Trianonra emlékezve

2020.06.03.

 

Rendelet a trianoni békediktátum megismertetéséről

Budapest, 1920. július 5.

 

 

Hiv.[atalos] más.[olat] a 14426–1920. alisp.[áni] számhoz

 

M.[agyar] kir.[ályi] belügyminiszter 2642–1920. eln.[öki] sz.[ám]

 

A békefeltételeknek a nép körében való ismertetése.

 

Valamennyi vármegye alispánjának.

 

Arról értesülök, hogy a nép nagy tömege általában eléggé nem helyteleníthető közönyösséggel viseltetik az országot szétdaraboló békeszerződés s a kegyetlen békefeltételekben rejlő elviselhetetlen terhek és megalázó igazságtalanságok iránt. Ez az érzéketlen közöny ma a nemzet érdekeire minden csapásnál ártalmasabb s ennélfogva kötelességünk mindent elkövetni, hogy a nép e nyilván tájékozatlanságból folyó kábultságából felrázassék.

A közvélemény felrázására mi sem alkalmasabb mint maguknak a békefeltételeknek minél tárgyilagosabb és minél részletesebb ismertetése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr saját hatáskörében már intézkedett is az iránt, hogy a békefeltételek a tanítók és tanárok által tartandó előadások stb. keretében a köztudatba a lehetőségig átvitessenek.

Tekintettel arra, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr által megindított akció sikerét csak erősítheti s a közérdekű célt még inkább biztosítja az, ha e fontos felvilágosító munkában más alkalmas szervek is részt vesznek, felhívom alispán urat, utasítsa a járási főszolgabírákat, a r.[endezett] t.[anácsú] városi polgármestereket és a községi (kör) jegyzőket, hogy az említett akciót a leghathatósabban támogassák és hogy a néppel való érintkezés során a maguk részéről is hasonló propagandát fejtsenek ki.

Budapest, 1920. évi július hó 5-én.                    A miniszter helyett: Ladik, államtitkár.

14426–1920. szám. Valamennyi főszolgabíró, kaposvári polgármester, községi és körjegyző urakkal miheztartás végett közlöm.

Kaposvár, 1920. évi július hó 10-én.

Tallián [Andor], alispán.

 

Forrás: Somogyvármegye Hivatalos Lapja, 1920. július 22. 235. p.

A belügyminiszteri rendelet hiányzik az alispáni iratsorozat vonatkozó helyéről.

Szöveghű közlés. Mivel a forrás önmagáért beszél, így mellőztem a kommentár stb. alkalmazását.

 

 

Récsei Balázs

 

 

 

Utolsó frissítés:

2020.06.29.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges