Múltbanéző 5. (3)

bkml

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT

Molnár János kalocsai kanonok-nagyprépost

1900. évi végrendelete, 1903. évi hagyatéki leltára és Kalocsa nagyközség 

1907. évi alapító oklevele a házi szegények alapjára

(Forrásközlés)

 

 

Molnár János (Toponár[1]-Aranyi-puszta, Somogy vm., 1812. december 7. – Kalocsa, 1903. január 13.), kanonok-nagyprépost, választott scardoniai püspök. 1836. augusztus 17-én szentelték pappá. Később káplánként működött. 1850-től jánoshalmi plébános, 1859-től esperes. 1878-tól Boldogságos Szűz Máriáról nevezett hatvani prépost, poenitentiarius[2] kanonok. 1886-tól aranymisés pap. 1893-tól a főegyházmegye nestora.[3] Választott scardoniai püspök.[4]

 

Káptalani tisztségei:

idősebb mesterkanonok:

tiszteletbeli kanonok:

tiszai főesperes:

székesegyházi főesperes:

bácsi kisprépost:

őrkanonok:

éneklőkanonok:

olvasókanonok:

nagyprépost:

 

1869. szeptember 29. – 1875. június 5.[5]

1874. június 25.[6]

1875. június 5. – 1878. szeptember 17.[7]

1878. szeptember 17. – 1881. június 9.[8]

1881. június 9. – 1888. május 1.[9]

1888. május 1. – 1893. augusztus 21.[10]

1893. augusztus 21. – 1895. április 17.[11]

1895. április 17. – 1902. április 29.[12]

1902. április 29. – 1903. január 13.[13]

 

Molnár János kanonok-nagyprépost az 1903. január 13-án Kalocsán felvett halottkémi jelentés és a január 15-én ugyanott felvett haláleset-felvételi ív adatainak tanúsága szerint Toponár-Aranyon, Somogy vármegyében született, és Kalocsán, 1903. január 13-án reggel 6 órakor hunyt el, életének 91. évében. Kezelőorvosa, Dr. Kupfner szerint a halál oka ellágyulás volt. Szülei ismeretlenek. Nevelőatyja Péchy János szekszárdi árvaszéki jegyző volt, aki nevelt fia halálának időpontjában még élt. Mivel katolikus főpapként a fenti adatok szerint felmenő rokonai nem voltak, leszármazó örökösei pedig nem lehettek, a haláleset-felvételi ív az oldalági örököseit és végrendeleti hagyományosait sorolja fel részletesen. Az elhunyt főpap készpénzben, ékszerben, drágaságokban, értékpapírokban, bútorokban, ágyneműben, hintókban, könyvekben stb. mintegy 250 000 korona értéket hagyott maga után, amely vagyon igen tekintélyesnek mondható. Molnár János kanonok-nagyprépost életében a kalocsai főkáptalan pénztárából nyerte javadalmazását. Végrendeleti végrehajtójául Kleiner Lajos[14] kanonokot kérte fel. Fent nevezett főpap végrendeletét 1903. január 13-án hirdette ki Rilmer Kázmér, a kalocsai királyi járásbíróság ítélőtáblai bírája.

 

Végrendelet

 

Másolat: bélyegtelen eredetiről

 

A teljes Szentháromságnak, az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek nevében, Amen. Alólírott mélyen áthatva azon megmásítlan határozattal el van rendelve, hogy minden embernek meg kell halni, és a halál után következik az ítélet, e szavak minden nap szemeim előtt lebegnek. Jónak láttam ép ésszel bíró állapotomban, szabad akaratom és elhatározásom alapján saját vagyonom felett, melyet Isten kegyelméből bírok, következő végrendeletet teszem.

1) Krisztus szent vérével megváltott lelkemet ajánlom a Mindenható Teremtőm véghetetlen irgalmába és kegyelmébe, testem pedig, midőn már a feloszlásnak jelei mutatkoznak, adassék a földnek, melyből vétetett, temessenek el a köztemetőben azon sírboltba, hol áldott emlékű Édesatyám hamvai porladnak, illően, de minden felesleges pompa nélkül.

2) Saját halhatatlan lelkem nyugalmáért évenként felajánlandó szentmisékre nézve a következőleg rendelkezem.

a) A kalocsai Főszékesegyházban liberával[15] megtartandó énekes misére 600 Ft-ot osztrák értékben, továbbá havonként végzendő egy-egy kis misére, összesen 12 kis misére, hagyományozok 300 Ft-ot osztrák értékben.

b) A jankováci[16] templomban papi segédlettel évenkint végzendő koporsós misére hagyok 300 Ft-ot osztrák értékben.

c) Boldogult Nagyanyám Jakovovits Anna és férje Molnár Péter; boldogult Nagynéném Molnár Terézia és férje boldogult Markovits György; boldogult testvéreim Molnár Rozália és boldogult férje Gregorics János lelki javukra évenként végzendő örökös kis misékre hagyok 100 Ft-ot osztrák értékben, saját lelkem üdvére évenkint liberával végzendő örökös szentmisére hagyok 100 Ft-ot osztrák értékben. Ez utóbbi szentmisék Somogy megyébe kebelezett Toponár mezőváros templomában lesznek végzendők, az alapítványi tőke is a toponári templom pénztárába leteendő, kezelés végett.

3) A kalocsai főegyházmegyei Elaggott Papok Nyugdíjintézetére hagyok 1000 Ft-ot osztrák értékben.

4) A kalocsai főegyházmegyei Kántortanítók Nyugdíjintézetére 1000 Ft-ot osztrák értékben.

5) A kalocsai főtisztelendő Főkáptalan Gazdatisztjeinek Nyugdíjalapjára 1000 Ft-ot osztrák értékben.

6) A kalocsai házi szegények alapjára 500 Ft-ot osztrák értékben.

7) Hogy azon szeretetnek, melynek volt jankováci híveim iránt viseltetek kifejezést adjak, az ott helyi főtisztelendő plébános úr, s a község Elöljáróságának belátása s elhatározása folytán, vagy egy katolikus jellegű kisdedóvoda, vagy ha jobbnak találják egy felállítandó községi kórház három betegágy költségeinek fedezésére hagyományozok 5000 Ft-ot azon kikötéssel, hogy az évenkint befolyó kamatok a fent megemlített célra fordíttassanak. Az alapítványi tőke az ájtatos alapítványok pénzével együtt kezeltessék.

8) A jankováci házi szegények javára hagyományozok 1000 Ft-ot. Ez összeg évi kamata minden évben november 2-án osztassék ki, 12 erkölcsös magaviseletű házi szegény közt.

9) A jankováci kálvária kápolnának a boldogságos Szűz és Szent János evangélistát ábrázoló aranykeretű képet hagyom.

10) A Budapesti Vakok Intézetére 100 Ft-ot, a Váci Siketnémák Intézetére 100 Ft-ot, a Szent István Társulatnak[17] 100 Ft-ot, a Szent László Társulatnak[18] 100 Ft-ot osztrák értékben hagyományozok.

11) A Budapesti Oltár Egyletnek 200 Ft-ot, a Kalocsai Oltár Egyletnek 300 Ft-ot hagyok.

12) A toponári templom javára hagyok 1000 Ft-ot, mely tőkének kamatát a templom belső szükségeinek fedezésére fordítandók.

13) A toponári elemi iskolába járó katolikus gyermekek javára hagyok 600 Ft-ot azon feltétel alatt, hogy a tőke a plébánián az ájtatos alapítványok pénzével együtt kezeltessék, és az évenkint befolyt kamatokból szegény sorsú iskolások könyvekkel, papírral elláttassanak, a kiosztásnál az Aranyi-pusztáról bejáró iskolások előnyben részesüljenek.

14) A kalocsai sárközi takarékpénztári 10 darab részvényeimet, melynek kezelésére a főtisztelendő főkáptalant teljes tisztelettel felkérem, ösztöndíjul hagyományozom olyképpen, hogy az évenkint befolyó osztalékból egy a kalocsai gimnáziumba járó, római katolikus, példás magaviseletű és jeles tanuló részesíttessék, előnyben részesüljenek a kalocsai főkáptalan tisztjeinek és szolgáinak gyermekei.

15) Illés Antal sógoromnak hagyok 1000 Ft-ot.

16) Idős Illés Lujza sógornőmnek 500 Ft-ot osztrák értékben.

17) Özvegy Brecska Kálmánnénak született Béres Máriának, ki édesannyával több éven át házamnál hűségesen szolgált, hagyományozok 500 Ft-ot, jelenleg lakik Szeged városában.

18) Kováts Zsófiának, ki nálam több évekig szolgált, hagyok 200 Ft-ot osztrák értékben.

19) A főszékesegyházi két sekrestyésnek[19] hagyok 100 Ft-ot.

20) Özvegy Klimes Máriának, ki jelenleg szolgálatomban van, ha éltem végéig nálam marad, az ő nagy hűséginek jutalmául hagyományozok 5000 Ft-ot osztrák értékben.

21) Markó János hű szolgámnak, ha halálom bekövetkeztéig szolgálatomban marad, hagyok 2000 Ft-ot osztrák értékben.

22) Halálom esetén nálam szolgálatban lévő szolgálónak hagyok 100 Ft-ot osztrák értékben.

23) Ezüst asztali eszközöket Gregorits Mihály és Illés Lujza unokáimnak hagyom.

24) A szélső vendégszoba bútorából egy kanapét és hat széket hagyományozok Klimes Mária gazdaasszonyomnak.

25) Könyvtáram örökösévé teszem Gregorits Mihály unokaöcsémet.

26) Magán adósságaim nincsenek, háziorvosomat, a gyógyszertárt minden év végével, mészárost, fűszerkereskedőt minden hónap végével pontosan ki szoktam fizetni.

27) A fentebbi számokban elsorolt hagyományok után még fennmaradó minden javaimban általános örököseimnek teszem és kinevezem Gregorits Mihály unokaöcsémet és unokahúgomat Pécsy Jánosnét, született Illés Lujzát. Ez utóbbi ti. Pécsy Jánosnéra vonatkozólag kijelentem, hogy az őt megillető örökségből a szekszárdi ház vételére már előre kivett 10 000 Ft-ot, azaz tízezer forintot, ez az összeg a nyerendő örökségbe betudandó, egyszersmint elrendeltem, hogy a nyert örökség évi kamatai felhasználtassék ugyan, de maga az örökség mint törzsvagyon Pécsy János és Illés Lujza hitestársak gyermekei javára fenntartassanak.

28) Végrendeletem végrehajtójának bizalommal felkérem és kinevezem főtisztelendő Kleiner Lajos kanonok urat, kinek tiszteletdíjul felajánlok 200 Ft-ot osztrák értékben, és boldog emlékű Kunszt[20] Érsek olajfestésű arcképét. Mindezek bizonyítására jelen saját kezemmel megírt végrendeletemet nevem aláírásával és saját pecsétemmel megerősítem, mind pedig az alább megnevezett együttesen megjelent tanúkat tisztelettel megkértem, ők is ugyanazt nevük aláírásával és pecsétökkel hitelesítették.

Kalocsán, 1900. évben, augusztus hó 16-án

Molnár János s. k.

prépost-kanonok P. H.

Alólírottak ezennel igazoljuk, hogy nagyságos Molnár János kanonok úr, kit személyesen ismerünk, magyar anyanyelvünkön, együttes jelenlétünkben kijelentette, hogy ezen okirat a saját kezűleg írt és aláírt végrendeletét tartalmazza, és hogy azt már előzőleg saját kezűleg írta alá.

Kalocsán, 1900. augusztus 16-án

Rilmer Kázmér s. k. tanú

Grelinger József s. k. végrendeleti tanú

Ezen végrendelet a mai alólírott napon felolvastatván, kihirdettetett.

Kalocsán, 1903. január 13-án

Rilmer Kázmér s. k. királyi ítélőtáblai bíró P. H.

BKML V. 72 i) Kalocsa Nagyközség Elöljáróságának iratai; Hagyatéki iratok M 53.

 

A fenti végrendeletből világosan kitűnik, hogy Molnár János prépost-kanonok pontosan megszabja temetésének helyét és módját, az érte és elhunyt családtagjaiért tartandó misék sorát, továbbá az erre a célra hagyományozott összegeket is. Főpapként – kötelező jelleggel – számos jótékony célú hagyományt és alapítványt tesz. Közülük a legérdekesebb a jankováci híveinek tett alapítvány, amely egy katolikus jellegű óvoda vagy egy községi kórház felállítását szabja meg, erre a célra a főpap 5000 forintot hagy. Nem feledkezik meg szülővárosáról, Toponárról sem. A toponári templom javára 1000 forintot, a toponári elemi iskolások taníttatására 600 forintot hagy. A végrendelet tételesen felsorolja a rokonaira és szolgáira hagyományozott összegeket is.

bkml

Molnár János haláleset-felvételi ívének első oldala

 

Hagyatéki leltár

 

Felvétetett Kalocsán, 1903. évi január 15-én, ugyanott 1903. január hó 13. napján elhalt néhai Molnár János kanonok-nagyprépost hagyatékáról. Jelen voltak az elöljáróság részéről: Szekendy Gyula jegyző, Pózner Elek közgyám, becsüs; és Takács Márton bíró, mint becsüs

Tételszám

Darabszám

Tárgy megnevezése

Becsérték

tételenkint

csoportonkint

korona

fillér

korona

fillér

 

 

I. Rész. Cselekvő állapot.

 

 

 

 

 

 

A) Ingóságok:

 

 

 

 

1.

 

Készpénzben

7767

54

 

 

2.

9

Készpénz takaréki betétkönyvekben

221329

64

 

 

3.

1

Kopp Gy. takaréki betétkönyvekben cautio[21]

4000

0

 

 

 

 

Értékpapírokban:

 

 

 

 

3.

10

Sárközi takarékpénztári részvény a 200

2000

0

á[22] 200 elhagyva

 

4.

1

3708-61 számú Vöröskereszt sorsjegy

26

0

á 26

 

5.

1

3069-93 számú Vöröskereszt sorsjegy

26

0

 

 

6.

1

3070-76 számú Vöröskereszt sorsjegy

26

0

 

 

7.

1

3708-63 számú Vöröskereszt sorsjegy

26

0

 

 

8.

1

3708-62 számú Vöröskereszt sorsjegy

26

0

 

 

9.

1

414-99 számú Bazilika sorsjegy

17

50

á 17

50

10.

1

3626-89 számú Bazilika sorsjegy

17

50

 

 

11.

1

4604-48 számú Bazilika sorsjegy

17

50

 

 

12.

1

544-52 számú Bazilika sorsjegy

17

50

 

 

13.

1

643-43 számú Bazilika sorsjegy

17

50

 

 

14.

7

Molnár János névre kiállított Kalocsai Katolikus Köri kölcsönkötvény

140

0

1897. I. 24. 14-20 á 20

 

15.

3

Latinovits Gábor[23] névre 1894. I. 1. 328-330. szám alatt kiállított kalocsai gőztégl. részvény

53

91

á 17

97

 

 

A pincében:

 

 

 

 

16.

1

272 literes hordó szarkási bor hordóval

54

40

 

á 20

17.

1

56 literes hordó fehér asztali bor hordóval

16

80

 

á 30

18.

1

100 literes hordó jankováci bor hordó nélkül

14

0

 

á 14

19.

1

336 literes hordó keceli bor hordóval

80

64

 

á 24

20.

1

61,5 literes hordó somlói bor hordóval

24

60

 

á 40

21.

1

61 literes hordó szekszárdi bor hordó nélkül

20

74

 

á 34

22.

1

112 literes hordó asztali bor hordóval

33

60

 

á 30

23.

1

49 literes hordó ruszti[24] bor hordóval

19

60

 

á 40

24.

1

60 literes hordó asztali bor hordóval

12

0

 

á 20

25.

1

107 literes hordó szarkási bor hordóval

21

40

 

á 20

26.

1

130 literes hordó szarkási bor hordó nélkül

18

20

 

á 14

27.

1

220 literes hordó szarkási bor hordóval

44

0

 

á 20

28.

1

436 literes hordó szarkási bor hordó nélkül

61

4

 

á 14

29.

1

100,2 literes hordó szarkási bor hordó nélkül

14

0

 

á 14

30.

1

103,6 literes hordó szarkási bor hordó nélkül

14

49

 

á 14

31.

1

kis hordó (56-60) töltelék hordóval

3

0

 

 

32.

19

üveg 1/2 literes ruszti

1

90

 

á 10

33.

2

üveg pálinka

2

0

á 1

 

 

 

A hátsó éléskamrában:

 

 

 

 

34.

1

üres zsíros bödön

1

0

 

 

35.

1

pléhbödön zsír 32 liter

32

0

á 1

 

36.

1

pléhbödön zsír 32 liter

32

0

á 1

 

37.

1

üres káposztáshordó

2

0

 

 

38.

1

lisztesláda

 

80

 

 

39.

2

asztal

 

80

 

á 40

40.

1

állvány

 

30

 

 

41.

100

üres üveg

2

0

 

 

42.

1

teknő (nagy)

 

80

 

 

43.

2

kisebb teknő

 

50

 

 

44.

1

húsvágó deszka

 

10

 

 

45.

25

mosószappan

2

0

 

 

46.

1

vasbogrács

1

20

 

 

47.

4

fehér ruháskosár

1

0

 

 

 

 

Kis éléskamrában:

 

 

 

 

48.

2

állvány

4

0

 

 

49.

1

elavult kihúzós fehér asztal

 

30

 

 

 

 

A folyosóban:

 

 

 

 

50.

1

edényállvány

 

30

 

 

51.

4

vizesdézsa

2

0

 

 

52.

1

vizespad

 

20

 

 

53.

1

kis fél asztal

 

30

 

 

 

 

A konyhában:

 

 

 

 

54.

1

vizespad

 

30

 

 

55.

1

húsvágó asztal

1

50

 

 

56.

4

szék

 

80

 

 

57.

1

nagy asztal

1

0

 

 

58.

1

edényszekrény

1

20

 

 

59.

11

cserépedény

 

22

 

 

60.

13

festett pléhedény

3

0

 

 

61.

6

bádogedény

1

0

 

 

62.

3

rézedény

1

0

 

 

63.

2

literes mérték

 

20

 

 

64.

1

fánkszedő

 

10

 

 

65.

1

rézmozsár

2

0

 

 

66.

1

vasaló

1

0

 

 

67.

1

kávédaráló

 

30

 

 

68.

12

közönséges tányér

1

0

 

 

69.

1

rossz lámpa

 

20

 

 

 

 

A cselédszobában:

 

 

 

 

70.

1

festett közönséges asztal

 

40

 

 

71.

3

festett faszék

 

60

 

 

 

 

A földszinti vendégszobában:

 

 

 

 

72.

2

ágy

10

0

á 5

 

73.

1

garnitúra: 1 dívány 6 székkel

10

0

elhagyva

 

74.

1

mosdó 2 tállal

3

0

 

 

75.

1

rossz ruhaállvány

 

40

 

 

76.

2

éjjeliszekrény

2

50

 

 

77.

1

ruhaszekrény

6

0

 

 

78.

1

asztal

4

0

 

 

79.

1

toilett-tükör elavult

1

0

 

 

80.

2

asztali tükör

 

30

 

á 15

81.

1

fali aranykeretű tükör

4

0

 

 

82.

4

kisebbfajta tájkép

4

0

 

 

83.

1

Deák Ferencet ábrázoló falikép

 

40

 

 

84.

3

gyertyatartó

 

30

 

 

85.

6

vánkus huzattal

18

0

 

 

86.

2

bordó paplan

4

0

 

 

87.

2

lábdunyha

6

0

 

 

88.

2

szőrmatrac

10

0

 

 

89.

2

tengeriszőrmatrac

2

0

 

 

90.

2

lepedő

1

20

 

 

91.

2

rossz pökőláda

 

30

 

 

 

 

Az emeleti folyosóban:

 

 

 

 

92.

1

rossz kis dívány

2

0

 

 

93.

6

régi elavult falikép

2

40

 

á 40

 

 

Az emeleti előszobában:

 

 

 

 

94.

1

fényezett ebédlőszekrény

5

0

 

 

95.

1

éjjeliszekrény

1

0

 

 

96.

1

mosdó felszerelvénnyel

4

0

 

 

97.

1

éjjeliszekrény

1

0

 

 

98.

1

fényezett trimótszekrény

8

0

 

 

99.

1

viatállvány (4. osztályú)

2

0

 

 

100.

1

pipatartó

 

50

 

 

101.

1

garnitúra: dívány 5 székkel

20

0

 

 

102.

1

szobaclosett

1

0

 

 

103.

1

ruhaállvány

 

40

 

 

104.

1

fényezett kétajtós ruhaszekrény

8

0

 

 

105.

2

gyertyatartó

 

40

 

 

106.

7

nagy aranykeretű kép

2

80

 

á 40

107.

9

kisebb falikép

1

80

 

á 20

108.

1

nagy aranykeretű tükör

8

0

 

 

109.

1

3 súlyon ingaóra

10

0

 

 

110.

1

vizes pléhkancsó

 

10

 

 

111.

1

18 személyes asztalteríték

9

0

 

 

112.

1

18 személyes asztalteríték

9

0

 

 

113.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

114.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

115.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

116.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

117.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

118.

1

6 személyes asztalteríték

3

0

 

 

119.

1

asztalterítő

6

0

 

 

120.

23

kisebb asztalkendő

4

60

 

á 20

121.

3

kávésabrosz 4 kendővel

3

0

 

 

122.

28

pohártörlő

2

80

 

á 10

123.

19

törülköző

3

80

 

á 20

124.

23

vánkushaj

6

90

 

á 30

125.

14

ágylepedő

8

40

 

 

126.

3

paplanlepedő

1

80

 

á 60

127.

149

alsó fehérnemű, elavult, régi

25

0

 

 

 

 

Az emeleti második lakószobában:

 

 

 

 

128.

1

fényezett ruhaszekrény

4

0

 

 

129.

1

fényezett ruhaszekrény

4

0

 

 

130.

1

fényezett íróasztal

6

0

 

 

131.

1

nyitott könyvállvány

2

0

 

 

132.

1

garnitúra: dívány 6 fotellal, ripsz[25] huzattal

25

0

 

 

133.

1

fényezett asztal

5

0

 

 

134.

1

fényezett ágy

10

0

 

 

135.

1

éjjeliszekrény

2

0

 

 

136.

1

éjjeliszekrény

1

0

 

 

137.

1

karosszék

2

0

 

 

138.

1

zárt üveges könyvszekrény

10

0

 

 

139.

512

kötet különféle, túlnyomóan egyházi természetű könyv

250

0

elhagyva

 

140.

1

nagy fali olajfestmény, tájkép

10

0

 

 

141.

9

fali tájkép

9

0

á 1

 

142.

1

gróf Széchenyi Istvántábrázoló fali olajfestmény

2

0

 

 

143.

1

Szepesy[26] pécsi püspököt ábrázoló fali olajfestmény

2

0

 

 

144.

1

fali régi óra

4

0

 

 

145.

2

3-3 karos avult gyertyatartó

2

0

 

 

146.

1

12 személyes ezüst evőkészlet

100

0

 

 

147.

2

gyertyatartó szíval(alakú)

1

0

 

 

148.

1

kétoldalú tükör

 

40

 

 

149.

1

arany nyaklánc kereszttel

120

0

 

 

150.

1

régi M. J. mon(ogramú) aranygyűrű

6

0

 

 

151.

1

arany apáti gyűrű

30

0

 

 

152.

4

hőmérő

1

60

 

á 40

153.

14

avult felsőruha

24

0

 

 

154.

1

pálinkáskészlet 18 darabból

1

0

 

 

155.

1

arany(óra)lánc

20

0

 

 

156.

1

aranyláncnak a töredéke

12

0

 

 

157.

0

ágynemű

0

0

 

 

 

 

Az emeleti harmadik vendégszobában:

 

 

 

 

157.

1

fényezett kétajtós ruhaszekrény

10

0

 

 

158.

1

zsámoly

1

0

 

 

159.

1

garnitúra: bársony dívány 4 kis és 2 nagy fotellel

40

0

 

 

160.

1

ovális asztal

10

0

 

 

161.

1

üvegszekrény

20

0

 

 

162.

1

éjjeliszekrény

3

0

 

 

163.

1

fényezett ágy

10

0

 

 

164.

1

mosdószekrény felszereléssel

7

0

 

 

165.

1

asztali tükör

1

0

 

 

166.

1

6 fiókos trümó[27]

6

0

 

 

167.

1

nagy fali aranyrámás tükör

20

0

 

 

168.

2

fali tájkép (nagy)

10

0

á 5

 

169.

1

nagy falikép

3

0

 

 

170.

4

kisebb fali tájkép

8

0

á 2

 

171.

1

fali arckép (XIII. Leó[28])

2

0

 

 

172.

1

padlószőnyeg

8

0

 

 

173.

9

avult felsőkabát

11

0

 

 

174.

2

kétkaros ezüst gyertyatartó

16

0

 

 

175.

2

ezüst gyertyatartó egyes

8

0

 

 

176.

2

chinaezüst kávésedény[29]

4

0

 

 

177.

1

ezüst teáskandli[30]

6

0

 

 

178.

1

nagyobb ezüsttalpú gyümölcstál

14

0

 

 

179.

2

kisebb ezüsttalpú gyümölcstál

10

0

 

 

180.

1

kávésszerviz 12 személyre

7

0

 

 

181.

1

teaszerviz

7

0

 

 

182.

2

cukortartó porcelánedény

 

60

 

 

183.

1

függönyfa függönnyel

10

0

 

 

184.

2

alpakka gyertyatartó[31]

1

0

 

 

185.

4

éjjeliedény

 

80

 

 

186.

2

pökőláda

 

20

 

 

187.

3

vánkus

9

0

 

 

188.

1

paplan

2

0

 

 

189.

1

lábdunyha

3

0

 

 

190.

1

lepedő

 

60

 

 

191.

1

lószőrmatrac

5

0

 

 

192.

1

tengeriszőrmatrac

1

0

 

 

193.

12

ezüstfogatú kés

12

0

 

 

194.

12

ezüstfogatú villa

12

0

 

 

195.

12

ezüstfogatú eszköztartó

12

0

 

 

196.

12

ezüst kávéskanálka

12

0

 

 

197.

12

ezüst evőkanál

12

0

 

 

198.

13

avult rossz törött ezüst evőeszköz

5

0

 

 

199.

18

ezüst csemegekés

18

0

 

 

200.

12

ezüst evőkanál

12

0

 

 

201.

24

ezüst evőeszköz (kés-villa)

24

0

 

 

202.

12

ezüstvilla

24

0

 

 

203.

12

ezüst kávéskanál

12

0

 

 

204.

1

ezüst tejmerő

2

0

 

 

205.

6

ezüst fagylaltkanálka

6

0

 

 

206.

2

ezüst evőeszköz

2

0

 

 

 

 

Az ebédlőben:

 

 

 

 

207.

1

ebédlőszekrény

20

0

 

 

208.

1

mosdószekrény

5

0

 

 

209.

1

kendőprés

3

0

 

 

210.

2

rossz dívány

10

0

 

 

211.

2

fényezett asztal

10

0

 

 

212.

1

kihúzós asztal

10

0

 

 

213.

2

ruhaszekrény (10+8)

18

0

 

 

214.

1

trümószekrény

15

0

 

 

215.

1

rossz falióra

3

0

 

 

216.

1

Őfelsége a király faliképe

5

0

 

 

217.

1

Őfelsége a királyné faliképe

5

0

 

 

218.

1

néhai Kunszt érsek faliképe

10

0

elhagyva

 

219.

1

néhai Deák Ferenc faliképe

3

0

 

 

220.

2

fali olajnyomatú falikép

4

0

 

 

221.

3

fali tájkép

4

0

 

 

222.

12

avult szék

6

0

 

 

223.

3

ablakfüggöny fával

3

0

 

 

224.

3

pökőláda

 

30

 

 

225.

1

fehér csipkefüggöny fával

2

0

 

 

226.

12

személyre való evőedénykészlet

12

0

 

 

227.

77

különféle pohár

5

0

 

 

228.

9

kávéscsésze

 

50

 

 

229.

4

fogvájótartó

 

20

 

 

230.

7

boros és vizes üveg

2

0

 

 

231.

2

tejeskanna

 

40

 

 

232.

1

A Boldogságos Szüzet és Szent János evangélistát ábrázoló kép

20

0

elhagyva

 

 

 

A füstölőben (kamra):

 

 

 

 

233.

12

sonka

24

0

 

 

234.

7

tábla szalonna

28

0

 

 

235.

3

oldalas

12

0

 

 

236.

8

kalbász

6

40

 

 

237.

3

füstölt hús

3

0

 

 

 

 

A padláson:

 

 

 

 

238.

1

pléh fürdőkád

4

0

 

 

239.

1

lisztesláda

 

50

 

 

 

 

A földszinti első kamrában:

 

 

 

 

240.

1

nagy avult teknő

2

0

 

 

241.

1

avult lúgzó[32]

 

50

 

 

242.

4

kerti asztal 3 székkel

1

0

 

 

 

 

A földszinti második kamrában:

 

 

 

 

243.

1

rossz mángorló[33]

2

0

 

 

 

 

A kocsiszínben:

 

 

 

 

244.

1

fekete hintó, használt

50

0

 

 

245.

1

fekete hintó, használt

50

0

 

 

246.

1

rossz szekér

5

0

 

 

 

bkml

Molnár János hagyatéki leltárának első oldala

A fenti hagyatéki leltárból kitűnik, hogy Molnár János kanonok-nagyprépost hagyatéka részben készpénzben, részben pedig takarékbetétkönyvekben, értékpapírokban (l. részvények, sorsjegyek) és kölcsönkötvényekben volt elhelyezve.

A leltárból megállapítható, miszerint a fent nevezett főpap Kalocsán egy egyemeletes épületben lakott, amelynek 17 lakó- és tárolóegységében az összeírás napján, 1903. január 15-én az alábbi tárgyak voltak megtalálhatóak, amelyek a hagyaték tárgyi részét képezték:

1) Az épület pincéjében: különböző méretű hordókban változatos származási helyű (jankováci, keceli, somlói, szarkási, szekszárdi, ruszti) asztali borokat és kevés pálinkát tároltak. A borokat tehát a Duna–Tisza közéről, a Dunántúlról és Burgenlandból szereztette be a főpap.

2) A hátsó éléskamrában: zsír tárolására szolgáló bödönök, káposztáshordó, lisztesláda, asztal, állvány, üres üvegek, teknők, húsvágó deszka, vasbogrács, mosószappan és ruháskosár;

3) A kis éléskamrában: mindössze két állvány és egy asztal;

4) A folyosón: edénytartó állvány, vizesdézsa, vízpad és asztal;

5) A konyhában: vízpad, asztalok, székek, szekrény, cserép-, bádog- és rézedények, literes mértékek, fánkszedő, rézmozsár, vasaló, kávédaráló, tányérok és egy lámpa;

6) A cselédszobában: mindössze egy asztal és székek;

7) A földszinti vendégszobában: ágyak, dívány, székek, mosdó, ruhaállvány, éjjeli- és ruhásszekrények, asztal, tükrök, tájkép, portré, gyertyatartók, vánkusok, paplanok, dunyhák, matracok, lepedők és pökőládák;

8) Az emeleti folyosón: dívány, faliképek;

9) Az emeleti előszobában: ebédlő- és éjjeliszekrények, ruhás- és trimótszekrény, mosdó, állványok, pipatartó, dívány, székek, szobavécé, gyertyatartók, faliképek, tükör ingaóra, kancsó, asztalterítékek, asztalkendők, pohártörlők, törülközők, vánkushajak, lepedők, használt fehérneműk;

10) Az emeleti második lakószobában: ruhás- és éjjeliszekrények, íróasztal, könyvállvány, dívány, fotelek, ágy, asztal, karosszék, zárt üveges könyvszekrény, különféle egyházi tárgyú könyv (512 db) – ez egy kisebb kézikönyvtárnak felel meg –, tájképek, portrék, falióra, gyertyatartók, evőeszközkészlet, tükör, ékszerek (arany nyaklánc kereszttel, aranygyűrűk, arany óralánc), hőmérő, felsőruhák, pálinkáskészlet, ágynemű;

11) Az emeleti harmadik vendégszobában: ruhás- és egyéb szekrények, zsámoly, dívány kis és nagy fotelekkel, asztal, ágy, asztali és falitükör, táj- és arcképek, padlószőnyeg, felsőkabátok, gyertyatartók, kávésedény, teáskanna, gyümölcstálak, kávés- és teaszervíz, porcelánedények, evőeszközök, függöny, vánkus, paplan, lábdunyha, lepedő, matracok, éjjeliedény, pökőláda;

12) Az ebédlőben: szentkép, ebédlő-, ruha-, trümó- és mosdószekrény, kendőprés, dívány, asztalok, falióra, fali- és tájképek, székek, függöny, fehér csipkefüggöny, evőedénykészletek, poharak, kávéscsészék, teáskanna, fogvájótartók, boros és vizes üvegek, pökőláda;

13) A füstölőben (kamra): sonkák, szalonnatáblák, oldalas, kolbászok és füstölt hús;

14) A padláson: pléh fürdőkád és lisztesláda;

15) A földszinti első kamrában: teknő, lúgzó, kerti asztal székekkel;

16) A földszinti második kamrában: mángorló;

17) A kocsiszínben: két fekete hintó és egy szekér.

A fent leírtak alapján az olvasó egyrészt az egyes helyiségek berendezését könnyen maga elé tudja képzelni, másrészt ezeket az enteriőröket[34] a múzeumi szakemberek akár rekonstruálni is képesek lennének. A 19. század második fele nagypolgári jómódjának tárgyai elevenednek meg a közölt hagyatéki leltárban. A gazdagságot jelző tipikus tárgyak az ékszereken kívül a falakon elhelyezett számos tájkép, portré, falióra, díszes tükör, továbbá a porcelánedények és fehér csipkefüggönyök, sőt a hintók megléte is. Az egyes használati tárgyak ugyanakkor utalnak a bor-, pálinka-, kávé- és teafogyasztás, sőt a dohányzás szokására is. A gyertyatartók használata jelzi, hogy az esti világítást még nem villanyvilágítás, hanem gyertyák szolgáltatták. Az elhunyt főpap könyvszekrénye 512 darabból álló egyházi tárgyú könyveket tartalmazott, amelyet Molnár János kanonok-nagyprépost Gregorits Mihály unokaöccsére hagyott. Maga az épület az akkori viszonyok között igen komfortosnak volt tekinthető.

 

Kalocsa nagyközség 1907. évi alapító oklevele a házi szegények alapjára

 

A hagyaték kezelésének következő állomását a kalocsai királyi járásbíróság 1905. március 31-én kelt végzése jelentette. Ebben a végzésében a járásbíróság arról értesítette Kleiner Lajos végrendeleti végrehajtót, aki a végrendeleti megbízás következtében néhai Molnár János hagyatéki ügyében eljárni volt hivatott, hogy a kalocsai M. Kir. Adóhivatalnál bírói letétbe helyezett, és ott bevételezett 15 490 korona 18 fillér készpénzt, kötvényekben pedig 2000 koronát, egyenként 200 korona névértékű, 350–359. számú 49 db szelvénnyel és 1 db szelvényutalvánnyal ellátott kötvényt bírói letétként elfogadta. A járásbíróság egyúttal a kalocsai adóhivatalt, mint bírói letéti pénztárt az összeg további szabályszerű kezelésére utasította.

Kalocsa község elöljáróságát, a jánoshalmi római katolikus egyházközséget, Jánoshalma község elöljáróságát, a toponári iskolaszék elnökségét, a kalocsai főgimnázium igazgatóságát pedig felhívta, hogy a néhai Molnár János kanonok és káptalani nagyprépost által a kalocsai házi szegények részére hagyományozott 1000 korona, a jánoshalmi kórház vagy óvoda részére hagyományozott 10 000 korona, a jánoshalmi házi szegények részére adományozott 2000 korona, a toponári szegény iskolás gyermekek tanszerekkel való ellátására hagyott 1200 korona, valamint a kalocsai főgimnázium tanulói számára ösztöndíj alapként hagyományozott 2000 korona alapítványi tőkére vonatkozó alapítványi okleveleket állítsák ki, és azt jóváhagyásra terjesszék fel az illetékes m. kir. minisztériumhoz. Ennek megtörténtét pedig 30 napon belül jelentsék be a királyi járásbíróságnál.[35]

A felszólítás ellenére a kalocsai házi szegények részére hagyott összeg után kiállítandó alapítványi oklevelet csak több mint két éves késéssel állították ki, míg a kalocsai főgimnázium tanulói számára ösztöndíj alapként hagyományozott tőkéről kiállított alapítványi oklevelet nem sikerült megtalálni. Kalocsa község képviselőtestületének 1907. november 18-án tartott rendkívüli közgyűlésén Csernyus József[36] főjegyző jelentette, hogy a Belügyminisztérium 56 525/V-b 1905. számú, és a kalocsai járási főszolgabíróság által kiadott rendelete szerint Molnár János volt főkáptalani nagyprépost által a kalocsai szegények alapja javára tett 1000 koronás alapítványról alapító oklevél kiállítását és felterjesztését rendelte el. A főjegyző az alapító oklevelet megszerkesztette, azt tárgyalás és elfogadás végett az alábbi szövegezéssel terjesztette a közgyűlés elé.

Kalocsa község képviselőtestülete megismeri, hogy néhai Molnár János kalocsai főkáptalani nagyprépost a Kalocsán 1900. évi augusztus 16-án kelt végrendeletének 6. pontjában foglaltak szerint – a kalocsai házi szegények alapjára 1000 koronás alapítványt tévén –, arról a Nagyméltóságú Belügyminiszter úr 56 525/V-b 1905. sz. rendelete folytán a következő alapító oklevelet állította ki:

 

Alapító levél

 

1) Néhai Molnár János kalocsai főkáptalani nagyprépost a kalocsai házi szegények alapjára 1000 koronát hagyott.

2) Az alapítvány neve: Molnár János szegényalapítvány.

3) Az alapítvány után járó kamatösszeg az évi rendes községi költségvetésbe felvétetik, és a községnek a szegényügy ellátására – költségvetésileg előirányzott többi szegényügyi kiadásaival együttesen használtatik fel –, illetve osztatik ki az elöljáróság által minden hó 1-jén a községben lakó és illetékes, úgy nyilvántartott tisztesebb közsegélyre szorulóknak, az úgynevezett házi szegényeknek.

4) A kamatok felhasználásáról az évi számadás során a község a törvényhatóságnak tartozik (el)számolni.

5) A kijelölés és adományozás joga a községi elöljáróságot illeti.

6) Az alapítványt peres és peren kívüli ügyekben az idő szerinti községi elöljáróság képviseli, és miután az alapítványt is az elöljáróság kezeli, azért vagyoni felelősséggel is az elöljáróság, illetve a község tartozik.

A képviselőtestület a főjegyző által előterjesztett alapító oklevelet pontról pontra történő tárgyalás után egyhangúlag elfogadta, és arra utasította az elöljáróságot, hogy azt négy eredeti példányban kiállítva, terjessze fel felsőbb jóváhagyás végett.[37]

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Budapesten, 1908. január 13-án tartott rendes közgyűlése 38 326/Kig. 1907./135. kgy. 1908. szám alatt hagyta jóvá a Molnár János-féle 1000 koronáról a kalocsai szegényalap javára kiállított alapító oklevelet, amelyet jóváhagyási záradékkal látott el, és kormányhatósági jóváhagyásra terjesztett fel.[38]

 

Jegyzetek


[1] Toponár (Somogy vm.): 1715-ben már jobbágyfalu, s ekkor 11 háztartást írtak össze. 1787–1863 közt mezőváros. 1882–1949: kisközség; 1895–1949: körjegyzőség: helyben; 1950, 1967: önálló tanácsú község; 1970-ben Kaposvárhoz csatolták, azóta a város egyik városrésze. Lakosságszáma: 1785-ben 989, 1857-ben 1621, 1900-ban 2535, 1941-ben 2381, 1949-ben 2559, 1960-ban 2700 fő. Népességének túlnyomó többsége magyar. A 19. század első felében a gróf Festetics és a herceg Eszterházy családok voltak a földesurai. Az uradalom 1784. március 6-án és 1792. augusztus 2-án vásárok tartására nyert szabadalmat. Katolikus temploma 1818-ban épült. A községbeli apácakolostort (Isteni Szeretet Leányai), mely óvodával van egybekötve, 1875-ben gróf Festetics Dénesné alapította és annak alapítványi letétje tartotta fenn. A lakosok önsegélyző és fogyasztási szövetkezetet, valamint gazdakört is működtetnek.

[2] Poenitentarius (lat.): gyóntató.

[3] Nestor (gör.): Valamely testület, csoport legidősebb tagja. Itt értsd: a főegyházmegye legidősebb tagja.

[4] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 146. o.

[5] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 103. o.

[6] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 108. o.

[7] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 102. o.

[8] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 98. o.

[9] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 96. o.

[10] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 95. o.

[11] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 93. o.

[12] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 92. o.

[13] LAKATOS Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan Levéltára (repertórium). In: Kalocsai Múzeumi Értekezések 4. Szerkeszti: Romsics Imre. Kalocsa, 1998. 91. o.

[14] Kleiner Lajos (Doroszló, Bács-Bodrog vm., 1846. október 9. – Kalocsa, 1922. január 10.): választott püspök. Középiskolai tanulmányait Baján és Kalocsán, a teológiait ugyancsak Kalocsán végezte. 1869. július 26-án szentelték pappá. Küllődön és Kulán káplán. 1873-tól az újonnan szervezett egyházmegyei tanfelügyelőségen segéd-tanfelügyelő. 1878-tól a kalocsai tanítóképző tanára. 1881-től tanfelügyelő. 1883-tól a papnevelde vicerektora. 1884-től a középiskolai hittanár-vizsgáló bizottság tagja. 1886-tól főszentszéki ülnök, az ájtatos célú alapítványok segédkezelője (1893-tól főnöke). 1888-tól zsinati vizsgáló, a kisszeminárium rektora. 1890-től tiszteletbeli, 1895-től kalocsai kanonok. 1896-tól sármonostori címzetes apát. 1897-től tiszai, 1902. január 30-tól bácsi, 1902. április 29-től székesegyházi főesperes. 1903-tól bácsi kisprépost. 1906-tól éneklő-, 1907-től olvasókanonok. 1914-től kalocsai nagyprépost és dulmi választott püspök. 1915-től általános helynök. 1889-től pápai kamarás. 1878–1883 között a Kalocsai Néplap főmunkatársa. Művei: Emléksorok. Kalocsa, 1886. – Cikkei a Magyar Állam (1896-tól), Népiskola (1875–1876), Szabadka (1875), Népiskolai Tanügy (1877), Kalocsai Néplap (1878–1886) című lapokban jelentek meg.

[15] Libera (lat.): Zene az énekes gyászmisét követően a koporsónál vagy katafalknál tartott halotti könyörgés. A gyászmise zárórésze. (a. m. ments meg, szabadíts meg)

[16] Jankovác: Jánoshalma korábbi neve.

[17] Szent István Társulat 1848 óta működik budapesti székhellyel, Magyarország egyik legrégibb könyvkiadója. A társulat fő profilja a könyvkiadás, elsősorban magyar nyelven, de német, horvát, szlovák, román és rutén nyelven is adtak már ki munkákat. Főként katolikus szellemiségű, vallásos könyveket ad ki, de tankönyvek, tudományos munkák is megtalálhatók a palettán. A társulat ítéli oda évente az ún. Stephanus-díjat.

[18] Szent László Társulat (Budapest, 1861. május 5. – 1948; 1995. január 21. –): hitbuzgalmi egyesület. Gr. Károlyi István, a Szent István Társulat elnöke alapította, a külföldi magyarok hitéletének és nemzettudatának ápolására. IX. Pius pápa 1863. március 13-i brevével ismerte el, június 27-ére és november 19-ére tagjainak teljes búcsút engedélyezett. Az első elnöke, Lonovics József egri érsek felhívására kibocsátott főpásztori körlevelek hatására plébániák százain indult meg a társulati élet. Az egyesület kezdetben Moldvában és Bukovinában magyar egyházközségeket, iskolákat szervezett, és a Magyarországon továbbtanulni kívánó fiúkat ösztöndíjakkal segítette. Papokat neveltetett és küldött, tanítókat és missziós nővéreket alkalmazott, sajtótermékeket és liturgiai fölszereléseket adományozott a rászoruló magyar közösségeknek. 1869-ben megalakította a Csángó Bizottságot. A bukaresti érsekség egyik lelkésze látta el az egyesület magyar iskolái felett a tanfelügyeletet. A magyarlakta falvakban és városokban (Bukarest, Braila) művelődési egyesületeket, leánykongregációkat, magyar segélyegyletet, napközi otthonokat, óvodákat, iskolai könyvtárakat szervezett. Az iskolákat ingyen tankönyvekkel látta el. 1870 után feladatának tekintette a pápai, a 19. század végén a hazai katolikus intézmények segélyezését is. 1880 után, a kivándorlás megindulásától a távozók magyar nemzeti és katolikus tudatának ébrentartása lett az elsődleges célja. Kikötői lelkészi szolgálatot szervezett Fiumében, Brémában, Hamburgban, New Yorkban. Azokba a városokba, amelyekben népesebb magyar közösségek alakultak, apácákat és papokat küldött, segélyező, iskola- és templomépítő egyleteket szervezett. Az újjáalakított egyesület ma is működik.

[19] Sekrestyés, egyházfi: a sekrestye szolgálatát ellátó személy. A latin szertartásban templom közeli lakása alapján mansionarius, feladata alapján custos (őr). Feladatkörébe tartozik a templom épületének és fölszerelésének gondozása és a harangozás (a kántor, a harangozó és a sekrestyés a plébánia anyagi képessége szerint 3, 2 esetleg 1 személy). Székesegyházakban és nagy templomokban több sekrestyés is dolgozhat a sekrestyeigazgató irányítása alatt. Szerzetes templomokban a sekrestyés laikus testvér, másutt világi férfi vagy nő. Liturgikus felkészültsége és katolikus vallásossága mellett nagyon fontos kulturáltan együttérző magatartása, hiszen a papot kereső hívők gyakran először a sekrestyéssel találkoznak. Fizetését a plébániai javadalomból és a stólából kapja. A Codex Juris Canonici 1917. szerint klerikus ruhát viselhetett.

[20] Kunszt József (Zubrohlava, Árva vm., 1790. június 28. – Pest, 1866. január 5.), kalocsai érsek. 1810-ben a Pázmáneum növendéke lett. 1813-ban szentelték pappá, Drégelypalánkon káplán. 1814-ben Kovalik János helynök-érsek levéltárossá nevezte ki. 1820. november 1-jétől a Pázmáneum vicerektora, 1824. augusztus 6-tól helyettes rektora. 1830. augusztus 17-től pozsonyi kanonok. 1832 májusában a Pázmáneum rektoraként Bécsbe költözött. 1836. április 20-tól esztergomi kanonok, de csak 1845-ben hagyta el Bécset, amikor általános helynök lett. 1847. szeptember 17-től káptalani helynök. 1848 februárjától fárói választott püspök. 1850. május 30-án kassai megyéspüspökké nevezték ki. Esztergomban augusztus 25-én fölszentelték, és október 4-én foglalta el székét. 1852. május 15-én helyezték át a kalocsai érsekségre. Kalocsán újjáépítette a székesegyházat, a nevelőintézetet, az egyházmegyében sok iskolát és jótékonysági intézményt alapított. 1863-ban Kalocsán tartományi zsinatot tartott. Életében körülbelül 1 millió forintot fordított jótékony célokra. Ö alapította 1860-ban a Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővérek zárdáját és nevelőintézetét, a gimnáziumot a jezsuitákra bízta, s új épületet építtetett számukra, megalapította az érseki tanítóképzőt. Hagyatékát a jezsuiták vezetése alatt létesítendő kisszeminárium és a szegény diákok örökölték.

[21] Cautio (lat.): óvadék, pénzbiztosíték.

[22] á: ára

[23] Latinovits Gábor, borsodi (Baja, 1825. március 14. – Budapest, 1897. május 8.), prépost-kanonok és címzetes püspök, országgyűlési képviselő.

[24] Ruszt, város a Fertő tó mellett, ma: Rust (Burgenland, A).

[25] Ripsz: Bordázott szövésű szövet. (jelzőként) Ebből készült, illetve ezzel bevont bútorhuzat, karosszék.

[26] Szepesy Ignác (névváltozata: Szepessy), négyesi báró (Eger, 1780. augusztus 13. – Pécs, 1838. június 16.), bölcseleti és teológiai doktor, pécsi és erdélyi katolikus püspök, az MTA tiszteleti tagja.

[27] Trumeau (e: trümó) (fra.): Alacsony kétajtós szekrényke, felső lapja alatt egy vagy két fiókkal.

[28] XIII. Leó pápa (gróf Gioacchino Pecci; Carpineto Romano, 1810. március 2. – Róma, 1903. július 20.), római pápa 1878–1903 között.

[29] Kínaezüst: Ezüstözött alpakka. (jelzőként) Ebből készült tárgyak, pl. tálca, kávésedény stb.

[30] Kandli: kanna.

[31] Alpakka: Réz, nikkel és cink ezüstfehér színű ötvözete. (jelzőként) Ebből készült tárgyak, pl. evőeszközök, gyertyatartó stb.

[32] Lúgzó: Olyan faedény (kád, dézsa), melyben a fahamu áztatásával készítették a mosáshoz a lúgot. Mosáskor a ruhák áztatására is használták.

[33] Mángorló, mángolló: Vastag, asztalszerű sima lap, amelyre két baba néven emlegetett hengeren gördülő, terméskövekkel megrakott láda nehezedik. A mángorolni való kimosott ruhát a hengerekre tekerik rá, hogy a ránehezedő súly alatt kisimuljon. Csak jobb módú családoknál található.

[34] Enteriőr (fr.): 1) szoba, lakás belseje, berendezése.

[35] BKML V. 72 b) Kalocsa Nagyközség Elöljáróságának iratai; Közigazgatási iratok 1544/1905. Kig. ir. – alapszám: 3096/1908. Kig. ir.

[36] Csernyus József (?, 1851 – Kalocsa, 1929. október 18.), Kalocsa nagyközség főjegyzője.

[37] BKML V. 72 b) Kalocsa Nagyközség Elöljáróságának iratai; Közigazgatási iratok 2506/1908. Kig. ir. – alapszám: 3096/1908. Kig. ir.

[38] BKML V. 72 b) Kalocsa Nagyközség Elöljáróságának iratai; Közigazgatási iratok 2506/1908. Kig. ir. – alapszám: 3096/1908. Kig. ir.