Múltbanéző 1. (4)

bkml

HORTHY MIKLÓS[1] KORMÁNYZÓ LEVELE

BÁDOKI SOÓS KÁROLY[2] ALTÁBORNAGYHOZ

 

 

Az idén, 2010. június 4-én emlékezünk meg a trianoni béke megkötésének 90. évfordulójáról. Baja törvényhatósági joggal felruházott város 1918. november 13. és 1921. augusztus 20. között szerb megszállás alatt állt. Az alább közölt körlevelet Bádoki Soós Károly altábornagy Kiszely nevű beosztottja küldte Vojnics Ferenc[3] bajai polgármesternek, amelyben az alábbiakat közli:

Az S. H. S.[4] állam által kiürített területek volt kormánybiztosa 350/1921. sz.

Minthogy a belügyminiszter úr az S. H. S. állam által kiürített területek kormánybiztosi tiszte alól történt felmentésem alkalmával a kormánybiztosság megszűnésével kapcsolatos teendőkkel megbízott, van szerencsém Bádoki Soós Károly altábornagy úrnak a déli végek volt vezénylő tábornokának utólag hozzám érkezett megkeresése alapján, illető részében való örvendetes tudomás végett közölni, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága a déli végek vezénylő tábornokához a következő magas kéziratot méltóztatott intézni:

»Kedves Soós altábornagy! Örömmel indultam a felszabadult területekre, hogy a magyar Haza üdvözletét és szeretetét vigyem mindazoknak, akik három éven át sóvárogtak erre, hogy a Haza nevében keblemre öleljem azokat, akik olyan hosszú ideig el voltak szakítva tőlünk. Örömöm fokozódott a látottak felett, de teljessé tette örömömet az a határtalan hazafias lelkesedéstől áthatott forró honszeretet, az a Magyar Haza iránti hűség, az a megértés, mely a felszabadult területek minden rendű polgársága részéről osztály, nyelv és valláskülönbség nélkül megnyilvánult. Az a példás rend, ami a felszabadult területeken látható volt, bizonyítéka egyrészt a lakosság józan hazafias gondolkodásának, de másrészt az Ön céltudatos, erélyes, fáradtságot nem ismerő működésének is.

Midőn a felszabadult területek népeinek békéje, jövője és jóléte érdekében kifejtett működés eredményes volta felett különös örömömnek adok kifejezést, egyúttal köszönetet mondok Önnek azon eredményes teljes nemes működéséért, melyet a felszabadult területeken a Haza érdekében kifejtett, de köszönetet mondok mindazoknak is, kik ezen munkásságában Altábornagy Urat oly kiváló odaadással támogatták. Kérem, tolmácsolja igaz meleg köszönetemet és megelégedésemet a felszabadult területeken működő csapatoknak, közbiztonsági szerveknek és közigazgatási hatóságoknak, és adja át a terület lakosainak őszinte hálás köszönetemet azon igaz szívből jövő meleg fogadtatásért, melyben engemet, ki a magyar nemzet képviseletében mentem közéjük, részesítettek. Szeged, 1921. október 8. Horthy s. k.«

A vezénylő tábornok úr egyben arra kért, fejezzem ki őszinte köszönetét a felszabadult területek tisztikarának, azért a hazafias, megértő és lankadatlan munkáért, mely a nemzeti hadsereg munkájával karöltve Hazánk talpra állításának szent ügyét szolgálja, és amely munka most minden hazafi szívének legértékesebb jutalmát, az ország kormányzója őfőméltóságának megelégedését érdemelte ki, és azt a meggyőződését fejezte ki, hogy ezen legfelsőbb elismerés minden egyest arra fog ösztönözni, hogy munkaerejét a végsőkig megfeszítve, és minden tehetségét latba vetve a jövőben is tőle telhetőleg munkálkodjon szent célunk, Magyarország feltámadásának megvalósításában.

Amidőn tehát ennek eleget teszek, arra kérem Polgármester Urat, hogy erről az érdekelteket megfelelően értesíteni szíveskedjék.

Budapest, 1921. évi október 16-án

 Kiszely s. k.

 

Egykorú, gépelt, 2 oldalra terjedő másolat. Magyar nyelvű. MNL BKML IV. 1407.b) Baja Város Tanácsának (1929-től Polgármesteri Hivatalának) iratai; Közigazgatási iratok M 3720/1921. Kig. ir.

 

A fenti levél megértéséhez magyarázatul szolgál az, hogy Horthy Miklós kormányzó 1921. október 7-én a bajai háromszög kiürítése után, személyesen kívánt meggyőződni a délvidéki eseményekről, ezért a fent említett napon Baja városát is megtisztelte látogatásával.

 

Jegyzetek


[1] Horthy Miklós, nagybányai, vitéz (Kenderes, 1868. június 18. - Estoril (Portugália), 1957. február 8.), tengerésztiszt. Magyarország kormányzója 1920-1944 között.

[2] Soós Károly, bádoki, vitéz (1929-1945) (Nagyszeben, 1869. július 28. - Villach (Ausztria), 1953. június 12.), katonatiszt. 1921 augusztusától a pécsi katonai körzet parancsnoka.

[3] Vojnics Zélics Ferenc József; 1931-től Borbíró (Szabadka, 1879. február 27. - Ligonier (Pensylvánia, USA), 1962. december 31.), polgármester. Baja thj. város polgármesteri tisztségét 1915. október 9. és 1919. január 1., valamint 1921. augusztus és 1937. október 9. között töltötte be. 1919-ben a szerb hatóságok Valjevoba internálták.

[4] S. H. S.: Az 1918-ban alakult Szerb-Horvát-Szlovén Királyság rövidítése.