Baranyaiak hódoló látogatása Bécsben I. Ferenc József 85. születésnapja alkalmából

A hónap dokumentuma
2015.09.22.

Baranyaiak hódoló látogatása Bécsben I. Ferenc József 85. születésnapja alkalmából


1915. augusztus 18-án töltötte be 85. életesztendejét az akkoriban már aggnak számító uralkodó, I. Ferenc József császár és apostoli magyar király. Az I. világháború immár 13. hónapjában járt. A rákövetkező évben, november 21-én elhunyt Ferenc József.

1915-ben a fent nevezett születésnapon – miként szerte a birodalomban és tábori miséken a harctereken is – Pécs törvényhatósági jogú városban is Te Deum-ot mutattak be, mégpedig a Székesegyházban reggel 9 órai kezdettel. Az ünnepi hálaadó szentmisét, nagymisét természetesen maga a pécsi megyéspüspök, a Pécsi Pius Alapítványi Gimnáziumot és Internátust létrehozó, 1925-től kalocsai érsek, gróf Zichy Gyula mondta.

Forrásként nagyatádi Dr. Visy Lászlónak, Pécs szabad királyi város főispánjának 6 kötetet felölelő, a nagy háború idején napról napra vezetett Naplójából a III. kötetben található információkat használom fel.[1] A város legelső embere, a neves polgármesterrel, Nendvitch Andorral és másokkal egyetemben értelemszerűn részese volt a felemelő eseményeknek, az ünnepségsorozatnak. Tekintettel arra, hogy magán a tényleges, kerek születésnapon az egész Monarchia minden országának törvényhatósága nem fejezhette ki egyszerre személyesen hódolatát az uralkodó előtt, augusztus 26-án az a döntés született, hogy a Magyar Szent Korona Országainak hódoló küldöttségét gróf Tisza István magyar királyi miniszterelnök vezetésével Őfelsége szeptember 2-án Schönbrunnban fogadja, mégpedig „magyar és horvát törvényhatóságok küldöttségeit együtt.[2] Visy László főispán, Tisza István elkötelezett híve a Munkapártban, német származása ellenére igaz magyar érzelemmel „közjogilag egyedül helyes módon”[3] történendőnek nevezi, hogy a Szent Korona 3 országának küldötteit Tisza miniszterelnök vezeti, továbbá ő lesz a szónok is.[4]

A pécsi főispán oly érzékletes élménybeszámolót írt, hogy helyszűke miatt abból ténylegesen csak „szemezgetni” lehet. Augusztus 31-én „délután a 4 óra 25 perckor induló vonattal felutaztam Budapestre s onnét az este 10 óra 55 perckor induló vonattal Bruckon át Wienbe. Budapesten a pályaudvari vendéglőben találkoztam Zsolnay Miklóssal[5], s együtt utaztunk.”[6]

Szeptember 1-én „Bécsbe érkezve a Tegethoff szállóban szálltam meg…Miklós a Sacherhoz szállt.”[7]

„…este 9 órakor Gróf Stürgkh osztrák miniszterelnök az összes küldöttségi tagokat és a bécsi előkelőségeket az Industrie palotában /Schwarzenberg tér/ vendégül látta. Mindnyájan frackban jelentünk meg, rendjelekkel…a Házigazda, aki…mindenkivel kezet fogott, az emelvényre lépett, s üdvözlő beszédet tartott. Nevünkben Tisza válaszolt német nyelven. Mondanom sem kell, okosan, szépen, s nagy hatással…Utána kinyíltak a melléktermek ajtajai, s fényes hideg dolgokkal szolgáltak….Éjfél felé hazamentem, hogy erőt gyűjtsek a holnapi napra.”[8]

 „Gyönyörű verőfényes napra ébredtünk. Igazi Kaiserwetter…jöttek az összes küldöttségi tagok,…250 kocsin hajtattunk a Mariahilferstrassen át Schönbrunnba. A bécsi nép lelkesedése, a fogadtatás, az üdvözlés, a díszítés gazdagsága minden képzeletet felülmúl. A hosszú, több kilométerre terjedő útvonalon a nép százezrei állottak. Azonkívül az összes ablakok, fel egészen a tetőkig zsúfolva voltak közönséggel….Mióta a világ áll, ennyi 'Éljen a Magyar' nem hangzott el….”[9]

„Volt már ¾ 12 óra, amikor Ő Felsége a nagyteremben megjelent. Magyar tábornoki egyenruhában egyedül jött, s mi oly lelkesedéssel fogadtuk, s úgy éljeneztünk, amint Schönbrunnban még nem éljeneztek soha…Tisza üdvözölte Ő Felségét, s erre Ő Felsége válaszolt. Hangja erős és érces. Keze nem remegett, s beszédjét érthetően, jól hangsúlyozva olvasta fel. Alakja azonban megtörött, jóval kisebbnek látszik, mint amekkorának emlékemben élt. …Még Beszédjét is 'Éljenekkel' szakítottuk meg. Befejezte után pedig csak úgy tomboltunk.”[10]

 „A fogadtatás végeztével kocsikra ültünk, s a bécsiek üdvrivalgásai közt felhajtattunk a Rathaus-ba, amelynek Nagytermében Weisskirchen Richard polgármester, az alpolgármesterek és a Tanács tagjai teljes díszben fogadtak bennünket… Löncsre hívta mega polgármester vendégeit…a Tanácsnokok vetélkedtek az előzékenységben. Figyelmesek, lekötelezőek voltak. Minden vendég már a felmenetnél kapott egy szivartárcát Bécs város címerével, emlékül a fogadtatás napjára….”[11]

„Délután 3 órakor a Konzerthall-ban közös ebéd volt. Voltunk vagy 300-an. Ott voltak a közös miniszterek, az osztrák miniszterelnök, s más méltóságok. Tisza Ő Felségét a királyt köszöntötte fel. Ezen köszöntőt állva hallgattuk végig. Utána Glattfelder csanádi püspök az osztrákokra mondott köszöntőt, amelyre Stürgkh válaszolt. Majd Tisza szólalt fel, s németül a horvátokról emlékezett meg. Erre felelt Skerlecz horvát bán. Azután Várady kalocsai érsek megköszönte a bécsiek szíves fogadtatását, amelyre aztán Weisskirchen polgármester felelt.”[12]

„Este Nendtvich Andorral, Nick Alajossal és Reéh Gyurival elmentem a Johann Strauss Színházba. A 'Rund um die Liebe' című operettet adták. …Igazi bécsi életkép. Jót nevettünk és mulattunk. Utána az Opera átellenében lévő helyiségben megvacsoráztunk…hazamenve becsomagoltam, hogy reggel indulhassunk haza.”[13]

„Esős, borongós időre ébredtünk. De ettől nem ijedve meg, kihajtattam a hajóállomásra, ahol a DGHT 'Budapest' nevű elsőrangú gőzöse várt reánk, s amelyen hazautaztunk egész Budapestig. Ugyanis a DGHT bécsi igazgatósága meghívta a törvényhatóságok képviselőit, s kérte, hogy az utat az ő hajóján tegyék meg...akik ezen utat választották, nemcsak, hogy nem bánták meg, hanem egy szép, feledhetetlen nappal lett emlékezetük gazdagabb. Lovag Schonka Ferencz, a DGHT bécsi igazgatóságának Elnöke kijött a hajóállomásra s elbúcsúzott tőlünk. Dr.Csatáry Frigyes kir. Udvari Tanácsos pedig, a Társaság vezérigazgatója mint házigazda velünk utazott Budapestig. …Velünk jöttek…Stenge alispán[14], Balogh máriakéméndi plebános…stb.stb. A DGHT mint házigazda kitett magáért. Fényes ebéd volt, amelyen Csatáry először Ő Felségét köszöntötte fel, majd nyomban rá a vendégeket….Hajónk, amely teljes zászlódíszben  tette meg az utat, csak Pozsonyban és Esztergomban kötött ki. Utóbbi helyen felszállt a hajóra Neugebaurer, a magyarországi forgalmi igazgató. A tisztek és a legénység teljes díszbe volt öltözve, az állomások fellobogózva, szóval a legnagyobb fénnyel és kitüntetéssel fogadtak.”[15]

Visy pécsi főispán az este 9-kor a székesfővárosba érkező hajóról átszállt a Mohácsra menőre, majd másnap reggel vasúton Pécsre utazott haza.[16]

Álljon itt még Nendtvich Andornak, Pécs sz. kir. város polgármesterének kötelező időszaki jelentéséből egy részlet, amelyet november 19-én mondott el a Törvényhatósági Bizottság előtt. „Folyó évi szeptember hó 2-án a magyar állam összes törvényhatóságainak küldöttei megjelentek Schönbrunnban, hogy mélységes hódolatuknak a véghetetlen szeretettel páros törhetetlen ragaszkodásuknak kifejezést adjanak Szent István koronájának méltó viselője, legalkotmányosabban uralkodó ősz Fejedelmünk előtt és tanúbizonyságot tegyenek arról, a jelen nagy idők által csak még jobban egybeforrott kapocsról, mely a Nemzetet és Királyát semmi által meg nem lazítható módon egyesíti….Ezzel kapcsolatban hálás szívvel emlékezem meg arról, azon őszinte szívből fakadó igazán meleg ünnepeltetésről, melyben …az osztrák kormány, élén Stürgk Károly osztrák miniszterelnökkel és Wien székesfőváros közönsége…a küldötteket részesítette.[17]

 

Radó Bálint PhD, főlevéltáros[1] Napló III., 1915.

[2] Uo.49.

[3] Uo.49.

[4] Uo.49.

[5] Főrendiházi tag.

[6] Napló III.,1915.52.

[7] Uo.52.

[8] Uo.52.

[9] Uo.53.

[10] Uo.53.

[11] Uo.53.

[12] Uo.54.

[13] Uo.54.

[14] Stenge Ferenc, Baranya vármegye alispánja

[15] Uo.55.

[16] Uo.55.

[17] MNL BaML, IV.1407.l. Polgármesteri jelentések. 1913-1918. 3. doboz. 1499/eln.1915.

 

Utolsó frissítés:

2018.10.24.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges