Múltbanéző 16. (1)

bkml

A KECSKEMÉTI NEMZETŐRSÉG MEGSZERVEZÉSE
1848 TAVASZÁN

 

A Pesten 1848. március 15-én feltámadt forradalom szele hamar végigsüvített a Kiskunságon is. Kecskemét Város Tanácsa a március 17-én tartott közgyűlésen tett hitet a 12 pont elfogadása, illetve békés, törvényes úton való elérése mellett, elrendelte a városi közügyeket tárgyaló tanácskozások nyilvánosságát, valamint engedélyezte a nemzeti színű lobogók kitűzését a régi városházára és a református főiskolára.[1] Ugyanezen a napon Kiss Miklós szolgabíró és Fejes János választott polgár vezetésével lelkes ifjak ajánlkoztak fel egy átmeneti „polgári őrseregbe” az esetleges zavargások, rendbontások megakadályozása végett.[2] A tanács tagjai és a városi értelmiség közül többen is követték példájukat. A fennmaradt aláírási ívek alapján a 182 fő önkéntes ideiglenesen a helyi tanács és a választott közönség rendelkezése alá került.[3] Így március 17-én Kecskeméten zömmel városi hivatalnokokból, tanácsnokokból, értelmiségiekből és református főiskolai hallgatókból megalakult egy ideiglenes nemzetőrség.

A forradalmat követő első napokban ezeknek a rendfenntartó milíciáknak a megszervezésében egyértelműen a gyorsaság és nem a tudatos, központi előkészítés játszotta a döntő szerepet, ezért sem lehet meglepő, hogy a vagyonosabb, tehetősebb társadalmi rétegekből kerültek ki az első önkéntesek, akik érthetően inkább érintettek voltak az anyagi javak védelmében, mint az alsóbb osztályokat alkotó, kevésbé vagyonos tömegek. Pesten is a Rendre Ügyelő Választmány az „éji csend fenntartás” érdekében már március 16-án, egy nappal a forradalom után rendkívül gyorsan elrendelte a nemzetőrség azonnali felállítását.[4] A vagyonosabbak szerepvállalását, ha nem is írta elő még a törvény, Batthyány Lajos március 17-i első miniszterelnöki körlevelében határozottan szorgalmazta: „Városokban s népesb helyeken a vagyonos osztályból oly őrség alkottassék, melly már együtttartása által a személy és vagyonbiztonságot fenntartani képes leend.[5] Kecskeméten tehát, a körlevélben foglaltaknak megfelelően, a március 17-i önkéntesek még a városi elitből kerültek ki.

Azonban a városi tanács alig három nap múlva kiszélesítette a nemzetőrségbe önként jelentkezők skáláját. A helyi nemzetőrség irányított megszervezésére, ügyeinek intézésére március 20-án Gassich János második bíró elnöklete alatt a közgyűlésen kineveztetett egy nemzetőri választmány, amelynek elnökéül Nagy Lajos főbírót választották meg.[6] Gömöry Frigyes választmányi tag javaslatára március 21-én kibocsátottak egy versbe szedett magyarázatot is a 12 ponthoz, amellyel a kevésbé tanultakat és a tájékozatlanokat akarták felvilágosítani a forradalmi törekvésekről.[7] A tájékoztatás által egyrészt az alsóbb rétegek támogatását, szimpátiáját akarták elnyerni, másrészt a nemzetőrséghez való csatlakozásra akartak buzdítani mindenkit, társadalmi és vagyoni különbség nélkül.

 

bkml

bkml

1. kép. Gömöry Frigyes versbe szedett magyarázata a 12 ponthoz (Kecskemét, 1848. március 21.)
(MNL BKML IV. 1604. X. 2.)

 

Szintén március 21-én dolgozta ki a választmány a kecskeméti nemzetőrség ideiglenes szabályzatát, amelynek 17 pontból álló fennmaradt fogalmazványa több helyi sajátosságot mutat.[8] A 3–4. pontok például nyíltan szakítanak az első miniszterelnöki körlevél útmutatásával, és minden kecskeméti polgárnak, vagyoni megkötés nélkül, elérhetővé tették az önkéntes nemzetőri szolgálatot.[9] Az 5. pontban rendelkeztek négy őrtanya felállításáról a régi városházában, az Arany Sas Vendéglőben, a Polgári Casinóban és a református főiskola épületében.[10] A 6. pontban szabályozták az őrtanyák körzeteit, járőri útvonalát.[11] A 7. pontban rendelkeztek a tisztikarról: a közgyűlés minden őrtanya élére egy-egy őrnagyot választott, míg a kapitányokat, őrmestereket és hadnagyokat az őrtanyák maguk választhatták meg.[12] Az ideiglenes szabályzatból a 10. pont vonatkozott az egyenruhára: „Minden polgár őrnek ismertető jele lészen nemzeti színű szalag a balkaron és nemzeti szinü rózsa a fövegen, s e karon levő szalagot senki másnak hordani nem szabad.[13] Az ideiglenes kecskeméti nemzetőrség legsajátosabb részét a református tanulók képezték, rájuk külön szabálypontokat is létrehoztak. A 11. pontból például kiderül, hogy a helyi református tanulóifjúság külön testületként alakult ki, és így csatlakozott a városi nemzetőrséghez, kizárólag csak a főiskolai őrtanyához tartoztak, ráadásul szolgálatuk tanulmányaik miatt korlátozottabb volt: „kötelezettségük tanulási fő hivatásukhoz képest csak feltételesen követeltetik, ugy hogy a’ részben semmi hátra maradást ne kénteleníttessenek szenvedni.[14] A kecskeméti református tanulók emellett a fövegükön levő nemzeti színű rózsa mellett egy zöld tollat is hordhattak, amelyet rajtuk kívül senki más nem viselhetett a városban.[15] A szabályzat előírta a nemzeti lobogó kitűzését minden őrtanyára, emellett egy közös lobogó elkészítését is kilátásba helyezte, amely alatt ünnepélyes keretek között fognak felesküdni.[16] Az utolsó, 17. pontban a választmány végül előírta a kecskeméti nemzetőrség gyalogságra és lovasságra tagolódását, és külön aláírási íveken biztosította ezekre a jelentkezést.[17] Noha az ideiglenes szabályzat társadalmi státuszhoz, vagyoni cenzushoz nem kötötte az önkéntes nemzetőri szolgálatot, egy sötét foltja mégis akadt, amely miatt mélységesen elítélendő: a zsidókat – nem törvényes polgárokként – teljes egészében kizárta a jelentkezők sorából.[18] Városunk zsidó lakosai önrendelkezési jogának ilyen formájú korlátozása miatt, és a nemzetőrség törvényes kereteinek 1848. évi XXII. törvénycikk általi lefektetése ellenére is el kell vetni Iványosi-Szabó Tibor alábbi megállapítását: „… Kecskeméten valóban létrejött a nemzeti egység, társadalmi, majd vallási tekintet nélkül minden osztály és foglalkozási csoport képviselve volt a nemzetőrségben. A város vezető rétegének nem volt érdeke bármely csoportot távol tartani a közrend fenntartásától.[19] Iványosi következtetését tévesen csak a május 16–20. közötti összeírásokra alapozta (amelyekkel az alábbiakban én is foglalkozni fogok), de figyelmen kívül hagyta a március 21-én kelt ideiglenes szabályzat 16. pontját a zsidók kizárásáról. Következtetése azért hibás, mert nem vette figyelembe az alábbi előfeltételeket: a kecskeméti választmány városunk vezető rétegéből alakult meg, maga Nagy Lajos főbíró volt az elnöke, és az ő elnöklete alatt ez a városi vezetőkből álló testület pusztán előítéletek alapján zárta el egyes lakosai elől a nemzetőri szolgálatot. Emiatt teljes nemzeti egységről, társadalmi és vallási egyetértésről sajnos nem beszélhetünk a kecskeméti nemzetőrség esetében.             

Március 23-án aztán kifüggesztették a választmány Szilády nyomda által kinyomtatott első felszólítását a kecskemétiekhez, amelyben tájékoztatták a polgárokat a nemzetőrség megalakulásáról, és csatlakozásra buzdítottak minden 16. életévét betöltött férfit, vagyoni cenzushoz való megkötés nélkül: „Felszólítunk tehát benneteket, kedves Polgár-társaink! hogy e’ saját ’s hazátok szabadságát ’s jóllétét biztosító nemzeti-őrsereg eszméjét tegyétek magatokévá, ’s tartsa hazafiúi szent kötelességének minden rendű és rangú becsületes lakosa e’ városnak, nevét az e’ czélra megnyitott aláirási ívre beírni, ki 16 évet már betöltött, ’s bér által nincs lekötelezve.[20] A felhívás egy újabb kecskeméti sajátosságra mutat rá, hiszen itt találkozunk először az önkéntesség első pontos kitételével, amely a jelentkezés alsó korhatárául a 16. életévet jelölte ki. Tehát vagyoni megkötés nélkül, minden 16 év feletti gazdag és szegény polgár egyaránt jelentkezhetett a nemzetőrségbe. Szintén ez a március 23-i felszólítás tájékoztat elsőként a nemzetőrség tényleges funkciójáról és a katonaságtól való eltérésétől, amellyel még inkább fokozni akarták a csatlakozási kedvet: „E’ nemzeti őrsereg csak ideiglenes levén, addig míg ez országosan rendeztetnék, − nem valami rendes katonaságot képez, hanem főérdek ez által minden lakos előtt a’ helybeli személy- és vagyon-bátorság biztosítéka.[21] A hirdetményben kijelölték az aláírási helyeket (régi városháza, kaszinók), és megnevezték a választmányi tagokat is.[22] Végül tájékoztatták a városi közönséget a jelentkezettek eskütételének helyéről, idejéről és az ünnepélyes ceremónia menetéről.[23]

 

bkml

2. kép Hirdetmény a kecskeméti nemzetőrség megalakulásáról (Kecskemét, 1848. március 23.)
(MNL BKML IV. 1604. X. 3.)

 

A március 23-án kelt felszólítást követően a választmány a lakosság tájékoztatására szánt további nyomtatványainak kinyomtatását Szilády Károly ingyen, afféle szolgálatképpen vállalta el. A helyi nyomdász kinyilvánította, „mi szerént az itt alakulandó nemzeti őrseregbe állani, szinte polgári kötelességének tartaná, de mivel rossz hallása miatt arra alkalmatlan, fiai közül pedig egyik sincs ide haza, a’ helyett ezen mostani, és még netalán későbben is a helybeli őrsereg részére kellő nyomtatványok díj nélküli elkészítése által kívánja hazafiúi buzgalmát kimutatni.[24] A városi tanács a felajánlást szívesen elfogadta, és jegyzőkönyvbe iktatta.

A választmány felhívása a nemzetőrséghez való csatlakozásról eredményesnek bizonyult. Nagy Lajos főbíró leveléből tudjuk, hogy a március 25-én megnyitott aláírási ívek hasábjaira egy nap alatt csaknem ezren iratkoztak fel.[25] A jelentkezők kiugró száma egyértelműen a kezdeti napok lelkesedésének tudható be. Az önkéntesek március 26-án ünnepélyes keretek között, nyolcezer fős hallgatóság előtt tették le az esküt. A ceremónia kétségtelenül Kecskemét történetének egyik fénypontja volt: „…az eskü utáni díszmenet annyi ezrek által a legszebb rendben, a legcsendesebben ment véghez, éltetvén a Királyt, a Hazát, a szabadságot és egyetértést, ugy hogy méltán mondhatjuk, hogy városunk ily lelkes nemzeti öröm ünnepnek soha tanuja nem volt, − mely nemzeti ünnepnap emlékére városunk azon estve kivilágíttatván – egész éjfélig viselé ünnepélyes színét sok ezreknek elébbik mozgása által, s a nemzeti őröknek az estve megkezdett erélyes fölvigyázata mellett, minden legkisebb zavar nélkül.[26]

 

bkml

bkml

3. kép Nagy Lajos választmányi elnök jelentése
a kecskeméti nemzetőrség megalakulásáról (Kecskemét, 1848. március 27.)
(MNL BKML IV. 1604. I. 13.)

 

Ezt követően Kecskemét nemzetőri választmánya március 29-én csatlakozott Pest városa központi választmányához, hogy küldöttek útján fegyverekért folyamodhasson.[27] A csatlakozás két jelentős tényezőre világít rá: egyrészt megindult egyfajta országos szervezése és összefogása a nemzetőri választmányoknak, másrészt városunk nem rendelkezett kellő számú lőfegyverrel és tölténnyel, hogy önerőből fegyverezze fel nemzetőrségét. Az országos központosítás március végén, április elején azonban még nem volt jogilag tisztázva, és Kecskemét valószínűleg csak a fegyverbeszerzés miatt vette fel a kapcsolatot Pesttel, mivel az egyéb szervezési feladatokat választmányunk még mindig helyi szinten irányította. A választmányi jegyzőkönyvi kivonatok alapján például égető kérdéssé vált a nemzeti karszalagok anyagának és elkészítési módjának minél költséghatékonyabb megválasztása.[28] Szintén a helyi döntéshozókra maradt egy nemzetőrség számára építendő fogház gondja, valamint a lovas és gyalogos csapatnemek kapcsolatának szabályozása.[29] A választmány végül kijelölt egy fogdát az Arany Sas Vendéglőben levő őrtanyán, és a külön tiszti állománnyal bíró lovasságot a gyalogságtól független testületként határozta meg, de mindkettő felett egy őrnagy rendelkezett: „a két külön nemzet őrségi csapat tehát csak annyiban képez egy testületet mennyiben mindketten az őrnagy parancsnoksága alá tartoznak.[30] Szembetűnő változás az ideiglenes szabályzathoz képest, hogy az őrnagyok száma négyről mindössze egyre csökkent le, aki az egész kecskeméti nemzetőrség fővezére lett.

 

bkml

4. kép Kecskemét nemzetőrségi választmányának határozata Pest városa
középponti választmányához való csatlakozásáról (Kecskemét, 1848. március 29.)
(MNL BKML IV. 1604. X. 4.)

 

A választmánynak fontos volt, hogy a lakosság lelkesedését is fenntartsák, és ebben az egyházak lelkészei, különösen a reformátusok nyújtottak segítséget. Polgár Mihály református püspök például körlevelében április 9-én vagy 30-án tartandó hálaünnepélyeket rendelt el a Dunamelléki Református Egyházkerület minden községében a békés úton kezdődő átalakulás, a király, a haza és az első felelős minisztérium dicsőítésére.[31] Kecskeméten április 9-én Mihó László református segédlelkész mondott oly gyújtó hangú beszédet, amelyet a városi tanács végül ki is nyomatott Szilády Károly nyomdász által. Mihó beszédében nyíltan kiállt egy béke- és rendfenntartásért felelős nemzetőri testület létrehozása mellett: „Kívánjuk, hogy hova hamarább állíttassék föl nemzeti őrsereg. Azaz: engedtessék meg fegyvert viselni, ’s magukat abban gyakorolni olly becsületes és értelmes polgároknak, a’ kik a’ rendet és a csendességet az országban fentartsák; a’ törvénynek engedetleneket megzabolázzák; és ha netán valami zsarnok szellem a’ nemzet jogait valaha ismét eltapodni szándékoznék, legyen egy lelkes nemzeti őrsereg, melly e’ zsarnoknak rögtön nyakára hághasson.[32] Emellett gyülekezete tagjait mielőbbi csatlakozásra is buzdította, mivel a nemzetőrséget a forradalmi sikerek egyik legfőbb támaszának látta: „Legelső teendője e’ percztől fogva, minden becsületes polgárnak, ki hazáját szívéből szereti és a’ ki képességet is érez magában – lett légyen eddig nemes vagy nemtelen, gazdag vagy szegény − …, hogy a nemzetőrsereg’ zászlója alá hova hamarább fölesküdni siessen. Mert minden eddigi győzelmeink’ biztosítéka egyedül csak a fegyveres önerő.[33]

A nemzetőrségnek mint önálló fegyveres testületnek a jogi keretét végül az 1848. évi XXII. törvénycikk biztosította. Az országgyűlésben a törvény megalkotása körül sok vita folyt, végül a konzervatívok érvelésének engedve a proletár elemeket jogilag teljesen kizárták, nehogy „communisticus tanokat hirdető emissariusok” kerüljenek be a nemzetőrség soraiba.[34] Ennek érdekében az 1848. évi XXII. tc. 1. §-a világosan lett megfogalmazva: „Mindazon honlakosok, kik városokban, vagy rendezett tanácscsal ellátott községekben, 200 pengő forint értékü házat, vagy földet, egyéb községekben féltelket, vagy ezzel hasonló kiterjedésü birtokot kizáró tulajdonul bírnak, vagy ha illy birtokot nem bírnak is, de 100 pengő forint évenkénti tiszta jövedelmök van húsz éves kortól ötven éves korukig – ha gazdai hatalom alatt nincsenek – a nemzetőrseregbe beirandók, és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak.” Azonban az 1848. évi XXII. tc. 3. §-a mégis biztosított egy jogi kiskaput, és az illetékes hatóságok döntésére bízta, kiket soroz be a szolgálatra kötelezetteken kívül: „A nemzetőrségi fegyveres szolgálatra kötelezetteken kívül, az illető megyei, kerületi, városi vagy rendezett tanácscsal ellátott községi hatóságok, a nemzetőrségbe még más olly honpolgárokat is besorozhatnak, kiket az alkotmányos rend fentartásában érdekletteknek, s e kitüntetésre méltóknak itélnek.” A törvény által biztosított szabad döntés hatása a kecskeméti nemzetőrség társadalmi összetételében, mint látni fogjuk, meg is mutatkozott. Városunk számára azonban sokkal fontosabb volt az 1848. évi XXII. tc. 2. §-a: „A nemzetőrséget kir. városokban, s rendezett tanácscsal ellátott községekben, a helybeli hatóság; más helyekre nézve pedig az illető megyei vagy szabad kerületi törvényhatóságok szerkezendik össze.” Ez azt jelentette, hogy Kecskemét mint önálló tanáccsal rendelkező város a megye közbenjárása nélkül szervezhette meg nemzetőrségét, és a város vezetése úgy tekintett e kiváltságra, mint egy jelentős lépésre a szabad királyi városi státusz felé.[35]

A törvény a minisztérium (vagyis a Batthyány-kormány) fennhatósága alá rendelte az egész nemzetőrség intézményét (1848. évi XXII. tc. 35. §), így a kiképzés és a felfegyverkezés biztosítása kormányzati hatáskörbe került (1848. évi XXII. tc. 11–12. §§). Ennek tudatában a kecskeméti választmány meg is kezdte a felkészülést. Április 14-én vette át városunk a nemzetőrség oktatási szabályzatát 28 példányban,[36] ezt követően április 25-én a Pestre küldött nemzetőr kapitányok 12 db oktató könyvet, 12 db kisebb hadgyakorlatot tanító könyvet, a lovas őrsereg számára egy trombitát és a megyétől 100-100 kardot és pisztolyt vásároltak.[37] Április 26-án a nemzetőrség lobogójához elkészültek a bojtok selyemből és szőrméből.[38]

A legfontosabb feladat azonban megfelelő számú puska és kellő mennyiségű lőszer beszerzése volt, amiért a városi tanács és a választmány küldöttség útján folyamodtak a kormányhoz. A kérés hamar meghallgatásra talált. Batthyány Lajos miniszterelnök távollétében Deák Ferenc igazságügyi miniszter egy Pesten, május 2-án kelt levelében értesítette a kecskeméti főbírót 500 db szuronyos puska megküldéséről a nemzetőrség részére. A levélből kiderül, hogy Deák felelősségteljes eljárást várt el a helyi vezetőktől a fegyverkiosztással kapcsolatban: „…itten tehát még saját felelősségem mellett arra figyelmeztetem Önt [ti. Nagy Lajos főbírót], miszerint mindazoknak, kik a nemzetiség tekintetében veszélyesnek tarthatók, vagy kik a nemzetőrségbe beállani vonakodnak, vagy pedig kik a belcsend és nyugalom megzavarhatása tekintetében gyanusak lennének, fegyver ki ne szolgáltassék.[39] Tehát a más nemzetiségekhez tartozóknak, a szolgálattól vonakodóknak és a bűnözésre hajlamosaknak tilos volt fegyvert adni. Az igazságügyi miniszter emellett felhívja a figyelmet, hogy ingyen csak azok juthatnak hozzá a fegyverekhez, akik azokat megszerezni nem képesek, másoknak 14 forint 18 krajcárt kell fizetni.[40] A puskákat nem végleg, csak használatra adták ki, hatósági felhívás esetén újra be kellett szolgáltatni őket.

 

bkml

5. kép Deák Ferenc igazságügyi miniszter levele 500 db puska
megküldéséről a kecskeméti nemzetőrség részére (Pest, 1848. május 2.)
(MNL BKML IV. 1604. I. 38.)

 

A kormánytól kapott 500 db szuronyos fegyver átvételével és Kecskemétre szállításával Gömöry Frigyes választmányi tag volt megbízva. A fennmaradt levéltári források alapján a közel 65–70 mázsányi puskaszállítmányt a budai fegyvertárból először Pestre, majd onnan vasúton egészen Ceglédig szállították, ahonnan vaspálya híján május 7-én 4 fuvaros juttatta el szekereken a fegyveres ládákat és a kiképzésre küldött 4 katonát Kecskemétre, a város költségén.[41] A kormány ezzel eleget tett törvényszabta kötelezettségének: biztosított a kecskeméti nemzetőrség számára kiképzőket a katonaságból (1848. évi XXII. tc. 12. §) és lőfegyvereket a közállományból (1848. évi XXII. tc. 11. §). Az 500 db szuronyos puska, és a szabadságharc folyamán további fegyverek kiosztásáról fennmaradt egy nyilvántartás, amely szerint 1848. május 9. és augusztus 7. között 763 alkalommal osztottak ki fegyvereket nemzetőröknek.[42] A kormánytól kapott 500 db lőfegyver kiosztása az összeírás alapján május 9-én kezdődött és május 18-án fejeződött be. Az átvételek rögzítése előtt az 1848. évi XXII. tc. 16. §-nak megfelelően egy nyilatkozat olvasható, amelyben a kecskeméti nemzetőrök kötelezik magukat a fegyverhasználati díj megfizetésére, és felelősséget vállalnak a fegyverükben okozott, illetve keletkezett esetleges károkért.[43]

Kutatásom szempontjából a nyilvántartásnak csak a kormánytól kapott fegyverek kiosztásával kapcsolatos részét (1–500. tétel) vizsgáltam.[44] Az összeírás szerint az 500 db szuronyos puskából 20 db (331–350. tételek) a református tanulókhoz került,[45] míg 16 db (485–500. tételek) Herczeg Kálmán kapitány nyugtatványa mellett lett kiadva az egyik közőrtanyára.[46] Az így kihelyezett fegyvereket valószínűleg a gyakorlatozásokhoz használhatták, vagy tartalékba kerültek. A fennmaradó 464 db puskát már a nemzetőrök között osztották ki. A nyilvántartás alapján összegeztem, hogy az egyes foglalkozási körök mekkora számban és milyen arányban részesültek a 464 db lőfegyverből (1. táblázat). A foglalkozási kört tekintve a fegyverekhez jutók 57,5%-át a mesteremberek adták (267 fő), amely rámutat, hogy Kecskemét városában a tehetséges iparűzők kellő jövedelemmel bírtak a fegyverhasználati díj megtérítéséhez. A második helyen a gazdálkodók (108 fő) álltak 23,3%-kal, akiknek többsége valószínűleg saját földdel bírt, vagy tehetős haszonbérlők lehettek, mindenesetre nem egyszerű földművesek vagy zsellérek voltak. Érdekesség, hogy a 13,4%-ot kitevő 62 fő értelmiségi közül 45 ügyvéd volt, akikről feltételezhetnénk, hogy társadalmi státuszuknál és vagyonuknál fogva saját puskával, pisztollyal is bírhatnának, ennek ellenére mégis használati díj fejében vettek fel fegyvert a kormány által küldött puskákból.

1. táblázat. A kormánytól kapott 464 db szuronyos
puska kiosztása (Kecskemét, 1848. május 9–18.)

Foglalkozás/státusz

Kiosztott fegyver

gazdálkodó

108

mesterember

267

értelmiségi

62

kereskedő

20

muzsikus

3

kocsmáros

2

tanuló

2

összes

464

 

A nyilvántartásból az is leszűrhető, hogy a fegyvereket a megállapított használati díj fejében osztották ki a kecskeméti nemzetőrök között, tehát ingyen senki sem jutott hozzá, és csak azok a törvény által is szolgálatra kötelezettek kapták, akik meg tudták fizetni az esetleges károkat. Ez a tény rávilágít arra, hogy a kecskeméti nemzetőri választmány már 1848 tavaszán komoly pénzhiánnyal küzdhetett, és így lehetősége nyílt a fegyverhasználati díj beszedésével némi bevétel szerzésére, amelyet aztán más hadi kiadásokra fordíthatott. Másrészt viszont a kevésbé vagyonos, esetleg vagyontalan nemzetőrök, akik az 1848. évi XXII. tc. jogerőssé válása után jobbára csak önkéntesek lehettek, egyáltalán nem jutottak lőfegyverhez a központi állományból, és csak saját puskáikat, pisztolyaikat vagy egyéb fegyvereiket használhatták, már ha volt. Azonban a kormánytól érkezett szállítmány ellenére a fegyver- és lőszerhiány rendkívül jelentős maradt, amelyről egy május 18-i tanácsi határozat is tudósít: „… kívánatos volna, hogy mindenik nemzetőr fegyverrel láttatnék el, azonban alig lehet reményleni, hogy mostanában mindnyájan fegyvert nyerjenek, mindamellett szükséges volna, hogy azok, kik már fegyvereket csakugyan kaptak, továbbá a’ kiknek saját fegyvereik vannak, a’ lövésben is gyakorolnák magukat, de mit lőszerek nélkül szinte nem tehetnek; továbbá szükségesnek látván, hogy azok is kiknek fegyverük nincs, addig is míg azt kaphatnak, szerezzenek házi fegyvereket, vasvillákat ’s kiszegezett kaszákat, nehogy a történhető veszedelem idején készületlen találtassunk.[47] Az aggodalmak nem voltak alaptalanok, hiszen 1848 áprilisától jól szervezett szerb csapatok támadásaitól lehetett tartani a Délvidéken. A fegyverhiány és a szerb veszély fennállása közepette a városi tanács több gyors, szükség szülte határozatot fogadott el május 18-án: 1. Nagy Lajos főbíró lett megbízva puskapor, töltény, gyutacs és további lőfegyverek megrendelésével, beszerzésével következő pesti kiküldetésekor; 2. felkérték Gassich János második bírót és Fejes János választott polgárt, hogy érdeklődjenek hozzáértő mestereknél „kiszegezett kaszák, vagy hasonnevű öldöklő fegyverek” előállítási módjáról, és járjanak utána, honnan szerezhetnének jutányos áron 500 darabot a nemzetőrség részére; 3. Gömöry Frigyes választmányi tagot Szegedre küldték, hogy az ellenséges megmozdulásokról tudósítson; 4. elrendelték Kecskemét körbekerítését 2 öl széles árokkal és sánccal.[48] Az intézkedéseket látva megdöbbentő, hogy a 19. század közepén, amikor az emberiség a hadviselés tűzerőre és modern lőfegyverekre épülő korszakába kezdett lépni, a kecskeméti nemzetőrséget elavult vasvillákkal és kaszákkal próbálták kétségbeesetten felfegyverezni.

A kiképzést, a puskákkal való gyakorlatozást egy lövölde biztosította, amelyet a Polgári Casino nemzetőrnek jelentkezett tagjai alakítottak ki április 21-én, mivel „a polgári katona célszerű, és sikerdús kiképzése csak az által éretik el, ha fegyverét mindkét alakban ügyesen tudja használni, azaz: hogy lövő és szuronyozó ügyességgel bírjon.[49] A lövölde alapításáról szóló levél legfőbb érdekessége mégis az, hogy ennek korábbi hiányát tartották a polgárok puskáktól és lövéstől való idegenkedésének fő okaként. A levélnek ez a rövid megjegyzése egyértelműen arra utal, hogy a nemzetőri szolgálatot az első napok lelkesedése után nem mindenki teljesítette szívesen, többen vonakodhattak a gyakorlatozásoktól, tehát a kecskemétiek körében eléggé megosztott lehetett a nemzetőrség intézményének támogatottsága. Voltak persze lelkes hazafiak is, mint például Vasváry Ferenc, akik élvezték a gyakorlatozásokat: „Barátaim látogatása megeleveníté előbbi kedélyemet, s elmentem velök a hadgyakorlatokra, melyeket eddig személyesen nem láttam. Herczeg Kálmán iskolatársam s barátom volt katona, most nemzetőrkapitány tanította a víg kedélyű, teljes erőben lévő férfiakat, miként az alig serdült fiatalságot. Mindenki honvéd és nemzetőr akart lenni. [] Nehány nap alatt csak látva is igen sokat elsajátítottam a hadgyakorlatokból és annyira ösztönzött vágyam, hogy [] bejelentettem magamat a rendes nemzetőrök sorába. [] Nem csak a rendes gyakorlatokon vettem részt, de külön is, Valkay Endre kiszolgált tüzérőrmester, gyermekkori barátomtól is. Megtanultam tőle puskával és karddal mindennemű fogásokat.”[50]

A fegyverkezés és kiképzés közepette megkezdődött Kecskeméten a XXII. tc. szerint a nemzetőrök összeírása. Ennek kezdetét a tanács május 16-ra tűzte ki.[51] Az összeírás kapcsán ismét szembetűnik, mennyire megosztottak voltak a kecskemétiek a nemzetőrség irányában. A tanácsnoki jelentések szerint „a közlakosság nagy része a nemzetőrségi szolgálatról balul értesülve attól felettébb vonakodnak ’s a rendes szolgálat tételtől egy átaljában idegenek.”[52] Ha a március 17-én önként jelentkezettek társadalmi státuszára visszapillantunk, megállapíthatjuk, hogy zömmel a városi elit és értelmiség köréből kerültek ki. Tehát az elégedetlenkedők leginkább a gazdálkodással, földműveléssel foglalkozók, illetve a különféle iparűzők lehettek, akik a nemzetőrséget huzamosabb időre szóló sorkatonai szolgálattal azonosítva attól tartottak, hogy elvesztik megélhetésüket. Ezért is fordult a városi tanács az egyházak lelkészeihez, hogy az istentiszteleteken tájékoztassák a híveket az ország körülményeiről, a törvényekről, és hogy „a nemzetőrsereg nem külellenséggeli szembeszállásra, hanem saját belső csendességünk ’s a belbéke védelméül szolgál.”[53] A tájékozatlanság országos jelenség volt, holott a pesti választmány például egy március 30-án kelt hirdetményében már világosan megfogalmazta a nemzetőrség és a hadsereg közötti különbségeket: „A’ katona elvonatik lakától. A’ nemzetőr tüzhelyénél marad. A’ katona egész idejét állásának ’s hivatásának áldozza fel. A’ nemzetőr házi rendes foglalkozását teljesitheti, élemét háboritás nélkül keresheti. A’ katonák külső ellenség elébe szállani kötelesek. A’ nemzetőrök a’ belső ellenségek, a’ közrend ’s csend háboritói ellen védelmezik közösen vagyonukat ’s életüket.”[54] Az, hogy hónapokon átnyúló tájékozatlanság állt fenn a nemzetőrség kapcsán, véleményem szerint komoly társadalmi problémára mutat rá a szabadságharc küszöbén. Ott húzódik mögötte a köznép bizalmatlansága vezetői felé, érdektelensége az értelmiségiek által kijelölt forradalmi célok iránt, és sajnos iskolázatlansága is. A hirdetményeket, hírlapokat lehetetlen volt eljuttatni a városok peremén fekvő tanyákba, és az ott élők összeírása is nehézkesnek bizonyult. A problémát a városvezetés csak tetézte a nem megfelelő kommunikációs csatornák megválasztásával és közlési potenciájának korlátozottságával, ugyanis a hirdetményeket ember híján nem lehetett eljuttatni mindenhova. Iványosi-Szabó Tibor a május 16–20. közötti összeírások elemzésekor ugyan helyesen állapítja meg a kecskeméti nemzetőrség rendkívül heterogén társadalmi összetételét, de a puszta statisztikai adatok alapján téves az a következtetése, „hogy a szegény parasztság és a városi szegénység nem vesztette el bizalmát a nemzeti kormányban, a nagyobb településeken eredményesen dolgoztak a korábbi társadalmi fenntartások, ellenérzések feloldásán, és a parasztság hajlandó volt bizalmat előlegezni az egyre nagyobb gondokkal küszködő kormányzatnak.”[55] Hiába írták össze tehát a kötelezettek közé az alsóbb néprétegekhez tartozókat is, a szolgálattól való vonakodásuk épp az ellenkezőjét bizonyítja Iványosi állításának. A megélhetésüket féltők fenntartásai azonban csak akkor bizonyultak valósnak, amikor már a nemzetőrséget is bevonták a délvidéki harcokba.

 

bkml

6. kép. A közbátorsági állandó választmány
hirdetménye a nemzetőrség intézményéről (Pest, 1848. március 30.)
(MNL BKML IV. 1604. VIII. 26.)

 

A nemzetőrök tizedenként történő összeírását május 20-án befejezték, az eskütétel napját május 21-re tűzték ki, majd elrendelték a tisztválasztást és a századokra osztást lakhely szerint.[56] Számításaim szerint összesen 2427 fő törvény szerint kötelezettet és önkéntest írtak össze Kecskeméten.[57] A helyi nemzetőrség társadalmi összetételének megállapítása végett azonban néhány személyt ki kellett hagynom az összeírtak közül, mivel esetükben olyan körülmények jelentkeztek, amelyek lehetetlenné tennék számukra a szolgálattételt, ezért ők nem szerepelnek a statisztikákban. A 2427 főből először kivontam 3 főt, akik az összeírás készítésekor már halottak voltak.[58] Másodszor kivontam 1 főt, mivel már elhagyta Kecskemétet.[59] Az 1848. évi XXII. tc. 4. §-a kimondta, hogy „a nemzetőrségből kirekesztetnek olly egyének, kik rablás, lopás, csalás, hitszegés, gyujtogatás, vagy gyilkosság miatt büntetve voltak.” Ezért az összeírtak sorából 2 fő rabot, rovottat vontam ki.[60] Végül még 1 fővel kellett csökkenteni a létszámot, mert egy önkéntes időközben visszalépett.[61] Így Kecskeméten, 1848. május 20-án összesen 2420 főből állhatott a nemzetőrség.[62]

A nemzetőrök életkor szerinti megoszlása eléggé tág határon mozog, és elsősorban az önkéntesek miatt nem szorítkozik csupán a 20–50 év közöttiekre (2. táblázat). Az összeírások alapján a kecskeméti nemzetőrök a 17–68 év közötti korosztályból kerültek ki. A legidősebb, a Bencsik Lászlónál zsellérként dolgozó, 68 éves Kotsisovszky György szűcsmester volt, aki önkéntesként jelentkezett.[63] A legfiatalabbakat szintén az önkéntesek között találjuk, 5 fő töltötte be csupán a 17. életévét.[64] A törvény szerint kötelezettek életkor szerinti megoszlása szinte teljesen megfelel az 1848. évi XXII. tc. 1. §-ban foglalt korhatároknak. Érdekesség viszont, hogy 3 fő tizenéves is bekerült a kötelezettek közé, valószínűleg őket a tc. 3. §-a alapján a városi tanács méltónak találhatta a kötelező szolgálatra.[65] A bizonytalanoknál az életkor kérdéses, ezért kerültek külön a statisztikába.[66] A nemzetőrségben a korosztályok eloszlását illetően a kötelezettek 42%-át a negyvenes (771 fő), 36,1%-át a harmincas korosztály (662 fő) adta, mivel ezek a korcsoportok magántulajdonuknál fogva voltak a leginkább érdekeltek a vagyonvédelemben. A húszas korosztály (392 fő) a kötelezetteknek mindössze 21,7%-át alkotta, az önkénteseknél viszont nem meglepő, hogy a húszasok (323 fő) kalandvágyuknál fogva 55,1%-ot képeztek. Az önkénteseknél talán kicsit alacsonynak tűnhet a 20 év alattiak száma, a 41 fő alig érte el a 7%-ot. Az életkor szerinti megoszlásból egyértelműen látszik, hogy a teljes nemzetőrség túlnyomó része, 96,8% a törvénynek megfelelően a 20–49 év közöttiekből tevődött össze: közel 34,7%-ot a negyvenes (839 fő), 32,6%-ot a harmincas (788 fő), és 29,5%-ot a húszas éveikben járók (715 fő) tettek ki.

2. táblázat. A kecskeméti nemzetőrök megoszlása
életkor szerint (Kecskemét, 1848. május 20.)

Életkor

Törvény szerint kötelezett (fő)

Önkéntes (fő)

Összes (fő)

60–69 éves

6

6

50–59 éves

21

21

40–49 éves

771

68

839

30–39 éves

662

126

788

20–29 éves

392

323

715

10–19 éves

3

41

44

Bizonytalan

3

3

Nincs adat

3

1

4

Összes (fő)

1834

586

2420

 

A szolgálatra kötelezett nemzetőrök tizedenként való megoszlása nagyjából arányos, kirívó eltéréseket inkább az önkéntesek számában tapasztalunk (3. táblázat). Például a 6. tized (121 fő) és a 9. tized (136 fő) önkénteseihez képest az 1. tized (15 fő) jóval kevesebbet adott. Szintén alacsony az önkéntesek száma a 4. tizedben (16 fő), a 7. tizedben (22 fő) és a 11. tizedben (17 fő).

3. táblázat. A kecskeméti nemzetőrök összeírása
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Tized

Törvény szerint kötelezett (fő)

Önkéntes (fő)

Összes (fő)

1. tized

212

15

227

2. tized

137

56

193

3. tized

171

69

240

4. tized

180

16

196

5. tized

157

37

194

6. tized

207

121

328

7. tized

193

22

215

8. tized

121

33

154

9. tized

112

136

248

10. tized

222

64

286

11. tized

122

17

139

Összes (fő)

1834

586

2420

 

A nemzetőrök társadalmi összetételében, ahogy Iványosi is megállapította, elég nagy sokszínűség mutatkozik, a törvény által kiszabott vagyoni cenzus nincs szigorúan véve, szegényebbek is bekerültek az összeírtak közé (4. táblázat). Azonban ez, ahogy már fentebb megállapítottam, még nem jelenti, hogy a mezőgazdasági munkát végzők, a mesterek és a kétkezi munkások zöme teljes elhivatottsággal vállalta a szolgálatot, sőt, megélhetésük elvesztésének kockázata miatt inkább vonakodhattak tőle.

4. táblázat. A kecskeméti nemzetőrök
társadalmi összetétele (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás/státusz

Törvény szerint kötelezett (fő)

Önkéntes (fő)

Összes (fő)

mezőgazdaságban dolgozó

1109

356

1465

mesterember/iparos

500

144

644

kézimunkás

84

34

118

értelmiségi/hivatalnok

74

23

97

kereskedéssel foglalkozó

38

7

45

vendéglátós

3

4

7

egyházi

4

1

5

rendfenntartó/katona

13

2

15

zenész

2

5

7

fuvaros

3

3

tőkés

1

1

nemes

1

1

tanuló

6

6

cseléd

1

1

nincs adat

2

3

5

Összes (fő)

1834

586

2420

 

A társadalmi összetétel vizsgálatát nehezítette, hogy egyes esetekben a foglalkozások átfedéseket is mutattak, tehát egyes nemzetőrök akár két kategóriába is besorolhatók lehettek volna.[67] Ennek kiküszöbölése érdekében a polgári állást vettem elsődlegesnek, és nem a tisztséget a statisztika elkészítésekor. Az eredményekből látszik, hogy a nemzetőrség túlnyomó részét, 60,5%-át a mezőgazdaságból élők (1465 fő) adták. A második helyet a mesteremberek, iparosok (644 fő) foglalták el 26,6%-kal. Ez a két csoport alkotta a kecskeméti nemzetőrség 87,1%-át, a maradék 12,9%-on más státuszokba tartozók osztozkodtak. A szolgálatot valóban senkitől sem tagadták meg vagyoni okok miatt. Buttinger Ferenc (35) jómódú tőkésként került az összeírtak közé,[68] Zágonyi Alba Ferenc (43) nemes volt,[69] míg Sós János (25) cseléd gazdasszonya, Bocskoros Tóth Istvánné engedélyével jelentkezett önként nemzetőrnek.[70]

A vagyoni különbségek a mezőgazdasági munkából élők megoszlásán is jól látszanak, hiszen a saját birtokkal rendelkező, tehetősebb gazdáktól egészen az egyszerű napszámosként dolgozó földművesekig eléggé széles a skála (5. táblázat).

5. táblázat. A mezőgazdaságban dolgozók
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

gazdálkodó

161

72

66

10

55

109

25

63

173

47

8

4

22

5

1

54

2

3

3

34

14

931

gazdafi

5

2

1

22

17

3

6

13

69

földműves

2

19

113

6

84

88

16

5

3

117

453

szőlőműves

3

1

1

1

6

haszonbérlő

1

2

1

4

juhász

1

1

kertész

1

1

Összes (fő)

161

74

85

126

62

109

115

66

88

173

50

9

26

39

10

18

57

12

17

120

34

14

1465

1109

356

 

A mezőgazdaságból élők statisztikájából a legérdekesebb következtetéseket a gazdálkodók, gazdafik és földművesek adataiból vonhatjuk le. Iványosi szerint a gazdálkodók és a gazdafik az önálló földbirtokkal bíró parasztok és azok családtagjai, míg a földművesek főként a helyi zsellérek, napszámosok lehettek.[71] Teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a gazdálkodók (931 fő) alkották a teljes nemzetőrség (2420 fő) magját, hiszen az összeírtak közel 38,5%-a közülük került ki. Utánuk a földműveseké (453 fő) a legjelentősebb csoport 18,7%-kal. Így mindkét csoport meghatározó létszámát adta a kötelezetteknek és az önkénteseknek is: a gazdálkodók közül 781 főt kötelezettként (70,4%), 150 főt önkéntesként (42,1%), míg a földművesek közül 312 főt kötelezettként (28,1%), 141 főt pedig önkéntesként (39,6%) írtak össze. A gazdafik közül 62 fő (89,5%) nem rendelkezett kellő vagyonnal, hogy szolgálatra kötelezett lehessen, egyesek közülük 20 év alatti is volt, ezért jobbára önkéntesként csaptak fel nemzetőrnek.

Az összeírtak között sokféle mesterember, iparűző fordult elő, egyes szakmákat szép számmal, míg másokat csak elvétve képviseltek (6. táblázat). Az adatok alapján a 644 fő iparos közül a legnagyobb arányban előfordulók: 68 fő csizmadia (10,5%), 64 fő mesterember (9,9%, ők saját műhellyel bíró mesterek, céhmesterek lehettek), 59 fő szabó (9,2%), 49 fő kőműves (7,6%), 46 fő takács (7,1%), 45 fő kovács (7%), 36 fő szűcs (5,6%), 33 fő tímár (5,1%), 33 fő kézműves (5,1%) és 25 fő molnár (3,9%). A többi mesterség aránya egyenként már nem éri el a 3%-ot. A statisztikából az is kiderül, hogy a 3., 5., 6. és 7. tizedekben írták össze a legtöbb iparost, az 1., 2., 4., 8. és 10. tizedekben is jelentős a számuk, míg a 9. és 11. tizedekben fordul elő a legkevesebb.     

6. táblázat. Mesteremberek, iparosok
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

szűcs

4

7

3

7

3

3

1

1

2

2

2

1

36

festő

2

1

1

4

kalapos

2

1

3

2

1

1

1

1

12

csizmadia

4

4

8

5

5

14

1

4

1

1

5

1

2

1

6

3

2

1

68

lakatos

3

2

1

2

1

1

1

11

pintér

3

1

4

szabó

6

7

4

4

6

5

5

2

4

6

1

5

2

2

59

könyvkötő

1

1

1

1

4

pék/sütő

1

1

1

1

4

órás

1

1

2

asztalos

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

17

kovács

3

3

6

3

4

4

6

4

2

1

5

1

1

2

45

szűrszabó

1

1

1

6

1

1

1

1

13

molnár

3

2

4

1

2

1

1

3

1

1

1

2

2

1

25

kézműves

1

3

4

3

7

7

1

2

5

33

rostás

1

1

2

bognár

2

2

3

6

1

1

1

16

takács

3

7

2

4

6

3

4

3

1

5

1

2

1

2

2

46

mesterember

2

3

7

27

14

1

3

7

64

kőműves

1

11

4

8

5

1

1

3

2

2

1

6

3

1

49

téglaégető

1

1

esztergályos

1

1

2

4

tímár

2

2

1

11

7

1

1

3

1

2

2

33

faragó

5

1

3

2

1

12

szíjgyártó

3

2

1

1

2

1

1

1

1

13

kéményseprő

1

1

rézműves

1

1

1

3

szappanos

1

1

2

kádár

2

2

1

1

6

építőmester

1

1

puskaműves

1

1

cukrász

1

1

nyereggyártó

1

1

mézeskalácsos

1

1

ács

1

2

2

1

1

7

gombkötő

1

1

bádogos

2

2

bognár

2

1

1

1

1

1

1

8

cserzővarga

1

1

üveges

2

1

3

korsós

2

2

mészáros

1

1

2

cipész/suszter

2

1

3

posztónyíró

1

1

kötélgyártó

1

1

késes

1

1

gölöncsér

1

1

2

festőlegény

1

1

molnárlegény

1

1

kőműves–legény

2

1

3

mesterlegény

1

1

4

1

7

ácslegény

1

1

szabólegény

2

2

szűcslegény

1

1

Összes (fő)

47

43

68

43

67

62

63

35

18

31

23

3

18

24

4

14

29

9

12

9

20

2

644

500

144

 

A munkások, kétkezi munkát végzők alkották a nemzetőrség harmadik legnagyobb csoportját (7. táblázat). Jóllehet a törvényhozás során a kihagyásukra törekedtek, Kecskeméten mégis 84 fő munkás került a kötelezettek közé, 34 fő pedig önként jelentkezett. Mivel városunk mezőváros volt, az összeírásban természetesen nem gyári munkások szerepelnek, hanem inkább alkalmi munkát végző személyek. Érdekes, hogy ennek a csoportnak a zömét a 6. tized (45 fő = 20 fő kötelezett + 25 fő önkéntes) és a 10. tized (47 fő kötelezett) adták. Viszont alacsony társadalmi rangjukat jól szemlélteti, hogy a város központi részének számító 1–3. tizedekből azért nem kerültek összeírásra, mert lakhelyeiket ott nem tudták megfizetni.

7. táblázat. Munkások, kézimunkások
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

munkás

7

7

kézimunkás

1

4

20

2

10

40

1

25

1

7

111

Összes (fő)

1

4

20

2

10

47

1

25

1

7

118

84

34

 

A nemzetőrségbe összeírt értelmiségiek, tisztviselők az iparosokhoz hasonlóan széles skálán mozogtak (8. táblázat). Különbség viszont az iparosokhoz képest, hogy ezt a társadalmi csoportot jobbára egy szakma képviselte nagy számban és arányban, a többi elenyészőnek mondható: a 97 fő értelmiségi közül 52 fő ügyvéd (53,6%) volt. Tizedenként való megoszlásuk pedig a munkásokkal szemben mutat jelentős eltérést: túlnyomó részük a központi tizedekből került az összeírásba, míg a 9–11. tizedekből együtt mindössze 3 fő (1 fő kötelezett + 2 fő önkéntes). Ebből látszik, hogy társadalmi rangjuknál fogva inkább Kecskemét belterületén éltek, nem a város peremén.

8. táblázat. Értelmiségiek, tisztviselők
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

gyógyszerész

1

1

1

3

magánoktató

1

1

táblai jegyző

1

1

1

3

tanító (elemi)

2

2

2

1

7

ügyvéd

6

6

3

12

5

6

3

1

3

3

4

52

jegyző

1

1

tanácsnok

1

1

alpénztárnok

1

1

törvényszéki gyakornok (jurátus)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

1

5

mérnök

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

esküdt

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

jegyző (városi)

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

mérnöki gyakornok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

orvos

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

pénztárnok

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

jogtudós (törvénytudor)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

szolgabíró

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

sebész

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

jogtanár/professzor

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

tanár (középiskola)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

főjegyző

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

számvevő

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

törvényszéki jegyző

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

ügyész

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

írnok

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Összes (fő)

2

12

10

7

17

8

10

7

-

-

1

1

8

4

-

1

5

1

1

-

1

1

97

74

23

 

A kereskedelemmel foglalkozók száma nem volt túl jelentős a nemzetőrök között (9. táblázat). A 45 főből 22 fő kereskedő (48,9%) volt. A statisztika alapján kiemelném még az önkéntesek alacsony számát (7 fő), akik közül ketten ráadásul csak segédek voltak, tehát kereskedésben dolgozhattak, és így kevés jövedelemmel bírhattak, emiatt valószínűleg nem tartották károsnak a nemzetőri szolgálatot a megélhetésükre. Mások viszont, akik a kötelezettek sorába nem kerültek be, úgy gondolhatták, hogy megélhetésüket kockáztatnák az önkéntességgel, ezért nem is jelentkeztek a nemzetőrségbe.

9. táblázat. Kereskedelemmel foglakozók
tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

fűszeres

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

kereskedő

-

6

3

1

4

2

1

1

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

22

vasárus

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

kereskedősegéd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

dohánykereskedő

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

disznókereskedő

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

boltos

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

kupec

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5

üzér

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

10

Összes (fő)

1

7

4

1

5

2

4

10

1

3

-

-

3

-

-

1

1

-

2

-

-

-

45

38

7

   

A más polgári állásban, státuszban levő személyek száma csekély a május 16–20. között összeírt nemzetőrök között (10. táblázat). A rendfenntartók, kiszolgált katonák száma mindössze 15 fő a nemzetőrségben, és rajtuk kívül csak néhány összeírt személynél említik még a megjegyzés rovatban, hogy volt katona.[72] Ez azt jelenti, hogy 1848 májusában rendkívül kevesen bírtak katonai tapasztalattal, amely a szabadságharc kitörésekor nagy hátrányt jelentett. Ugyanis 1848 júliusától városunk nemzetőrségének már hadászati feladatokat is el kellett látnia, így voltaképp több kecskeméti nemzetőrt megfelelő harci tapasztalat nélkül vetettek be a délvidéki harcokban. A helyzetet csak súlyosbította, hogy nem állt rendelkezésre kellő számú puska, elegendő lőszer és ellátmány.

10. táblázat. Vegyes polgári állású, státuszú
nemzetőrök tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Polgári állás

Kötelezettek tizedenként (fő)

Önkéntesek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Vendéglátósok

 

kávés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

kocsmáros

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

4

vendéglős

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Összes (fő)

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

7

 

Egyháziak

 

harangozó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

kántor

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

református egyházi jegyző

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

református másodlelkész[73]

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Összes (fő)

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

 

Rendfenntartó/katona

 

obsitos katona[74]

-

-

2[75]

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1[76]

-

1

-

-

-

-

-

-

8

mezei biztos

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

drabant

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

tizedes

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

katonai biztos

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

vasúti őr

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Összes (fő)

-

-

2

1

1

5

1

1

2

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

15

 

Zenészek

 

orgonaművész

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

muzsikus/zenész

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

6

Összes (fő)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

7

 

Egyéb

 

tőkés

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

nemes („tisztesb rangú”)

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

tanuló

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

-

-

-

1

-

6

fuvaros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

cseléd/szolga

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

nincs adat

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

5

Összes (fő)

1

-

1

-

-

-

-

-

1

3

1

2

-

-

-

-

4

-

1

2

1

-

17

 
 

bkml

7. kép. Herczeg Kálmán tiszti rangra ajánlja magát
a kecskeméti nemzetőrségbe (Kecskemét, 1848. május 22.)
(MNL BKML IV. 1604. I. 52.)

 

Az 1848. május 16–20. közötti összeírásokból nem csak a kecskeméti nemzetőrség társadalmi összetételére vonatkozóan kaphatunk átfogó képet. A szolgálatra való alkalmasság felmérésekor a 2420 főből 109 fő (4,5%) egészségileg alkalmatlannak találtatott: 98 fő kötelezettnél tartós tehetetlenséget állapítottak meg, 8 fő kötelezett esetében átmeneti betegségeket tapasztalhattak, amelyek után alkalmassá nyilvánították őket, míg 3 fő önkéntest saját kérésükre vettek fel a nemzetőrök közé egészségi panaszaik ellenére (11. táblázat).[77] Alkalmatlanságuk ellenére mégis bekerültek az összeírásba. Az alkalmatlanok közül 35 főről csupán annyit tudunk, hogy egészségtelen, beteges, ágyban fekvő beteg, vagy betegsége folytán tehetetlen (32,1%), pontos okát tartós vagy átmeneti alkalmatlanságuknak nem adták meg. A leggyakoribb egészségi probléma a mozgásszervekhez köthető: 33 főnél említik, hogy lába, karja, keze hibás vagy nyomorék, vagy épp sánta (30,3%). A második helyen a vakok és látáskárosultak (11 fő, 10,1%), a harmadik helyen a süketnémák és halláskárosultak (9 fő, 6%) állnak. Előfordulnak komoly betegségek is, mint az epilepszia („nehézkór”), izomsorvadás, vagy a sérvek különböző formái. A 109 fő egészégileg tehetetlen betegségfajtáit egy összesítésben lehet legjobban áttekinteni (12. táblázat).

11. táblázat. Egészségileg tehetetlenek,
alkalmatlanok tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

 

Tized

Kötelezett (fő)

Önkéntes (fő)

 

Összes (fő)

Tehetetlen

Alkalmas lesz

Tehetetlen

Alkalmas lesz

1.

15

-

-

-

15

2.

14

-

-

-

14

3.

10

2

-

1

13

4.

3

1

-

-

4

5.

8

1

-

1

10

6.

6

-

-

-

6

7.

6

-

-

1

7

8.

11

-

-

-

11

9.

6

2

-

-

8

10.

5

-

-

-

5

11.

14

2

-

-

16

Összes (fő)

98

8

-

3

109

106

3

       

12. táblázat. Egészségileg tehetetlenek megoszlása
betegségek szerint tizedenként (Kecskemét, 1848. május 20.)

Tehetetlenség oka

Tehetetlenek tizedenként (fő)

Összes (fő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

beteg/egészségtelen

1

8

7

-

1

1

5

1

3

1

7

35

mozgássérült/rokkant

6

3

3

2

1

3

1

4

2

2

6

33

vak/látáskárosult

1

2

-

-

3

-

-

1

2

1

1

11

süketnéma/halláskárosult

2[78]

-

-

-

2

2

-

-

1

-

2

9

testi hiba/gyenge alkat

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-

4

hiányzó orr

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

lázas („hideglelős”)

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

szédülés

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

epilepsziás („nehézséges”)

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3

tüdőbeteg (fulladás, tüdővész)

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

bélbeteg

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

sérves („herniosus”/ „tökös”)

1

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

4

izomsorvadás

-

-

-

1[79]

-

-

-

1

-

-

-

2

aranyeres

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

köszvényes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

Összes (fő)

15

14

13

4

10

6

7

11

8

5

16

109

 

Az egészségi okokon túl egyesek más körülmények miatt kérték szolgálat alóli felmentésüket. Néhányan arra hivatkoztak, hogy maguk helyett már állítottak katonát.[80] Voltak olyanok is, akiknek leégett a háza.[81] Ötvös István, 48 éves takács 10 kiskorú gyermeke miatt folyamodott felmentésért.[82] Az összeírás alapján azonban nem állapítható meg, hogy az egészségileg alkalmatlanok és kedvezőtlen életkörülményeik miatt felmentésüket kérők közül végül kiket hagytak ki, és kiket eskettek fel nemzetőrnek. Ez mélyebb, átfogóbb kutatást igényelne, hiszen a kérdéses személyek felmentéséről egyenként kellene bizonyítékot találni, de sok esetben a kérdés forrás híján eldöntetlen maradna. Ezért a statisztikákban szereplő 2420 főből nem vontam ki a törvény szerint kötelezett tehetetleneket, felmentésért folyamodókat.

A 2420 fős létszám azonban csak egy pillanatkép a kecskeméti nemzetőrségről 1848 tavaszán, június elejéig mindenképp növekedett a nemzetőrök száma. Május 22-én a tanács elrendelte a szőlőhegyeken, városföldi tanyákon kint lakó, törvény szerint nemzetőri szolgálatot tenni kötelesek összeírását is.[83] A május 23-i tanácsi határozat már 10 ezer főben állapította meg a nemzetőrség szükséges létszámát, amelyet önkéntesek toborzásával kívántak elérni, megszabta a tisztikar és a legénység díjazását, és a testület finanszírozására adománygyűjtést is elrendelt.[84] Az önkéntesek felhajtásának szorgalmazása újfent bizonyítja, hogy a nemzetőrség iránt nem volt általános lelkesedés a kecskemétiek körében, főként a törvény által szolgálatra kötelezettek között. Tanácsnokok jelentették, „hogy a nemzetőrök összeírása alkalmával sok egyének kivonták magukat a’ szolgálat alól, ’s attól idegenkedtek.”[85] A vonakodók miatt a tanács egyértelműen az önkéntesekre akarta építeni a nemzetőrséget, akik elkötelezettségből, és nem a törvény kényszere miatt kívántak csatlakozni. A jelentések alapján értesült arról is a tanács, hogy az önkéntesek toborzásához a megfelelő bázist azok a háztartások jelenthetik, ahol a törvény szerint már nem kötelezhető apáknak egy vagy több, tulajdonnal nem bíró fia vagy fiai élnek. Ezért kezdték szorgalmazni az összeírásból kimaradtak mielőbbi besorozását, és csak a cselédeket, szolgákat kívánták mentesíteni a szolgálat terhétől.[86] Az aláírási ívek tehát az összeírás után is nyitottak voltak, de csak elszórt adataink vannak a jelentkezők számáról. A május 29-én kelt tanácsi határozat például 50 fő besorozásáról tesz említést.[87] Az új önkéntesek közül 107 főt küldtek fel Pestre, újabb 50 fő pedig a felszállításra várt, de végül a tanács június 2-án felfüggesztette a toborzást túlzott költségessége miatt.[88]

A toborzással párhuzamosan folytatódott a fegyverkezés. Nagy Lajos főbíró 500 db kiszegezett kaszát vásárolt Sebastiani Károly pesti kereskedőtől a nemzetőrség részére, míg Gassich János második bíró és Fejes János választott polgár meg lettek bízva kaszanyelek és vasfoglalatok megfelelő mesterek általi készíttetésével.[89] A május elején szerzett 500 db szuronyos puskához a hó végére a kormány 3 mázsa lőport és 10 ezer gyutacsot is biztosított.[90] Június folyamán a hadügyminisztériumtól 68 láda töltényt (102 mázsa) sikerült szerezni a nemzetőrök számára.[91] Az önkéntes adományok azonban nem fedezték a költségeket, ezért a tanács a közpénztárból fizette a kiadásokat.[92] Az adományozások elmaradása, elégtelensége mindenesetre ismételten bizonyította a kecskemétiek részéről az általános közlelkesedés hiányát.

Május végén, június elején zajlott le a nemzetőrök századokra osztása és a tisztválasztás. Egy ideiglenes tiszti állomány már márciustól fennállt, de az 1848. évi XXII. tc. 9. §-a értelmében immár a kecskeméti nemzetőrség törvényesen és hivatalosan is maga választhatta meg állandó tisztjeit a kapitányi rangig: a gyalogsági tiszteket május 28-án, a lovas nemzetőrség tisztjeit közfelkiáltással május 31-én választották meg.[93] A források alapján úgy tűnik, Kecskeméten a nemzetőrség fővezérségét ellátó őrnagyot szintén megválasztották, holott az előbb említett törvénycikk szerint minden kapitányságon felüli tisztet a nádornak kellett volna kineveznie. Az őrnagyi tisztséget Hajagos Illés nyerte el választás útján, de nem volt egyöntetű sem neki, sem több tisztnek a támogatottsága. Ezt a május 29-én kelt tanácsi határozat bizonyítja, amelyben olvashatjuk, hogy Hajagos Illés egy nap után be is nyújtotta lemondását: „Hajagos Illés úr [] azt jelenti, hogy miként értésére esett a nemzetőrség több tagjai az ujjon választott tisztekkel megelégedve nincsenek, ő tehát az őrnagyi állásról lemond ’s többé a tisztválasztásba befolyni nem fog, bármi történjék is.”[94] A városi tanács ekkor még semmilyen hivatalos panaszt nem kapott, így nem fogadta el Hajagos Illés lemondását, és több tanácsnokkal együtt megbízták a nemzetőrség századokra osztásával, a századokhoz pedig a tisztek kiosztásával. Hiába sorozták be a gyalogosokat 12 századba, a tiszti kérdések hamarosan napirendre kerültek. Valószínűleg a panaszokat legkésőbb június 4-ig hivatalosan is benyújtották, mivel a tanács június 5-én tartott ülésén beszámoltak arról, hogy néhányan lemondtak rangjukról, ezért június 11. napjára új tisztválasztást kellett kiírni.[95] A széthúzás, az elégedetlenség a gyalogos nemzetőrök körében bontakozott ki, és a helyi nemzetőrség létbizonytalansága komoly gonddá terebélyesedett a városra vetülő, Délvidéket sújtó szerb veszély árnyékában. Az új tisztválasztást csak még sürgőssebbé tette Mészáros Lázár hadügyminiszter Pesten, június 10-én kelt körlevele, amelyben felszólította a térség nemzetőrségeit, álljanak készen, ha hadba hívják őket.[96] Június elején, a szabadságharc küszöbén tehát nemzetőrségünk jóformán tisztek nélkül maradt, és belső megosztottság sújtotta.

 

bkml

bkml

8. kép Mészáros Lázár hadügyminiszter körlevele
a nemzetőrségek hadi készültségbe helyezéséről (Budapest, 1848. június 10.)
(MNL BKML IV. 1604. I. 71.)

 

Ilyen körülmények közepette nélkülözhetetlen volt egy új tisztválasztás kiírása, különben a kecskeméti nemzetőrség a szerveződés végső fázisában felbomlott volna. A június 11-én megválasztott tisztekről egy 1848. június 22-én kelt tiszti névsor tudósít, amely a június 23-i, hadügyminisztériumhoz címzett jelentés melléklete volt. Ezt és a május 28-i névsort összehasonlítva lesz csak igazán érthető, milyen súlyos volt a helyzet, és mekkora volt a nemzetőrök elégedetlensége, hiszen alig egy hónap leforgása alatt szinte kicserélődött az egész tisztikar. A lovas nemzetőrségnél nem történt szembetűnő változás, hiszen tisztjeit már május végén közfelkiáltással megválasztották: Haraszti Imre és Ferenczy Jakab megőrizték kapitányi rangjukat, ahogy a főhadnagyok és segédtisztek is, csupán Deák Mihály lett főhadnagyból alhadnagy. A gyalogsági századoknál azonban komoly változások történtek. Május 28-án 11 kapitányt, 11 főhadnagyot és 28 alhadnagyot választottak meg. A június 22-én kelt névsorban már 12 kapitány, 12 főhadnagy és 24 alhadnagy szerepel 12 századra bontva. A május 28-án választott 11 kapitányból júniusra 7 fő maradt meg, 4 főt viszont eltávolítottak, akik közül hárman választmányi tagok voltak: név szerint Kovács István, Pacsu Gergely és Gömöry Frigyes. A kapitányok között végül csak ketten maradtak a választmányból: Körmöczy János (8. század) és Sárközy János (10. század). Érdekesség, hogy az 5 új kapitányból ketten májusban még alhadnagyok voltak: Bódogh Ferenc (9. század) és Karácsony Zsigmond (11. század) kapitányi rangra emelkedése mögött valószínűleg a nemzetőrök körében való népszerűségük, katonai tapasztalatuk állhatott. A május 28-án választott 11 főhadnagyból júniusra csak 4 fő maradt meg, és 8 újat választottak, akik közül májusban Fórián György (8. század) még kapitány volt, Deák László (5. század) pedig alhadnagyként szolgált. A főhadnagyok közé ketten a választmányból kerültek ki: Király Sándor (2. század) és Lestár Péter (4. század). A május 28-án választott 28 alhadnagyból júniusra alig 7 fő maradt meg, és 17 újat választottak, akik közül hárman még főhadnagyok voltak májusban: Kiss György (2. század), Kun Kálmán (2. század) és Fórián Károly (8. század). Tóbi Boros János hadiügyész májusban és júniusban is meg tudta őrizni rangját. Összegezve tehát, a május 28-án megválasztott kapitányok, fő- és alhadnagyok létszáma 50 fő volt, amelyből mindössze 18 fő (36%) tartotta meg eredeti rangját. Június 11-én 48 főt választottak meg, amelyből 30 fő (62,5%) volt új, vagyis a kecskeméti nemzetőrség vezető tisztikarának közel a kétharmada lecserélődött.[97] Ekkora mértékű változás rendkívül jelentősnek mondható, és magyarázatra szorul, de a tisztikarral szembeni kifogások okai meglehetősen homályosak. Véleményem szerint az elégedetlenség egyik fontos tényezője lehetett, hogy a májusban választott 11 kapitány közül öten is választmányi tagok és tanácsnokok voltak, tehát politikai hátterük és nem katonai tapasztalatuk miatt nyerték el rangjukat. Valószínűleg több nemzetőr is arra gyanakodott, hogy a májusi választáskor valamiféle visszaélés, esetleg csalás történhetett, ha politikai aspiránsok kerültek be a tisztikarba. Az új választás kiírása mindenesetre bizonyítja, hogy a nemzetőrök csakis csoportosan emelhettek panaszt a tanácsnál, különben minden maradt volna a régiben. Június 11-én végül átalakult a tisztikar, és az a tény, hogy két-két választmányi tag került a kapitányok és a főhadnagyok közé, egyfajta kompromisszumnak tekinthető: a választmány politikai befolyása ugyan képviselve maradt a tisztikarban, de teljesen alárendelődött a katonai tapasztalatnak. Az elégedetlenség másik tényezőjét pusztán személyes ellentétek jelenthették, amelyeket viszont lehetetlen lenne felderíteni. Ezért a tisztikar újraválasztásának okai, körülményei kapcsán csak nehezen bizonyítható hipotézisekbe bocsátkozhatunk, mivel nem állnak rendelkezésre források.

 

bkml

bkml

bkml

9. kép A kecskeméti lovas és gyalogos
nemzetőrség tisztikara századonként (Kecskemét, 1848. június 22.)
MNL BKML IV. 1604. V. 11. a

 

A tiszti kérdés megoldódásával és a június 23-án kelt, hadügyminisztériumhoz küldött jelentésekkel a kecskeméti nemzetőrség megszervezése befejeződött. A jelentés tudósít 2 zászlóaljba osztott 12 gyalogos század felállításáról és további 2 lovas század kiállításáról, amelyeknek tisztjeit június 11-én választották meg. A tanács a gyalogság élére Szabó Márton és Tóth László, míg a lovasság élére Haraszti Imre kapitányokat javasolta kinevezésre.[98] A jelentés másik része közli először a kecskeméti nemzetőrség pontos létszámát, és tájékoztat a rendelkezésre álló fegyverekről. A május 16–20. között összeírtak számát még 2420 főben állapítottam meg, amely természetesen növekedett. A hadügyminisztériumhoz intézett jelentés szerint a kecskeméti nemzetőrség létszáma 1848. június 23-án (tehát bő egy hónappal az összeírás után) 2502 fő volt, ebből 2272 fő gyalogos, 230 fő lovas. A jelentés drámai része viszont a fegyverekre vonatkozik: az 500 db puska és 500 db kész hadi kasza mellett csupán házi és kézi pisztolyok, illetve vasvillák álltak rendelkezésre.[99] Ez azt jelenti, hogy nemzetőrségünk rendkívül rosszul volt felfegyverezve, hiszen a 2272 főből mindössze 500 fő gyalogos (22%) jutott korszerű szuronyos puskához, tehát kevesebb, mint a negyede. A gyalogságból ugyancsak 500 fő (22%) juthatott kiszegezett kaszához, a maradék 1272 fő (56%) kizárólag saját vadászpuskáit vagy egyéb házi fegyvereit (pl. pisztoly, kés, tőr, buzogány, fokos, vasvilla) használhatta. A lovasság helyzete valamivel jobb lehetett: a 230 főből 100 fő lovas (43,5%) biztosan kapott kardot és pisztolyt, amelyeket a megyétől még április 25-én vásároltak, a többiek viszont házi fegyvereikkel voltak kénytelenek szolgálatot teljesíteni.

 

bkml

bkml

10. kép Főbírói jelentés fogalmazványa a kecskeméti
nemzetőrség létszámáról és fegyvereiről (Kecskemét, 1848. június 23.)
(MNL BKML IV. 1604. I. 94.)

 

Összegezve elmondható, hogy a nemzetőrség megszervezése bő három hónapot ölelt fel 1848. március 17-től június 23-ig. A forradalmat követő hetekben Kecskemét városa önállóan kezdte meg a szervezést, amely az április törvényekkel aztán törvényes kereteket kapott. A szerveződés során állandó problémát jelentett a fegyver-, lőszer- és pénzhiány, illetve az elégedetlenkedők vonakodása a szolgálattól. Május végétől június 23-ig az összeírtak századokba osztása, a tisztek megválasztása és a fegyverkezési előkészületek kedvezőtlen körülmények és eléggé megosztott közhangulat közepette zajlottak le. A korai szakaszban a nemzetőrség a törvény által kiszabott rendfenntartói funkcióját a tagok felemás lelkesedésével látta el, de júliustól ez megszűnt, és bekövetkezett, amelytől az egzisztenciájukat féltő vonakodók mindig is tartottak: az első táborba szállással megkezdődött nemzetőreink honvédő katonai szerepe a szabadságharcban.

 

 

Irodalomjegyzék


IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor
Kecskemét 1848/49-ben. Kecskemét, 1990. 55–75.
A nemzetőrség megszervezése. In: Kecskemét története 1849-ig. Szerk.: Bárth János. Kecskemét. 2002. 667–670.

MIHÓ László
Egyházi beszéd, mellyet Magyarhon szerencsés átalakulása emlékére tartatott hálaünnepély alkalmával, a’ kecskeméti reformált hívek templomában, April 9-dikén 1848. mondott Mihó László ref. segéd-lelkész. Kecskemét, 1848.

URBÁN Aladár
A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. Budapest, 1973.

VASVÁRY Ferenc
A kecskeméti nemzetőrök. In: Hazánk. Történelmi Közlöny 4. (1885) 584–597.

 

Jegyzetek

[1] Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (MNL BKML) IV. 1504/b. Kecskemét Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 1848/I. No. 888. 502–503. pp.; MNL BKML IV.1604. A szabadságharcra vonatkozó iratok és nyomtatványok gyűjteménye I. 6.; Kecskemét Tanácsa és Választott Közönsége március 18-án egy lakossághoz intézett hirdetményben kötelezte el magát a forradalom mellett: MNL BKML IV.1604. X. 1.

[2] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/I. No. 889. 505. p.

[3] MNL BKML IV. 1604. V. 1., V. 1.a, V. 1.b és V. 1.c; Iványosi 164 fő önkéntest számolt a források alapján. IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 56.

[4] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 55–56.; Urbán Aladár, 1973. 13–14.

[5] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 56.; Urbán Aladár, 1973. 17.

[6] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/I. No. 950. 547. p.

[7] A 12 ponthoz a verses szöveget maga Gömöry Frigyes költötte. MNL BKML IV. 1604. X. 2.

[8] Az ideiglenes szabályzat kidolgozásáról, az őrtanyák felállításáról, a toborzásról és az ünnepélyes felesketés menetéről tudósít még: MNL BKML IV. 1504/b. 1848/I. No. 950. 547. p.; A Kecskeméten március 21-én kelt ideiglenes szabályzat fogalmazványa: MNL BKML IV. 1604. I. 10.

[9]3. Felszollitatik minden rendű és rangu polgár, hogy tartsa hazafiui kötelességének a béke és csend fenntartásához személyes örködés által járulni, mire nézve 4. Egy e’ czélból a városházánál megnyitott, sőt másutt is hordandó aláirási ivre minden becsületes polgár – a választmány tudtával ’s megvizsgálása mellett – nevét oda irhatja.” MNL BKML IV. 1604. I. 10. 3–4.

[10] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 5.

[11] Az Arany Sas Vendéglő őreinek körzete: a Kőrösi Temető utcájától a Két Templom közön át a városházáig, és onnan a Kápolna utcán ki a Homoki kútnál levő Görög temetőig. A Polgári Casino őrségének útvonala: a Kápolna utcán ki a Homoki kúttól a Halasi utcán be a városházáig, beleértve a Máriavárost is. A régi városháza őrségének körzete: a Halasi utcától be a városházáig, és innen a Csongrádi utcán keresztül a Gödrös temetőig. A református főiskola őrtanyáján tartózkodók útvonala: a Csongrádi utcától keletre a Kőrösi utcáig. MNL BKML IV. 1604. I. 10. 6. pont.  

[12] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 7. pont.

[13] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 10. pont.

[14] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 11. pont.

[15] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 12. pont.

[16] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 15. pont.

[17] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 17. pont.

[18] MNL BKML IV. 1604. I. 10. 16. pont.

[19] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 66.

[20] MNL BKML IV. 1604. X. 3.

[21] MNL BKML IV. 1604. X. 3.

[22] A választmány 14 tagja: Nagy Lajos városi főbíró és elnök, Nyírádi László, Horváth János, Körmöczy János, Király Sándor, Szánthó József, Ferenczy László, Kovács István, Sárközy János, Pacsu Gergely, Gyenes Mihály, Nagy László, Gömöry Frigyes, Lestár Péter jegyző. MNL BKML IV. 1604. X. 3.

[23] Az önkéntesek eskütételére március 26-án, vasárnap délelőtt 10 órakor került sor a régi városháza előtti téren. Az ünnepség keretében a tanulóifjúság elénekelte a Szózatot, majd Nagy Lajos főbíró és választmányi elnök mondott beszédet. A beszéd után következett az eskütétel, aztán egy elnöki záróbeszéd. Az ünnepséget a Himnusz és egy díszmenet zárta a Rákóczi indulóval. MNL BKML IV. 1604. I. 16. és X. 3.

[24] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/I. No. 943. 543. p.; Szilády Károly felajánlásához lásd IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 57.; IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 2002. 667.

[25] MNL BKML IV. 1604. I. 13.; Országosan a nemzetőrség létszámát 1848 áprilisának végéig Iványosi és Urbán kb. 55–60 ezer főre becsülte. IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 57.; Urbán Aladár, 1973. 33.

[26] MNL BKML IV. 1604. I. 13.

[27] A választmány csatlakozási határozatát Lestár Péter fogalmazta meg tollvivőként. MNL BKML IV. 1604. X. 4.

[28] MNL BKML IV. 1604. I. 23. No. 5.

[29] Lestár Péter még őrnagyi segédként, a tisztikar nevében fordult a választmányhoz április 11-én kelt levelében. MNL BKML IV. 1604. I. 25.

[30] MNL BKML IV. 1604. I. 23. No. 3.

[31] Kecskeméti Református Egyházközség Levéltára (KREL) X/2/a 1/4-b.

[32] Mihó László, 1848. 10.

[33] Mihó László, 1848. 13.

[34] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 58.; URBÁN Aladár, 1973. 21.

[35] Egyértelmű bizonyítéka ennek a május 5-én kelt tanácsi határozat: Nagy Lajos főbíró és Kovács Gergely a május 8-i megyei közgyűlésen szólaljanak fel, és a törvény ismeretében utasítsák el azt a korábbi megyei határozatot, amely a nemzetőrséget egy megyei bizottmány által kívánja megszervezni. MNL BKML IV. 1504/b 1848/II. No. 1357. 17. p.; IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 2002. 668. 

[36] MNL BKML IV. 1504/b 1848/III. No. 1215. 107. p.

[37] MNL BKML IV. 1504/b 1848/III. No. 1261. 131. p.

[38] MNL BKML IV. 1504/b 1848/III. No. 1269. 137. p.; Angyal Lilla kecskeméti lakos hímezte és adományozta a lobogót a nemzetőrségnek. MNL BKML IV. 1604. I. 15.

[39] MNL BKML IV. 1604. I. 38.

[40] MNL BKML IV. 1604. I. 38.

[41] MNL BKML IV. 1504/b 1848/II. No. 1454. 68–69. pp.; MNL BKML IV. 1604. I. 39.; Pestről 2 tizedes és 2 közvitéz is érkezett a fegyverhasználat betanítására, akiknek napidíját szintén a városi pénztárból fizették. MNL BKML IV. 1604. I. 40.; Egy jegyzőkönyvi fogalmazványból név szerint ismerjük a fuvarosokat is. Garzó József, Szél János, Szabó József és K. Szabó Sándor fuvarbérét Darányi János sáfár fizette ki (mázsánként 30 forint volt a szállítási díj, fejenként végül 35 váltóforintot kaptak), akinek költségét a város hajlandó volt megtéríteni. MNL BKML IV. 1504/b 1848/II. No. 1716. 228. p.

[42] MNL BKML IV. 1603. Kecskemét Város Tanácsának iratai. 3. kötet. Nyilvántartás a kecskeméti nemzetőrök között kiosztott fegyverekről (1848).

[43]Alább megnevezettek az álladalom által a haza védelmére kiszolgáltatott szuronyos fegyvereket oly szoros magunk lekötelezése mellett vettük által az ezek kiosztására nevezett küldöttségtől, hogy vagy a ministeri rendelet szerént 14 azaz tizennégy pengő forint 18 xrokban (krajcárokban) megállapított árát midőn a helybeli hatóság által erre felszóllitva leszünk le fogjuk fizetni, vagy a fegyvert ugyancsak az itteni hatóság felszollítására azonnal be fogjuk adni jotálván minden a fegyverben történendő pusztulásokért, romlásokért s azok kiigazittatásáért. Költ Kecskemét, 1848. május 9.” MNL BKML IV. 1603. 3. kötet, 1. p.

[44] MNL BKML IV. 1603. 3. kötet, 1–59. pp.

[45] MNL BKML IV. 1603. 3. kötet, 42. p.

[46] MNL BKML IV. 1603. 3. kötet, 59. p.

[47] MNL BKML IV. 1504/b 1848/II. No. 1465. 88. p.

[48] MNL BKML IV. 1504/b 1848/II. No. 1465. 88–89. pp.

[49] MNL BKML X. 306. A Kecskeméti Polgári Kaszinó (Kör) iratai. 4. tétel, Levelek.

[50] Vasváry Ferenc, 1885. 585.

[51] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1455. 69. p.

[52] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1466. 89–90 pp.

[53] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1466. 90. p.

[54] MNL BKML IV. 1604. VIII. 26.

[55] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 66.

[56] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1467. 90. p.

[57] Kecskemét területe 11 tizedre volt felosztva, az összeírásokat tizedenként végezték el (MNL BKML IV. 1604. V. 4. a-k). A 9. tized esetében két összeírás készült: az egyik kizárólag a szolgálatra alkalmas nemzetőröket (MNL BKML IV. 1604. V. 4. h), a másik a teljes 9.tized lakosait foglalta össze házszám szerint (MNL BKML IV. 1604. V. 4. i). Utóbbi, V. 4. i jelű összeírásban azonban szerepelt még 6 fő tehetetlen, de törvény szerint kötelezett (2782., 2836., 2856., 2896. és 2952. házszámok alatti lakosok, illetve egy Müller Jánosné malmánál élő volt katona) és 2 fő önkéntes (a 2996. szám alatt élő özv. ifj. Szabó Istvánné fia, illetve a 3005. szám alatt élő Oskolás Imre), tehát összesen 8 fő, akik viszont nem voltak feltüntetve a szolgálatra alkalmasak összeírásában, de mivel a többi tizednél is felírták az egészségileg alkalmatlanokat és önkénteseket, ezt a 8 főt hozzáadtam a V. 4. h jelűben levő összeírtakhoz. A számításokat nehezítette, hogy tizedenként eltérő módszerekkel végezték az összeírást: egyes tizedekben a törvény szerint kötelezetteket követte az önkéntesek névsora, de több tizedben a kötelezettek közé keverték az önkénteseket, és csak a sorszámok vagy a megjegyzések alapján lehetett elkülöníteni őket.  

[58] MNL BKML IV. 1604. V. 4. d (5. tized) No. 714. – Garzó György (32), földműves, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1078. – Garzó József (45), földműves, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 2174. – Gyurász Tóth János (28), gazdafi, önkéntes.

[59] MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1257. – Vintze János (20), földműves, kötelezett.

[60] MNL BKML IV. 1604. V. 4. e (6. tized) No. 951. – T. Kovács János (47), kézimunkás, kötelezett, rab volt; MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1247. – Csernyánszki Péter (30), kereskedő, kötelezett, rab. A két említett rab kivonását az is indokolta, hogy egyrészt a többi tizednél sem tüntették fel a büntetett előéletűeket, másrészt a 9. tizednél az összes rovott személyt csak az V. 4. i jelű teljes összeírásba vették fel, az V. 4. h jelű alkalmasokról készült összeírásban nem szerepelnek.

[61] MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 2176. – Spitzl Mihály (28), cipős önkéntes volt, de „mint nagyon szegény lemondta.

[62] Iványosi összesen 2402 főt számlált. Az elemzését a kecskeméti nemzetőrség létszámáról, társadalmi összetételéről lásd IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 61–66.; IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 2002. 669–670.

[63] MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 216.

[64] MNL BKML IV. 1604. V. 4. a (2. tized) No. 1856. – Bálint László (17), gazdafi, önkéntes; MNL BKML IV. 1604. V. 4. a (2. tized) No. 1860. – Kiss Imre (17), gazdafi, önkéntes; MNL BKML IV. 1604. V. 4. a (2. tized) 367. sz. alatti lakos – Orbán László (17), gazdafi, önkéntes; MNL BKML IV. 1604. V. 4. e (6. tized) No. 2022. – Pallér István (17), gazdafi, önkéntes; MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 2168. – ifj. Csorba Pál (17), gazdafi, önkéntes.

[65] MNL BKML IV. 1604. V. 4. c (4. tized) No. 543. – Szél Ferenc (18), gazdálkodó; MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 1301. – ifj. Kajla Kiss György (18), gazda; MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 1315. – Végh Mihály (19), gazda.

[66] MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1176. – Százdi János (48 helyett 55 éves lehet), mesterember; MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1214. – Molnár Károly (36 helyett 41 éves lehet), mesterember; MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 1230. – Kováts Elek (36 helyett 41 éves lehet), mesterember.

[67] A szemléltetés végett csak egy példát említenék az 1. tizedből: Buttinger Imre (40) tisztsége szerint gyógyszerész volt, de az összeíráskor gazdálkodóként kereste megélhetését, tehát besorolható lehetne az értelmiségiek és a mezőgazdaságban dolgozók közé is (MNL BKML IV. 1604. V. 4. No. 1.). 

[68] MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 2.

[69] MNL BKML IV. 1604. V. 4.b (3. tized) No. 436.

[70] MNL BKML IV. 1604. V. 4. g (8. tized) No. 2153.

[71] IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor, 1990. 62.

[72] Katonai tapasztalattal bíró, de más polgári állással rendelkező személyek például: MNL BKML IV. 1604. V. 4. a (2. tized) No. 287. – Nagy Gábor (45), kovácsmester, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. a (2. tized) No. 298. – Tóth Zsigmond (42), gazdálkodó, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 351. – Salamon Antal (31), könyvkötő, kötelezett.

[73] MNL BKML IV. 1604. V. 4. e (6. tized) No. 867. − Mihó László polgári állásához semmi sem volt bejegyezve, de május 7-én református másodlelkészként tartotta meg székfoglaló beszédét Kecskeméten, ezért értelemszerűen az egyházi személyekhez került a statisztikában.

[74] Obsitos katona = elbocsátott, kiszolgált, nyugalmazott katona.

[75] MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 432. − Tóth László (48) nyugalmazott hadnagy volt; MNL BKML IV. 1604 V. 4. b (3. tized) No. 349. − Herczeg Kálmán (27), nyugalmazott katona, akitől fennmaradt egy városi tanácshoz címzett levél, amelyben tiszti szolgálatra ajánlja magát a kecskeméti nemzetőrségbe (MNL BKML IV. 1604. I. 52.), végül a 2. gyalogos század kapitánya lett (MNL BKML IV. 1504. b 1848/II. No. 1544. 106. p.; MNL BKML IV. 1604. V. 8. és V. 11.).

[76] MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 1903. − Szabó Márton (60) nyugdíjas kapitány volt.

[77] A 8 fő kötelezett közül hatan betegeskednek: MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 453. – ifj. B. Tóth János (46), gazdálkodó; MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 456. – Major János (43), gazdálkodó; MNL BKML IV. 1604. V. 4. h (9. tized) No. 1417. – Gyurkó László (40), földműves; MNL BKML IV. 1604. V. 4. h (9. tized) No. 1421. – Farkas István (38), kézműves; MNL BKML IV. 1604. V. 4. k (11. tized) No. 3900. – Király János (48), gazdálkodó; MNL BKML IV. 1604. V. 4. k (11. tized) No. 3905. – Fehér Imre (45), kézimunkás; Egy hideglelős lázban szenved: MNL BKML IV. 1604. V. 4. c (4. tized) No. 673. – Csókás József (20), földműves; Egynek hibás ugyan az egyik szeme, de alkalmas: MNL BKML IV. 1604. V. 4. d (5. tized) No. 731. – Sallay György (48), gazdálkodó; A 3 fő önkéntes közül egy beteges és gyenge testalkatú: MNL BKML IV. 1604. V. 4. b (3. tized) No. 1933. – Ulrich István (50), szűcs; Egynek a bal szeme hibás, de mivel célozni tud, kéri besorozását: MNL BKML IV. 1604. V. 4. d (5. tized) szám nélküli – Varga István (24), gazdafi; Egynek az ujja hibás, de alkalmas: MNL BKML IV. 1604. V. 4. f (7. tized) No. 2139. – Beke Ferenc (20), gazdafi.

[78] MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 79. – Csolnoki János (26), gazdálkodó nagyot hall és lábfájós is, tehát halmozottan károsult volt.

[79] MNL BKML IV. 1604. V. 4. c (4. tized) No. 612. – B. Tóth Pál (46), földműves izomsorvadása mellett hideglelős is.

[80] MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 19. – Nagy Mihály (20), gazdálkodó, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 78. – Banó István (31), gazdálkodó, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 161. − Rimóczi Imre (28), gazdálkodó, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 162. – Rimóczi Antal (26), gazdálkodó, kötelezett.

[81] MNL BKML IV. 1604. V. 4. (1. tized) No. 193. – Dubecz József (48), gazdálkodó, kötelezett; MNL BKML IV. 1604. V. 4. c. (4. tized) No. 575. – Hertzeg Kis Mihály (48), gazdálkodó, kötelezett.

[82] MNL BKML IV. 1604. V. 4. c (4. tized) No. 547.

[83] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1501. 120. p.

[84] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1580. 140–143. pp.

[85] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1582. 143. p.

[86] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1582. 143. p.

[87] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1621. 173. p.

[88] Különösen a Pestre küldött nemzetőrök útiköltsége miatt vált terhessé a toborzás, ezért függesztették fel átmenetileg új önkéntesek felvételét. MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1654. 191–192. pp.

[89] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1585. 144. p.; MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1648. 186. p.; A kaszákat, nyeleket készítő mesterek névsorát és árszabását lásd MNL BKML IV. 1604. I. 82.

[90] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1637. 181–182. pp.

[91] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1718. 229. p.

[92] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1649. 186–187. pp.

[93] MNL BKML IV. 1604. V. 8., V. 9. és V. 10.

[94] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1646. 186. p.

[95] MNL BKML IV. 1504/b. 1848/II. No. 1677. 202–203. pp.

[96] MNL BKML IV. 1604. I. 71.

[97] Az összehasonlítások alapját nemzetőri tiszti névsorok képezik. A május 28-án választottak névsorai: MNL BKML IV. 1604. V. 8., V. 9. és V. 10. A június 11-én választott tisztek névsorai: MNL BKML IV. 1604. V. 11. és V. 11. a.

[98] MNL BKML IV. 1604. I. 93.; Az 1–3. gyalogos századok névsorai 1848 késő tavaszán: MNL BKML IV. 1604. V. 18, V. 18. b és V. 18. c. A többi század névsora nem maradt fenn ebből az időszakból.

[99] A létszám és a fegyverek kapcsán tett jelentés fogalmazványa: MNL BKML IV. 1604. I. 94.