Reprográfiai szolgáltatások

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
KUTATÓTERMEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

VI. A levéltári anyag másolása, fotójegy
a) A kutatásra kiadott levéltári anyagról a kutató saját költségén, erre rendszeresített kérőlapon  igényelhet másolatot.
b) A levéltár megtagadhatja a másolat elkészítését, ha a reprodukciós eljárás vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fennmaradását veszélyezteti. A másolási kérelem elutasítását a levéltár 14 munkanapon belül köteles indokolni.
c) Hagyományos fénymásolat készíthető arról az iratról, amelynél állományvédelmi aggályok nem merülnek fel. Nem fénymásolható: kötet, fűzött irat, pergamen alapú irat, pecséttel ellátott irat, A/3 méretnél nagyobb irat, térkép, tervrajz. Ezekről csak digitális felvétel készíthető.
d) A másolás költségeit önköltségszámítás alapján külön főigazgatói utasítás szabályozza.
e) A másolat(ok) átvétele minden esetben a másolati díj kiegyenlítése után történik.
f) Ha a kutató a személyes adatot tartalmazó levéltári anyagról anonimizált másolat kiadását kéri, illetve ha részére csak ilyen adható ki, és ha a felmerülő költségeket előzetes nyilatkozatával vállalja, az anonimizálást úgy kell elvégezni, hogy a kiadandó másolaton az adatoknak az érintett személlyel/személyekkel való összekapcsolása végérvényesen lehetetlenné váljék.
g) A kutató a kutatóteremben fotójegy ellenében csak hagyományos vagy digitális fényképezőgépet használhat. Felvétel – a címereslevelek, a középkori oklevelek, az anyakönyvi gyűjtemény kivételével – az összes kiadott levéltári anyagról készíthető. A felvételek elkészítéséhez nem szabad állványt, külön megvilágítást és egyéb különleges fotótechnikai eszközt vagy módszert alkalmazni. Speciális tudományos kutatás esetén a kutató írásbeli kérésére a levéltár vezetője engedélyezheti egyéb eszközök (videokamera, filmfelvevő, lapszkenner stb.) használatát.

 

A MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR
REPRODUKCIÓS ELJÁRÁSI ÉS MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

 

VI. A levéltári dokumentumokról készített másolatok felhasználásának, publikálásának szabályai
a) A levéltári dokumentumokról készített másolatok felhasználásával, publikálásával kapcsolatos minden felelősség (ideértve a személyiségi és szerzői jogokból eredő minden felelősséget is) a másolatot készíttető kutatót terheli.
b) A levéltári dokumentumokról készített mindennemű reprodukció publikálásának jogát az intézmény fenntartja, a megjelentetéséhez a levéltár előzetes írásbeli engedélye szükséges.
c) A szerzői jogvédelem alá tartozó könyvtári dokumentumokról másolat nem készíthető.
d) Azon közgyűjtemények számára, amelyekkel az MNL előzőleg erre vonatkozóan kétoldalú megállapodást kötött, az MNL díjmentesen engedélyezi az őrizetében lévő dokumentumok bármilyen formában történő közlését.
e) A levéltárban őrzött letéti anyag esetében további korlátozások lehetnek érvényben, amelyre tekintettel kell lenni.
 

VII. A reprodukciós eljárás vonatkozásában felmerülő díjak, költségek
a) A reprodukciós és másolatkészítési eljárás során alkalmazott térítési díj összegét az MNL főigazgatója a gazdasági igazgató javaslatára minden évben, az önköltségszámítás alapján kiadott főigazgatói utasítás formájában állapítja meg.
b) A térítési díjat az intézmény által meghatározott módon kell befizetni.
c) Az MNL őrizetében lévő dokumentumokról készült másolatok doktori értekezésben, illetve főiskolai vagy egyetemi szakdolgozatban történő felhasználása ingyenes. Ebben az esetben a kutatónak a kutatási kérelemhez csatolnia kell a konzulens, illetve a témavezető igazolását.
d) Az MNL munkatársai számára az MNL kutatótermeiben a kutatási célú digitális másolatok készítése díjtalan, a fénymásolásért pedig a meghatározott díjakat kell fizetni.