Múltbanéző 9. (3)

bkml

BAJÁN ÉLŐ NEMESEK A 20. SZÁZAD ELEJÉN

 

 

A bajai nemes családokról az utolsó összeírás 1841-ben készült, amikor a Bács-Bodrog vármegyében élő nemes családokat szedték lajstromba. Ezt Dudás Gyula a Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat egyik 1896-os évkönyvében tette közzé.[1] A Rapcsányi-féle monográfiában újra kiadták a bajai nemesek 1841-es listáját – pontos évszám megjelölése nélkül – mint az 1848 előtt a városban élt nemesi családok lajstromát.[2] Ez az utolsó elérhető nemesi összeírás. Ebben nem szerepel az összes városban élő nemes, valamint az összeírás időpontja miatt is egy átmeneti helyzetet tükröz, hiszen a bajai nagy tűzvészt[3] követő évben készült.

A Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat a millenniumra megjelentette a vármegye monográfiáját. A második kötet végére került a vármegye nemesi családjait 1526-tól 1848-ig felsoroló fejezet, ahol korszakokra osztva közölték, hogy kik kérték nemességük kihirdetését a vármegyétől.[4]

A Borovszky Samu-féle Magyarország vármegyéi és városai monográfiasorozat Bács-Bodrog vármegyét bemutató második kötetének a végén olvashatunk a vármegyében lakó nemes családokról.[5] Ennek elkészültével kapcsolatban egy érdekes adalékot találtam a bajai levéltár iratai között.

Virter Ferenc, az Országos Monográfia Bizottság igazgatója 1909. március 10-én levelet írt Baja város polgármesterének, hogy küldje el a „városában élő nemes úri családokat”, „nehogy tévedésből egy is kimaradjon a monográfiából.[6]

A következő listát küldték el:

Bajai magyar nemes családok névjegyzéke

 

névfoglalkozástörvényhatósági bizottság tagja
Alföldy Bélaorvos, kisbirtokos(választott)
özv. Ambrozovics Béláné, szül: Meszlényi Ilona  
Ambrozovics Lajos1906-tól Baja főispánja 
Allaga Ottóügyvédvirilis
Allaga István  
Allaga Leó  
Battka Géza  
Boróczy[7] Ernő, csejteijárási m. kir. állatorvos 
dr. Boróczy Kálmánügyvéd 
dr. Beczássy Gyulakerületi orvos városi tiszti orvos, máv ellenőrző főorvosaülési joggal bíró tisztviselő
özv. pacséri Császár Ferencné szül: Radány Emma  
hédervári Dely[8] Gézafakereskedő, a bajai gázgyár igazgatójavirilis
Dely Irnákkeresk. alkalmazott 
dr. Dely Istvánügyvéd 
Dömötör Húgóny. kir. járásbíró 
Greguss Aurélvárosi főpénztárnokülési és szavazati joggal bíró tisztviselő
Greguss Angelinaháztulajdonos 
dr. Hegedűs Aladár[9]polgármesterülési és szavazati joggal bíró tisztviselő
czabai Horváth István  
özv. Horváth Jánosnéháztulajdonos 
hórai Horánszky LászlóKir. bir. végrehajtó 
Horánszky Kálmánszatócs, fűszer és vegyeskereskedő 
motesici Kerék Illésvárosi tb. tanácsnok, adóügyi számvevő, könyvelőülési és szavazati joggal bíró tisztviselő
Koller Dezsőalkapitány városi tanácsnok, tb. rendőrfőkapitányülési joggal bíró tisztviselő
Koller LászlóBács-Bodrog vármegye volt csendbiztosa, Baja városi hivatalnoka (ny. díjnok) 
dr. Koller Imreügyvédvirilis
horti és rigyiczai Kovács Antalka  
? Kerekes Lászlógyógyszerész 
Kolozsváry Sándorny. főszolgabíró 
Kolozsváry Árpádszámtiszt 
borsódi Latinovics Laura  
Latinovics János  
özv. Latinovics Lajosné, szül: Baka Rozáliaháztulajdonos 
özv. Latinovics Gyulánéfőszolgabíró özvegye 
Latinovics István  
özv. Milassin Zsigmondné szül: Prasszer Ida)Bácsmegye volt főszolgabírójának, Baja főügyészének és ügyvédnek az özvegye 
Milassin Zakariás  
özv. Natty Józsefné, szül: Gaál Klotildmagánzó, háztulajdonos 
pati Nagy Sándorszénkereskedő? 
bonyhádi özv. Perczel Miklósné[10] szül: borsódi Latinovics Izaura  
Piúkovics Antal  
dr. Pollermann Arthúrorvos 
Pollerman Bertalangyógyszerészvirilis
petői özv. Szutrély Lipótné, szül: Scultéty LeopoldinaBácsalmási főszolgabíró? 
ifj. Szutrély LipótBajai Takarékpénztár vezérigazgatója, o. gy. képviselővirilis
Szaday Gyulanyug. m. kir. honvédszázados 
pacséri Szucsics József  
tomcsányi Tomcsányi Sándor[11]ügyvédválasztott
özv. Vargay Mihályné, szül: bajsai Vojnits Matildhonvédszázados özvegye 
bajsai Vojnits Dániel[12]apátplébánosválasztott
Vojnics Domiczella  
Vojnich Mátéfőszolgabíró 

 

A listát áttekintve, nemcsak neveket, hanem sok családot is kihagytak a monográfiából. A táblázatban félkövérrel emeltem ki azokat a neveket, illetve családneveket, melyek szerepelnek a monográfiában. A 31 családból csak 14 került bele a monográfiába. A listán szereplő családneveket összehasonlítottam az 1841-es lajstrommal, csak 12 egyező családnevet találtam. 1841-ben is a városban élt nemesi családok a következők voltak: Alföldy, Császár, Dömötör, Horváth, Koller, Kolozsváry, Latinovics, Milassin, Nagy, Pollermann, Vargay, Vojnits. Az akkori összeírásban 83 családnév szerepelt, ebből csak 12 maradt 1909-re. Természetesen a 20. század elején is több nemesi származású élt Baján, de a szegényebb nemesek nem kerültek fel erre a listára. Az 54 családfőből 12 özvegyasszony és két nemes hölgy/hajadon volt. A feleségek sincsenek a listán. A város első két embere a főispán és a polgármester is nemesi származású volt. A törvényhatósági bizottság 101 tagjából 4 városi tisztviselő – a polgármesteren kívül még hárman – szavazati joggal, ketten csak ülési joggal szintén a „nemes úri családok” közül került ki. 38 választott és ugyanennyi virilis tagja is volt a törvényhatósági bizottságnak. Közülük nemes 5 virilis és három választott bizottsági tag volt. Az állami alkalmazottak között is voltak nemesek: járásbírói, végrehajtói, főszolgabírói pozíciót töltöttek be.

A listán több olyan név található, akik pár évvel később már nem éltek a városban, vagy néhány évvel korábban még nem.

 

Jegyzetek


[1] DUDÁS Gyula: A bácskai nemes családok összeírása1841-ből. In: A Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat évkönyve. Zombor, 1896. 150-153. o. Ezt a kötete a Bácsország 2012-ben reprintben megjelentetette (A Bács-Bodrogh vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. IV. kötet, Szabadka, 2012.)

[2] RAPCSÁNYI Jakab: Baja és Bács-Bodrog vármegye községei. Budapest, 1934. 126-129. o.

[3] A tűzvészről bővebben: FÁBIÁN Borbála: A bajai „phőnix”. Egy kereskedőváros pusztulása és újjáéledése a reformkorban. In: Bácsország 2010/3. 64-70. o., valamint FÁBIÁN Borbála: A nagy bajai tűzvész emlékezete. In: Múltbanéző 1. sz. Internet: http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/ Tanulmanyok/fabo-01t-1.html (2014. szeptember 8.)

[4] Bács-Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája. Szerk.: Dudás Gyula. Zombor, 1896.

[5] REISZIG Ede: Bács-Bodrog vármegye nemes családai (a továbbiakban: REISZIG Ede [1909]). In: Bács-Bodrog vármegye II. Szerk.: Borovszky Samu. Budapest, [1909].

[6] Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára IV. 1407. b Baja Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 7401/1909.

[7] Boróczy Ernő telepedett le 1898-ban Nyitrából Bajára és fiai 1909-ben is városban éltek. Ernő 1914-ben halt meg 25 éves korában a Pesti Hazai Takarékpénztár képviselője volt. REISZIG Ede, [1909] 574. o.

[8] A Dely család, holott a 19. század közepe óta Baján élt kimaradt a monográfiából. Dely Géza képviselte a millenniumi felvonuláson Baja várost a polgármesterrel dr. Hegedűs Aladárral együtt. Kimaradt Szluha Márton Bács-Bodrog vármegye nemes családjai című könyvéből is.

[9] dr. Hegedűs Aladár 1892 és 1914 között volt Baja polgármestere, korábban főszámvevő volt.

[10] Ifjú Bonyhádi Perczel Miklós özvegye. Férje Perczel Miklós (1812-1904) fogadott fia volt. Tóth Kálmán „szülőházában”, tehát abban a házban lakott, amit az emléktáblával 1884-ben megjelöltek.

[11] Tomcsányí Sándor 1890-ban költözött Bajára. REISZIG Ede, [1909] 599. o.

[12] Vojnits Dániel Baján született 1858-ban és 1935-ben itt halt meg, 1895 és 1918 között volt a belvárosi templom plébánosa.