Kutatási útmutató

A Magyar Nemzeti Levéltár
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára kutatási útmutatója
a levéltári anyag kutatói számára


I. Kutatás a levéltári anyagban:


 1. A levéltári kutatás a Levéltári törvény – 1995. évi LXVI. Tv. – az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény – 2011. évi CXII. Tv . – valamint a 10/2002. (IV.13.) számú rendelet betartásával történik. A kutatás részletes szabályait a Levéltár Kutatótermi Szabályzata tartalmazza.
   
 2. A Levéltár az őrizetében lévő levéltári anyagot a Ltv-ben meghatározott feltételek biztosításával a kutatás számára hozzáférhetővé teszi.

II. A kutatás adminisztratív feltételei:


 1. A kutató a levéltári kutatás megkezdése előtt látogatói űrlapot tölt ki, mely tartalmazza a kutató azonosításához szükséges személyes adatokat. A kutató a látogatói űrlap rovatait pontosan és a valóságnak megfelelően tartozik kitölteni, aláírni, s a feltüntetett adatok hitelességét a látogató jegy kiadása előtt – szükség esetén – okmányszerűen (személyi igazolvány, útlevél, megbízólevél) tartozik igazolni.
   
 2. A Levéltár a kutatót a kutatás megkezdésének időpontjáról a kutatótermében való látogató jegy kiadásával, illetve megküldésével értesíti.

  A látogató jegy érvényes:
  • kizárólag az engedélyt nyert kutató számára, s a látogató jegy másra át nem ruházható;
  • a látogató jegy kiadása évének december hó 31. napjáig, illetve visszavonásig.

   
 3. A kutató a kutatandó iratanyagot kérőlappal, kísérőlappal és őrjegy kitöltésével kéri. A kérőlapon és a kísérőlapon a kért iratanyag pontos megjelölése és jelzete tüntetendő fel. A kérőlap egyes tételeihez a kutató köteles a kiemeléshez szükséges őrjegyeket is kitölteni.
   
 4. A Levéltár az egy napra benyújtható kérőlapok számát négyben, az egy kérőlapra kiadható levéltári anyag mennyiségét a raktári egységenként kikért iratanyag esetében egy doboznyi vagy csomónyi terjedelemben, kötetek esetében 10 kötetben, a jelzetenként kikért iratanyag esetében tíz jelzetre kiterjedő mennyiségben, film esetében pedig 5 tekercs filmdobozban maximálja. A Levéltár arra nem kötelezhető, hogy az egyszerre kérhető maximális mennyiségű levéltári anyag egészét két napon belül kiadja. Ha azonban a kutató a maga érkezését a kutatni szándékolt anyag pontos jelzeteinek közlésével együtt az érkezés előtt a Levéltárnak jelezte, az anyagra vonatkozóan pedig nem állnak fenn kutatási korlátozások, a kutatás megkezdésére azonnal jogosult. Minden esetben köteles viszont a Levéltár gondoskodni arról, hogy a kutató levéltári anyaggal való folyamatos ellátása – a Levéltár más feladatainak ellátásával összhangban – biztosítva legyen.
   
 5. Rendezetlen fondok, rendezés, kutatás, kiállítás, kölcsönzés, vagy restaurálás alatt lévő iratanyagra vonatkozó kérőlap nem állítható ki és nem fogadható el.
   
 6. A kutatásra kiadott iratanyagban a kutatást a kutatónak önállóan kell végeznie, a kutatószolgálatot ellátó dolgozó, illetve a tudományos referens a kutatáshoz szükséges általános, technikai jellegű tájékoztatáson kívül semmiféle közreműködésre (nyelvi segítség, szövegolvasás, tartalmi magyarázat, stb.) nem kötelezhető.
   
 7. A kutató a kutatás menetét illetőleg köteles a Levéltár mindenkori lehetőségeihez alkalmazkodni.

III. A kutatóterem használata:


 1. A kutatók a levéltári anyagot kizárólag a kutatóteremben a kijelölt levéltári dolgozó felügyelete mellett használhatják.
   
 2. A kutatóterem nyitvatartási rendje:
  • hétfő-csütörtök: 8.00 - 15.30
  • péntek: zárva
 3. A kutató a kutatótermi felügyeletet ellátó levéltári dolgozó felkérésére köteles a látogató jegyet felmutatni.
   
 4. A kutató az iratanyag kézhezvétele előtt köteles kabátját és táskáját a levéltári dolgozó által megjelölt helyen elhelyezni.
   
 5. A kutatóteremben dohányzás, nyílt láng, mobiltelefon használata szigorúan tilos! A kutatóteremben étkezni tilos! A kutatók a kutatás során beszélgetéssel, vagy más módon mások, illetve a levéltári dolgozók munkáját nem zavarhatják!

IV. A levéltári anyag használata:

A Levéltár kéri a kutatókat, hogy az általuk használt iratokat a legnagyobb gondossággal kezeljék!


 1. A kutatásra átvett iratanyagot a kutató köteles eredeti rendjében és fizikai állapotában, keveredéstől és fizikai rongálódástól, szennyeződéstől mentesen használni és visszaszolgáltatni, beleértve az iratanyaghoz tartozó tárolóeszközt is.
   
 2. Tilos az iratanyag közé jelzéseket, az iratokon bármilyen aláhúzást, megjegyzést tenni, átrajzolni, átírással átmásolni, a jegyzetpapírt az iratanyagra helyezve azon írni!
   
 3. A kutató a kutatásra kikért anyagról megrendelőn – térítés ellenében – fénymásolatot kérhet.
  A Levéltár az 1848 előtti feudális korú iratok, kötetek, a felekezeti anyakönyvek, valamint a térképek és tervrajzok fénymásolatát állagvédelmi szempontok miatt korlátozta, és azok másolását csak különleges esetben, egyedi elbírálás alapján a levéltárigazgató, illetve távollétében helyettese engedélyezheti. A fénymásolást kizárólag az azzal megbízott levéltári dolgozó végezheti!

   
 4. A kutató az arra kijelölt nyomtatványon igényelhet más közgyűjteményben őrzött mikrofilm tekercseket. A kutató a megrendeléssel egyidejűleg vállalja a Levéltár által megállapított költségtérítés megfizetését, mely után a kutatandó mikrofilmet részére átadják.
   
 5. A kutató az arra kijelölt nyomtatványon igényelhet fotójegyet. A levéltár évente állapítja meg a fotójegyek költségét.
   
 6. A kutató minden nap köteles a kutatás befejezésével a kutatott anyagot a kutatószolgálatot ellátó dolgozónak visszaszolgáltatni. Két kutatási eset között legfeljebb 14 nap haladék engedélyezhető, amennyiben a kutató nem jelenti be, hogy a kutatást mikor óhajtja folytatni, úgy 8 napon túl az iratanyagot szabályszerűen vissza kell helyezni. A kutatási engedéllyel rendelkező személy érkezéséről a kutatási anyag igényéről köteles írásban, vagy telefonon legalább egy nappal előre értesíteni a Levéltár kutatószolgálatát.
   
 7. A szabályszerű kutatási engedély birtokában és szabályszerű kutatás során nyert adatok közreadásával kapcsolatosan felmerülhető szakmai kérdéseket, vagy szerzői jogot érintő, polgári, vagy büntetőjogi vonatkozású kérdésekre nézve a Levéltár semminemű kötelezettséget és felelősséget nem vállal.
   
 8. A kutató ezen nyilatkozatban vállalja, hogy a kutatásai során szabályszerűen megismert és kigyűjtött személyes adatokat az 2011. évi CXII. Tv-ben meghatározott módon kezeli és használja fel.
   
 9. A levéltárban letétként őrzött állami anyakönyvek másodpéldányai az adatvédelmi szabályok maradéktalan betartásával kizárólag a Kutatótermi Szabályzatban megfogalmazottak szerint kutathatók.
   
 10. A Levéltár anyagára vonatkozó hivatkozás formája a következő: Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár + az iratanyag jelzete.
   
 11. A kutatószolgálatot ellátó dolgozó a kutatási utasítás megsértése esetén köteles erről figyelmeztetni a kutatót, az utasításban foglaltak többszöri megsértése esetén a kutatószolgálatot ellátó személy tájékoztatja erről a szakmai osztályvezetőt, ennek távolléte esetén az igazgatóhelyettesét, illetve az adott részleg vezetőjét.
   
 12. A kutatással kapcsolatos egyéb tudnivalók részletesen a Levéltár Kutatótermi Szabályzatában találhatók.