V. B. 152. Gyula Város Tanácsának iratai (1856) 1857–1872 (1884)

Magyar- és Németgyula 1848-ban megkísérelt egyesítése az abszolutizmus idején zajlott le végérvényesen. 1857. június 15-én a két város tanácsa és néhány tekintélyes polgár, valamint a megyei hatóság képviselői jelenlétében megszületett a megállapodás a két város között. Két hónap múlva a megyefőnök kinevezte az új tisztikart - élén a polgármesterrel -, amely 1857. október 1-jén tette le az esküt. A felsőbb hatóság kijelölte a 12 tagú községi választmányt is, amely a képviselő-testület feladatkörét volt hivatva ellátni.

1860 októberében - az októberi diploma kiadásával - helyreállt az alkotmányosság. Gyulán december 15-én ült össze az 1848-ban választott képviselő-testület. Az 1857-ben kinevezett tanácsot nem ismerték el törvényes elöljáróságnak, így az letette hivatalát. Megkísérelték visszahívni az 1848. évi tanácsot, de az csak ideiglenesen vállalta a városvezetés feladatait. Az események gyorsan peregtek. 1860. december 31-én megszavazták a rendezett tanácsot, és 1861. január 5-én tisztújítást tartottak. A főbíró Kiss Lajos lett, akit már 1848-189-ben is megválasztottak a főbíró-polgármesteri posztra. A korábbi városvezetéstől átvették a levéltárat, a pénztárakat és a városi vagyont. A január 30-án tartott népgyűlésen száz tagból álló képviselő-testületet választott a város.

Miután a Helytartótanács Gyula város rendezését - az 1861. július 10-én kelt rendeletével - a megye hatáskörébe utalta, a megyei bizottmány augusztus 5-én elrendelte a városi tanács tisztviselőinek - élén a polgármesterrel - újraválasztását. Az új tanács - élén Huszka József polgárnaggyal, Kiss Lajos főbíróval és Knaifel János főjegyzővel - október 5-én tartotta első ülését.

A rövid ideig tartó alkotmányos korszak 1861 őszén véget ért, a városi képviselő-testületet - az országgyűléshez és a megyei bizottmányokhoz hasonlóan - feloszlatták. 1864-ben a felsőbb hatóságok megszüntették a rendezett tanácsot - amely ellen többször indult a város lakói részéről is támadás -, és április 1-től szolgabírói fennhatóság alatt álló községi elöljáróságot neveztek ki. A rendezett tanács megszüntetésével egyidőben Németgyula sikertelen kísérletet tett a Magyargyulától történő elszakadásra.

Az 1860-as évek második felében, az alkotmányosság ismételt helyreállítása után folytatódott a küzdelem a rendezett tanácsi státusz visszaszerzéséért, de végleges megoldást csak a kiegyezést követő időszak eseményei hoztak.

Az a) állag tanácsülési jegyzőkönyvei és a b) állag közigazgatási iratai az 1857-ben egyesült Magyar- és Németgyula újonnan kialakított, egységes tanácsának működését mutatja.

A c) állag tulajdon-nyilvántartási iratai elsősorban telekkönyveket jelentenek.

1 doboz, 23 kötet - 0,53 fm.

a) Tanácsülési jegyzőkönyvek 
     1. k.       1857–1860
 b) Közigazgatási iratok 
     1. d.          Elnöki iratok       1858
                       Iratok       1858–1871
                       Végrendeletek       1858–1872
     2–3. k.      Elnöki iktatók és mutatók       1858, 1867
     4. k.           Hirdetőkönyv       1857–1859
     5. k.           A gyulai lakosság betűrend szerinti összeírása       1859
     6. k.           Iparosok lajstroma       1864–1884
 c) Tulajdon-nyilvántartási iratok 
     1–9. k.       Bel- és külterületek telekkönyvei       1856–1859
     10. k.         Magyar- és Németgyula határának összesítője       1857
     11–13. k.  Magyargyula városi telekkönyvei       1860
     14. k.         Gyula város határában fekvő szőlők telekkönyve       1869
     15. k.         Községi adófőkönyv       1870
     16. k.         Úrbéres földek betűrendes mutatója        é. n.