V. B. 153. Gyula Város Szépészeti és Építészeti Szakosztályának iratai 1868–1870

1868. május 2-án tartotta meg első bizottsági ülését a 14 tagot számláló szépészeti és építkezési szakosztály, amelynek elnöke Bodoky Károly vármegyei mérnök volt. (Bodoky Károly 1868. decemberében elhunyt, ettől kezdve Baranovits Gergely járási főszolgabíró elnökölt.) A jegyzőkönyv vezetését és a vármegyének küldött jelentések összeállítását Ujfalussy Gyula városi mérnökre bízták. A szakosztály hetente ülésezett az elnök vagy korelnök vezetésével. Feladatai közé tartozott többek között a magán- és középítkezések, telekrendezések, járda- és útépítések, javítások, köztisztasági, vízelvezetési, Élővíz-csatorna ügyek felügyelete. Véleményt mondtak, ill. bizottsággal vizsgáltatták meg a városképbe nem illő építészeti terveket. Már a második ülésen határozatot hoztak az utcanévtáblák ügyében. A házak falára felírt utcanevek jórészt lekoptak, olvashatatlanná váltak, ezért fa- vagy pléhtáblák elhelyezését javasolták.

A szakosztály megalakulása után nyolc tagú szakosztálybizottságot jelölt ki, amelynek feladata a város már meglévő, de hiányos építészeti alapszabályának átdolgozása, a képviselő-testülethez és a felsőbb hatóságokhoz történő eljuttatása volt. Indítványozták, hogy a városi bíró a szakosztály tanácskozásain vegyen részt (hasonlóképpen minden más szakosztály összejövetelein való résztvételt is javasolták), mivel a határozatok végrehajtását ő irányította. A városi képviselő-testület 1869/259. sz. határozata szerint a szakosztály saját hatáskörében határozatot hozhatott, és annak végrehajtás útján érvényt is szerezhetett.

A fond egyetlen jegyzőkönyvből áll, amely két év üléseinek anyagát tartalmazza, 1868. május 2-tól 1870. április 3-ig. A napirendi pontok számozását ülésenként újrakezdték. Forrásértéke várostörténeti szempontból jelentős, mivel a település arculatának alakulása, a korabeli infrastruktúra állapota, fejlődése követhető nyomon a segítségével.

1 kötet – 0,02 fm

1. k.  Jegyzőkönyv                   1868–1870