Andrássy Gyula virtuális kiállítás levéltári források és illusztrációk jegyzéke

Andrássy Gyula virtuális kiállítás hivatkozásai:

 

 

[1] Erdély története. I. kötet. A kezdetektől 1606-ig. Szerkesztette: Makkai László, Mócsy András. Akadémiai Kiadó. Bp., 1986. (Erdély története három kötetben. Főszerk.: Köpeczi Béla). 447., 503–504.; Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2008. (Habsburg történeti monográfiák 2. Sorozatszerk. Gerő András) 90., 102., 132., 376–377., 590.; Soós István: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy család. In: Betlér és Krasznahorka. – Az Andrássyak világa. Írta és a képeket válogatta: Basics Beatrix. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon-Könyvek, Bp., 2005. (Történelmi családok – Történelmi várak, kastélyok) 12–43.; Az Andrássyak és Zemplén. (Kiállításvezető) A kiállítás kurátora és a kiállításvezetőt írta: Tamás Edit. Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, 2011. (Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 57.) 5.

[2] Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület története. A kezdetektől a Türelmi Rendeletig. Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, Sárospatak, 2017. 253.; Dokumentumok az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárából. Szerk.: Oláh Tamás. A forrásokat válogatta, átírta, jegyzetekkel ellátta: Uő. Életrajzi adattár és rövidítésjegyzék: Uő. MNL, Bp., 2018. (Forrásaink a reformációról. Sorozatszerk.: Kovács Eleonóra) 38–40., 132.; Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 16–17. század. Szerk.: és az utószót írta: Dienes Dénes. Osiris, Bp., 2001. (Milleneiumi magyar történelem. Források. Sorozatszerk.: Benda Gyula, Bertényi Iván, Pótó János) 154.; Soós István (2005): 21–23.; Tamás Edit (2011): 5–7.

[3] Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. História – MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2005. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 8. Sorozatszerk.: Glatz Ferenc) 23–25., 47–48.; Oláh Tamás (2018): 132.; Soós István (2005): 21–31.; Tamás Edit (2011): 7–12.

[4] Heckenast (2005): 24.; Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája 1703–1711. Argumentum Kiadó. Bp., 2006. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 23 – 24.; Oláh Tamás: Georges Chassant, egy francia brigadéros Rákóczi hadseregében. In: Széphalom. 22. kötet. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2012. A 60 éves Fehér József tiszteletére. Szerk.: Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 2012. 351–372.; Oláh Tamás: Zemplén vármegye és térsége hadi krónikája 1710 elején. In: Az újrakezdés esélye. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. Szerk.: Czigány István, Kincses Katalin Mária. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2012. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 33–68.; Soós István (2005): 23–28.; Tamás Edit (2011): 8–10.

[5] Antonio Schmidt-Brentano (München): Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815) Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano. 2006. 4.; Soós István (2005): 31.; Tamás Edit (2011): 14–15., 21.; Zachar József: Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683–1792. Zrínyi Kiadó. Bp., 2004. 231., 279.

[6] Hermann Róbert–Jónás Károly: Gr. Andrássy Gyula, csíkszentkirályi és krasznahorkai. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Magyar Országgyűlés, Bp., 2002. 1027–1029.; Tamás Edit (2011): 21–23., 35–51.

[7] Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Osiris Kiadó, Bp., 2002. (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok. Sorozatszerk.: Gyurgyák János, Pótó János) 86–92.; Oláh Tamás: Kossuth Lajos ifjúkora (1802–1832). In: Testvérmúzsák Kazinczy korában. Előadások, tanulmányok, beszélgetések. Szerk.: Nyíri Péter. Sátoraljaújhely – Széphalom, 2013. (Múzsák kertje. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 1.) 79–100.

[8] Életrajzi adatai: báró Bechtold Fülöp: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/baro-bechtold-fulop-2C1C/ - utolsó letöltés: 2020. október 8.); Antonio Schmidt-Brentano: Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816–1918. Österreichisches Staatsarchiv. Wien, 2007. 12.

[9] Életrajzi adatai: Móga (Moga) János: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/tabornokok-2775/moga-moga-janos-2794/ - utolsó letöltés: 2020. október 8.); Schmidt-Brentano (2007): 120.

[10] Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején elhagyja ezredét és osztrák oldalon marad, előbb császári-királyi vezérőrnagy és dandárparancsnok az itáliai császári hadseregben, majd altábornagy lett. gróf Kolowrat-Krakovsky, Leopold: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/grof-kolowrat-krakovsky-leopold-2C26/ - utolsó letöltés: 2020. október 19.); Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai. (Militaria Hungarica. 80 éves a Hadtörténeti Múzeum) Hadimúzeum Alapítvány. Bp., 1992. 14., 52.; Schmidt-Brentano (2007): 90.

[11] Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (MNL BAZML) IV. 2001. g. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek 1823–1850. 40. (197.) köt. Zemplén vármegye politikai jegyzőkönyve 1845. A Sátoraljaújhelyen, 1845. szeptember 6-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 1254/1845. jkv-i sz. Gróf Péchy Emánuel főispáni helytartó bejelentése táblabírói és tiszteletbeli vármegyei tisztviselői kinevezésekről. 362–363., A Sátoraljaújhelyen, 1845. november 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 1870/1845. jkv-i sz. Gróf Andrássy Gyula és báró Sennyey Pál táblabírák, valamint Kerekes Károly tiszteletbeli alügyész eskütétele. 536.; Matolay Etele: A legújabb kor. 1815–1849. In: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Bp., é. n. [1905] (Magyarország vármegyéi és városai. (Magyarország monografiája) A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. Szerk.: Borovszky Samu.) [Reprint. Szerk.: Tamás Edit. Királyhelmec, 2010.] 440–483.; Vidéki közlések. Zemplinből. S. a. Ujhely szept 23. In: Világ. II. évf. 78. sz. Pest, 1843. szeptember 30. 644. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1843/?pg=227&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); S. A. Ujhely, szept. 27-kén. In: Hirnök. 7. évf. 80. [43.] sz. Pest, 1843. október 8. 172. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Hirnok_1843/?pg=405&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Kovács Sámuel: A Tisza szabályozására. In: Pesti Hírlap. [5. évf.] 589. sz. Pest, 1845. december 12. 385. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1845_12/?pg=24&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); A’ Tiszaszabályozó egyesület… In: Jelenkor 15. évf. 7. sz. Pest, 1846. január 25. 39. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Értesítő 49. sz. „Az alsó Szabolcsi vagyis dobi tiszaszabályozási társulat” hirdetménye. Pest, 1846. június 16. In: Jelenkor 15. évf. 49. sz. Pest, 1846. június 21. 294. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Debreczen, aug 5-kén. In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 723. sz. Pest, 1846. augusztus 9. 92. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_08/?pg=19&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Debreczen. A’ tiszaszabályozási gyűlés… In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 726. sz. Pest, 1846. augusztus 14. 105. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_08/?pg=30&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Az országos védegylet vidéki osztályai. In: Hetilap. 2. évf. 36. sz. Pest, 1846. május 5. 621–623. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); B. P. H.: Lóverseny-ügy. In: Társalkodó. 15. évf. 52. sz. Pest, 1846. július 2. 205–206. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NemzetiTarsalkodo_1846/?pg=204&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 415. sz. Tudomásul. In: Pesti Hírlap. [4. évf.] 415. sz. Pest, 1844. december 22. 873. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1844-2/?pg=414&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 556. sz. Agarászat Zemplénben. In: Pesti Hírlap. [5. évf.] 556. sz. Pest, 1846. október 16. 254. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1845_10/?pg=35&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 654. sz. Agarászat. In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 654. sz. Pest, 1846. április 7. 238. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_04/?pg=15&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk.: Beér János. A bevezető tanulmányt írták: Beér János és Csizmadia Andor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1954. 342., 403.; Hermann Róbert: „A szép akasztott”. Andrássy Gyula 1848–1849-es szerepéről. In: HK. 103. évf. 4. sz. 1990. december. 3–55. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Tamás Edit (2011): 40.

[12] Ez a gondolatmenet visszatükröződése Kossuth külpolitikai nézeteinek, amelyben úgy vélte, hogy a várható az orosz vezetésű szláv egység összeütközése a Nyugattal, az egységesülő Németországgal, Angliával, valamint Franciaországgal, amelyek gazdaság és politikai okokból rivalizáltak az önkényuralmi berendezkedésű cári Oroszországgal, és amely összecsapásban Magyarországnak kulturális–politikai hagyományai miatt, valamint fenyegetve a pánszlávizmustól Nyugat-Európa oldalán kell részt vennie. Kosáry Domokos (2002): 243–245.

[13] MNL BAZML IV. 2001. h. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási iratok 1823–1850. Kis- és közgyűlési iratok. 1847: Loc. 392. No. 74. No. 1794–1797. jkv. sz. Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve az uralkodó által 1847. november 9-ére Pozsonyba összehívott országgyűlés vármegyei követeinek megválasztásáról. Sátoraljaújhely, 1847. október 14.; Kis- és közgyűlési iratok. 1848: Loc. 395. No. 517. Lónyay Gábor és gróf Andrássy Gyula, Zemplén vármegye országgyűlési követeinek utolsó, XII. jelentése az európai forradalmi mozgalmakról, a pozsonyi rendi országgyűlés rövid történetéről, valamint az ország alkotmányos átalakulásának kezdetéről és annak további feladatairól. Sátoraljaújhely, 1848. május 9.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Kosáry Domokos (2002): 426–427.

[14] MNL BAZML IV. 2001. h. Kis- és közgyűlési iratok. 1848: Loc. 395. No. 518. Szemere Bertalan belügyminiszter értesíti Zemplén vármegye közönségét, hogy István nádor kinevezte Zemplén vármegye főispánjává gróf Andrássy Gyulát. Budapest, 1848. április 22. (Mellékelték az irathoz a főispáni és főkapitányi esküt.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (1954): 480–481.; Hermann Róbert (1990): 13–18. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.

[15] Franz Holtsche: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/holtsche-franz-2C23/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.);

[16] Schweidel József: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/tabornokok-2775/schweidel-jozsef-279A/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.);

[17] MNL BAZML IV. 2001. h. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási iratok 1823–1850. Bizottmányi ülések iratai. 1848: Loc. 397. No. 1487. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4., Loc. 397. No. 1487. Szemere Bertalan belügyminiszter 8370/B. sz. rendelete gróf Andrássy Gyula Zemplén vármegyei főispánnak a hadseregszervezés vármegyei feladatairól, az újoncállítás megszervezéséről. Budapest, 1848. augusztus 29., Loc. 397. No. 1488. Szemere Bertalan belügyminiszter 800 elnöki./B. sz. rendelete gróf Andrássy Gyula Zemplén vármegyei főispánnak a főispáni teljhatalomról a vármegyei tisztikar felett és a hadseregszervezési ügyekben. Budapest, 1848. augusztus 30., No. 1490–1498. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4., Loc. 397. No. 1495. Horváth Tamás, Zábráczky László, Zalay Imre, Szepessy Péter, Kossuth Pál, Vass Gyula szolgabírák, Matolay Viktor tiszti másodalügyész, Diószeghy József albeszedő, Fodor István, Füzy Károly, Balogh Sándor, Albert Pál, ifj. Kossuth Sándor, Nyitray József, Hegymeghy Soma kerületi esküdtek és Kossuth Gusztáv írnok, vármegyei tisztviselők kérelme Zemplén Vármegye Bizottmányához, hogy mivel a miniszteri rendelet értelmében megalakult Zemplén vármegyei önkéntes mozgó nemzetőrségbe belépnek a hon védelmére, lemondanak hivatalukról. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4.; gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (1954): 258., 494.; Hermann Róbert (1990): 18–28. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó. Bp., 2007. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 167.; Nemzetőri őrnagyi kinevezése: Közlöny. Hivatalos lap. I. évf. 124. sz. Budapest, 1848. október 12. 621. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozlony_1848_10/?pg=46&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Kossuth Hírlapja. I. évf. 81. sz. Pest, 1848. október 3. 365.; A Közlöny után. In: Kossuth Hírlapja. I. évf. 94. sz. Pest, 1848. október 18. 421.

[18] Schmidt-Brentano (2007): 163

[19] MNL BAZML IV. 2001. h. Bizottmányi ülések iratai. 1849: Loc. 398. No. 59–60. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1849. február 26., Loc. 398. No. 156–176. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1849. április 2., Loc. 398. No. 243., Loc. 398. No. 293.; gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert (1990): 28–50. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc: Gróf Andrássy Gyula: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy család. In: Betlér és Krasznahorka. – Az Andrássyak világa. Írta és a képeket válogatta: Basics Beatrix. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon-Könyvek, Bp., 2005. (Történelmi családok – Történelmi várak, kastélyok) 228–245.; Magyarország hadtörténete. III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Szerk.: Hermann Róbert. HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, Bp., 2015. 181.

[20] MNL BAZML IV. 2254. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 1861. XIII. jegyzőkönyv. 62. jegyzőkönyvi számú irat. A sátoraljaújhelyi választókerület országgyűlési képviselőválasztási jegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1861. március 26.; gróf Andrássy Aladár: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-aladar-27B3/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert (1990): 3., 49–53. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. köt. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Főszerk.: Vida István. Gondolat Kiadó – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Bp., 2011. (Magyarországi Politikai Pártok Lexikona I–III. (1846–2010.) Sorozatszerk.: Vida István) 45–46., 52–53.; Zemplén megyei országgyűlési követválasztások /1861–1910/. Közreadja: Kováts Dénesné. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 27.) 5–7., 141.; Dercsényi Kálmán: Zemplénmegyei gazdasági egyesület. Rákócz, 1860. jan. 10. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 12. évf. 3. sz. Pest, 1860. január 19. 44. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1860/?pg=47&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); B. M.: A zemplén-ungmegyei gazdasági egyesület. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 12. évf. 45. sz. Pest, 1860. november 8. 724. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1860/?pg=709&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 24.); Megyei élet. Oláh Dani: S.-A.-Ujhely, febr 5. In: Pesti Napló. XII. évf. 37–3303. sz. 1861. február 14. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_02/?pg=41&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Megyei élet. S. A. Ujhely, mart. 31. A zemplénmegyei követválasztások eredménye. In: Pesti Napló. XII. évf. 76–3342. sz. 1861. április 3. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_04/?pg=1&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Az eddig megválasztott képviselők. In: Pesti Napló. XII. évf. 77–3343. sz. 1861. április 4. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_04/?pg=5&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.)

[21] A magyar földhitel-intézet alapító gyűlése. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 14. évf. 47. sz. Pest, 1862. november 23. 789–790. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1862/?pg=795&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A zemplénmegyei gazdasági egyesület… In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 15. évf. 13. sz. Pest, 1863. március 29. 204–205. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1863/?pg=209&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Az I-ső magyar általános biztosító társaság tegnap tartott ülésében… In: Sürgöny. III. évf. 112. sz. Pest, 1863. május 17. 204–205. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1863/?pg=209&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A S.-a.-újhelyi lovaregylet választmányának névsora. In: Pesti Hirnök. Politikai napilap. 6. évf. 240. sz. sz. Pest, 1865. október 19. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirnok_1865_10/?pg=58&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 26. )

[22] Követválasztási mozgalmak. In: Pesti Napló. XVI. évf. 231–4642. sz. Pest, 1865. október 8. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1865_10/?pg=24&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Követválasztási mozgalmak a megyékben. In: Politikai Ujdonságok. 11. évf. 50. sz. Pest, 1865. október 11. 487. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PolitikaiUjdonsagok_1865/?pg=326&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Követválasztási mozgalmak. Evva András: S.-A.-Ujhely, dec. 6. In: Pesti Napló. XVI. évf. 284–4695. sz. Pest, 1865. december 12. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1865_12/?pg=38&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A magyar országgyűlésre megválasztott képviselők (Folytatás.). In: Politikai Ujdonságok. 11. évf. 50. sz. Pest, 1865. december 13. 596. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PolitikaiUjdonsagok_1865/?pg=411&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. (2011.): 45–46., 52–53.; Zemplén megyei országgyűlési követválasztások /1861–1910/. Közreadja: Kováts Dénesné. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 27.) 8–10., 141.

[23] MNL BAZML IV. 2256. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 1867–1871. XIV. jegyzőkönyv. 103/1867. jegyzőkönyvi számú irat. Szentiványi Károly, a Magyar Országgyűlés képviselőházának elnöke tájékoztatja Zemplén vármegye középponti választmányát arról, hogy a képviselőház 1867. január 12-ei 574. sz. határozata kimondja, hogy „a parlamentaris illemmel megférhetőnek nem tekinti, miszerint az országgyűlés folyama alatt kormányzási hivatalt nyert képviselő új választás nélkül képviselői állásában megmaradhasson”. Gróf Andrássy Gyula, miután I. Ferenc József a felelős magyar minisztérium elnökévé nevezte ki, képviselői állásáról lemondott, ezért felszólítja a középponti választmányt, hogy intézkedjen a sátoraljaújhelyi kerületben új országgyűlési képviselőválasztás tartásáról, amelyen Andrássy Gyula miniszterelnök is részt vehet. Pest, 1867. április 10.; Józsa György Gábor: Ferenc József zászlai alatt (1848–1914). Corvina, Bp., 1990. 60–61.; Magyarország hadtörténete III. (2015): 208.

[24] MNL BAZML IV. 2256. XIV. jegyzőkönyv. 103/1867. jegyzőkönyvi szám. Zemplén Vármegye Középponti Választmánya tárgyalta Szentiványi Károlynak, a Magyar Országgyűlés képviselőháza elnökének 1867. április 10-ei, 82. el. sz. megkeresését, amelyben tájékoztatja a választmányt a képviselőház folyó év január 12-ei, 574. sz. határozatáról, amely kimondta, hogy „a parlamentaris illemmel megférhetőnek nem tekinti, miszerint az országgyűlés folyama alatt kormányszéki hivatalt nyert képviselő új választás nélkül képviselői állásában megmaradhasson”. Ezért gróf Andrássy Gyula, miután Ferenc József a felelős magyar minisztérium elnökévé nevezte ki, képviselői állásáról lemondott, ezért felszólítja a középponti választmányt, hogy intézkedjen a sátoraljaújhelyi kerületben új országgyűlési képviselőválasztás tartásáról. A választmány ezek után arról határozott, hogy a sátoraljaújhelyi kerületben a megüresedett képviselői hely betöltését szolgáló megismételt választás megtartása céljából szükséges intézkedéseket előkészítő választmányi ülést 1867. április 30-ára hívják össze. Sátoraljaújhely, 1867. április 16.

[25] MNL BAZML IV. 2256. XVII. jegyzőkönyv. 118/1867. jegyzőkönyvi számú irat. A sátoraljaújhelyi választókerület országgyűlési képviselőválasztási jegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1867. május 15. A választókerület nagy számban megjelent választói – akiknek érzéseit Evva András lelkes szavakban össze is foglalta –, gróf Andrássy Gyulát egyhangúlag, közfelkiáltással ismét megválasztották a kerület országgyűlési képviselőjévé.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.

[26] A háború európai hadszínterén orosz csapatok vonultak be többek között Konstantinápoly előterébe. Köztes-Európa. (Térképgyűjtemény) Összeállította: Pándi Lajos. Osiris-Századvég, Bp., 1995. 160–163.

[27] Andrássy a Magyar Királyi Honvédség tűzerejének növelése céljából átmenetileg eléri, hogy 1872–1875 között felállítottak (a géppuska elődjének is tekinthető) Montigny és Gatling-szórólövegekkel felszerelt szórólöveg-alakulatokat is, amelyek közül a 11. szórólövegosztag éppen Sátoraljaújhelyben állomásozott. Az 1869-ki országgyűlésre eddig megválasztott képviselők névsora. In: Pesti Napló. XX. évf. 76. sz. 1869. április 5. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1869_04_esti/?pg=12&layout=s – utolsó letöltés: 2020. szeptember 23.); Országgyűlés. A képviselőház ülése november 30-kán. In: Pesti Napló. XXII. évf. 276. sz. Pest, 1871. november 30. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1871_11/?pg=168&layout=s – utolsó letöltés: 2020. november 23.); Különfélék. Pest, decz. 11. (A sátoraljaújhelyi választókerületre…) In: Pesti Napló. XXII. évf. 285. sz. Pest, 1871. december 12. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1871_12/?pg=61&layout=s – utolsó letöltés: 2020. november 23.); Bona (2000): 203–204.; Csorba László: Kritika és kultusz: az öreg Kossuth Turinban. In: Kossuth Lajos a „magyarok Mózese”. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya, a Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város és a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 2002. szeptember 25–26-án Debrecenben rendezett tudományos tanácskozásának előadásai. Szerk.: Hermann Róbert. Osiris Kiadó, Bp., 2006. (Osiris Könyvtár. Történelem. Sorozatszerk.: Gyurgyák János) 213–251.; Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789–1939. História – MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1994. (História Könyvtár. Monográfiák 4. Szerk.: Glatz Ferenc) 164–174.; Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. I. kötet. Magyar Szemle Társaság, Bp., 1934. [Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Bp., 1992.] 38–44., 166–184.; Józsa György Gábor (1990): 61–65., 78–89.; Magyarország hadtörténete III. (2015): 208., 210–212., 214., 221–223., 238–239., 249–253.

[28] Andrássy Gyula, gróf. In: Új országgyűlési almanach 1887–1892. Rövid életrajzi adatok a főrendiház és képviselőház tagjairól. Szerk.: Sturm Albert. Bp., 1888. 67–68. (Interneten: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_Almanach_1887-1892/?pg=74&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 26.); Diószegi István (1994): 183–185.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Gratz Gusztáv (1992): 166–184., 223–224.

[29] Schmidt-Brentano (2007): 5.

[30] MNL BAZML IV. 2402. a. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1950. Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik 1872–1948. 19. köt. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1890. évi jegyzőkönyve. 1/1890. jkv. sz. A Sátoraljaújhelyen, 1890. február 25-én megtartott rendes negyedéves közgyűlés jegyzőkönyve. 1/1890. jkv-i sz. Gróf Andrássy Gyula emlékének jegyzőkönyvi megörökítése és az özvegyének, gr. Andrássy Gyuláné gr. Kendeffy Katalinnak küldött részvétlevél szövege. 1–3.; VII. 2. g. A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszék (1949-től Megyei Bíróság) iratai (1750) 1873–1950 (1966). Hitbizományi Bíróság iratai (1819) 1873–1945. Gróf Andrássy Gyula hitbizománya. 21. kötet. Tőketerebesi hitbizományi leltár 1905.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Tamás Edit (2011): 46.


[1] Erdély története. I. kötet. A kezdetektől 1606-ig. Szerkesztette: Makkai László, Mócsy András. Akadémiai Kiadó. Bp., 1986. (Erdély története három kötetben. Főszerk.: Köpeczi Béla). 447., 503–504.; Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban. Új Mandátum Könyvkiadó, Bp., 2008. (Habsburg történeti monográfiák 2. Sorozatszerk. Gerő András) 90., 102., 132., 376–377., 590.; Soós István: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy család. In: Betlér és Krasznahorka. – Az Andrássyak világa. Írta és a képeket válogatta: Basics Beatrix. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon-Könyvek, Bp., 2005. (Történelmi családok – Történelmi várak, kastélyok) 12–43.; Az Andrássyak és Zemplén. (Kiállításvezető) A kiállítás kurátora és a kiállításvezetőt írta: Tamás Edit. Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Sárospatak, 2011. (Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 57.) 5.

[2] Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület története. A kezdetektől a Türelmi Rendeletig. Tiszáninneni Református Egyházkerület Hernád Kiadó, Sárospatak, 2017. 253.; Dokumentumok az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárából. Szerk.: Oláh Tamás. A forrásokat válogatta, átírta, jegyzetekkel ellátta: Uő. Életrajzi adattár és rövidítésjegyzék: Uő. MNL, Bp., 2018. (Forrásaink a reformációról. Sorozatszerk.: Kovács Eleonóra) 38–40., 132.; Református egyház-látogatási jegyzőkönyvek. 16–17. század. Szerk.: és az utószót írta: Dienes Dénes. Osiris, Bp., 2001. (Milleneiumi magyar történelem. Források. Sorozatszerk.: Benda Gyula, Bertényi Iván, Pótó János) 154.; Soós István (2005): 21–23.; Tamás Edit (2011): 5–7.

[3] Heckenast Gusztáv: Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Életrajzi adattár. Sajtó alá rendezte, kiegészítette és az előszót írta: Mészáros Kálmán. História – MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2005. (História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 8. Sorozatszerk.: Glatz Ferenc) 23–25., 47–48.; Oláh Tamás (2018): 132.; Soós István (2005): 21–31.; Tamás Edit (2011): 7–12.

[4] Heckenast (2005): 24.; Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai. A kuruc katonai felső vezetés létrejötte és hierarchiája 1703–1711. Argumentum Kiadó. Bp., 2006. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 23 – 24.; Oláh Tamás: Georges Chassant, egy francia brigadéros Rákóczi hadseregében. In: Széphalom. 22. kötet. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 2012. A 60 éves Fehér József tiszteletére. Szerk.: Kováts Dániel. Sátoraljaújhely, 2012. 351–372.; Oláh Tamás: Zemplén vármegye és térsége hadi krónikája 1710 elején. In: Az újrakezdés esélye. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. Szerk.: Czigány István, Kincses Katalin Mária. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Bp., 2012. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 33–68.; Soós István (2005): 23–28.; Tamás Edit (2011): 8–10.

[5] Antonio Schmidt-Brentano (München): Kaiserliche und k.k. Generale (1618–1815) Österreichisches Staatsarchiv/A. Schmidt-Brentano. 2006. 4.; Soós István (2005): 31.; Tamás Edit (2011): 14–15., 21.; Zachar József: Habsburg-uralom, állandó hadsereg és magyarság 1683–1792. Zrínyi Kiadó. Bp., 2004. 231., 279.

[6] Hermann Róbert–Jónás Károly: Gr. Andrássy Gyula, csíkszentkirályi és krasznahorkai. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Magyar Országgyűlés, Bp., 2002. 1027–1029.; Tamás Edit (2011): 21–23., 35–51.

[7] Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban. Osiris Kiadó, Bp., 2002. (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok. Sorozatszerk.: Gyurgyák János, Pótó János) 86–92.; Oláh Tamás: Kossuth Lajos ifjúkora (1802–1832). In: Testvérmúzsák Kazinczy korában. Előadások, tanulmányok, beszélgetések. Szerk.: Nyíri Péter. Sátoraljaújhely – Széphalom, 2013. (Múzsák kertje. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei. 1.) 79–100.

[8] Életrajzi adatai: báró Bechtold Fülöp: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/baro-bechtold-fulop-2C1C/ - utolsó letöltés: 2020. október 8.); Antonio Schmidt-Brentano: Die k. k. bzw. k. u. k. Generalität 1816–1918. Österreichisches Staatsarchiv. Wien, 2007. 12.

[9] Életrajzi adatai: Móga (Moga) János: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/tabornokok-2775/moga-moga-janos-2794/ - utolsó letöltés: 2020. október 8.); Schmidt-Brentano (2007): 120.

[10] Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején elhagyja ezredét és osztrák oldalon marad, előbb császári-királyi vezérőrnagy és dandárparancsnok az itáliai császári hadseregben, majd altábornagy lett. gróf Kolowrat-Krakovsky, Leopold: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/grof-kolowrat-krakovsky-leopold-2C26/ - utolsó letöltés: 2020. október 19.); Kedves Gyula: A szabadságharc huszárai. (Militaria Hungarica. 80 éves a Hadtörténeti Múzeum) Hadimúzeum Alapítvány. Bp., 1992. 14., 52.; Schmidt-Brentano (2007): 90.

[11] Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (MNL BAZML) IV. 2001. g. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési és megyei közigazgatási jegyzőkönyvek 1823–1850. 40. (197.) köt. Zemplén vármegye politikai jegyzőkönyve 1845. A Sátoraljaújhelyen, 1845. szeptember 6-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 1254/1845. jkv-i sz. Gróf Péchy Emánuel főispáni helytartó bejelentése táblabírói és tiszteletbeli vármegyei tisztviselői kinevezésekről. 362–363., A Sátoraljaújhelyen, 1845. november 27-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve. 1870/1845. jkv-i sz. Gróf Andrássy Gyula és báró Sennyey Pál táblabírák, valamint Kerekes Károly tiszteletbeli alügyész eskütétele. 536.; Matolay Etele: A legújabb kor. 1815–1849. In: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely r. t. város. Bp., é. n. [1905] (Magyarország vármegyéi és városai. (Magyarország monografiája) A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája. Szerk.: Borovszky Samu.) [Reprint. Szerk.: Tamás Edit. Királyhelmec, 2010.] 440–483.; Vidéki közlések. Zemplinből. S. a. Ujhely szept 23. In: Világ. II. évf. 78. sz. Pest, 1843. szeptember 30. 644. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1843/?pg=227&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); S. A. Ujhely, szept. 27-kén. In: Hirnök. 7. évf. 80. [43.] sz. Pest, 1843. október 8. 172. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Hirnok_1843/?pg=405&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Kovács Sámuel: A Tisza szabályozására. In: Pesti Hírlap. [5. évf.] 589. sz. Pest, 1845. december 12. 385. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1845_12/?pg=24&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); A’ Tiszaszabályozó egyesület… In: Jelenkor 15. évf. 7. sz. Pest, 1846. január 25. 39. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Értesítő 49. sz. „Az alsó Szabolcsi vagyis dobi tiszaszabályozási társulat” hirdetménye. Pest, 1846. június 16. In: Jelenkor 15. évf. 49. sz. Pest, 1846. június 21. 294. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Debreczen, aug 5-kén. In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 723. sz. Pest, 1846. augusztus 9. 92. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_08/?pg=19&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Debreczen. A’ tiszaszabályozási gyűlés… In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 726. sz. Pest, 1846. augusztus 14. 105. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_08/?pg=30&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Az országos védegylet vidéki osztályai. In: Hetilap. 2. évf. 36. sz. Pest, 1846. május 5. 621–623. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Jelenkor_1846/?pg=40&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); B. P. H.: Lóverseny-ügy. In: Társalkodó. 15. évf. 52. sz. Pest, 1846. július 2. 205–206. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NemzetiTarsalkodo_1846/?pg=204&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 415. sz. Tudomásul. In: Pesti Hírlap. [4. évf.] 415. sz. Pest, 1844. december 22. 873. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1844-2/?pg=414&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 556. sz. Agarászat Zemplénben. In: Pesti Hírlap. [5. évf.] 556. sz. Pest, 1846. október 16. 254. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1845_10/?pg=35&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Hivatalos tudósítások. 654. sz. Agarászat. In: Pesti Hírlap. [6. évf.] 654. sz. Pest, 1846. április 7. 238. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1846_04/?pg=15&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 16.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Szerk.: Beér János. A bevezető tanulmányt írták: Beér János és Csizmadia Andor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1954. 342., 403.; Hermann Róbert: „A szép akasztott”. Andrássy Gyula 1848–1849-es szerepéről. In: HK. 103. évf. 4. sz. 1990. december. 3–55. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Tamás Edit (2011): 40.

[12] Ez a gondolatmenet visszatükröződése Kossuth külpolitikai nézeteinek, amelyben úgy vélte, hogy a várható az orosz vezetésű szláv egység összeütközése a Nyugattal, az egységesülő Németországgal, Angliával, valamint Franciaországgal, amelyek gazdaság és politikai okokból rivalizáltak az önkényuralmi berendezkedésű cári Oroszországgal, és amely összecsapásban Magyarországnak kulturális–politikai hagyományai miatt, valamint fenyegetve a pánszlávizmustól Nyugat-Európa oldalán kell részt vennie. Kosáry Domokos (2002): 243–245.

[13] MNL BAZML IV. 2001. h. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási iratok 1823–1850. Kis- és közgyűlési iratok. 1847: Loc. 392. No. 74. No. 1794–1797. jkv. sz. Zemplén vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyve az uralkodó által 1847. november 9-ére Pozsonyba összehívott országgyűlés vármegyei követeinek megválasztásáról. Sátoraljaújhely, 1847. október 14.; Kis- és közgyűlési iratok. 1848: Loc. 395. No. 517. Lónyay Gábor és gróf Andrássy Gyula, Zemplén vármegye országgyűlési követeinek utolsó, XII. jelentése az európai forradalmi mozgalmakról, a pozsonyi rendi országgyűlés rövid történetéről, valamint az ország alkotmányos átalakulásának kezdetéről és annak további feladatairól. Sátoraljaújhely, 1848. május 9.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Kosáry Domokos (2002): 426–427.

[14] MNL BAZML IV. 2001. h. Kis- és közgyűlési iratok. 1848: Loc. 395. No. 518. Szemere Bertalan belügyminiszter értesíti Zemplén vármegye közönségét, hogy István nádor kinevezte Zemplén vármegye főispánjává gróf Andrássy Gyulát. Budapest, 1848. április 22. (Mellékelték az irathoz a főispáni és főkapitányi esküt.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (1954): 480–481.; Hermann Róbert (1990): 13–18. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.

[15] Franz Holtsche: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/csaszari-kiralyi-tisztek-2C1B/holtsche-franz-2C23/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.);

[16] Schweidel József: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/tabornokok-2775/schweidel-jozsef-279A/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.);

[17] MNL BAZML IV. 2001. h. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Közgyűlési, bizottmányi és megyei közigazgatási iratok 1823–1850. Bizottmányi ülések iratai. 1848: Loc. 397. No. 1487. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4., Loc. 397. No. 1487. Szemere Bertalan belügyminiszter 8370/B. sz. rendelete gróf Andrássy Gyula Zemplén vármegyei főispánnak a hadseregszervezés vármegyei feladatairól, az újoncállítás megszervezéséről. Budapest, 1848. augusztus 29., Loc. 397. No. 1488. Szemere Bertalan belügyminiszter 800 elnöki./B. sz. rendelete gróf Andrássy Gyula Zemplén vármegyei főispánnak a főispáni teljhatalomról a vármegyei tisztikar felett és a hadseregszervezési ügyekben. Budapest, 1848. augusztus 30., No. 1490–1498. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4., Loc. 397. No. 1495. Horváth Tamás, Zábráczky László, Zalay Imre, Szepessy Péter, Kossuth Pál, Vass Gyula szolgabírák, Matolay Viktor tiszti másodalügyész, Diószeghy József albeszedő, Fodor István, Füzy Károly, Balogh Sándor, Albert Pál, ifj. Kossuth Sándor, Nyitray József, Hegymeghy Soma kerületi esküdtek és Kossuth Gusztáv írnok, vármegyei tisztviselők kérelme Zemplén Vármegye Bizottmányához, hogy mivel a miniszteri rendelet értelmében megalakult Zemplén vármegyei önkéntes mozgó nemzetőrségbe belépnek a hon védelmére, lemondanak hivatalukról. Sátoraljaújhely, 1848. szeptember 4.; gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. (1954): 258., 494.; Hermann Róbert (1990): 18–28. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei. Argumentum Kiadó. Bp., 2007. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerk.: Veszprémy László) 167.; Nemzetőri őrnagyi kinevezése: Közlöny. Hivatalos lap. I. évf. 124. sz. Budapest, 1848. október 12. 621. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozlony_1848_10/?pg=46&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Kossuth Hírlapja. I. évf. 81. sz. Pest, 1848. október 3. 365.; A Közlöny után. In: Kossuth Hírlapja. I. évf. 94. sz. Pest, 1848. október 18. 421.

[18] Schmidt-Brentano (2007): 163

[19] MNL BAZML IV. 2001. h. Bizottmányi ülések iratai. 1849: Loc. 398. No. 59–60. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1849. február 26., Loc. 398. No. 156–176. jkv. sz. Zemplén Vármegye Bizottmányának ülésjegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1849. április 2., Loc. 398. No. 243., Loc. 398. No. 293.; gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert (1990): 28–50. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc: Gróf Andrássy Gyula: A csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy család. In: Betlér és Krasznahorka. – Az Andrássyak világa. Írta és a képeket válogatta: Basics Beatrix. Szerk.: Rácz Árpád. Rubicon-Könyvek, Bp., 2005. (Történelmi családok – Történelmi várak, kastélyok) 228–245.; Magyarország hadtörténete. III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Szerk.: Hermann Róbert. HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, Bp., 2015. 181.

[20] MNL BAZML IV. 2254. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 1861. XIII. jegyzőkönyv. 62. jegyzőkönyvi számú irat. A sátoraljaújhelyi választókerület országgyűlési képviselőválasztási jegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1861. március 26.; gróf Andrássy Aladár: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-aladar-27B3/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); gróf Andrássy Gyula: In: Bona Gábor: Az 1848/49-es szabadságharc tisztikara. Benne: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Miskolci Egyetem, 2015. (Interneten: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/iii-eletrajzi-adatok-273C/torzstisztek-27A0/grof-andrassy-gyula-27B5/ - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert (1990): 3., 49–53. (Interneten: https://epa.oszk.hu/00000/00018/00132/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_1990_04_003-055.pdf - utolsó letöltés: 2020. október 20.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. köt. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Főszerk.: Vida István. Gondolat Kiadó – MTA–ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport, Bp., 2011. (Magyarországi Politikai Pártok Lexikona I–III. (1846–2010.) Sorozatszerk.: Vida István) 45–46., 52–53.; Zemplén megyei országgyűlési követválasztások /1861–1910/. Közreadja: Kováts Dénesné. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 27.) 5–7., 141.; Dercsényi Kálmán: Zemplénmegyei gazdasági egyesület. Rákócz, 1860. jan. 10. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 12. évf. 3. sz. Pest, 1860. január 19. 44. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1860/?pg=47&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); B. M.: A zemplén-ungmegyei gazdasági egyesület. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 12. évf. 45. sz. Pest, 1860. november 8. 724. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1860/?pg=709&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 24.); Megyei élet. Oláh Dani: S.-A.-Ujhely, febr 5. In: Pesti Napló. XII. évf. 37–3303. sz. 1861. február 14. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_02/?pg=41&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Megyei élet. S. A. Ujhely, mart. 31. A zemplénmegyei követválasztások eredménye. In: Pesti Napló. XII. évf. 76–3342. sz. 1861. április 3. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_04/?pg=1&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Az eddig megválasztott képviselők. In: Pesti Napló. XII. évf. 77–3343. sz. 1861. április 4. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1861_04/?pg=5&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.)

[21] A magyar földhitel-intézet alapító gyűlése. In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 14. évf. 47. sz. Pest, 1862. november 23. 789–790. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1862/?pg=795&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A zemplénmegyei gazdasági egyesület… In: Gazdasági Lapok. A Magyar Gazdasági Egyesület Közlönye. 15. évf. 13. sz. Pest, 1863. március 29. 204–205. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1863/?pg=209&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Az I-ső magyar általános biztosító társaság tegnap tartott ülésében… In: Sürgöny. III. évf. 112. sz. Pest, 1863. május 17. 204–205. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/GazdasagiLapok_1863/?pg=209&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A S.-a.-újhelyi lovaregylet választmányának névsora. In: Pesti Hirnök. Politikai napilap. 6. évf. 240. sz. sz. Pest, 1865. október 19. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirnok_1865_10/?pg=58&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 26. )

[22] Követválasztási mozgalmak. In: Pesti Napló. XVI. évf. 231–4642. sz. Pest, 1865. október 8. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1865_10/?pg=24&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Követválasztási mozgalmak a megyékben. In: Politikai Ujdonságok. 11. évf. 50. sz. Pest, 1865. október 11. 487. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PolitikaiUjdonsagok_1865/?pg=326&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Követválasztási mozgalmak. Evva András: S.-A.-Ujhely, dec. 6. In: Pesti Napló. XVI. évf. 284–4695. sz. Pest, 1865. december 12. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1865_12/?pg=38&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); A magyar országgyűlésre megválasztott képviselők (Folytatás.). In: Politikai Ujdonságok. 11. évf. 50. sz. Pest, 1865. december 13. 596. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PolitikaiUjdonsagok_1865/?pg=411&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 23.); Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010). I. (2011.): 45–46., 52–53.; Zemplén megyei országgyűlési követválasztások /1861–1910/. Közreadja: Kováts Dénesné. Miskolc, 1989. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 27.) 8–10., 141.

[23] MNL BAZML IV. 2256. Zemplén Vármegye Középponti Választmányának iratai 1867–1871. XIV. jegyzőkönyv. 103/1867. jegyzőkönyvi számú irat. Szentiványi Károly, a Magyar Országgyűlés képviselőházának elnöke tájékoztatja Zemplén vármegye középponti választmányát arról, hogy a képviselőház 1867. január 12-ei 574. sz. határozata kimondja, hogy „a parlamentaris illemmel megférhetőnek nem tekinti, miszerint az országgyűlés folyama alatt kormányzási hivatalt nyert képviselő új választás nélkül képviselői állásában megmaradhasson”. Gróf Andrássy Gyula, miután I. Ferenc József a felelős magyar minisztérium elnökévé nevezte ki, képviselői állásáról lemondott, ezért felszólítja a középponti választmányt, hogy intézkedjen a sátoraljaújhelyi kerületben új országgyűlési képviselőválasztás tartásáról, amelyen Andrássy Gyula miniszterelnök is részt vehet. Pest, 1867. április 10.; Józsa György Gábor: Ferenc József zászlai alatt (1848–1914). Corvina, Bp., 1990. 60–61.; Magyarország hadtörténete III. (2015): 208.

[24] MNL BAZML IV. 2256. XIV. jegyzőkönyv. 103/1867. jegyzőkönyvi szám. Zemplén Vármegye Középponti Választmánya tárgyalta Szentiványi Károlynak, a Magyar Országgyűlés képviselőháza elnökének 1867. április 10-ei, 82. el. sz. megkeresését, amelyben tájékoztatja a választmányt a képviselőház folyó év január 12-ei, 574. sz. határozatáról, amely kimondta, hogy „a parlamentaris illemmel megférhetőnek nem tekinti, miszerint az országgyűlés folyama alatt kormányszéki hivatalt nyert képviselő új választás nélkül képviselői állásában megmaradhasson”. Ezért gróf Andrássy Gyula, miután Ferenc József a felelős magyar minisztérium elnökévé nevezte ki, képviselői állásáról lemondott, ezért felszólítja a középponti választmányt, hogy intézkedjen a sátoraljaújhelyi kerületben új országgyűlési képviselőválasztás tartásáról. A választmány ezek után arról határozott, hogy a sátoraljaújhelyi kerületben a megüresedett képviselői hely betöltését szolgáló megismételt választás megtartása céljából szükséges intézkedéseket előkészítő választmányi ülést 1867. április 30-ára hívják össze. Sátoraljaújhely, 1867. április 16.

[25] MNL BAZML IV. 2256. XVII. jegyzőkönyv. 118/1867. jegyzőkönyvi számú irat. A sátoraljaújhelyi választókerület országgyűlési képviselőválasztási jegyzőkönyve. Sátoraljaújhely, 1867. május 15. A választókerület nagy számban megjelent választói – akiknek érzéseit Evva András lelkes szavakban össze is foglalta –, gróf Andrássy Gyulát egyhangúlag, közfelkiáltással ismét megválasztották a kerület országgyűlési képviselőjévé.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.

[26] A háború európai hadszínterén orosz csapatok vonultak be többek között Konstantinápoly előterébe. Köztes-Európa. (Térképgyűjtemény) Összeállította: Pándi Lajos. Osiris-Századvég, Bp., 1995. 160–163.

[27] Andrássy a Magyar Királyi Honvédség tűzerejének növelése céljából átmenetileg eléri, hogy 1872–1875 között felállítottak (a géppuska elődjének is tekinthető) Montigny és Gatling-szórólövegekkel felszerelt szórólöveg-alakulatokat is, amelyek közül a 11. szórólövegosztag éppen Sátoraljaújhelyben állomásozott. Az 1869-ki országgyűlésre eddig megválasztott képviselők névsora. In: Pesti Napló. XX. évf. 76. sz. 1869. április 5. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1869_04_esti/?pg=12&layout=s – utolsó letöltés: 2020. szeptember 23.); Országgyűlés. A képviselőház ülése november 30-kán. In: Pesti Napló. XXII. évf. 276. sz. Pest, 1871. november 30. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1871_11/?pg=168&layout=s – utolsó letöltés: 2020. november 23.); Különfélék. Pest, decz. 11. (A sátoraljaújhelyi választókerületre…) In: Pesti Napló. XXII. évf. 285. sz. Pest, 1871. december 12. (Interneten: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1871_12/?pg=61&layout=s – utolsó letöltés: 2020. november 23.); Bona (2000): 203–204.; Csorba László: Kritika és kultusz: az öreg Kossuth Turinban. In: Kossuth Lajos a „magyarok Mózese”. A Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Tudományos Akadémia II. Osztálya, a Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város és a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum 2002. szeptember 25–26-án Debrecenben rendezett tudományos tanácskozásának előadásai. Szerk.: Hermann Róbert. Osiris Kiadó, Bp., 2006. (Osiris Könyvtár. Történelem. Sorozatszerk.: Gyurgyák János) 213–251.; Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada 1789–1939. História – MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1994. (História Könyvtár. Monográfiák 4. Szerk.: Glatz Ferenc) 164–174.; Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867–1918. I. kötet. Magyar Szemle Társaság, Bp., 1934. [Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Bp., 1992.] 38–44., 166–184.; Józsa György Gábor (1990): 61–65., 78–89.; Magyarország hadtörténete III. (2015): 208., 210–212., 214., 221–223., 238–239., 249–253.

[28] Andrássy Gyula, gróf. In: Új országgyűlési almanach 1887–1892. Rövid életrajzi adatok a főrendiház és képviselőház tagjairól. Szerk.: Sturm Albert. Bp., 1888. 67–68. (Interneten: https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_Almanach_1887-1892/?pg=74&layout=s – utolsó letöltés: 2020. október 26.); Diószegi István (1994): 183–185.; Hermann Róbert–Jónás Károly (2002): 1027–1029.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Gratz Gusztáv (1992): 166–184., 223–224.

[29] Schmidt-Brentano (2007): 5.

[30] MNL BAZML IV. 2402. a. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872–1950. Közgyűlési jegyzőkönyvek és fogalmazványaik 1872–1948. 19. köt. Zemplén Vármegye Törvényhatósági Bizottsága 1890. évi jegyzőkönyve. 1/1890. jkv. sz. A Sátoraljaújhelyen, 1890. február 25-én megtartott rendes negyedéves közgyűlés jegyzőkönyve. 1/1890. jkv-i sz. Gróf Andrássy Gyula emlékének jegyzőkönyvi megörökítése és az özvegyének, gr. Andrássy Gyuláné gr. Kendeffy Katalinnak küldött részvétlevél szövege. 1–3.; VII. 2. g. A Sátoraljaújhelyi (Királyi) Törvényszék (1949-től Megyei Bíróság) iratai (1750) 1873–1950 (1966). Hitbizományi Bíróság iratai (1819) 1873–1945. Gróf Andrássy Gyula hitbizománya. 21. kötet. Tőketerebesi hitbizományi leltár 1905.; Hermann Róbert – Pollmann Ferenc (2005): 228–245.; Tamás Edit (2011): 46.