jegyzőkönyv szerint Cziráki József a hivatalát, a belügyminiszteri utasításnak megfelelően, Herbst Géza (1864–1938) alispánnak 1921. október 31-én adta át.[3]

         Az események összefüggései megértésének szempontjából nem közömbös megjegyezni, hogy Cziráki főispán titkárát, akinek aláírása a hivatal átadás-átvételi jegyzőkönyvén is szerepel, Rupprecht Imrének (1896–1970) hívták.[4]

          A Rupprecht família a nevezetes eseményt a sajtoskáli kastély emeltének falára helyezett máig látható, alábbi szövegű márványtáblával örökítette meg:

         „IV. KÁROLY, Magyarország apostoli királya és ZITA királynő őfelségeik itt töltötték az 1921. október 20-21. közti éjjelt. Az emelet falu felé néző első szobájában pihentek. Kíséretükben volt Lehár báró ezredes. Éjjel érkezett Gratz Gusztáv, Rakovszky István, Ostenburg őrnagy, akikkel ezen táblával jelzett szobában való tanácskozás után reggel 4 órakor Sopronba utaztak."

Jegyzetek

[1] Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 5. köt. Vas megye kastélyai és kúriái. Bp., 2004. 216-217. p.

[2] Zsiga Tibor: Horthy ellen, a királyért. Bp., 1989. 152-153. p. és IV. Károly visszatérési kísérletei. 1. füzet. [Fehér könyv]. [Bp.], [1921.]. 175-180. p.

[3] Zsiga Tibor: A második királypuccs és Nyugat-Magyarország, 1921. = Vasi Szemle, 1981. 2. sz. 286. p.

MNL VaML Vas Vármegye Főispánjának iratai. Elnöki iratok. 159/1921. sz.

[4] Uo.

 

Feiszt György

{C}{C}

Az uralkodót szállító repülőgép
(origo.hu)

IV. Károly a győri pályaudvaron
(MNL GyMSM Soproni Levéltára)

A belügyminiszter távirata
(MNL Vas Megyei Levéltára)

Jegyzőkönyv a Vasmegyei főispáni hivatal átadás-átvételéről
(MNL Vas Megyei Levéltára)

Emléktábla a sajtoskáli kastély falán
(Fotó: Feiszt György)

Utolsó frissítés:

2021.11.08.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges