„Az tihájának mindenekben az szerint, mint az pasának.”

2022.12.16.

 

„Az tihájának mindenekben az szerint, mint az pasának.”

Részletek Miskolc város számadáskönyveiből

Írta: Bodnár Tamás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban található „Miskolc város számadási iratai” megnevezésű állag levéltárunk egyik legérdekesebb és legkevésbé kutatott anyaga. Annak ellenére, hogy az ebben található számadáskönyvekre már az 1920-as években Nyíry Dániel megyei és városi levéltárnok felhívta a figyelmet. Az általa szerkesztett „Történelmi és régészeti közlemények Miskolc város és Borsod vármegye múltjából” (1926-1928) nevű folyóiratban, négy részben „Miskolc város régi számadáskönyvei” címmel összesen 40 oldalban közölte a forrásnak egy részét. A továbbiakra sajnos nem volt lehetősége, mert a kiadvány pénz hiányában megszűnt. Nyíry szó szerint csak töredéket közölhetett, mert a levéltárunkban IV.1501.f. megnevezésű állagban található iratok 9 dobozt és 10 kötetet foglalnak magukba 1,39 iratfolyóméternyi terjedelemben, 1678-1853 közötti időintervallumban. Azt hogy mennyi és milyen értékes részek nem  kerültek publikálásra, azzal tudjuk igazán érzékeltetni, ha elmondjuk, hogy az állag 9 dobozában főként a 17. század végének és a 18. század elejének számadásait találjuk.

A szöveget a korabeli városgazdák, a „kincstartók” jegyezték fel, abban leírva a napi bevételeket és kiadásokat. Azonban a feljegyzések nem csak száraz számadatokat tartalmaznak, hanem fontos köztörténeti, mikrotörténeti és kultúrtörténeti emlékekkel vannak átitatva. Az első kötet kezdetétől, 1678-tól ezek olyan gyakorisággal szerepelnek, amelyekre sűrűségüket tekintve egyéb korabeli levéltári dokumentumban nem találhatunk.

A forrás keletkezésének idején Borsod vármegye és Miskolc a kettős adóztatású területek nagyon nehéz életét élte. Az Eger várában helyet foglaló törökök már több mint nyolcvan éve berendezkedtek itt és minden kérésüket teljesíteni kellett. Ugyanakkor a szomszédságban álló királyi erősségek, Diósgyőr, Ónod és Szendrő végvári apparátusának és vitézeinek is eleget kellett a mezővárosnak tenni. Nem beszélve arról, hogy a környékünkön ekkorra már kibontakozott a kuruc mozgalomról, melynek vezetői és csapatai török szövetségeseikkel, illetve német-magyar ellenfeleik szintén meg-megjelentek a városban.

Az alábbi válogatott részletekkel, amelyek részben saját jegyzetek, célom a figyelemfelkeltés és nem a pontos forrásközlés.

Thernyik András kincstartó 1678-1679:

Egré való költség:

- 1679. június 16. Egerben az summálásra indulván bíró uram, Miskolczi Péter, Sepsi András, Csoka György, Kun János és notarius uraimé kőkegyelmek. (A teljes költség 513 forint volt)

Ugyanakkor együnnét-másunnét jött és kölcsönkért pénzeket vittenek őkegyelmek ötszázötvenhárom forintokat, öt pénzt, melyet őkegyelmek eszerint erogáltak.

A pasának egy átalag bort, egy juhot, egy zsák lisztet, egy zsák árpát, egy kötőféket, egy pár gyöngyházas kést, egy vég posztót vagy az árát, egy korsó mézet, egy korsó vajat, kulacsot, perecet, gyümölcsöt.

Az tihájának mindenekben az szerint, mint az pasának.

Az kincstartónak mindenekben az szerint, mint az pasának.

Az emenk uraknak mindenekben az szerint, mint az pasának.

Az pasa udvarnépének készpénzt 24 forintot.

Az kincstartó csausznak egy pár gyöngyházas kést, pénzt 3 forintot.

Az kincstartó inasának három köz kést, készpénzt 2 forintot.

Az emenk urak szolgáinak egy közkést.

Az komorniknak egy pár gyöngyházas kést, készpénzt 3 forintot.

Az pecsétnyomónak egy pár gyöngyházas kést, készpénzt 4 forintot.

Az pasa diákjának egy pár gyöngyházas kést készpénzt 3 forintot.

Az pasa inasának egy közkést készpénzt 3 forintot.

Az kapucsi basának egy pár gyöngyházas kést készpénzt 2 forintot.

Az kamarásnak egy pár gyöngyházas kést készpénzt 2 forintot.

Az kengyelfutóknak négy közkést készpénzt 2 forintot.

Az szakácsoknak hat közkést készpénzt 2 forintot.

Az matracsi pasának egy pár gyöngyházas kést készpénzt 2 forintot.

Az csausz pasának egy pár gyöngyházas kést készpénzt2 forintot.

Az kapusoknak két közkést készpénzt 2 forintot.

Az alai csausznak két közkést készpénzt 99 dénárt.

Az tihaja szolgáinak egy thehely közkést készpénzt 3 forintot.

Az tihája csausznak egy pár gyöngyházas kést készpénzt 99 dénárt.

Az csausz emengjének egy pár gyöngyházas kést készpénzt 2 forintot.

Az több csauszoknak egy tehely közkést készpénzt 6 forintot.

Az mazur agának egy pár gyöngyházas kést készpénzt 2 forintot.

Imrehoznak egy pár gyöngyházas kést készpénzt 1,50 forintot.

Az magyar diáknak tolmácsságára és diákságára egy kötőféket, egy korsó mézet, vajat, gyümölcsöt, kalácsot, perecet, készpénzt 24 forintot.

Az címernyomónak egy pár gyöngyházas kést készpénzt 99 denárt.

Az kádinak egy kötőféket, egy pár gyöngyházas kést, mézet, vajat egy-egy korsóval, kalácsot, perecet, bort egy korsóval, készpénzt 12 forintot.

Az kadia inasának egy közkést, készpénzt 2 forintot.

Az Danphi Péter elvételi miatt bírságot Rács Memhet Bulyok pasa emenk vont el készpénzt 200 forintot.

Ugyanannak az emenknek basa uram summájára készpénzt 25 forintot.

Annak cédulaváltságáért 25 dénárt.

Maga bíróságabéli emengnek az derék summában fizettek 165 forintot.

Annak is cédulaváltságot 1 forint 65 denárt.

Az kapitány béknek szolnoki szekér bérest készpénzt 3 forintot.

Az csabai Hércsigh iszpahia száz arany adósságára uzsorát fizettek őkegyelmek tizenöt aranyakat, melyek ötödfél forintjával tesznek hatvanhét forintokat, ötven pénzt. Ennek ötit Diősi András uram adta, az mint az kitetszik. 67 forint 50 denár.

Az tavaly emenk uraknak tizenhárom sing angliai posztót melyről más erogátioban vagyon írás.

Memhet cselebinek régi adósságban fizettünk 30 forintot.

Mézet odabe vöttünk 38 okkát. 20 forint 26 den.

Váras szükségire tizenegy okkát. 3 forint 63 den.

Két okka dohányt hatalmasok szükségletire. 1 forint 20 den.

Három bárányt, melynek ketteit az uraknak ajándékban adtunk, egyiket magunk szükségletire elköltöttünk. Az ára teszen 2 forint 94 dénárt.

Egy sajtot is magunk szükségletire. 36 den.

Az négy juhot vöttünk 12 forintért.

Az órához faolajat vöttünk 95 den.

Az raboknak az tömlöcben adtunk 24 dénárt.

Az gazda asszonynak egy kötőféket, egy pár gyöngyházas kést, mézet, vajat egy-egy korsóval, magának, fiának, szolgáinak, rabasszonynak. 1 forint 44 denár.

Gyertyát, tyúkmonyt, tarisznyát vöttünk 27 denár.

Palocsai uram lova elfáradt az útban, helyette más lovat bérlettünk Darócon, melyért fizettünk 48 den.

- Ajándékba a pasának több ízben bárányt vittek, ajándékba való pálinka.

- A szolnoki szekerezést több ízben megváltják 40 forintért.

- Szeptemberben 393 forintot vittek.

- Novemberben 369 forintot vittek.

- 1680 januárban 243 forintot + 634 forintot! vittek.

- Az éven áprilisban a teljes adó és járulékos költségek 1426 forint volt.

- Az ónodi commendantnak a török csujtár 11 forint 70 den volt.

- Ekkor egy itt vásárolt aranyas paplan 41 forint volt Puky asszonyomnak.

- Májusban a Tokaji vásárban vásároltak 13 sing Angliai posztót 71 forint 50 denárért. A Topcsi agának 4 sing Longis posztó 7 forint 20 denárért.

 

Adóelengedések:

- A böcsületes tanács esztendő által való sok nyughatatlan, böcstelen, éjjeli-nappali fáradtságokra kemény verettetéseken, erős tömlöcözés és árestomokra nézve engedtetett mind személyek szerint.

- Tylai Bálint uram: Szendrőben keserves és csaknem halálos tömlöc fenekin lévő sanyarúságáért 6 forint.

- Soos Péter uram: Ónadban lévő megvasaztatásáért és tömlöcöztetésért.

- Notarius uram is tömlöcöztetett és csaknem gyalázatosan meghalt.

 

Kazinczi János kincstartó 1681-1682.:

- Egre való költségeknek exitusa 1681.:

- Április 29. Egre a summálásra tartozó véges és kötőfékek alá tartozó posztók vásárlásokra menvén Szikszóra.

- Április 30. Vétetett kötőfékek alá való négy sing veres kisniczer posztó. 1. Ft. 98 den.

- Május 25. Egré menvén Király János és Fűzi András uramék, a pasa levelére, janicsárok számokra kért kétszáz szekér tűzre való fáknak alább való szállítások avagy pénzben való fordíttatások végett.

- Ajándékba való vajat szállítottak.

- Vetett kötőfékek alá való fehér aba.

- Kalács és perecsütésért éjszakára való gyertya.

- A Basa számára erogáltatott egy juh, egy általag bor, egy zsák liszt, egy zsák árpa, egy pár gyöngyházas kés, egy kötőfék, egy korsó vaj, egy korsó méz, és egyéb kézbeli ajándék, kalács, perec.

- A tihájának mindenekben aszerint, mint a basának.

- A kincstartónak mindenekben aszerint.

- A kincstartó inasának készpénz 2 Ft. Három közkés.

- Kincstartó csauszának 3 ft.

- Az emengh uraknak mindenekben aszerint, mint a basának, négy pár gyöngyház kés, négy kötőfék, s egy thehely közkés.

- Basa udvarnépének készpénz 24 ft.

- Komorniknak készpénz 3 ft. egy pár gyöngyházas kés.

- Pecsétnyomónak készpénz 3 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Török basa deákjának készpénz 4 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Címernyomónak készpénz 1 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Basa inasinak készpénz 3 Ft. Egy thehely  közkés.

- Kapucsi basának készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Kamorásnak készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Kengyelfutónak készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Szakácsoknak készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Matracsi basának készpénz. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Csahuz basának készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Kapusoknak készpénz 2 ft. Két közkés.

- Alai csahuznak készpénz 1 ft. két közkés.

- Tihaja szolgáinak készpénz 3 ft. Egy thehely közkés.

- Csahuz thihajának készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Tihaja szakácsinak készpénz 1 ft. Öt közkés.

- Csahuz emengjének készpénz. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Több csahuzoknak készpénz 6 ft. Egy thehely közkés.

- Mazur agának készpénz 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Imrehoznak készpénz 1,5 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés.

- Tolmácsnak készpénz 12 ft. Magyar deáknak készpénz 12 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés, kötőfék, méz, vaj egy-eyg korsóval.

- Kadiának készpénz 12 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés, kötőfék, méz, vaj, kalács, perec.

- Kadia inasának készpénz 2 ft. s három közkés.

- Janicsár agának egy kötőfék, egy pár gyöngyház nyelű kés, méz, vaj, egy-egy korsóval, kalács, perec.

- Gömli agának aszerint.

- Gömli tihájának aszerint.

- Emeng deákjának egy pár gyöngyház nyelű kés, negyedfél sing karasia, egy kötőfék, és egy-egy korsó vaj, méz, kalács, perec.

- Az Szuh basának aszerint.

- A török gazda asszonyoknak.

- Topcsi agáknak két kalács, bor, méz, vaj egy-egy korsóval, készpénz mindkettőnek egyiránt.

- Bas bulyuk basának egy pár gyöngyház nyelű kés és egyéb kézbeli ajándék.

- Teszter tihának egy pár gyöngyház nyelű kés, és egyéb kézbeli ajándék.

- Sadányi úrnak kalács, perec, bor egy korsóval.

- Tihája béknek kalács, perec, bor egy korsóval. Egy kötőfék és egy gyöngyház nyelű kés.

- Olaj béknek aszerint.

- Kapitány béknek egy sing karasia, kalács, perec, egy korsó bor.

- Pecsi aga fiának kézbeli ajándék.

- Thót Huszainnak bor, kalács.

- Mankucsnak a szerint.

- A porkolábnak egy kalács, bor korsóval.

- A kincstartó házánál való egy rabnak 3 den.

- Fazekakra 9 den.

- Tardon elmenőben egy szegény beteg koldusnak 3 den.

- Vajnak való két fazékra 9 den.

- A szállásra vetettett egy szeker fa 27 den.

- Csahuz tihájának (Mely tavalyi bíró Kereskényi Pál úr idejében a Basa ajándékának beszolgáltatásakor meg nem adatott) 2 ft. Egy pár gyöngyház nyelű kés, melyet a Szuh basától kértünk.

 

Thernyik András kincstartó 1678-1679:

- Egerbe mentek Damphi Péterné asszony kiszabadítása végett.

- Az ónodi kommendáns parancsára egy német rab vitéz Egerből való kiszabadítása.

- A német rabbal Ónodba mentek, majd bevitték a váltságát Egerbe.

- Másfél okka mazsola szőlő.

- Emeng urak szolgáinak csinálandó szoknyához. Összesen 3 Ft. 54 den.

- Török adót szednek hosszasan. Közben az ónodi németek számára küldendő búzát is „kiszedik”.

- Eperjesre küldvén Majoros Pál uramot az egri „cseszonak” veendő nyusztokért. 15 forint/nyuszt.

- [Állandóan támogatják kenyérrel a rabokat, vasas rabokat.]

- Szendrőre a kommendantnak küldtek egy nyulat.

- A diósgyőri gyalogok alájővén, nekik kenyér, túró, bor.

- Szendrei katonáknak, kenyér, sajt.

- 2 török rabnak kenyér és túró. [Török rabok is folyamatosan érkeztek, akiket élelemmel láttak el.]

- Rimaszécsben vásároltak az egri summáláshoz posztót.

- Magyar táborra ajándékba két harcsa, három okka rizskása,

- Szántai rab asszonyoknak kenyér, székhús, tej a gyermekeknek.

- Július 3. Szepsi András és Teleki Mihály generális 300-ad magával a városban szállt meg. Ajándékba nekik többek közt: köleskása, árpadara, tört só, csirke 20, bors, gyömbér, fokhagyma, mogyoróhagyma, vereshagyma, petrezselyem, ecet.

- Egy csizma Ónodba a tolmácsnak.

- Július 6. Thállyai György 300-ad magával beszállt a városba.

- Július 9. Harsányi György úr feles számú hadakkal beszállt, francia és egyéb rendbeli hadak is.

- Július 10. Méltóságos generál Teleki Mihály az urakkal beszállván. Ajéndékba: székhús, csirke 6, öreg tyúk 2, lúdfiak 4, malac, 2, sütő halak a fogottakból, tikmony, petrezselyem, fokhagyma, vereshagyma, vaj, méz, bors, gyömbér, sáfrány, szekfű, bor, lőre, harcsa 2, túró, gyertya,

- Őröknek egy icce pályinka.

- Konsantinápolyból szabadult 4 rabok.

- Augusztus 5. Ujvári nevű hadnaggyal 130 ember szállt meg.

- Ugyanekkor mint fent 8 török.

- Augusztus 8-án 29 lovas törökök a városba jöttek Győr alól. Kenyér 9, székhús, sajt. Két korsót és egy fazekat elvittek.

- Ónodi comissariusnak ajándékba körtvély, hagyma, két kenyér.

- Búzát dézsmáló uraknak: kenyér, székhús, malac, hal, tyúk, egres, répa, három csirke, uborka, sáfrány, tikmony, ecet, kalács.

- Az ónodi commendans hívására mentek Ónodba. Kenyér 20, a városból szedett kenyér 60, két általag bor, egyik a commendánsnak egyik a sereg számára, szőlő egy kosárral.

- Augusztus 23. Tarcalról jött 4 ember, hogy az Egerbe annak előtte elvitetett cselédjek kiszabadítására valami módot találjanak.

- Fülekre mentek a főkapitány hivataljára. Ajándék: harcsa, potyka, kötvély, szőlő.

- Szendrőbe mentek a commendant hivataljára. Ajándék: három korsó bor, alma, csukák, harcsa, perec, hagyma, dinnye.

- Szeptember 3. Az Alsózsolcánál táborozó magyar táborra vittek ajándékot. 10 fehár kenyeret az uraknak, három korsó és két csobolyó bort.

- Gr. Thököly Imre úr szolgáinak dolmányok csináltatására cérna.

- A kapukon őrök voltak, ezeknek számolja el a kenyeret, székhúst, bort.

- Beszállásolt katonák: szeptember 9-10: Petróczi úrfi és más rendbeli francia és magyar rendből álló főemberek és tisztek: Klobusiczki, Teöreök János, Barczi György. Szőcs János uram 300-ad magával a kapun kívül megszállt.

- Emellett: Pataki Péter és hajdúi, Korlát Zsigmond győri kapitány, Harsányi György, Thállyai György, Petróczi úr, Szőcs János, Semsey Pál, Bakos Mihály gyaloghadnagy.

- Szeptember 15. A szállásmesternek pisztolya agyát csináló lakatos mesterembernek 1 ft. 38 den.

- Az Ónodban járó „követség” egyik tagját a várban visszatartották szeptember 3-án, és később ki kellett szabadítani.

- Szeptember 16. Bana Mihály által hajtatott az ónodi praesidium számára egy tehén. [Feltételezhetően a Miskolci Péter szabadítására.]

- Szeptember 21-én még mindig Miskolci Péter szabadítása ügyében jártak Ónodban Semsei úrnál. Neki vittek egy általag bort. Még aznap meg is hozták a foglyot.

- Az őröknek kocsonya.

- Október 6. Az ónodi praesidiummal Petheő Ferenc úr bejővén: kenyér 3, székhús, vaj, sáfrány, bors, csirke 8, gyömbér, bor, abrak az úr lovainak, Semsei úr lovainak, Kántor Márton és Nagy Zsigmond úr lovainak, Lőre a németek számára, Török Istvánnak két kapca.

- Küldetett egy gyalog emberrel 2 kecsege hal a szendrői tiszteknek.

- Október 29. Szendrőbe mentek. Ajándék két átalag bor, egyiket Marczelnak, másikat magyar kapitány számokra. Alma, körte, kecsege hal.

- Egri Thót Huszain feles számú 150-ed magával a Sajón átkelvén Miskolcra beszállt.

- Potyka hal küldetett Szendrőbe a német tiszteknek.

- Zákány András uram szállt be 160-ad magával.

- Szolnoki néhány törököknek a mindszenti kapunál kenyeret és zabot adtak.

- Thekes János uramat, hogy a város mellől a tatárok elvitték volna, most megérkezett.

- December 6. A német tábor eleibe mentek. Barkóczi uramnak vittek ajándékba egy csizmát. Generális uramnak mézeskalácsot.

- Gr. Petheő Ferenc uram feles németekkel és katonákkal városunkra szállt.

- Leszly generális úr a táborral bejővén 25 napra: kenyér, bor, székhús minden nap, túró, szalonna, petrezselyem, lencse, borsó, malac 2, tyúk 38, lúd 3, kacsa 2, borjú 2, vaj, potyka halak, fejér halak, rák, tikmony, só, bors, gyömbér, sáfrány, szekfű, vereshagyma, répa, retek, kecsege halak, egy ökör, szalonna, liszt, körte, méz, gyertya, zab.

- December 28. Alsó párton lévő katonák, Virág Márton és Nagy György circiter nro. 200-ad magokkal jövén városunkban.

- December 21. Ónodba ment Thilai Bálint uram, Jacso András, Király István és Király János uraimák megszabadítások végett. Ajándékba 4 kenyér, perec, alma, retek. Öt átalag bor, egyike Petheő Ferenc uram, másika a várbeli commendánsnak, harmadika a városbeli kapitánynak, negyedike az annonariusnak, ötödike Hollónak, de ez büdös volt. Mindegyike az város szőlőjében termett. Tömlöcváltságot is fizettek.

- Szendrőbe mentek a várbeli commendáns parancsolatjára. Ajándék: Viza egy, nagy kecsege.

 

1679. évben:

- Január 3. Busa Mihály uram sebgyógyításárul Ispány uram Miskolczi Péter, Szigyártó András és Király István uraimék megalkuván Borbély Ferenc urammal.

- Kassára menvén követségben Thilai Bálint és Abádi János uramék Ajándékban való kecsegék 6, egy potyka, két pár galamb.

- Szendrőbe ajándékba csíkot vittek.

- Szihalmi és vele lévő katonáknak is csík.

- Szendrőbe tiszabeli halat és csíkot vittek.

- A generális ökreit a város háza udvarán lévő istállóba hajván. A meleg istállóból, féltvén, hogy megrühedzenek és alkalmatlanok lészenek a naponként kívánt szükségére, ahhoz képest szellős helyen tartatván a szűkön talált szalmán.

- Szendrei Recski Miklós uram felesége a gyermekeit skólánkba hozván.

- Ónodi német gróf jövén városunk alá 200-ad magával március 14-én. Vittek ki nekik élelmet, zabot.

- Március 16-án Szendrőbe mentek de az útra bor nem lévén, sert vittek. Szendrőben a városbéli commendantnak, Corbellinek egy őzet is vittek.

- Szendrőben a várbeli commendant Marczell úr. Neki két őz.

- Április 3. Egri törökök, circiter nro. 16. jövén Thót Huszainnal. Ajándékba nekik két pár gyöngyházas kések.

- Az étkek közt felsorolva: sulyom.

- Szendrőbe ajándékba egy hordó bor Korbelli német tisztnek.

- A város dajkájának erogáltatott pénz. 99 den.

- Az annonáriusnak egy bokor térdkötőt vittek ajándékba. A szíjgyártónak fizettek érte 12 dénárt.

- Április 22-én Kassára mentek a generálhoz a fekete kanca lovakkal és ökrökkel, a puskásokkal. Ajándékba vittek: halat, gombát, salátát, bort, fejér kenyeret, potyka halakat 9, kecsege halat, rizskását, hájat szekérkenésre, metélő hagymát.

- Április 27. Ónodból megérkezvén bíró uram, Szabó Miklós, Miskolci János uraimék az árestomból. Étetésükre kenyér, fajd madár, székhús, perec, saláta, bor.

- Április 30 és május 1. Ecsegnél van Barkóczi István, a német tábor pedig Szentpéternél.

- Május 1. A táborról városunk kapuja elében jött 12 lovas németek. Majd 100 lovas németek a szállásosztóval. Kenyér, székhús, bor.

- Május 2. Leszlye generál a német táborral városunkban szállván és itt lévén harmadnapig. Ser, ecet, tikmony a generálnak, malac, borjú, székhús, korsó és fazekak a konyhára, bor, vadalma, petriselyem, szalonna, kenyér…

- Május 5. Josa Péter, Petróczi és Semsei uraimék városunkban jővén circiter nro. 200.

- Május 6 a német táborra újra zabot vittek és ajándékokat, többek közt egy őzet, metélőhagymát, vajat két öreg fazékkal.

- Ónodban vitték a német commandent borait, ajándékba fejér kenyér, egy nyúl, fajdmadár.

- Többször is szedtek zabot, árpát a tábor számára. A szedők fáradtságukért fajdmadarat fogyasztottak.

- Éléssel és zabbal mentek a táborra. Ajándék: két lúd, hagyma, bor két korsóban, három fazék vaj.

- A 15 városbeli elöljáró a fáradtságáért 5-5 forint éves díjat kapott.

-  November 3. Egre menvén bírák uraimék újbor ajándékával, árpát is vittek ajándékba.

 

Szendrei Pap Márton kincstartó számadása 1679-1680:

- Május 20: Feles németek és horvátok jővén mind bé az városba, mind az város mellett állván, bort, kenyeret, tyúkfiakat, két vágó marhákat kaptak.

- Egy magyar rabnak június 1-én kocsonyát adtak.

- Bíró uram, Tilai Bálint Ónodi útjában találkozott néhány gyalog kurucokkal és 25 forintban megalkudtak.

- Városon kívül az törököknek éjjel vittünk két korsó bort. Magyar raboknak sajtot.

- Lúchoz a táborra küldöttek cseresznyét, egrest. Később a táborra ajándékba: salátát, sajtot, tyúkfiakat, hordós borokat,

- [Kuruc nevek: Baghi István, Csatár és Szalánczi gyalog kuruc hadnagyok, Borsos János, Kalló András és Szikszai István nevű lovas hadnagyok, Utóbbiaknak pálinkát adott. Bakos Mihály, Boros Miklós, Ragály János gyalog hadnagyok.]

- Putnoki és Füleki lovas és gyalog hajdúk zászlóstul jöttek a városra.

- Magyar rabnak gombát és hozzá vajat is adtak.

- Október 8. Thököly Imre kiszállván a magyar táborral a városra.

- November 3. Thököly Imre Szikszórul az németnek levágásárul jővén. Levágott németnek koporsó és német rabok is vannak a városban ketten.

- November 4. A tanácsból a német táborra mennek Mádra. Aszú halat és almát is vittek.

 

1680. évben:

- Február 17. 15 gyalog török a skólához szállt, húst, dohányt kaptak.

- Egy megöletett kuruc hadnagynak koporsó. Strassaldo generál is be-bejár a városba.

- Kassáról szabadult tíz kuruc rabokat látják el. Még több kisebb csoport kuruc rab jött, 5-10-15 fő.

- Április 8. Szendrőbeli és Putnoki tiszteknek küldött bíró uram tiszabeli harcsákot.

- Pécsi István a város postaságában halálra vagdaltatott a tolvajoktúl.

- [Nyáron gombával is gazdálkodtak. És vett körtével kedveskedtek a szendrői és ónodi tiszteknek.]

- Város lova hátának gyógyíttatására timsó.

- Augusztus. Egy Tokhalat, amit szendrőbe vittek 98 denárért vettek.

- Szeptember 17. Ónodba barackot is vittek ajándékba.

- Thekes János Ónodban való rabságáért tömlöcváltságot fizettek 1 forint 23 den.

Szabó Miklós december 8-án szabadult a putnoki tömlöcből.

- Király István Szendrőbe menvén, a gyalog német kapitánynak vivén egy gyermeklovat.

- Egerből karmazsin csizmát, bagariát, selyemzsinórt hoztak.

- Pecsétleni való zöld viaszt főzettem, melyhez vettem grispánt, terpentinát, viaszt. 1 forint 2 dénárért.

- Az német commendantnak Ónodba vittek egy csujtárt, melyet pénzenkért volt, de semmit nem fizetett érette, hanem Egré küldettem meg az árát. Két findzsát [„fincsát”] egy karmazsin bőrt.

-1680. február 27. Kun János uram külső emberül menvén gyalog gróf Thököly uram után Egri Basa levelével.

- Két lovat vett a város számára, 8 forint 79 den. Áldomásra tölt 24 denár.

- Ónodi hadnagy Török István számára adott bíró uram egy karmazsin csizmát, melyet Egről hozatott volt.

- Egy bikát vettünk az város csordájába. 13 forint. Az áldomás 36 denár.

- Két halat vettem, amelyet Putnokra küldettem a német és magyar kapitányoknak.

- Viza („visza”) halat vöttem, melyet Szendrőbe küldött bíró úr. 60 den.

 

Kazinczi János kincstartó 1681-1682.:

- A tokaji németeknek erogáltatott kenyér.

- Május 27. Ónodba és Szendrőbe küldetett cseresznye.

- Május 30 Egri Pecsi aga nevű török felesed magával beszállván.

- Az ónodi német tolmács mentéjét zsinóroztatták, puskáját csináltatták.

- Egy veres német elmaradt és míg lovat alá szerezhettünk, Szentpéterig vitettük.

- Június 13. Putnoki és füleki katonák beszállván: kenyér, székhús, sajt, hal, dohány, égett bor.

- Fáy László uram lovai nyalásokra erogáltatott két kősó.

- Június 14. Semsey András Ónodi kapitány uramnak küldetett eper.

- Június 16. Szendrei német commendántnak sós potyka.

- Június 18. Farkas János nevű alsó hadnagy circiter 100-ad magával beszállván. Ajándékban való három sárga szattyán kapca Egerből hozatott.

- Június 22. Szendrőben bocsáttatott Csoka György és Gabri Mihály uraimék, megárestáltatott Király István és Busa Mihály uraimék megszabadítására. Az útra őzhúst vittek.

- Július 4. Ónodba menvén Király István uram a magyar vicekapitány uramhoz hírt mondani, hogy Egré volt. Ajándékba barackot vitt.

- Ugyanekkor Szendrőbe is mentek a magyar vicekapitány Vas Sándor hivataljára 100 forint bírság alatt. Ajándékba ide körtét, barackot vittek.

- Július 10. Hajdúk szálltak be, három pár bocskort és bocskorbőrt kértek többek közöt.

- Július 13. Két embert bocsátottunk volt Szendrőben, Abádi János és Füzi András uraknak való éléssel és költséggel, azonban ahogy a Bábonyi patakhoz értenek volna, nro. 9 gyalog hajdúk rájok ütöttek és azon élést költséggel együtt elvették.

- Július 17. Méltóságos gróf Thököly Imre úr beérkezvén az őnagysága konyhájára: hal, uborka, vereshagyma, fokhagyma, sárgarépa, gyömbér, sáfrány, szekfű, bors, szerecsendió virága, fazekak, tejfel, tej, székhús, tikmony, rizskása, káposzta, csirke, malac, lúdfi, liszt, galambfi, dió, vaj, sajt, retek, petriselyem, pisztráng, ecet. Kocsonya, öreg tyúk, méz, disznó, lencse, szalonna.

- Augusztus 3. Egri Geömli aga zászlóstul érkezvén, a magyar táborra menő nográdi Csonka Memhet nevű Budai vezér csahuzával circiter nro. 300. Három sing zöld Rasa a csausznak. Több pár gyöngyház nyelű kések.

- Vasas magyar, török rabok, ritkaságszámban horvátok is. [Hetente több csapat, 1-12 fő megfordul a városban. A rabok között nem egyszer asszonyok is voltak.]

- Augusztus 25. Gömör vármegye két becsületes követ emberének égett bor.

- Augusztus 25. A Gesztelynél lévő német táborra mentek a generális úr köszöntésére.

- A német táborra ajándék: Ecet, szilva, barack, körtvély, petriselyem, retek, alma, kenyér, dinnye, tikmony, szőlő.

- Szeptember 2. Putnoki 45 csavargó hajdúk Ónod felől beszállván.

- Ónodi trombitás felesége csizmájának patkoltatására erogáltatott a lakatosnak 9 denár.

- Szeptember 19. Fáy László uram lovai nyalásokra a fizetés betudván erogáltatott két kősó.

- Október 7. Királydézsmát vittek Ónodba 300 forintot. Ajándékok közt: Saláta, bisalma.

- Október 10. A német táborra a generális számára küldetett pisztráng, fejér kenyér.

- Október 16. Küldetett Szendrőben a commendant kapitány és hadnagy számokra ajándékba való jászhal.

-Ugyanekkor ugyancsak küldetett a német táborra generális úr számára egy harcsa hal, két jászhal, Strasoldonak, adjutantnak is egy harcsa.

-  Október 21. A templomnál lévő kapunak fáját faragó ács embernek bor, székhús.

Csanálosra menvén Mercsi nevű német tiszt eleiben, hogy az ottan lévő feles számú németeket városunkra ne hozza.

- November 21. Mercsi nevű német tiszt Nro. 1000-ed magával városunk alá szállván. Erogáltatott: tiszteknek 12 kenyér, székhús, túró, egy sajt, pulyka, vaj, bor, négy tyúk, alma, hal, a kapuőröknek bor, búza, árpa.

- November 30. Küldetett a szendrei commendant számára citrom, pomagranc (!).

 

- 1682. január 19. Szendrőben mentek a commendant hivataljára. Többek között ajándékba citrom, pomagranc az Egről hozottakból.

- Január 22. Ónodi Török István úrnak küldetett egy sarkantyú.

- Február 1. Hazatérő tisztviselők ellátásakor „marha gyomor”.

- Ónodi tömlöctartónak tömlöcbér. 99 den.

- Február 23. Egri törökök felesen jővén. [Az étek mellet volt bőven bor és égett bor.]

- Hazatérő tisztviselők ellátása: Kenyér, székhús, egy disznófül, hal, csík, bor.

- Márc. 21. Ónodba menvén Kereskényi Pál és Csoka György uramék, a vicekapitány Semsei András hivataljára. Útra: kocsonya, perec, saláta, bor.

- Ápr. 5. Csapó István uramnak erogáltam égett bort, melyet ittanak meg a törökök itt létekben.

- Ónodba ajándék citrom és egyeb Egrül.

- Ápr. 8. Szendrei kapitánynak ajándék hal, csík.

- Ápr.10. Méltóságos Gróf uram szolgájának hegyestőrt csináló Csiszár Péternek 60 denár.

- Április 12. Méltóságos Gróf Petheő Ferenc uram kéretvén a szolgájának egy szűr nadrágot pénzre, melyet elküldvén, és árát meg nem adván, fizettetett meg ára: 78 den.

- Ónodi német commendant számára készíttetett ki egy ökörbőr. 99 den.

- Április 22. Török sereg érkezvén be a városba és itt megszállván.

- Törökadó Szedőkre erogált költség 1681.:

- A törökadó pénznek felvetésén munkálkodván bíró uram és a becsületes tanács, kenyér 4, székhús, disznóhús, hal, gomba, szalonna, káposzta, saláta, bor.”

 

Utolsó frissítés:

2022.12.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges