A gyönki reformátusok kérelme templomuk felújításáért

2017.11.17.

Tolna megye kisebb-nagyobb településein működő protestáns közösségek az 1760-as években a közgyűlési iratok tanúságai szerint számos alkalommal fordultak a vármegyéhez jobbára ékes magyar nyelven megfogalmazott kérelmekkel a viharban, vagy villámcsapás által okozott tűzben, vagy csak az épület régisége folytán megrongálódott, düledező, tető nélküli, illetve a gyülekezet létszámának megnövekedése folytán kicsivé vált templom, oratorium, kórus építése vagy bővítése ügyében, továbbá harangláb helyreállítása céljából. A lent közölt 1764-es kérelmet a gyönki reformátusok közössége nyújtotta be, mivel templomuk teteje az 1761. augusztus 10-én viharban leégett, s falai is düledeznek. A segítség azonban még valószínűleg váratott magára, hiszen az akta hátoldalán nincsen nyoma annak, hogy a megyegyűlésen felolvasták volna, miként a korábbi ugyanezen okból benyújtott instanciájukat sem.

 

 

Jelzet: MNL TML IV/A/1.b. Tolna vármegye nemesi közgyűlésének iratai 3:1568

Méltóságos Püspök Nékünk örökös Fő Ispányúnk Kegyelmes Urúnk.

 

Nagy szivűnk fájdalmával jelenteni kéntelenitettűnk, hogy ez előtt mintegy három esztendőkkel éjtszaka Helységünkben iszonyú Mennydőrgéssel és villámással való esső lévén, s ugyan azon éjjel a mindeneket szabadosan uralkodó Nagy Úr Istennek haragos nyila, Templomúnknak tetejét meg űtvén, tűz által meg emésztette. Melly szomorúsagúnkban szabván magúnkat Felséges Koronás Királyne Aszszonyúnknak kegyelmes rendelésihez, már egynehány izben alázatos Instánciánkra Processualis Szolgabiró és Eskűtt Uraink által, Templomúnk romladozott vólta oculaté revideáltatott légyen is, mindazonáltal semmi vigasztaló választ, mindezideig nem nyerhettűnk. Minthogy pedig meg irt Templomúnknak fedél nélkül való létele, eddig felettébb ártalmas vólt, és hogyha meg epitése még tovább haladna, félő, hogy falai is főldig lé ne omollyanak. Ahoz képest Excellentiadnak lábaihoz le borúlván, alázatosan esedezünk vélle született kegyessége szerént, egyűgyű szolgainak vigasztalást nyújtani, s Templomúnknak tűz miatt meg emésztett tetejét, nékűnk reparáltatni meg engedni méltóztassák. Melly ebbéli hozzánk meg mutatandó kegyes gratiáját Excellentiádnak, Istenhez nyújtandó alázatos kőnyőrgésűnkkel meg hálálni el nem múlattyuk maradván

Excellentiádnak

alázatos Szegény Szolgai a Győnki Helvetia Confession lévő Magyar lakosok kőzőnségesen.

Utolsó frissítés:

2018.02.05.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges