Papíron maradt Eger első protestáns templomának terve

2016.04.18.
Az egri protestáns felekezet egyházzá szerveződésére a 19. század második felében került sor. A török hódoltság után Egerben egyáltalán nem volt református gyülekezeti élet, mindössze az egri vármegyei börtönben raboskodók lelki gondozását látta el az önálló anyaegyházzá akkor váló maklári református egyházközség lelkésze. Az egri protestánsok lélekszáma a 18 ezres város lakosságának számához viszonyítva 1850-ben is elenyésző, a népszámlálás alkalmával mindössze 16 fő reformátust és 17 evangélikust találtak.

A 19. század második felében Prágay Lajos maklári lelkész felkereste, megismerte egri hitsorsait és szoros viszonyt alakított ki velük. A növekvő létszámú közösség 1860. augusztus 15-én egyházi közgyűlést tartott, melyen Prágay Lajos indítványozta a maklári anyaegyházhoz csatolandó egri protestáns leányegyház alapítását. A fiókegyház megalakulására vonatkozó határozatot száznégyen írták alá.

A maklári lelkész már az 1860-as években sürgette a templom és egy iskola létesítését, de a templom építésének ügye csak a 20. század első évtizedében került újra napirendre. Az ügy mindinkább sürgetővé vált, hiszen az istentiszteleteket hosszú évtizedeken keresztül az 1866-ban vásárolt korlátozott befogadóképességű Irgalmas utcai, ma Kálvin házként ismert épületben tartotta a közösség.

1908-ban Tóth István lelkész az ügy előmozdítása érdekében levélben fordul Eger képviselőtestületéhez, melyben kérte, hogy a város az egri református egyházközség részére egy magyar holdnyi, 1200 □öl területet hasítson ki a vásártéren, a Törvényház szomszédságában, hogy a levélhez csatolt tervrajzok alapján a református templomot építsenek.

 

Jelzet: MNL HML V.72/a 5930/1908

 

Eger város képviselőtestülete egy tizenkét tagú bizottságot állított fel, hogy az a templom építéséhez szükséges terület nagysága és az építkezés helye tekintetében javaslatot tegyen. A bizottság a vásártéri telek átengedését nem javasolta és a városban fekvő közterületek közül egyet sem talált alkalmasnak a kért célra, viszont egyhangú határozatot hozott egy Barkóczy-telek tekintetében. Ez a Gólya utcában levő mintegy 300 □öl területű telek a bizottság szerint kiválóan alkalmas lett volna templom építésére: forgalmas, aszfaltozott utcán feküdt a belvárosban, az „értéke pedig arányban áll azzal a kötelezettséggel, amelyet a város mint erkölcsi testület egy ilyen irányú kérelemmel szemben kell hogy magáénak ismerjen.” (MNL HML V.72/a, 5930/1908) A képviselőtestület a 2199/1909. számú határozatával a telket az egyház számára átengedte azzal a kikötéssel, hogy a templomnak négy éven belül fel kell épülnie.

Az építkezéshez szükséges összeget azonban az egyházközség nem tudta előteremteni és a templom felépítésére kitűzött határidő 1913. február 20-án lejárt. Eger város tanácsa felszólította az egyházközség elöljáróit, hogy nyilatkozzanak az ügyben, mivel az értékes telket nem óhajtja tovább lekötve tartani. A lelkész jelezte, az egri református egyházközség négy év alatt minden erőfeszítést megtett, hogy a szükséges anyagi erőforrásokat előteremtse, de az építkezés megkezdéséhez szükséges tőkét nem tudta előteremteni és két év haladékot kért.  Tóth István leszögezte, a templomépítés az egyháznak a legsürgősebb, mivel híveinek száma 800-ról 1100 lélekszámra emelkedett.

Az 1908-ban tervezett templom soha nem épült fel. A másfél évtizedig tartó huzavonának az lett az eredménye, hogy a város képviselőtestülete végül a templomtelket az építendő államrendőrségi palota részére 1927-ben lekötötte. A presbitérium tiltakozott amiatt, hogy a város az egyházközséget annak megkérdezése nélkül fosztotta meg a templomtelektől és egy elvi deklarációval akarja kielégíteni. Ragaszkodott a képviselőtestület egy 1927-es határozatához, melynek értelmében a város telket adományoz az egyházközségnek. Az újabb elképzeléseket Eger műszaki tanácsosa vétózta meg: az új pénzügyi palotával szemben levő Foglár tér templomépítésre nem alkalmas, kisméretű, alápincézett terület, ami a szabályozási terv szerint parknak lett kijelölve, a Gólya úti siketnéma intézet telkén való építkezés pedig lehetetlenné tette volna a patak mellett kijelölt főút megépítését.

1929-ben Tóth István lelkész azt írta, „egyházközségünket imaházunk szűk volta, híveink közakarata elementáris erővel kényszeríti az építkezés gyors megoldására” (MNL HML V.72/a, 961/1927.). Mivel a Gólya utcai építkezés nem valósult meg, és a város nem fogadta el azt a javaslatot, hogy az Irgalmas utcában az un. „Binet-telekből” kapjon az egyházközség az imaház udvarával összefüggő területet, 23500 pengőért megvették a Deák Ferenc 50. szám alatti ingatlant.

A mai református templom 1930-ban ezen a telken, az egri evangélikusok hathatós támogatásával, százezer pengő költséggel épült fel. Homlokzatán relief-kereszt jelzi a reformátusok és az evangélikusok együttes áldozatkészségét, összefogását és külön említést érdemel, hogy átadásának évében egy unitárius család is a gyülekezethez tartozott.

 

Felhasznált irodalom:

Protestáns egyházi és iskolai lapok, 1862. 3. szám; 1867. 38, 42. szám; 1911. 32. szám.

Felhasznált források:

MNL HML V.72/a Eger Város Tanácsának ülésjegyzőkönyvei és iratai.   

MNL HML IV.417 A Heves Megyei Levéltárban elhelyezett letétek gyűjteménye

 

Közzétette: Varga Zsolt
                     levéltáros

Utolsó frissítés:

2017.04.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges