„Igen szép társadalmi életet élünk: van kaszinónk és tűzoltó egyletünk” Üvegpalackba zárt üzenet az utókornak

2016.03.17.
Horkay Árpád, Átány község főjegyzője 1900. június 1-jén újból benyújtotta évekkel azelőtti kérvényét a község képviselőtestületéhez, melyben nyomatékosan kéri az új jegyzői lakóház megépítését.

Kérvényében előadja, hogy a jelenlegi jegyzői lak teljesen lakhatatlanná vált a penészes, vizes falak, s a nagy mennyiségű „fertelmes, undorító férgek és bogarak” miatt. A kialakult helyzet saját és családja egészségét is immár komolyan veszélyezteti, ezért jelzi, ha számára kedvezőtlen döntés születik, az ügyet törvényes útra tereli.

A kérvény elbírálására a képviselőtestület 1900. július 29-én ült össze, s mivel a kérést jogosnak és időszerűnek ítélte, megszavazta, hogy a következő évben megépítsék az új jegyzői lakot. A költségeket községi pótadóból, illetve az Egri Egyházmegyei Alapítványok Takarékpénztárától felvett kölcsönből kívánta fedezni, melyet az elkövetkező években szintén községi pótadó kivetésével tervezett törleszteni.

A jegyzői lak alapköveit 1901. május elején rakták le, melybe elhelyeztek egy üvegpalackot az alább olvasható emlékirattal. A becses utókornak szánt feljegyzés érdekes és értékes kordokumentum: ismerteti a ház kivitelezőit, s röviden bemutatja a korabeli Átány községet. Részletesen felsorolja a község elöljáróit, az alkalmazottakat; a képviselőtestületet, megyei bizottsági tagokat; tanítókat, az egyház szolgáit – eseteként a családtagokat: feleséget, gyermekeket is megnevezve.

Az új jegyzői lakot – a szerződés szerint – 1901. szeptember 15-ig kellett felépíteni. Információink szerint az épület a mai napig áll, jelenleg óvoda működik benne.

A szöveget eredeti formában, illetve átírva is közzé tesszük, valamint a ház elölnézeti tervrajzát.

 

A dokumentum átirata:

 

Az 1901. évben épített jegyzői lak alapzatában elhelyezett emlékirat hiteles másolata.

Kedves Atyámfiai – Édes jó Barátaink!

Akik e sorokat olvassátok, visszaemlékezve a múltra, gondoljatok a mulandóságra, s jusson eszetekbe: porból lettünk, s porrá leszünk, és hogy semmi sem tarthat örökké!

            Midőn ezen épületnél az elbontási munkálatot végezitek, mi már mindannyian, kik akkor éltünk, midőn a lak építtetett, porladozva alusszuk örök álmunkat, s ha igaz az, hogy van egy más világ is, akkor onnan felülről őrködve felettetek szemléljük csendesen a ti munkáitokat, hogy íme az idő mindent megemészt, s ezen jegyzői lak is, mely az 1901. évben építtetett, nem tarthatott el örökké, talán az idő vasfoga emésztette ezt meg, vagy talán a kor szelleme, a haladás, a kor igényei követelik annak lebontását; bármi legyen is az indítóoka munkáitoknak, kívánjuk: legyen áldás munkáitokban, hogy a czél, melyet ezáltal elérni akartok, mindenekben eléressék, s e ténykedéstek legyen bizonysága annak, hogy Átány község a haladás eszméjétől soha vissza nem riadt, hanem megértve a kor intő szózatát, mely újabb és újabb vívmányokat követel a társadalomtól, áldozatok árán is arra törekszik, hogy az elsők sorában foglaljon helyet.

            Mint fentebb is említém, ezen lak jegyzői lakásul építtetett az 1901. évben. Építési költsége 7200 koronát tett ki.

            Az építést teljesítették: Reiner Soma füzesabonyi lakos mint vállalkozó – Rab József és Zachetty Ferencz kőművesek, Merczel Gáspár ács vállalkozó egri lakosok, Mező József asztalos füzesabonyi lakos. Az alapot kiásták: Bartók Gábor, K. Szabó Sámuel, Együd Sámuel és Együd Gábor átányi lakosok.

            Az építési munkálat kezdetét vette az 1901. év május hó 1. napján, azaz szerdán. Az első alapkő letétetett 1901. május hó 3-án, azaz pénteken.

            Az építés idejében lakosságunk száma volt 3034, vallásra nézve túlnyomó részben evangélikus református, római katolikusok csekély számban, s még kevesebben, alig 4-5 család izraelita. Vegyes kereskedő van 4, ezek közül egy „Önsegélyző és fogyasztási szövetkezet”, korcsma van 6. A lakosság földmíveléssel foglalkozik, van a község keleti oldalán egy ipartelep: gőzmalom, amely Meister Ede és Sámuelné tulajdona.

            Községünkhöz közigazgatásilag tartozik: Puszta Szárazbő, itt birtokosok: Pappszász Lajos, Pappszász György örökösei, Bárczay Elemér, Puky Miklós, dr. Mocsai Sándorné szül. Kóczán Ilona, Szathmáry Királyi Pál, Mlinkó Zsigmond és Harangi Menyhért. És még több tanyák, melyek tulajdonosaikról neveztetnek, így: Dobóczky, Vajda, Herczeg, Mlinkó és Kálosi tanyák.

            Igen szép társadalmi életet élünk: van kaszinónk és tűzoltó egyletünk. A folyó évben létesíttetett Együd János községi pénztárnok által egy szóda víz gyár.

            Községünk ez idő szerinti főjegyzője: zádorfalvai Horkay Árpád, ki hivatalos működését Átányon megkezdte az 1891. esztendőben. Családos, kinek neje: debreczeni Bárány Ilona, gyermekeik: Malvinka, Izabella, Ilonka és Irénke.

            A község aljegyzője: bátaszéki Szabó Béla, hivatalos működését megkezdte az 1894. évben, jelenleg Kömlőn helyettes jegyző.

            A község bírája: Ötvös Imre, törvény bírája: Szilágyi Mihály, pénztárnoka: Együd János, közgyámja: Barna András, körorvosa: dr. Bazsó Tivadar, szülésznője: Jurigai Tamásné, községi tanácsosok: Kusper József, Kovács Sámuel, Sebők Gábor, Fóna Imre, Mikó János, Apostol János, Hajdú György, két kisbíró: Apostol Sámuel és Tóth Ferencz, belrendőre: Bartók Gábor, két rendes éjjeliőrje: Márton János és Márton István.

            A képviselő testület tagjai:

I. Virilisek: dr. Doboczky Ignácz, 2. Bárczay Elemér, 3. Szathmáry Királyi Pál, 4. Pappszász György örökösük, 5. Coburg herczeg jogán Braún Sándor, 6. dr. Mocsáry Sándor, 7. Puky Miklós, 8. Illyés János, 9. Pappszász Lajos, 10. Mlinkó Zsigmond, 11. az átányi önsegélyző és fogyasztási szövetkezet, 12. Vajda István, 13. Hajzler Ignácz puszta szárazbőn bérlő. Póttagok: Buchalter Bernát és özv. Heiszler Sámuelné.

II. Választottak: 1. Ötvös Sámuel, 2. Tóth Imre, 3. Szórád György, 4. Kakas Mihály, 5. Bedécs Mihály, 6. Bedécs György, 7. Szilágyi János, 8. Mariton Sámuel, 9. Orbán György, 10. Ötvös Imre, 11. Szilágyi Mihály, 12. Póttagok: Kusper József, 13. Juhász Imre.

            Megyei bizottsági tagok:

I. Választottak: 1. Horkay Árpád főjegyző, 2. Ötvös Sámuel, 3. Bedécs Mihály, 4. Szorád György

II. Virilisek: Pappszász Lajos, Bárczay Elemér, Puky Miklós, Illyés János és Vajda István.

            Az aljegyző helyett ez idő szerint segédjegyző van, neve: kozárvári Kozáry Kálmán.

Községünk lelkésze: Illyés János, kinek neje: Ferenczy Erzsébet, gyermekeik: János, Berti, Ilonka és Erzsike.

            Van 3 tanító:

1. Szigethy Ferencz, kinek neje: Némethy Zsuzsánna, gyermekeik: Ferencz és László.

2. Végh Bertalan, kinek neje Gyarmathy Erzsébet, gyermekeik: Ilonka és Dezső.

3. Mészáros Gábor, nőtlen, ki egyszersmind kántor is.

            Van 2 iskolája 3 tanteremmel.

            Az egyház főgondnoka: Pappszász Lajos, algondnoka: Szilágyi János.

            Van posta hivatala, a posta mester Végh Bertalan. A telephon hálózat létesítése folyamatban van.

            Azt hiszem kedves olvasó, talán már unod is az elsoroltakat, miért is végzem soraimat azzal, hogy:

Áld meg Isten e községet minden földi jókkal

Adj bő termést, bort és búzát, áld meg javaiddal,

Ne ismerje a párt viszályt e lakosság soha,

Békesség és egyetértés legyen a jel szava!

            Kelt Átányon 1901. évi Május hó 6-dik napján az az Hétfőn.

 

                                   zádorfalvai Horkay Árpád
                                                            főjegyző

 

„Legyen te kő falaidban

Csendesség és jó békesség

A benti lakók közt egyenesség!

Jó szerencse im e házban …

az én atyámfiainak

az itt lakó barátimnak

adjon isten jó békességet!

            Zsolt. CXXII 5. vers

Illyés János sk. ev. ref. lelkész

Ötvös Imre sk. bíró, Szilágyi Mihály sk. t. bíró, Kusper József sk., Kovács Sámuel sk., Apostol János sk., Ötvös Sámuel sk., Együd János sk., községi pénztárnok.

            Nézve házat, melyet nektek ősitek emeltek,

Hő fohásszal emeld szemed a fenséges nagy égnek!

Mert itt akkor hogy ez épült, áldás, béke, csend honolt,

Kérd az Istent, hogy tartsa föl örökre e magyar hont!

Szeresd hűen hazádat, mint kik ezt építék,

Szívedet ne töltse harag vagy gyűlölség.

Míg egykor ti is, ha bármihez fogtok,

Az Isten áldása leend majd rajtatok.

Éljetek egymásért mint kik ezt építék

Áldjon meg az Isten a magas Fenség!

                        Dr. Bazsó Tivadar sk.
                                  körorvos

 

Az eredetivel hogy teljesen egyező, igazolom.

Az eredeti, a Heves vármegyei hírlap 54. számával együtt lett egy erős, hosszas nyakú zöld színű üvegben (az üveg nyílása bedugva és lepecsételve) elhelyezve az alapkövek közzé, az 1901. év május hó 7-én, az az Kedden.

Horkay Árpád
    főjegyző

 


Levéltári jelzete: MNL HML V.206/2 134-136. p.

 

Levéltári jelzete: MNL HML V.206/21. 8. tétel

Közzétette: Cseh Zita
                  főlevéltáros

Utolsó frissítés:

2016.06.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges