V. B. 187. Gyula város szociális titkárának iratai 1947–1950

A második világháború után különösen jelentős szerepe volt a szociális gondoskodásnak, amelyet a 6300/1945. M. E. sz. – az állam szociálpolitikai feladatairól és a szociálpolitikai szervekről alkotott rendelet – szabályozott. Eszerint a társadalom szociális jellegű tevékenységét intézményesen kell támogatni. A népesség szociális helyzetének javítása közfeladat, amelyet állami és önkormányzati jogszabályokkal érvényesítettek.

A szociálpolitikai feladatok szervezése a népjóléti miniszter feladata volt, akinek munkáját az Országos Szociálpolitikai Tanács mint véleményező és javaslattevő szerv segítette. A szociális gondozással kapcsolatos szakszolgálatot a népjóléti miniszter felügyelete alá tartozó állami tisztviselők, szociális főfelügyelők és szociális titkárok látták el. A szociális főfelügyelők az állami szociálpolitikai igazgatás központi szervei, a szociális felügyelők a törvényhatósági szervei voltak. A szociális titkárok a megyei jogú városok, a járások és a községek szociális feladatainak ügyintézőiként tevékenykedtek.

A 6300/1945. M. E. sz. rendelet végrehajtásának tárgyában született 4700/1945. N. M. sz. rendelet részletesen szabályozta a szociálpolitika feladatait és hatóságait.

A megyei városok szociális titkára a polgármester szakközege volt. Az állami szociálpolitikai feladatok végrehajtásában a szociális felügyelő utasításai alapján járt el. A polgármester javaslattevő szerve szociálpolitikai ügyekben a városi szociálpolitikai bizottság volt. (Gyulán a Városi Szociálpolitikai Tanács nevet viselte). A bizottság előadói feladatait a városi szociális titkár látta el.

A szociális titkár résztvételi és tanácskozási joggal tagja volt a városi képviselő-testületnek és a hadigondozási bizottságnak. Szükség esetén ellátta a hadigondozási előadói teendőket is. Feladatai közé tartozott a szociális munkaterv elkészítése, a város szociális viszonyainak feltérképezése, a támogatásra szoruló családok nyilvántartása és gondozásba vétele, a hadigondozottak érdekeinek figyelemmel kísérése és támogatása, a városi szociális intézmények működésének ellenőrzése, közreműködés a szociális akciók szervezésében és lebonyolításában, a szociális feladatok ellátásával kapcsolatos polgármesteri rendelkezések végrehajtása, havi jelentéstétel a szociális felügyelőnek.

A gyulai városi szociális titkár 1945 szeptemberétől látta el feladatát, ellenőrizte a napközi otthonokat, az árvaházat, a gyógypedagógiai intézetet, részt vett a közgyógyellátás, a SAS-akciók, a gyermeknyaraltatások megszervezésében, figyelemmel kísérte az elhagyott és kihelyezett gyermekek sorsát, intézte a volt hadifoglyok segélykérelmeit, kölcsönügyeit. A megyei szociális felügyelőnek havonta írásbeli jelentést tett. Tevékenységének írásbeli dokumentumai 1947–1950-ből maradtak fenn. Az iratokat sorszámosan iktatták. A segédkönyvek hiányoznak.

Jogutódja 1950-től a XXIII. 406. Gyulai Városi Tanács V. B. Közegészségügyi és Népjóléti Osztálya (1951-től Egészségügyi Csoport) volt.

2 doboz – 0,24 fm

 1. d. Iktatott iratok       1947–1949
 2. d. Iktatott iratok       1949
  Havi jelentések       1948–1950
  Hadifogoly segélykérelmek       1947-1948
  Hadifogoly kölcsönök       1947–1949
  SAS akciók       1948
  Vegyes iratok       1947–1950