Közkegyelem a 18. századból

2017.11.17.

A közbocsánat vagy amnesztia gyakorlása az uralkodói közé tartozott, így 18. századi Magyar Királyságban a Habsburg-házi királyok, ill. a század közepén a nőági örökösödéssel trónra került Mária Terézia adott közkegyelmet. Az 1760-as években két esetre is található irat a nemesi közgyűlési anyagában. Az 1760. szeptember 11-én kelt Helytartótanácsi leiratban József koronaherceg és Pármai Izabella októberi esküvője alkalmából rendelték el a kisebb bűnök elkövetőinek szabadon bocsátását. A leirat mellékletében azonban mindössze egyetlen tolvaj, Joannes Schuti neve szerepel Tolna megyében október 1-én szabaduló rabként[1]. Néhány évvel később, 1764 áprilisában József trónörököst Frankfurtban római királlyá koronázták[2]. Erről a főispán, Klimó György pécsi püspök 1763. decemberében előre értesítette a megyét[3]. A Helytartótanács 1764. márciusi leiratában kérte a fogvatartott gonosztevők tabelláját,[4] azaz „a mondott foglyok listáját család- és keresztnévvel, valamint azon idő megjelölésével, amikortól bebörtönözték őket, továbbá a nekik tulajdonított vádat külön feljegyezve, meghallgatva erről a pallosjoggal rendelkező földesurakat is”. A koronázást követően a felküldött rab-lajstromok tüzetes átvizsgálásra kerültek, hiszen az 1764. május 17-én kelt latin nyelvű, így fordításban közölt leiratban[5] a Tanács név szerint kiemeli azon nagyobb bűnök, mint emberölés és vérfertőzés elkövetőit, akikre nem vonatkozik az amnesztia, valamint nem marad intézkedés nélkül Szalay Pál katonaszökevény esete sem, akit a legközelebbi egységhez rendelnek.[1] MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1415

[2] édesapja, Lotharingiai Ferenc 1765-ös halála után német-római császár

[3] MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1550

[4] MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1559

[5] MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1570

 

A Helytartótanács leiratának jelzete: MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1570

 

Méltóságos, főtisztelendő, tekintetes, dicsőséges, nemzetes és vitézlő nemes urak

 

Uraságotok által április 9-én megküldött gonosztevők tabelláját a Helytartótanács megkapta, és őfelségének igen alázatosan bemutatta.

Ekkor a bűnök milyenségét megvizsgálva nyilvánvalóvá vált, hogy Joannes Stepicset emberölésért, Joannes Henricus Villmant és Catharina Villmant a legközelebbi fokú, mostohaanya és mostohafiú közti vérfertőzésért, továbbá Ferber Kristófot szintén emberölésért tartják börtönben, és mivel ezek súlyosabb bűnök elkövetői, ezért ügyükben bővebb tájékoztatásra van szükség.

Mindazonáltal uraságotokkal királyi parancs alapján közli a Királyi Helytartótanács, hogy ezen vétkesekkel szemben indított pereket a megfelelő módon le kell folytatni, ítéletet kell hozni, mégis ezek végrehajtását szükséges felfüggeszteni, és a súlyosbító és enyhítő körülmények figyelembevételével a lehető leghamarabb közvetlenül őfelségének hiteles információkat küldjenek az erről szóló további császári-királyi rendelkezés érdekében.

Ami az uraságtok által küldött rabjegyzékben szereplő többi gonosztevőt illeti, őfelsége a vele született császári-királyi kegyességből és szelídségből boldog és felséges koronaherceg és főherceg, József római királlyá választása és koronázása alkalmából jóságosan úgy rendelkezett, hogy ezeket mind azonnal bocsássák szabadon, mégis azzal a feltétellel, hogy őket a megye magisztrátusa a tisztességes és helyes élet folytatására szigorúan figyelmeztesse. Ezen kívül azok, akik tolvajlással másoknak károkat okoztak, ha és amennyiben javaik felérnek ezen veszteségekkel, ebből a károsultaknak adjanak kártérítést. A továbbiakban pedig Szalay Pál katonaszökevényt a legközelebbi katonai prefektúrára küldjék vissza.

Ennélfogva uraságotok ezen jóságos császári-királyi rendelkezést igyekezzenek mihamarabb végrehajtani.

Kelt a Királyi Helytartótanácsnál Pozsonyban 1764. május 17-én

Uraságotok hivatalához alázatos szolgái:

gróf Balassa Paulus

Ladislaus Balogh

Franciscus Hatos

 

Utolsó frissítés:

2018.02.05.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges