"Ő Felsége a Király által Schweitzer Márton volt teveli bíró részére legkegyelmesebben adományozott koronás ezüst érdemkereszt ünnepélyes átadása"

2023.09.11.

1908. május 17-én ünnepi díszközgyűlésre gyűlt össze Tevel község elöljárósága a községháza dísztermében. Az apropó „Ő Felsége a Király által Schweitzer Márton volt teveli bíró részére legkegyelmesebben adományozott koronás ezüst érdemkereszt ünnepélyes átadása” volt.

Schweitzer Márton 1853. január 17-én született Tevelen Schweitzer Márton és Tanner Margit gyermekeként. Az elemi népiskolát szülőfalujában végezte, osztálytanítója visszaemlékezése szerint szorgalmával és lelkesedésével mindig is kitűnt kortársai közül, mindig az első tanulók egyike volt. Felsőbb iskolába nem járt. Korán, 16 esztendős korában elveszítette édesapját, így a nagy kiterjedésű családi gazdaság vezetése ettől kezdve rá hárult. Már igen fiatalon teljesen önállóvá kellett válnia, özvegy édesanyja és három testvére eltartásának minden gondja az ő nyakába szakadt. A gazdálkodás terhe, valamint családfői szerepe mellett autodidakta módon igyekezett fejleszteni tudását, vasár-, és ünnepnapokon „valóságos önművelést vitt végbe”, hasznos és oktató olvasmányokkal tágította horizontját. 1874-ben behívták katonának, a 69. gyalogezred kötelékébe került. Itt gyorsan hasznát vette önállóan megszerzett tudásának. Kiváló értelmének, tisztességtudásának, szorgalmának és lelkiismeretességének is köszönhetően rögtön altiszti iskolára küldték, ahonnan tizedesi rendfokozatban került ki. A tiszti iskola elvégzését követően rábízták az egy éves önkéntesek gyakorlati oktatását, ami számára rendkívüli kitüntetéssel ért fel. Gyorsan lépdelt felfelé a ranglétrán, már az első szolgálati éve után „szakaszvezető, címzetes őrmester”, a második évben pedig „valóságos őrmester” lett. 1878. május 7-én feleségül vette az akkor 18 esztendős Streicher Máriát, akivel haláláig élt példás, szentségi házasságban. 1878. július 29-én az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregének tagjaként ő is átlépte a Száva folyót és részt vett Bosznia és Hercegovina okkupációjában. Címzetes tiszthelyettessé léptették elő, és hadiéremben is részesült. 1879-ben alapító tagja volt a Teveli Polgári Olvasóegyletnek, sőt, az egyesület jegyzői tisztjét is ő töltötte be elsőként. Később az Egylet pénztárnokává, majd harmadelnökévé, végül elnökévé választották, mely posztot élete végéig töltötte be. 1888-ban községi pénztárnok lett. Nyolc évig töltötte be ezt a pozíciót, a falu közönségének teljes megelégedésére. 1896-ban „egyhangúlag a község bírói székébe ültették”. Három ciklusban, összesen kilenc esztendeig vezette a község ügyeit. Tevékenységére jellemző, hogy „a község érdekeit szem előtt tartva takarékos gazda” volt. Település érdekeit mindig előtérbe helyezte, nem tűrte, hogy a falu más községekkel összehasonlítva rosszabb színben tűnjön fel. Tevelt a kor kívánalmainak megfelelően „tökéletesíteni” kívánta, ám erőfeszítéseit nem mindig koronázta siker. Működés alatt került felújításra a korábban rossz műszaki állapota miatt bezárt templom, a községháza, a plébánia és a tanítói lak is. Községi pajta és istálló, valamint a vásáréren mérlegház építtetésével tovább növelte a község ingatlanvagyonát, téve mindezt úgy, hogy a viszonylag magas költségekkel járó építkezések dacára nem vetettek ki pótadót a falu lakosságára. Gazdálkodó emberként szívén viselte mint az állattenyésztés, mind a növénytermesztés sorsát. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy alakuljon Tevelen tejszövetkezet, melynek elindításában fontos szerepet töltött be és amely szövetkezet Kircz István igazgató-tanító elnökletével országos szinten is meghatározó, ismert és elismert lett. Az általa alapított faiskola jó híre szintén az egész országban nevezetes volt. Élete végéig a közért, falujáért dolgozott. Schweitzer Márton 1909. május 11-én délelőtt fél 8 órakor hunyt el, a halotti anyakönyvi bejegyzés szerint halálát szervi szívbaj okozta.

De térjünk vissza 1908-ba, a teveli községháza dísztermébe.

Az ünnepi közgyűlésen igazán illusztris társaság vett részt, a községi elöljáróságon kívül jelen volt Szentiványi Miklós járási főszolgabíró, aki az ünnepi díszközgyűlés elnöki teendőit is ellátta, Becht Ödön járási szolgabíró, Mayer János bíró, Diczendy Pál jegyző, jobaházi Dőry Pál úr, Békés vármegye főispánja, Tevel község első díszpolgára is.

A tárgy ismertetése után elnöklő főszolgabíró felkérte a képviselőtestületet, hogy „kebeléből négy tagot válasszon az ünnepelt elhozatala céljából, ami megtörténvén méltóságos jobaházy Dőry Pál főispán úr vezetése alatt Mayer János bíró, Diczendy Pál jegyző és Guth Ádám másodbíró választatott meg egyhangúlag”.

A négytagú bizottság megválasztását követően után elnöklő főszolgabíró a gyűlést az ünnepelt megérkezéséig felfüggesztette. A gyűlésre megérkező Schweitzer Mártont a jegyzőkönyv tanúsága szerint „riadó éljenzés” fogadta, mely hosszú percekig tartott, és melyet Diczendy Pál jegyző csendesített le azzal, hogy az ünnepeltet méltatandó szólásra emelkedett. Hosszasan méltatta Schweitzer Márton munkásságát, könnyeket csalva az ünnepelt szemébe. Beszéde végeztével felkérte az elnöklő főszolgabírót, hogy adja át a kitüntetést Schweitzer Mártonnak. Szentiványi Miklós a koronás ezüst érdemkeresztet "buzdító, lendületes szavak kíséretében" tűzte az ünnepelt mellére. Ezt követően Schweitzer Márton "mély érzéssel, a meghatottségtól remegő szavakkal" köszönte meg az uralkodói kegyet. Újra Diczendy Pál jegyző emelkedett szólásra, aki a község nevében mondott köszönetet "Urunk, Királyunknak, ki ezen legfelsőbb elhatározásával ismételten csak a közpályán teljesített nehéz munka iránti elismerésének, s úgy uralkodói erényei egyik legkivállóbbikának adta tanujalét". Köszönetét fejezte ki jobaházy Dőry Pálnak is, aki Schweitzer Mártont a kitüntetésre felterjesztette, illetve megköszönte a község elöljáróságának az ünnepség megszervezését is. A helybeli Polgári Olvasókör nevében Probszt György "üdvözölte őszinte és közvetlen szavakkal" az ünnepeltet, úgy is, mint a kör elnökét. A szónokok sorát jobaházy Dőry Pál úr zárta, aki "kiváló szónoki tehetségével, mély gondolatokból álló, igazán magas röptű beszédet" mondott, kiemelve azt, hogy Schweitzer Márton hivatali munkáját még főszolgabírói tevékenységének idejéből ismeri jól.

A méltató beszédek sorának végeztével Szentiványi Miklós elnöklő főszolgabíró az ünnepi közgyűlést berekesztette, egyben megkérte a jelenlévőket, hogy együtt sétáljanak át a település római katolikus templomába, ahol is szentmisével zárult az ünnepi alkalom.

 

Forrás:

MNL TVL V.779.c. Tevel nagyközség iratai, Önkormányzati iratok, Képviselőtestületi jegyzőkönyv 1908. 79-87. old.

Kép forrása:

https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/koronas-ezust-erdemkereszt/ (2023.09.11.)

 

Összeállította:

Asztalos Zoltán

segédlevéltáros

Utolsó frissítés:

2023.09.12.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges