Múltbanéző 16. (10)

bkml

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI HIPERINFLÁCIÓ
A MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT
KALOCSAI SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK IRATAIBAN

 

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetestársulata egykor Magyarország egyik legnagyobb, legnépesebb katolikus apácarendje volt. Az 1860 óta tevékenykedő nővérek legfőbb feladatuknak a lányok oktatását-nevelését tekintették, ezen a területen szinte mindenféle típusú intézményben – óvodában, elemi és polgári iskolában, pedagógusképző intézetben, szakközépiskolában, árvaházban, kollégiumban – működtek. A társulat feladatellátásának csúcspontján, 1942-ben több mint 900 iskolanővér tevékenykedett több mint 60 fiókházban, több mint 20 ezer gyermeket felügyelve. Bár a társulat működésének első időszakában – 1860 és 1907 között – csak a kalocsa-bácsi érsekség területén alapított zárdákat, később sorra nyíltak fiókházai az ország különböző településein, a Dunántúlon és a Tiszántúlon, sőt Kínában is.

A társulat a második világháborút jelentős anyagi veszteségekkel élte túl. A harcászati tevékenység és a megszálló hadseregek általi igénybevétel komoly anyagi károkat okozott az egyes fiókházaknál. Az épületek jó része megrongálódott, az állatállományt rekvirálták, az iskolai felszerelések tönkrementek. A már 1945 nyarán érzékelhető, majd egyre fokozódó infláció sem könnyítette meg a társulat életét.

A második világháború végére az ország kifosztottsága, az infrastruktúra és a gyárak megsemmisülése, a termelés visszaesése, a háborús jóvátétel megfizetésének kényszere szinte elviselhetetlen terhet rótt a gazdaságra. Ezen tényezők összessége, valamint az a körülmény, hogy a bankóprés használatára jogot szerző Vörös Hadsereg ellenőrizetlenül szórta ki a fedezet nélküli bankjegyeket, rendkívül magas inflációhoz vezetett.[1] A sokáig a világtörténelem legsúlyosabb mértékű pénzromlásának számító folyamathoz hozzájárult az országban lévő szovjet hadsereg ellátásának terhe is. A gyors áremelkedés oda vezetett, hogy az emberek nem bíztak az egyre inkább értékét vesztő pengőben, az árukereskedelem hanyatlott.[2] A pénzforgalom helyett ezért ebben az időben a cserekereskedelem virágzott. A társulat fennmaradt irataiból jól körvonalazódik, hogy az egyes fiókházakban kényszerűségből a nővérek is részt vettek ilyen ügyletekben. 1945 őszén például Baján alig lehetett sóhoz jutni, 2 kg lisztet is adtak egy kg sóért.[3] Egy birka 150 000 pengőbe került vagy 15 mázsa burgonyába, fél öl fa ára 6 kg zsír volt.[4] Kunbaján elsősorban a bor számított univerzális csereeszköznek. „Mi minden héten veszünk fel pénzt[5], csakhogy nemigen tudunk rajta valamit venni, a villanyra megy sok, meg tojást veszünk, de úgy, hogy a népnek nem nagyon van pénze s csak ha adót vagy villanyt kell fizetnie, akkor elad vagy bort, vagy tojást, vagy tyúkot. Leginkább a szomszédunk jön hozzánk pénzért, s amit nélkülözhet, azt adja el. Borhoz is így jutottunk, avval meg lehet cserélni sót, paprikát, sőt még ruhaneműnek való anyagot. Akinek hektószámra van bora, az cipőt is vehet, egy pár női félcipő itt 3 hektó bor[6] – írták a kunbajai nővérek Kalocsára küldött levelükben. Mágocson a háborúban megsérült zárda újjáépítése a legnagyobb infláció közepette zajlott. „A tanterem födémezése most folyik. Pénzt nem fogadnak el. Három méter férfiszövetbe és egy malacba kerül[7] – jelentették a nővérek.

A cserekereskedelmen kívül a háborút követő inflációról is képet alkothatunk egy speciális forrás segítségével. A nővérek az egyes zárdákban a plébániai historia domusokhoz hasonló krónikákat vezettek, sajnos ezek közül azonban nagyon kevés maradt fenn. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után szinte csak a társulat kalocsai anyaházában őrzött iratok kerültek állami, illetve egyházi levéltárakba, a legtöbb fiókház irattárát viszont nem gyűjtötték be. Ezek megsemmisültek, illetve szétszóródtak. Egyedül a bajai zárda iratai – köztük az ott vezetett iskola- és házkrónikák – kerültek levéltárba. Az 1945/46-os hiperinflációra vonatkozó leginformatívabb adatok ezekben találhatók. Baján a házkrónikát vezető nővér[8] ugyanis viszonylag gyakran feljegyezte – kifejezetten az utókor számára – a helyi aktuális piaci árakat, szemléletesen érzékeltetve azok hihetetlen emelkedését. A legalapvetőbb, leghétköznapibb árucikkekről, szolgáltatásokról feljegyzett példák jelzik, hogy a hiperinfláció mennyire megnehezítette a mindennapi életet.

Az infláció már 1945 tavaszán éreztette hatását. Erről a bajai krónika így számolt be: „Csak magyar pénzben lehet fizetni. Az oroszok is nyomtattak t.i. pénzt, de ennek semmi értéke nincs, csak úgy szórják. Mennyire lerontja ez majd a pénzünket. S mivel az oroszoknak sok van, igen felhajtják az árakat.[9] Nyáron már konkrétan a magas árakra panaszkodtak a nővérek. „Általában rettenetes árak vannak, 1 kg tök 40 pengő, [], zöldbab 45 pengő. Mi lesz, ha ezek az árak így emelkednek?[10] Ősztől pedig rendszeressé váltak az emelkedő árak miatti aggodalmak. „A drágaság nem napról-napra, hanem úgyszólván óráról órára nő. Egy vidéki szegény szülő [] 2 kg mézet vett 25.000 pengőért.[11]Egy-két drágasági eset: [] Egy kabát megvarrása, amelyhez minden hozzávalót megadtak, 20.000 pengő és néhány liter bor és egy nagy orsó cérna, amely maga 6.000 pengő.[12]Az árak fantasztikusan emelkednek. Ma 1.10 q káposztát vettek 180.000 pengőért, ez kb. háromszori étkezésre elegendő. [] Egy fuvar Vaskútról[13] be 40.000 pengő. S még nem is kapható, így fát nehéz beszállítani.[14]

Nagyon beszédes a krónika 1945. november 30-i bejegyzése. „E hónap utolsó napján szeretnék az utókor számára néhány árat feljegyezni. Találóan mondta egy Németországból visszatért menekült, hogy itthon csillagászati árak vannak. 1 kg káposzta 4.000 pengő, zöldség 4.000 pengő, cékla 1.500 pengő, burgonya 1.200 pengő, lencse 2.000 pengő, egy cirokseprű 12.000 pengő s boldog, aki kap. Mikor a gondnoknő hazahozta, az utca túlsó oldaláról szóltak át neki, hogy hol vette? [] Egy kis rajzlap 600 pengő, cipőpaszta 6.000 pengő, rövid cipőfűző 3.000 pengő, egy féltalp felvarrása 5.000 pengő, egy pár cipő csináltatása úgy, hogy mindent ad az ember hozzá, 25.000 pengő. Egy kis ablaküvegnek csak a bevágása 1.000 pengő. Egy öl fa felvágása kedvezményesen nekünk 28.000 pengő. 3 félnapig dolgozott nálunk a favágó, állandóan 2-3 nővér segített s fizettünk neki 392.000 pengőt ebből kiadása 150.000 pengő, a többi a tiszta kereset. Másoknak 40.000 pengőért vágja ölét. Megboldogult Kinga nővérünk[15] temetése 144.000 pengőbe került, a koporsó 70.000 pengő volt, pedig a legegyszerűbb volt, a szemfedő papír 10.000 pengő, csak a kripta felnyitása 16.000 pengő. Szédületes számok.[] A legnehezebb azonban a fuvar-kérdés. Ha valaki tud is fát szerezni, ez könnyebb, mint kocsit kapni, amelyik behozza. Tegnap egy fuvarért 80.000 pengőt és terményt kértek. [] A munkabérek megint 150%-kal emelkedtek. A napszám 4.000-5.000 pengő. Hol fogunk megállni![16] 1946 tavaszán még közel sem ért véget az infláció. „Ma kaptunk 20 q szenet á 1 és ½ millió pengő, azonnal kellett fizetni s még örültünk is, hogy kaptunk. A szén belekerült 30 millióba s ezenfelül a fuvar 30.000 pengő mázsánkint.[17]Ma kaptunk 94.15 q szenet, amelyre 126 millió előleget kell fizetni legkésőbb kedd délig. [] A szénhordó emberek napi díja maga 3 millió pengő volt. [] A kertben dolgozó szőlőmunkás napi bére 400.000 P, egy telefon vidékre 150.000 P. Ezekkel az árakkal nincs arányban a tisztviselők fizetése.[18] A feljegyzésekből kiolvasható, hogy az infláción kívül a fűtőanyaghiány is nagyban megnehezítette a nővérek életét. Emellett a megszálló hadseregek által elhajtott lovak, rekvirált szekerek és kocsik miatt a szállítás is szinte megoldhatatlan problémává vált.

A bajai krónikaíró nővér néhány helyen megemlítette egy adott termék más településen érvényes árát is. Így megtudható, hogy míg 1945 tavaszán Baján egy tojás 4 pengőbe került, addig „Hőgyészen és általában a Dunántúlon eldorádó van mihozzánk viszonyítva, a tojás 30-60 fillér, tej 80 fillér, kapnak vajat, tejet, amennyit csak akarnak. Mi hónapok óta alig láttunk tejet, rendszeresen rántottlevest reggelizünk. [] Gyöngyösön még szörnyűbb a drágaság, a tojás 8 pengő, hús 40 pengő, kenyér 8 pengő, étolaj 150 pengő, Budapesten 1 kg sonka 600 pengő, kenyér 60 pengő, liszt 300, bor 250 pengő, tojás 150 pengő[19] – számolt be a bajai krónikás nővér az ország különböző területein előforduló ellátási nehézségekről. A feljegyzések 1945 végére többször is kitértek a fővárosi és vidéki árak eltérésére. „Hihetetlen árak vannak falun is. [] 1 q liszt 60.000, Pesten 180.000 pengő.[20]Ma pl. az a hír, hogy Pesten 1 kg só 35.000 pengő.[21]Venni pedig most semmit sem lehet, mert ami kapható is, annak olyan iszonyatos ára van, hogy tisztviselő nem győzi. [] Pesti árak: cipőkrém 48.000 pengő, cipőpertli 20.000 pengő, 1 m flanell 300.000 pengő, szövet 800.000 pengő, 1 kg libamáj 2 millió, egy levelezőlap 800 pengő. Ezeken az árakon vásárolt Klára nővér[22], aki ma kora d.u. megérkezett. (Persze, nem libamájat!)[23] Jellemző módon azonban főleg a helyben, Baján érvényes aktuális árakat örökítették meg.

Esetleges, hogy a nővér mely termékek árát jegyezte fel, az egyedüli állandóan előforduló tétel a tojás. Így ugyan nehéz bármiféle összehasonlítást végezni, de a nagyon gyors árnövekedési tendencia – ahogy a következő táblázat is mutatja – szemléletes.[24]

 

Bajai árváltozások pengőértékben 1945. április 15. és 1946. július 6. között

 tojás/dbhús/kgliszt/kgkrumpli/kgvaj/kgtúró/kgborsó/kgalma/kgsó/kgbor/ltej/l
1945.04.15.410–124        
1945.06.23.   25  2040   
1945.09.29.  200     400  
1945.10.08.50       1 200  
1945.10.19.        10 000  
1945.11.05.450 600200       
1945.11.22.1 200   24 0006 000   6 000 
1945.11.30.   1 200       
1945.12.24.       32 000  1 200
1946.01.26.5 000   25 000      
1946.03.02.25–30 000   1 600 000–2 000 000220 000     
1946.03.16.25–30 000      1 millió 300 000–600 00080 000
1946.05.14.14 millió100 millió         
1946.05.24.250 millió          
1946.05.29.350–400 millió     1,5 milliárd    
1946.06.22.1 billió    5-8 billió2 billió    
1946.06.28.15–20 billió          
1946.07.02.100 billió          
1946.07.03.1 000 billió   100 000 billió10 000 billió     
1946.07.06.300 000 billió          

 

A nővérek az élelmiszerek árán kívül az utazási költségek emelkedését szintén megörökítették. Míg 1946 márciusában „csak” 1 300 000 pengőbe került egy MAVART-út[25] Bajáról Kalocsára, addig ugyanezért júliusban már 4000 billiót kellett fizetni.[26] Szintén érzékenyen érintette a társulatot a postai díjszabások ugyancsak gyors változása. Egy levél feladásáért 1945 novemberében 120 pengőt kellett fizetni, a következő év márciusában már 40 000 pengőt, júniusban 20 milliárdot, két hét múlva 2000 billiót, a következő héten pedig már 80 000 billiót.[27]

A nővérnek az árak emelkedéséhez hozzáfűzött mondatai többet elárulnak a korszakról, az infláció személyes átéléséről, mint a puszta számok. A krónikaíró már 1945 nyarán sokallta a zöldbab árát. „Általában rettenetes árak vannak, [], zöldbab 45 pengő. Mi lesz, ha ezek az árak így emelkednek?[28] Ahogy megszokottá vált az infláció, az aggodalmat felváltotta a beletörődés. „Ismét néhány fantasztikus árat jegyzek ide: [] 1 kg zöldbab 600 billió, barack 1.500 billió, [] 1 db hegyes, erős, nyomorúságos kis zöldpaprikáért 200 billiót kértek.[29] Azt, hogy az infláció mennyire beépült a hétköznapokba, mi sem bizonyítja jobban, mint a gyerekek új szokásáról szóló feljegyzés: „Már lassanként milliomos lesz mindenki, csak nagy pénzeket lehet látni. Az 1000 pengőt már nem akarják [elfogadni], a legkisebb pénznek számít a 10.000 pengős. A gyerekeknél a tollskatulyában a régi 10 és lyukas 20 filléresek helyét a 100.000 pengősök foglalták el.[30] Az árak naponkénti emelkedéséről szemléletes epizódokkal számoltak be: „Este érkezett vissza Alix[31] nővérünk Budapestről. Az ígért 2 milliárd segélyt csak tegnap kapta meg dél felé, s így alig egy pár óra állt rendelkezésére délután. A kapott pénzt azonnal elköltötte, csak 20 milliót hozott haza. [] Amit vásárolt, könnyen haza tudta hozni. Vett 27 m kartont 984 millió[ért], sacharint 804 millió[ért] és egy villanyvasalót 108 millióért. Ha az ígért időben, 2 nappal előbb kapja a pénzt, még egyszer annyit ért volna. Tudniillik hozott két Missalét[32] is, az egyiket még kedden vette 20 millióért, a másikat csütörtökön, ez már 42 millió volt.[33]Egy nővérnek a szemüvege eltört, egy szöget kellett beverni s tíz perc múlva el lehetett hozni s ez 2 millióba került. Még mindig s folyton gyorsabb iramban emelkednek az árak.[34]

A novíciák beöltözésével kapcsolatban szintén 1946 áprilisában jegyezték fel Kalocsán a társulat tanácsülési jegyzőkönyvében az infláció okozta nehézségeket. „Érsek adománya az anyaháznak: 150 dollár, 1000 svájci frank, 200 frank. Ez utóbbi 1200 frankot a beöltözendő posztulánsok[35] habitus‑szövetének megvásárlására adta. 80 méter szövet 15.773.315.000 pengőbe került.[36] A társulat tagjai a szerzetbe lépés alkalmával hozományt vittek magukkal, az iskolás nővérek ötszáz magyar aranykoronát, a házi nővérek háromszázat vagy ennek mindenkori értékét.[37] Mivel a szabályok által előírt hozományösszegek 1946-ra teljesen elértéktelenedtek, ezért újakat kellett megállapítani. Eszerint az iskolás nővérek hozománya 6 és fél q búzát, házi nővéreké 3 és fél q búzát tett ki.[38]

Májusban már szinte elképzelhetetlen méreteket öltött az infláció. A bajai krónika beszámolója szerint: „A pénz értéke rohamosan zuhan, a drágaság óriási, már millió a legkisebb pénz. Milliárdos bankjegyek is vannak már. [] Egy bőrt vettek ma, hogy mindenki kaphasson egy fatalpú cipőt, mindannyiunk fizetése ráment. Ma, már harmadszor kapunk ebben a hónapban fizetést, ez alkalommal fizetési osztályra való tekintet nélkül mindenki kapott 2 milliárd pengőt. [] Egy fiókházból jöttek be ma vásárolni 10 milliárddal és egy kis tekercs (amely kézben jól elfér) levélpapírt kaptak érte.[39]

A bajai krónikát vezető nővér az infláció utolsó hónapjában, 1946 júliusában uralkodó pénzügyi káoszt nagyon érzékletesen szemléltette. Ekkor a bankjegyeket már csak színük alapján tudták megkülönböztetni, és annak is jelzésértéket tulajdonítottak, hogy mekkora súlyú pénzt kaptak. „Nem győzik a bankjegyeket nyomni. Az emberek nem ismerik a pénzt, csak úgy mondják: három sárga, két zöld pénz.” „Végre ma megkapta a gondnoknő a múlt heti fizetést 2 és ½ trilliót, 85 deka volt. Ma 40 kg pénz érkezett a postára. Már 1000 billiós bankjegyek is vannak. Az árakat már nem csak a piacon, de bankban, vasúti pénztárnál is így mondják: 1 kék, 2 zöld pénz.” „A pénz értéke zuhan, úgyszólván óráról órára. A fizetést a tisztviselők most már nem hetente, hanem egy héten kétszer kapják. A múlt szombaton kaptunk 2 és ½ trilliót s tegnap ugyanazok számára 166 trilliót.[40]1 kg talpbőr 74 trillió, súrolókefe 11 trillió, egy kis üveg szidol és egy doboz fogvájó 12 trillió.[41]A drágaság óriási méreteket öltött, ma pl. 30 cm köppert [köpper szalagot] vett a gondnoknő 950 trillióért. Először 3 m-t mért a kereskedő, de még Klára nővér meg se jött, már itt voltak az üzletből, hogy elszámították magukat s csak 30 cm jár. Pedig a bankban számították át a sima pengőt adópengőre, vagy viszont.[42]

Az új fizetőeszköz, a forint 1946. augusztus elsejei bevezetése után normalizálódott a gazdasági helyzet. „Sírva álltak ma az emberek az üzletekben, hogy végre annyi idő (2 év) után vásárolhatnak valamit, van a pénznek vásárló értéke.[43]

Az infláció megszűnése maga után vonta ugyan a társulat anyagi körülményeinek stabilizálódását, helyette azonban hamarosan számos egyéb nehézséggel – legfőképpen a politikai hatalom egyházellenes intézkedéseivel – kellett a nővéreknek szembe nézniük.

 

 

Jegyzetek


[1] UNGVÁRY Krisztián: Budapest ostroma. Budapest, 1998. 289.; TARJÁN M. Tamás: Világrekordot dönt a magyar infláció. Internet: Rubiconline: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1946_julius_10_vilagrekordot_dont_a_magyar_inflacio/ (Letöltve: 2020. március 20.)

[2] KAPOSI Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Budapest–Pécs, 2002. 327–329.

[3] Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (MNL BKML) XII. 22. Miasszonyunk Kalocsai Iskolanővérek Szerzetesháza (Zárdaépület) Baja iratai. 1903‑1950 Bajai ház krónikája 1945. szeptember 29.

[4] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. november 5., november 30.

[5] Értsd: hetente kapták a fizetést.

[6] MNL BKML XII. 6. A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetestársulatának iratai. 1857‑1950 Kunbajai zárda iratai. Marosszigeti Mária Jozefina nővér 1946. június 21‑én Kunbaján kelt levele a generális főnöknőhöz.

[7] MNL BKML XII. 6. Mágocsi zárda iratai. Stefán Mária Adelheid nővér 1946. június 1‑jén Mágocson kelt levele a generális főnöknőhöz.

[8] Baján a háborús időszakra vonatkozóan két kötetben maradt fenn a házkrónika, mindkettőt Garatva (más forrásokban: Karadva) Mária Mercedes nővér, a zárda titkárnője vezette. Az első krónika 1941. július 12. – 1944. december 31. között íródott, egy 200 számozott oldalt tartalmazó keménytáblás, vonalas kötetbe, a második az 1945. január 1. – 1946. december 31. közötti eseményeket rögzítette egy hasonló, 356 oldalas kötetben. Garatva (Karadva) Mária Mercedes nővér 1893-ban született Szentfülöpön, örökös fogadalmat 1920-ban tett. 1936 előtt Kiskunfélegyházán dolgozott, 1936 és 1947 között Baján tanított a tanítónőképzőben és tanulmányi felügyelő is volt. 1947-ben Kiskunfélegyházára helyezték. MNL BKML XII. 6. Tanácsülési jegyzőkönyv 1920. június 7.; MNL BKML XII. 22. A bajai ház törzskönyve 1936/37.

[9] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. március 30., április 15.

[10] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. június 23.

[11] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. október 18.

[12] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. október 19.

[13] Baja és Vaskút távolsága 9 km.

[14] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. november 22.

[15] Zombory Mária Kinga nővér Zomborban született 1864-ben, 1888-ban tett először fogadalmat. Iskolás nővéreként tevékenykedett, Kalocsáról 1942-ben helyezték Bajára. Ott hunyt el 1945. november 26-án. MNL BKML XII. 22. Bajai ház törzskönyve.

[16] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. november 30.

[17] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. február 28.

[18] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. március 2.

[19] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. április 15.

[20] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. november 5.

[21] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. december 3.

[22] Szabó M. Klára nővér 1887-ben született Kiskunfélegyházán, 1908-ban tett fogadalmat. Iskolás nővérként dolgozott. A bajai ház gondnoknője volt 1936-tól. MNL BKML XII. 22. Bajai ház törzskönyve.

[23] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. december 24.

[24] A táblázat néhol átszámított értéket tartalmaz, például az egységesség kedvéért kg‑ba átváltva szerepel a liszt, burgonya stb. esetenként mázsánként megadott ára. Szintén feloldottam és pénznemben fejeztem ki a cserekereskedelmi átszámítást (2 kg liszt = 1 kg só).

[25] MAVART: Magyar Vasutak Autóközlekedési Részvénytársaság, az első országos, közúti személyszállítással foglalkozó cég.  SZABÓ Bence: A Kecskeméti 9. számú Autóközlekedési Vállalat képekben (1977) In: Múltbanéző 12. sz. (2018.02.07.) https://mnl.gov.hu/mnl/bkml/multbanezo_12_11 (Letöltve: 2020. március 20.)

[26] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. március 16., július 2.

[27] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. november 30., 1946. március 16., június 22., július 3., július 9.

[28] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1945. június 23.

[29] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. július 3.

[30] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. március 27.

[31] Körmöczy Mária Alix nővér 1906-ban született Magyarkanizsán, 1927-ben tett először fogadalmat. 1934 és 1948 között a bajai tanítónőképző-intézet tanáraként működött. MNL BKML XII. 22. Bajai ház törzskönyve 1934/1935.

[32] Missale: misekönyv.

[33] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. április 19.

[34] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. április 24.

[35] Posztuláns: jelöltnő.

[36] MNL BKML XII. 6. Tanácsülési jegyzőkönyv 1946. április 27.

[37] MNL BKML XII. 6. A társulat szabályai. 1930. 37–43. pontok. A hozomány befizetése alól – indokolt esetben – az Apostoli Szentszék megbízásából a kalocsai érsek adhatott felmentést. A társulat több évtizedes működését megvizsgálva kijelenthető, hogy általában a jelentkezők egyharmadának elengedték a hozomány befizetését. A forint bevezetése után a hozomány összegét 500 és 300 forintban határozták meg. MNL BKML XII. 6. Tanácsülési jegyzőkönyv 1947. február 20.

[38] MNL BKML XII. 6. Tanácsülési jegyzőkönyv 1946. április 27.

[39] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. május 24.

[40] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. július 2., 3., 9.

[41] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. július 9.

[42] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. július 15.

[43] MNL BKML XII. 22. Bajai ház krónikája 1946. augusztus 2.