A „ménykő által meg űttetett” túrkevei református templom tornya

Augusztusi hónap dokumentuma
2015.08.04.
A túrkevei református templom fennállásának első harminc éve alatt több felújításon is átesett, melyek során mindannyiszor az időjárás okozta sérüléseket kellett helyreállítani. A természet okozta károk közül a legsúlyosabbat egy villámcsapás okozta 1783-ban.

A túrkevei református templom építésével 1755. június 22-én tartott tanácsülésen bízta meg a város Csermák Vencel kőművesmestert. Az egyhajós, téglalap alaprajzú, kazettás mennyezetű templom építése jól haladt, így egy évvel később bevonták a munkákba Gőz István kunmadarasi ácsmestert, aki a karzatok alapzatát készítette el.[1] 1771-ben, hogy a „templom olly pusztában ne állhasson”, kerítéssel vonták körbe, melyet egyrészt felajánlásokból, másrészt a vízimalomból származó faanyagból fedeztek. [2]

Az 1770-es évek második felében már szükségessé vált egy felújítás, ekkor az épület mai állapothoz nagyon hasonló toronytetőt kapott. A renoválás nem bizonyult hosszú életűnek, ugyanis 1782-re az időjárás ismét erősen kikezdte a templom tetejét, ezért a város tanácsa az újabb javítás mellett döntött.[3] A munkálatokat elvégezték, a tetőt sikerült teljesen rendbe tenni.

A református közösség azonban csak rövid ideig örülhetett az új tetőnek, ugyanis 1783. július 22-én villám csapott a templom tornyába. A város a Hármas Kerületekhez fordult segítségért. Augusztus 7-én Illésy János nagykun kapitány és Makó Lőrinc táblabíró, „ahoz értő mestereket is oda statuálván” személyesen is megtekintették a sérült épületet.

A kapitány jelentése komoly károkról számol be. „Az toronynak felső réz gombjánál kezdvén körül általlyában ött ölynyire a zsindelt, és több helyen az léczeket is le szaggatta, amint pedig az torony kerülete egész allyáig mind szaru fásstúl léczestűl le rontotta; ezeken kivűl még két szaru fákat tetejétűl fundamentomáig öszve törtt, és a zsindel táblákat alább is majd fundamentomokig sok helyeken ugy meg bolygatta, hogy csak az lécz és zsindel szegeknek hegyéin tartozkodnak.”

A kapitány a továbbiakban az elvégzendő munkákkal folytatta. „Az fundamentomban amelyen a toronynak szaru fájai állanak, két bokor kötést /: mely 16 darabb apróbb gerendákbúl áll :/ öszve törtt igy tehát elsöben azon megromlott fundamentomot szükség helyre hozni, az után az nyolcz szeglet szaru fákbúl három meg romolván azokat újonnan belé helyeztetni. Következés képen, mind azon három szaru fákon a zsindelezéseket is, amelyet effectivé fön álnak le verni, és ujjannan csinálni el kerűlhetettlen dolog: azon táblákot hasonló képen, melyek szögek hegyeire helyekrűl ki mozditattnak. Mind ezekbűl, mind pedig azon mestereknek /: kik ezen toronynak tetejét az leg közelebb múlt 1782dik esztendőben ujjonnan épitették :/ relatiojokbúl világos, hogy a zsindelezésnek nagyobb része le hányatván újra fog zsindeleztetni.”

A munkák elvégzésére az egyház szerződést kötött Gőz István karcagi ácsmesterrel, melyben részletezték a szükséges anyagokat, azok árait, illetve a javítás költségeit. [4] Eszerint a mester 130 rajnai forintért végezte el a munkálatokat, valamint az eklézsia fizette még a mester legényeit, biztosított két akó bort, és a legényeknek minden reggel 1-1 üveg pálinkát. A teljes javítás összesen 416 rajnai forint 45 krajcárba került.

A torony tetejének 1778-as felújításához készült rajz
Forrás: MNL JNSzML Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai 1778. C Capsa IX. Fasc. 3. No. 40.

 

Illésy János nagykun kapitány jelentése a kárfelmérés során készült helyszíni szemléről
Forrás: MNL JNSzML Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai 1783. D. Capsa XVI. Fasc. 2. No. 13. 

 

Gőz István kunmadarasi ácsmesterrel kötött szerződés a felújítási munkákról
Forrás: MNL JNSzML Jászkun Kerület Nemesi Közgyűlésének iratai 1783. D. Capsa XVI. Fasc. 2. No. 13.

 

Jegyzetek:

[1] MNL JNSzML Túrkeve Tanácsülési Jegyzőkönyv 1749-1764. 60. old.

[2] MNL JNSzML Túrkeve Tanácsülési Jegyzőkönyv 1764-1773. 168. old.

[3] MNL JNSzML Túrkeve Tanácsülési Jegyzőkönyv 1781-1788. 58. old

[4] Lásd a mellékletet!

 

Összeállította: Horváth Gergő segédlevéltáros

 

Utolsó frissítés:

2017.01.16.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges