Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat
 

Nyitva tartás:

Hétfő-Csütörtök: 8-15.30
Péntek: 8-12.30

Cím:

H-7100 Szekszárd, Béla király tér 1.

https://goo.gl/maps/s0Dox

Levelezési cím:

MNL Tolna Megyei Levéltára, H-7101 Szekszárd, Pf. 33.

Telefon:

+36 74 311 718,

+36 74 510 709

 

Ügyfélszolgálati ügyekben személyesen, postai úton, vagy e-mailben nyújthatja be hozzánk megkeresését. Az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasolt az üggyel kapcsolatos minden körülmény megadása, valamint a kutatást segíthető dokumentumok másolatban való eljuttatása. Telefonos megkeresés esetén a levéltár munkatársai csupán általános tájékoztatást adhatnak, ügyfélszolgálati kutatás ilyen módon nem kezdeményezhető.

A kérelmező (mint természetes személy) csak a rá vonatkozó ügyekben kérhet levéltári kutatást a vonatkozó egyéb jogszabályok (adatvédelmi törvény, családjogi törvény, közigazgatási eljárásról szóló törvény stb.) figyelembe vételével. A megkeresés meghatalmazás útján is történhet, ez esetben a meghatalmazottnak be kell mutatni az írásos meghatalmazási megbízást. A levéltár a megkeresés napjától számított 30 naptári napon belül eljár az ügyben, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja, illetve a kért irato(ka)t hiteles másolat formájában megküldi.

A levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban 3000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet illetékbélyeg formájában kell leróni. A levéltár illetékbélyeget nem árusít. Az illetékmentesség körét a Magyar Nemzeti Levéltár erre vonatkozó főigazgatói utasítása szabályozza az illetéktörvény alapján.

Az adatszolgáltatás során felmerülő fénymásolási költségek az ügyfelet terhelik. Intézményünk az A/3-as formátumnál nagyobb dokumentumok (jellemzően tervdokumentációk) másolását – technikai okokból – csak A3-as darabokban tudja vállalni, vagy az ügyfél saját digitális fényképezőgéppel felvételt készíthet róla a digitális fotójegy megvásárlása után.

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, adatigénylését a letölthető nyomtatvány kitöltésével adja be!

Űrlapok


A levéltári ügyfélszolgálat a nyitva tartási időben tájékoztat a levéltárban őrzött iratokról, illetve az ügyfelek írásban - hagyományosan, elektronikusan- benyújtott kérelmére a közölt adatok alapján a megkereséseket elvégzi. Többek között a következő témákban: földhivatali, illetékhivatali, építési és ingatlan-nyilvántartási ügyekben, a közigazgatás különböző szakigazgatási szerveinél keletkezett, illetve hozott határozatok, munkaviszony-igazolások, nyugdíjhoz béradatok, és jogviszony igazolása.

 

Tájékoztató a levéltári megkeresést igénylő ügyek illetékkötelességéről, illetékmentességéről, hitelesített másolat, és nem hitelesített másolat kiadása eljárási módjáról.

 

Általános tudnivalók

Az 1990. évi XCIII. tv. szerint a levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, az alább külön részletezett ügyek kivételével. A levéltár ilyen információt kizárólag kiadmányozott iratban (papíralapon, illetve elektronikus formában) a kiadmányozás idején hatályban lévő jogszabályokban meghatározott általános tételű illeték (jelenleg 3.000,- Ft) megfizetése után adhat ki.

Illetékmentesség csak a törvényben meghatározottak szerint biztosítható.

Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor kell az ügyfélnek megfizetnie. Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a levéltár a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja.

A levéltárnál az illeték megfizetése az ügyfél által beszerzett illetékbélyeg lerovása mellett történhet.

Külföldi ügyfél megrendelésére kiállított hitelesített másolatot – az államigazgatási eljárás szabályai szerint felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldre továbbítás céljából – a minisztérium illetékes szervezeti egységének kell megküldeni.

A külföldi célra kért másolatot illeték megfizetése nélkül kell kiállítani.

 

Illetékmentes ügyek típusai

1) nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása

2) nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása

3) Kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás

4.) Adatszolgáltatás iskolai végzettségről: iskolai és tanfolyami bizonyítvány, stb.

5.) Munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony létesítéséhez igazolásához szükséges irat

Illetékköteles ügyek típusai:

1) Nem nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása

2) Építési és lakhatási engedélyek (ezekhez tartozó építési tervek)

3.) Földhivatali, föld- és egyéb ingatlanügyek

4.) Magánszemélyek által kért hagyatéki (közjegyzői) iratokAz ügyfélszolgálat kitöltendő űrlapjai a következő linken érhetőek el:

https://mnl.gov.hu/urlapok