Részletes beszámolónk a könyv- és történeti blogbemutatóról

2022.10.13.
2022. október 4-én került sor levéltárunkban a Fejezetek a palóc nyelvjárás történetéből az ómagyar kortól napjainkig c. könyv és a Nógrád Megyei Digitális Tár c. történeti blog bemutatására.
A blog elérhetősége: http://nogradleveltar.hu/nogradmegye/
Gusztiné Dr. Toronyi Judit, igazgató (MNL NML) köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a rendezvény a Nógrád Megyei Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának együttműködésének eredményeként jött létre. A megyei önkormányzat "A megyei identitás erősítése Nógrádban" című projektjének egyik szakmai megvalósítója lett levéltárunk, melynek lehetőségét ezúttal is megköszönte Skuczi Nándor elnök úrnak és munkatársainak az intézmény nevében. "A megyék Szent Istváni fennállásuk óta sok változáson mentek keresztül mind területi, mind feladatellátásuk, hatáskörük szempontjából, de megállapítható, hogy az ország életében mindig jelentős szerepük volt. Mondhatjuk ezt azért, mert a Szent Istváni Állam alapegységeként meghatározott területek az ezer év során jóval többek lettek, mint területi-közigazgatási egység. A szó jelentésében benne van adott terület helytörténete, kultúrája, hagyományőrzése, amely az ott élő emberek szokásaiban, ruhaviseletében, építkezésében, az étkezésében és az élet számtalan területén magán hordozza csak a „nógrádiság”-ra jellemző jegyeket. Alkotmányunkban, a Nemzeti Hitvallásban is kinyilvánított, magyarságunk, történelmi múltunk iránt érzett büszkeség nem létezhetne a megyék által a több évszázad alatt felhalmozott kincseink nélkül. A projekt eredményeként, egyrészt bemutatásra kerül a Nógrád Megyei Digitális Tár című történeti blog, melyben a megyei kulturális örökség kincseinek egy részét tárjuk az érdeklődők elé, elsősorban levéltári forrásokon keresztül. Szintén ennek a projektnek a keretében készült el Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő könyve Fejezetek a palóc nyelvjárás történetéből az ómagyar kortól napjainkig címmel." - osztotta meg az érdeklődőkkel gondolatait.

Dr. Gréczi Zsoldos Enikő könyve a 15. századtól mutatja be a Nógrád megyében és környékén beszélt nyelv jellemzőit levéltári dokumentumok, egykori folyóiratcikkek, nyelvjárási és egyéb gyűjtések, különböző források alapján. A könyvből megismerhetünk két palóc származású kódexmásolót a 15. és a 16. századból. A szerző a 17. századi nyelvhasználatot egykori perszövegek és magánlevelek szövegei alapján tárja fel. Hosszú fejezet tárgyalja a 19. századi palóckutatásokat, foglalkozik jeles nógrádi költőnk, Madách Imre nyelvhasználatával és a 20. század közepén gyűjtött archaikus népi imádságokkal. A kötetből megtudhatjuk, hogy az itt élők nyelvhasználata hogyan változott az évszázadok során. A nyelvjárás-történeti kötet a mai palóc nyelvjárás bemutatásával, a Geolingvisztikai Kutatócsoport keretében 2010-ben végzett vizsgálat bemutatásával zárul, amelynek a Nógrád megyei települések közül Karancslapujtő volt a kutatópontja.

A Nógrád Megyei Digitális Tár c. történeti blog bemutatását Sebestyén Kálmán igazgatóhelyettes (MNL NML) kezdte. Mint elmondta: "A történeti blog létrehozásának célja a nógrádi identitás erősítése. Az elérhető tartalmak gazdagságát, egyediségét, technikai és megjelenítési formáinak változatosságát ellensúlyozza a letisztult fejlesztői környezet. Az érdeklődők a felhasználóbarát felületen jól elkülönítve találják a kíváncsiságukat felkeltő menüpontokat. A Nógrádi vár és a háttérben a hegyvonulatok megtestesítik megyénk fő értékeit, melyek az idelátogatók számára is vonzóak lehetnek. A vár Nógrád község és a megye névadója, története a honfoglalás előtti időkre vezethető vissza. A nógrádi táj különlegessége, hogy a megye területén kapcsolódik egymáshoz a Börzsöny, a Cserhát, a Mátra és Karancs-Medves vidék. Igy a nyitóképben együtt van jelen a megye történelmi múltja, és az épített örökséget harmonikusan körül ölelő varázslatos természeti környezet, mely híres költőinket, íróinkat is oly sokszor megihlette. A kronológia megmutatja a múlt eseményeinek egymásutániságát, viszonyrendszerét. Nem folyamatos, regényszerű olvasásra szolgáló műfaj. Leginkább olyan, melyet kiindulópontként, vagy pontosításként hasznosítunk. Nógrád megye esetében – bár többször kósza ötletként felmerült – klasszikus értelemben nem készült kronológia. Az érdeklődő, kutató hosszabb-rövidebb „utánolvasással” tájékozódhatott a múlt eseményeiről. Ennek pótlását céloztuk meg ezzel a menüponttal. Természetesen ez még a kezdet, a „gyerekcipő”. Folyamatos bővítése, pontosítása a jövő feladata, hogy „kronológiailag” rövidebb idő alatt felnőtt léptékű legyen a múlt feltárásának, az identitás erősítésének ez a szelete is. Hosszú ideig ilyen rejtett források voltak a nagyközönség előtt a megye legrégebbi összefüggő írott emlékei, a nemesi közgyűlés fennmaradt jegyzőkönyvei. Közreadásukat több szempont is erősítette. Ha valaki belenéz egy-egy kötetbe, bizony ráncolja a homlokát. Döntően latinul van, tele van rövidítésekkel és különböző kezek által íródtak. Hogy az érdeklődők, helytörténet kutatók számára elérhető legyen az az adathalmaz, melyet tartalmaznak, szakember után kiáltottak. Ennek eredményeként jelentek meg a tárgyalt ügyek lényegét kiemelve, összefoglalva négy kötetben a megye döntéshozó testületének jegyzőkönyvei. Ha nyomtatásban megjelentek, miért adjuk közre itt is? Részben azért, mert szerintünk ez is az identitás egy része. Másrészt az érdeklődőknek, jövendő kutatóknak egy helyen szerettünk volna a források minél nagyobb köréhez hozzáférést biztosítani. A címerek menüpontban egy csokorba gyűjtve található a megye összes valaha használatban lévő címere, pecsétje a kezdetektől napjainkig, illetve a megyében található 6 városnak a korábbi címereit is lehetőség van közelebbről megvizsgálni. A községi pecsétek menüpontban a megye településeinek viaszpecsétjei érhetőek el ABC sorrendben. A gyűjtemény nem teljes, a digitalizálást egy feltáró munka előzte meg, melynek során egyértelművé vált, hogy nem minden településről maradt fenn olyan irat, ahol a pecsét szépen kivehető, digitalizálásra alkalmas állapotban van."

A bemutatást Szepessyné Judik Dorottya főlevéltáros (MNL NML) folytatta: "A Jeles személyiségek menüpontban, olyan híres emberekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, akik a megyében születtek, éltek vagy munkásságukkal valamilyen módon hozzájárultak a megye értékeihez. ABC sorrendben van lehetőség felfedező utat tenni a fényképpel is ellátott önéletrajzok között. A képeslapok menüpontban a megye településeinek kiadott képeslapjai találhatóak, Juhász László gyűjteménye került digitalizálásra. Egy interaktív térképen jelölőpontok segítségével lehet megkeresni a települések megyén belüli pontos helyét és a hozzá tartozó képeslapokat, a galériában pedig még további nagyítás áll rendelkezésre, ha valaki behatóbban szeretné tanulmányozni az egyes képeket. Nógrád megyét nem kerülték el a Magyarországot érintő történelmi sorsfordulók. Ennek kapcsán az MNL Nógrád Megyei Levéltára tudományos ismeretterjesztő jelleggel, folyamatosan megújuló történeti blogokat készített el, melyek bemutatják azokat a dokumentumokat, melyek az országos történeti eseményekhez kapcsolódnak és szerves részét képezik Nógrád megye történeti identitásának is. Melyek ezek a sorsfordulók? Időrendben követve: 1848-1849-es forradalom és szabadságharc, az I. világháború, Nógrád megye 1918-1924 között, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc. A nevezett történeti blogok több szempontból (történeti bevezetők, forrásközlés, képi források, kronológia) mutatják be a Nógrád megyei eseményeket, érzékeltetve az összefonódást az országos eseményekkel. A történeti blogok kiváló alapot képeznek a források megtekintésére és azok sokrétű felhasználására, többek között a történelemtanításban. Nógrád megye történeti identitása számos elemből épül fel, ezek egy részét alkotják a történelmi - levéltári források. Ebben a menüpontban egyes levéltári források történeti narratívába beágyazva kerülnek bemutatásra tudományos ismeretterjesztő jelleggel. Az itt közölt írásokkal a célunk kettős. Az egyik cél a közösség érdeklődésének felkeltése, a másik cél pedig a megye történelmében található fehér foltok megszüntetése és azoknak megyei történeti identitásba való beépítése. Az itt található, forrásokkal alátámasztott történetek témái igen változatosak. Egyrészt jeles nógrádi kötődésű személyekhez (pl. Teleki László, Mauks Ilona), vagy pedig Nógrád megye történelme egy-egy kiemelkedő eseményeihez (1809-es nemesi felkelés, reformáció)  fűződnek. Találunk olyan írásokat is, melyek híres történelmi személyekhez kapcsolódnak (Erzsébet királyné, Ferenc József, Kossuth Lajos), illetve témájukban különlegesek pl. a boszorkányperek Nógrád megyében. Tartalmazza azokat a programokat, melyek a megye településein élő közösségek által szerveződtek, és meghatározó részét képezik a települési, helyi identitásnak, benne élnek Nógrád megye köztudatában. Ezeket az országos érdeklődésre is számot tartó közösségi programokat – helyi sajtó és internetes források alapján- a 2019-2022 közötti időszakból tettük közzé, településenkénti bontásban."

Végül Sebestyénné Batta Ágnes levéltáros (MNL NML) kifejtette: "A Nógrádi Digitális Tár létrehozásakor arra törekedtünk, hogy egyfajta „örömszerző tanulási környezetet” hozzunk létre. Megpróbáltuk figyelembe venni a Z- és Alfa-generációk médiafogyasztási szokásait, multi-tasking jellemzőjét. Több, rövid tanári segédletet készítettünk azokról a fontos személyiségekről és eseményekről, akik nemcsak Nógrád megyében, hanem országosan is jelentősek voltak. Ezekhez a prezentációkhoz minden esetben kapcsolódik interaktív feladat is. Az interaktív feladatok egyszerűen kezelhető platformokon íródtak, megoldásuk némi kihívás jelent, ugyanakkor sikerélményt biztosít. A kitöltő azonnal értékelést kap a teljesítményéről. Elsősorban magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret tantárgyakhoz találnak az általános és középiskolai tanárok és diákok helytörténeti vonatkozású feladatokat. Lényeges szempont volt, hogy gazdagítsuk a Nógrád megyére vonatkozó ismereteket, akár eredeti iratok beillesztésével. A feladatok fejleszthetik a térbeli és időbeli tájékozódási képességet, a logikai készségeket, a kritikai gondolkodást, és erősíthetik a szövegértési képességet. Mivel egy 21. századi munkavállaló esetében az együttműködési készség is fontos, javasoljuk, hogy a témák egy részét csoportmunkában, projekt-feladatként oldják meg. Reméljük, a tesztek ismételt megoldásával a bennük szereplő ismeretek belsővé válnak, erősítve az önazonosságot, szűkebb pátriánkhoz való tartozást. Az online világ térhódításához igazodva, és a fiatalabb korosztályt megszólítva állítottuk össze kisfilmjeinket, melyeket a videógalériában találnak. A levéltári kisfilmek egy-egy országos történelmi esemény megyére gyakorolt hatásait mutatják be. Mindegyikben gondosan válogatott, az adott korra jellemző, a témához szervesen kapcsolódó levéltári iratok, fényképek, magyarázó szövegek alkotnak egy egészet."

Tudósítás a rendezvényről:

www.nool.hu

www.3100.hu

Salgótarjáni Városi Televízió

Utolsó frissítés:

2022.10.28.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges