„felséges jó nádorispányunk, felséges orosz nagyhercegné kedves hitvesével […] szerencsésen megérkezett”

Február hónap dokumentuma: Beszámoló József nádor és felesége budai köszöntéséről 1800 februárjában
2020.02.03.
Habsburg József Antal főherceg (1776–1847) vagy ahogy általában ismerik, József nádor, a magyar történelem kiemelkedő alakjainak egyike. Több mint fél évszázados hivatali ideje alatt végzett építő és támogató munkája, a magyarok iránt érzett szeretete és patronálása folytán a „legmagyarabb Habsburg”-ként is emlegetik.

Első felesége Alexandra Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnő, I. Pál orosz cár lánya volt. Bár a házasság nyilvánvalóan dinasztikus okokból született, a nádor és a nagyhercegnő igen korán megkedvelte egymást. A menyegzőre 1799. október 30-án, Szentpétervártól délre, Gatcsinán került sor. Ezt követően a pár Bécsbe utazott, majd terveik szerint január végén indultak volna tovább Budára.

A februári hónap dokumentuma rovatban a Jászkun Kerület, a nádor és feleségének fogadására menesztett küldöttségének beszámolóját közöljük. A nyolctagú küldöttséget Steöszel József jászkun főkapitány vezette, tagjai kizárólag jász és kiskun kerületi, illetve jászberényi tisztviselők voltak. Ahogy a forrásban is olvasható, a küldöttség január 21-én indult el Pestre, ám „az utaknak legrosszabb s veszedelmesebb volta miatt” csak két nappal később érkeztek meg, ahol értesültek, hogy a nádor és felesége is kénytelen volt néhány tíz kilométer után, Fischamendből visszatérni Bécsbe. A küldöttség ugyanakkor kihasználta a lehetőséget és a pár megérkezéséig tisztelgőlátogatások sorát tették az ország akkor Budán tartózkodó jelentősebb vezetői előtt. Meglátogatták többet között gróf Kolonics László kalocsai érseket, Széchenyi István édesapját, Széchényi Ferenc főkamarásmestert, és a neves jogászt, az ekkor országbírói hivatalt viselő Végh Pétert is.

Az időjárási és utazási körülmények néhány nap múlva enyhültek, így a nádor és felesége február 1-én érkeztek meg Budára. A forrás bemutatja a pár elé Pilisvörösvárra kivonult küldöttség beszámolóját is, ezt követően pedig a nádor és felesége Budára érkezését. Olvashatunk még a régi budai Országházban február 1-én lezajlott köszöntésekről és a városi felvonulásról. A részletes beszámoló ezután a 2-án a Palotában rendezett ünnepséggel és ebéddel folytatódik. Ahogy a dokumentum végén olvasható, a küldöttség igen pozitívan nyilatkozott a nádorról, aki feleségével nem csak hogy magyar öltözetben jelent meg az ünnepségen, de az ebédet követően is még beszédbe elegyedett a köszöntésére megjelent elöljárók és követek között, és így a Jászkun Kerület küldöttségével is „egyrül s másrul beszélgetett s tudakozódott”.

Jelzete: MNL JNSzML IV.1.b. A Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai. Fasciculus 1. 337/1800.

 

Megjegyzés a forrásközléshez: az olvashatóság kedvéért a durvább nyelvtani hibákat korrigáltuk, az idegen kifejezéseket a szövegben kapcsos zárójellel jeleztük, a rövidítéseket pedig a szövegben feloldottuk.

 

A szöveg átirata:

Felséges ausztriai főherceg József országunk nádorispánnya, úgy felséges orosz nagyhercegné Alexandra Paulovna őkirályi s császári hercegségeknek Bécsbül Budára lett szerencsés leérkezések alkalmatosságával megesett foglalatosságrúl a tekintetes Districtusok [Kerületek] részérül kirendelt deputatiónak tudósítása.

Minekutána nem csak közhírekbűl, hanem hivatalos jelentésekbűl is bizonyossá tétetett volna, hogy fent tisztelt őkirályi s császári hercegségek boldogasszony havának 24kén Bécsbűl Budára le fognak érkezni, tekintetes consiliarius [tanácsos], s palatinalis [nádori] főkapitány úr különös figyelemmel arról gondoskodott, hogy amennyibe a téli üdőnek mostohasága, és az utaknak járhatatlansága megengedné, őfelségeknek megtisztelésére és köszöntésére a tekintetes Districtusoknak [Kerületeknek] kebelébül is kiköldöttek illendő számmal megjelennének, a lovas sereget azomba melly azon végre előre a tekintetes Districtusoktúl [Kerületektől] felállítattni rendeltetett, mind az üdőnek és az utazásnak mostohasága végett de kivált a Dunán leendő járásnak bizonytalansága miatt a felsőségnek is oda járúlván akarattya idehaza megtartóztattni és kötelességek teljesítésérül feloldozni szükségesnek állította. Kívánta ugyan tisztelt tekintetes consiliarius [tanácsos] s főkapitány úr, hogy ezen deputatioban [küldöttségben] mind a három Nemes Districtusbúl [Kerületből] általa kinevezett tiszt urak ezen díszes foglalatosságra megjelenhettek volna; amint azon végre maga személyén kivel [kívül] Jász megyebéli kapitány Petess András, kiskunsági kapitány Maár András, palatinalis assessor [nádori táblabíró] Makó Lőrincz és Dósa József, ordinarius fiscalis [ügyész] Paroczai Istvány és Laczka János districtualis vicenotarius [kerületi aljegyző] Dósa Antall és Pettes Antal, exactor [adószedő] Illéssi János urakat ki is rendelte és nevezte, mely foglalatosságok s kiküldettetések a feljebb íratott kunsági tiszt uraknak midőn tudtokra adatott volna, őuraságoktúl oly válasz adatott, hogy a kirendeltetett napra az üdőnek mostohasága, és az utaknak járhatatlansága miatt meg nem jelenhetnek. Ugyan is azért mi alább írottak az üdőnek rövidsége, és a dolognak sietősségére nézve magunkat öszve szedvén Buda felé intéztük utunkat, amint is

Boldogasszony havának 21dikén Jászberénybül megindulván, az utaknak legrosszabb s veszedelmesebb volta miatt nem előbb, hanem csak az emlétett holnapnak 23kán érkezhettünk Pestre, holott is hitelesen tudósítattunk, hogy őfelségek leindultak ugyan Bécsbűl, de az ausztriai utaknak járhatatlansága végett a második statiorúl [postaállomásról] Fischamentrúl [Fischamend] visszatértek és csak azon holnapnak 30kán fognak tisztelt őkirályi s császári felségek Budára lejönni, mely változás ugyan csak ezen deputationak [küldöttségnek] is az A. alatt levő írás által hivatalosan kinyilatkoztatott, s értésére adatott. De ezen rendelést is megfordította s változtatta az üdőnek és utaknak kegyetlensége, mert azon napok alatt is, még oly jelentés érkezett, hogy őkirályi s császári hercegségek nem elébb, hanem böjtelő havának 1 napján érkezhetnek meg Budára, és ezen határnap már bizonyosnak állíttatott.

Az alatt azonban mi hogy a Pesten és Budán tartózkodó méltóságoknak köteles tiszteletünket megtegyük ez napok alatt először is ugyan Pesten nagyméltóságú kalocsai érsek gróf Kolonics László, országbírája Végh Péter, királyi főpalotásmester Szechényi Ferencz őexcellentiájoknak, úgy méltóságos váci püspök Zerdahelyi Gábor [Szerdahelyi Gábor], personalis [személynök] Nagy József őnagyságoknál udvarolván alázatos tiszteletünket megtettük, és tekintetes királyi director [ügyigazgató] Majláth György urat is megtiszteltük, következendő napokban Budán nagyméltóságú tárnokmester Sz. Iványi Ferencz [Szentiványi Ferenc], fő provincialis commissariatus director [tartományi főbiztosság igazgatója] Almássy Pál és camerae praeses [kamara elnök] Széchén Sándor [Szécsényi Sándor] Úr őexcellentiájoknak, nem különben méltóságos Boros Lajos és gróf Majláth József úr őnagyságáknak udvarolván hasonló alázatos tiszteletünket megtettük, és a Nemes Districtusokat [Kerületeket] pártfogásokban, és oltalmokban ajánlottuk kegyesen és nyájasan fogadtattunk is a tisztelt méltóságoktúl, ajánlották is egyetemben szívességeket és szolgálatjokat.

Ezeknek teljesítése alatt közelgetett már őfelségeknek régólta kívánt leérkezéseknek határnapja, ugyanis azért tettszett többször tisztelt tekintetes főkapitány úrnak ezen deputatio [küldöttség] tagjaibúl négyet, úgymint Dósa József assessort [táblabírót], Petthes Antall perceptort [adószedőt], Fazekas András vicefiscalist [alügyészt] és Molnár András Berény [Jászberény] városa notariusát [jegyzőjét] avégre kinevezni s rendelni, hogy az B alatt iderekesztett rendtartás szerént magokat tekintetes Pest vármegyének deputatiojával [küldöttségével] egybe kapcsolván őfelségeknek elejekben [elé] Veresvárra [Pilisvörösvárra] az első köszöntésre készülnének. Kik is kötelességeket teljesítvén, Budán némely méltóságoktúl kölcsönzött díszes hintókban januariusnak 31dikén el is utaztak, várván ott egész készséggel a Felséges vendégeket. Nem is esett várakozások haszontalan, mert őfelségek februarius holnapnak 1 napján mintegy délelőtti 11. óra tájban a legszerencsésebben megérkeztek és kevés kipihenések után a köszöntésekre jelenlevő tekintetes Pest vármegye, és ezen Nemes Districtusok [Kerületek] tagjaibúl álló deputatio előtt örömérzések és éljen kiáltások között a legkegyesebb indulattal megjelentek. Amidőn a deputationak [küldöttségnek] szószólója méltóságos váczi kanonok B. Schafroth Leopold [kegyes Schaffrath Lipót] úr által a C. alatt fekvő díszes és fontos beszédével a felséges vendégeket megtisztelte, s köszöntötte, kik is kegyelmeket és viszont jót kívánásokat igen ismértető kegyességgel és nyájassággal kinyilatkoztatták a deputatiónak [küldöttségnek], ennek teljesivel ezen deputatió [küldöttseg] is még kocsikra ülvén őkirályi s császári felségek előtt Buda felé visszaintézték útjokat; az alatt

A más része ezen districtualis deputatiónak [kerületi küldöttségnek] nevezett szerént pedig maga tekintetes főkapitány úr, kapitány Petess András és assessor [táblabíró] Makó Lőrincz, és districtualis vicenotarius [kerületi aljegyző] Dósa Antall az B. alatt elöre emlétett rendtartás szerént az Ország Házában az úgy nevezett Redontt Sálában menvén, az ott már csoportosan öszve sereglett méltóságokkal, s uraságokkal, különösen pedig tekintetes Pest vármegyének egyik része deputatiójával [küldöttségével] öszve csatolván magát őfelségeknek hová elöbbi szerencsés elérkezéseket vagyódva várta s óhajtotta.

Ide jutott már a vörösvári deputatió [küldöttség] is oly örvendetes hírrel, hogy őkirályi s császári herczegségek is rövid üdő alatt meg fognak érkezni egy tagban lévén már a deputatiók [küldöttségek] a felséges vendégeknek illő megtisztelésekre magokat rendbe szedték, s készítették.

Elérkezvén immár az üdőnek az a kívánt pontja, melyben felséges jó nádorispányunk, felséges orosz nagyhercegné kedves hitvesével az utcában csoportosan öszve tódult népnek közepette, számtalan éljen kiáltások, és örömérzések között Buda Várában az emlétett februarius holnapnak 1 napján délutáni egy óra tájban szerencsésen megérkezett, és utazó szekerében az Ország Házában bevezettetett. Kevés kipihenések és magok rendbe helyheztetések után megjelentek őfelségek az említett Redont Salában őkirályi s császári főhercegségeknek tisztelésire s illő megköszöntésire a legnagyobb serénységgel és vágyódással öszve gyülekezett deputatiók [küldöttségek] elött számtalan éljen felkiáltások, s örömtapasztalások között a legnagyobb kegyességgel, és nyájassággal. Amidőn a deputationak [küldöttségnek] szószóllója méltóságos váci suffraganeus [egyházmegyei] püspök Zerdahelyi Gábor [Szerdahelyi Gábor] úr őnagysága a közepettünk álló felségeket az D. alatt foglaltatott igen fontos és válogatott szavakkal készült beszédgyével a deputationak [küldöttségnek] nevében megtisztelte, s köszöntötte; melyre felséges nádorispányunk maga, és mellette álló felséges hitvesének nevében az E. alatt levő ritka kegyességű, és a késő maradékunk szívekben is által írattandó beszédgyével az őtet tisztelő deputatiót [küldöttséget] különös vígsággal, és nyájassággal visszaköszönötte. Ennek végződésével

Azon méltóságok, és uraságok, úgy a deputatiók [küldöttségek] is számokra már előre elkészíttetett fényes udvari hintaikban beülvén, a Pompás Vezetés elkezdődött, folytattatott is az Várnak utcáin módosan elhelyheztetett katonaság, úgy pesti és budai polgárokból álló lovas és gyalog seregeknek tisztelet tételei a csoportosan öszve tódúlt népnek jót kívánásai, s éljen kiáltásai, úgy a megvonatott harangoknak víg hangjai között egész a Királyi Palotáig, holott is őkirályi s császári főhercegségeknek tisztelésire az ország nagyjai öszve csoportozva voltak. Ezeknek teljesítésivel ez napi ceremonia egyéb kötelességeknek teljesítésivel együtt elvégződött. Hanem

másnapra, úgymint februarius holnapnak 2ik napjára a többször emlétett rendtartás szerént a bemutatás lévén meg határozva; mely nap mind a Civilis [Polgári] és Törvényes Dicasteriumok [kormányszékek], mind a Katonai Rend s Hadi Kormányszik [Kormányszék], úgy őkirályi s császári föhercegségek tiszteletekre több nemes vármegyékbül egyben gyűlt deputatiói [küldöttségei] reggeli 10 órakor az őfelségek Palotájának egyik Sálájában [termében] egyben. Megértvén pedig őfelségek a Dicasteriumoknak [kormányszékeknek] s deputatióknak [küldöttségeknek] már együtt léttét, felséges nádorispány őkirályi hercegsége a maga tulajdon magyar ezredjének öltözetében felséges császári orosz nagyhercegné pedig ritka gazdagságú s egyedül felséges szemelyékrül ki telhető magyar öltözetben udvari dámáinak társaságában az Audientias Salában a királyi főhercegségi superlas alatt várták magokhöz az öket megtisztelni kívánókat. Mintegy 11 óra tájban elkezdődött tehát a bemutatás nagyméltóságú főudvari mester gróf Szapáry János úr őexcellentiájának utasítása mellett ez renddel:

A Felséges Hétszemélyű Törvényes Tábla.

A Felséges Királyi Helytartótanács.

A Felséges Királyi Magyar Kamara.

A Tekintetes Királyi Törvényes Tábla.

Az Magyarországi Hadi Kormányszék.

Horvátországnak deputatusai [küldöttei],

azután Pest, Hont, Neográd [Nógrád], Báts [Bács] s egyéb tekintetes vármegyéknek deputatusai [küldöttei], ezek után a Nemes Districtusok [Kerületek] deputatiójának [küldöttségének] volt szerencsénk őfelségeknek tekéntetes királyi tanácsos, és palatinalis [nádori] főkapitány úrnak az F. alatt látható rövid de fontos és igen válogatott szavakkal készült beszédgye által alázatos tiszteletünket megtenni. Mi utánunk a királyi városok és Pesti Universitásnak [egyetemnek] tagjai mutattattak be őkirályi s császári felségeknek. Eszerént végre lévén ebbéli díszes foglalatosságunknak méltóztattak őfelségek az egyéb méltóságokkal s deputatiókkal [küldöttségekkel] együtt közülünk is négyet a magok táblájához [asztalához] parancsolni, az alatt azonban míg a tábla [asztal] elkészíttetett nagy magok leeresztésivel és ritka kegyességgel méltóztattak őfelségek közöttünk magokat mulatni, és hol egy, hol mással nyájasan és kegyesen beszélgetni, elkészülvén az alatt a tábla [asztal], királyi módra megvendégeltettünk. Az ebédnek végeztivel felséges jó nádorispányunk be nem telvén még hív tisztelőinek szemlélésével ismét közepettünk találtatott és hasonló kegyességgel és nyájassággal különösen mivelünk is egyrül s másrul beszélgetett s tudakozódott.

Ezek után őfelségektül alázatos végbúcsút vévén és az haza jövetelekre is engedelmet nyervén szállásunkra tértünk és februarius 3án Pestrül indulván 4kén szerencséssen haza is érkeztünk. Signanter Jászberény, 20 februrarius 1800. [Kelt Jászberény, 1800. február 20-án]

Steöszel József mppa [sk] palatinalis főkapitány [nádori főkapitány]

Petes András mppa [sk] jász kapitány

Mako Lörincz mppa [sk] palatinalis assessor [nádori táblabíró]

Dósa József mppa [sk] palatinalis assessor [nádori táblabíró]

Pethes Antal mppa [sk] gratialis domestica perceptor [főadószedő]

Dósa Antal mpria [sk] districtualis vicenotarius [kerületi aljegyző]

Fazekas András mpp [sk] districtualis fiscalis [kerületi ügyész]

Molnár András mmpia [sk] privilegiált Jászberény városa hites notariusa [jegyzője]

 

Felhasznált irodalom:

A régi budai Országházzal kapcsolatban lásd: Buda legrégibb bálterme – a Régi Országház rekonstrukciós tervei – Forrás: Építészfórum – http://epiteszforum.hu/buda-legregibb-balterme-a-regi-orszaghaz-rekonstrukcios-tervei

Lestyán Sándor: József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben. Budapest, 1943.

Tarján M. Tamás: 1795. szeptember 22. – József nádor beiktatása – Forrás: Rubicon Online: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1795_szeptember_22_jozsef_nador_beiktatasa/

 

Összeállította:

Horváth Gergő igazgatóhelyettes, levéltáros

 

Utolsó frissítés:

2020.02.10.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges