Múltbanéző 10. (3)

bkml

A KISKUNFÉLEGYHÁZI GIMNÁZIUM

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKTÁBLÁJA

 

Még az első világháború ideje alatt, 1917 tavaszán törvényt hoztak a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről. „Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadra kelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemessé. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében. Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.[1] A harcok befejeződése és a veszteségek felmérése után nemsokára törvény született a hősi halottak emléke előtti tisztelgés további hivatalos formájáról is. „A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a »Hősök emlékünnepét« – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli.[2]

Az 1920-as, 1930-as években – nem csak a törvények hatására, hanem az őszinte kegyeletet kifejezendően is – az ország egész területén sorra állítottak szobrot, emléktáblát a hősi halottak tiszteletére. Az 1930-as években kapta nevét például a budapesti Hősök tere és szintén ekkor alakították ki a szegedi Hősök Kapuját is.[3]

Kiskunfélegyházán is több kezdeményezés indult a hősök emlékének megörökítésére. Nem csak a város, hanem egy intézmény, a helyi gimnázium is állított emléktáblát azon hősi halottak tiszteletére, akik egykor az iskola diákjai voltak.

 

A kiskunfélegyházi gimnázium első világháborús szerepvállalásáról már korábban esett szó.[4] Több tucat diák közvetlenül az érettségi után vonult be katonának, de jelentősre tehető azok száma is, akik egykor a félegyházi gimnázium tanulói voltak, nekik az iskola elvégzése után, már több-kevesebb – munkával vagy felsőfokú tanulmánnyal eltöltött – esztendő után kellett a harctérre menniük. A gimnázium vezetősége már az első háborús tanévtől kezdődően gyűjtötte az adatokat az intézménnyel kapcsolatba hozható hősi halottakról. 1915 nyaráig még csak tíz személy elhunytáról kaptak értesítést.[5] Az iskola igazgatója, dr. Porst Kálmán az 1915/1916-os tanév értesítőjében azt közölte, hogy „Intézetünk régebbi tanítványairól, úgyszintén e két utolsó évfolyamnak kitüntetéseiről, háborús szerepléséről, sebesüléséről, esetleg haláláról csak a háború után fogunk részletes jelentést tenni. Most még csak az adatokat gyűjtjük.[6]Az általános papírhiány miatt különben is igen csekély terjedelmű iskolai évkönyvek (értesítők) a szerencsétlenül végződött háború és annak utóhatásai következtében később már nem közölték a fent említett adatokat. Biztos, hogy Porst igazgató gyűjtötte a félegyházi iskolával összefüggésbe hozható katonákra vonatkozó adatokat, de ezek az információk Porst 1926. április 14-én bekövetkezett halála után elkallódhattak. „Néhai dr. Porst Kálmán igazgató készített névsort a hősi halottakról, de feljegyzéseit a lakásán tartotta, az irodában semmi nyomuk nincs.[7] – állapította meg 1930 elején Porst hivatali utóda, Boleszny Antal gimnáziumi igazgató. A listára azért lett volna ekkor szükség, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium utasítására a Szegedi Tankerületi Főigazgatóság arra szólította fel a félegyházi gimnáziumot, hogy az intézet hősi halált halt tanárainak és tanulóinak névsorát minél előbb, sürgősen terjessze fel.[8] Mivel a korábbi adatok nem voltak fellelhetők, ezért új jegyzéket kellett összeállítani. Ezzel kapcsolatban az iskola vezetősége a helyi újságokban a következő szövegű felhívást tette közzé: „A reálgimnázium igazgatója a világháborúban hősi halált halt gimnáziumi volt tanulók névjegyzékét a lehetőség szerint pontosan el akarja készíteni. Felkéri tehát az olvasóközönséget, hogy akinek hozzátartozója a világháborúban hősi halált halt, szíveskedjék közölni bármi úton az igazgatósággal, lehetőleg azt is, hogy mikor járt vagy végzett a gimnáziumban az illető és ha ismeretesek, a hősi halál közelebbi adatai is. Az adatokat beküldő szíveskedjék címét megadni, hogy ha esetleges kiegészítésre lenne szükség, ismét hozzá fordulhasson az intézet. Meg kell őrizni az utókor részére a hősök emlékét.[9] Az érintettek közül azonban csak kevesen siettek eleget tenni a felhívásnak, májusig csupán két levél[10] érkezett ebben az ügyben a gimnázium igazgatójához.[11]

 

koom-09t-10-01

Egy apa levele, aki két fiát is elveszítette az első világháborúban[12]

Nemcsak az újságból értesültek a helybéliek a kezdeményezésről, több egykori gimnazistát személyesen keresett meg az intézmény vezetősége, hogy információt kérjenek tőlük hajdani évfolyamtársaik sorsáról. Ezt bizonyítja, hogy sokuk válaszlevele még a sajtóban megjelent hirdetés előtt kelteződött.[13] A félegyházi gimnázium tanulóinak nagy részét a helybeli növendékek tették ki, de mellettük jelentős volt a más településről, vagy más megyéből származó diákok száma is.[14] Az ő életútjukat nehezebben tudta később az iskola nyomon követni. A megőrzött feljegyzésekből kiderül, hogy a gimnázium vezetősége próbálta felkutatni azokat a tanárokat, volt osztályfőnököket, osztálytársakat, ismerősöket, akik bármilyen felvilágosítással tudtak szolgálni a hadbavonult egykori diákokról. Az összegyűjtött információkat feldolgozva, listát vezettek a hősi halottak nevéről, feltüntetve az illető születési idejét és az adatközlő nevét is. 1930 májusára 49 név gyűlt össze, ezeket közzé is tették a Félegyházi Közlöny 1930. május 11-i számában.[15] Volt, aki erre az újabb híradásra reagálva jelezte hozzátartozója hősi halálát.[16]

koom-09t-10-02

Gyászjelentés egy hősi halott hajdani gimnazistáról[17]

A végleges listára összesen 62 név került fel, az itt érettségizettek mellett azok is helyet kaptak, akik csupán néhány évig voltak az intézet tanulói. A fennmaradt feljegyzések, cédulák és bejelentések azonban nem minden esetben egyértelműek, ami természetesen érthető is, hiszen a háború lezárása után 12 évvel nehéz volt precízen rekonstruálni a történteket.

A „hősi halott” fogalmának értelmezése is vitatott kérdés.[18] Például Pál Károly, az intézmény néhai tanára azért nem került bele a névsorba, mert ugyan katonai szolgálat közben szerzett betegségében halt meg 1917-ben, de harctéren nem volt (a wieselburgi fogolytábor őrkülönítményéhez osztották be).[19] Szintén nem került a listára Töll Ferenc, aki 1890. január 20-án született és a félegyházi gimnáziumba járt az 1901/1902-es, valamint az 1902/1903-as tanévekben (I–II. osztályt végezte el); 1914-ben vonult be katonának, orosz hadifogságba esett Przemysl várának feladásakor. A fogságból hazaszökött 1918-ban, majd katonai szolgálatra bevonult újból, ám a fogságban szerzett betegsége miatt szabadságolták. Katonaként szerzett betegségéből kifolyólag 1924-ben Kiskunfélegyházán halt meg.[20] A másik Töll-fiút, Vilmost, aki 1886. április 28-án született és az 1897/1898 és az 1900/1901 tanévek között volt a félegyházi gimnázium növendéke (I–IV. osztályt végezte) felvették a hősi halottak listájára. Töll Vilmos is 1914-ben vonult be katonának, Budapesten teljesített szolgálatot, mint gyógyszerész hadnagy. A katonai kórházban szerzett ragályos betegsége folytán 1918-ban halt meg Kiskunfélegyházán.[21] Ezekből az adatokból úgy tűnik, hogy harctéren nem teljesített szolgálatot, ami persze egyáltalán nem csökkenti az általa hozott áldozatok nagyságát. Szintén a harctéren szerzett betegségben hunyt el 1923-ban Horpáczi Ferenc tartalékos hadnagy, aki 1897-ben született és az 1909/1910–1912/1913 tanévek között tanult a gimnáziumban, majd a IV. osztályt elvégezve tanulmányait a Tanítóképzőben folytatta. Zászlósként szolgált Isonzó mellett, tüdőbajjal jött haza betegszabadságra, ám sohasem gyógyult meg teljesen.[22] Valószínűleg a későbbi (1918 utáni) elhalálozás zárta ki őt is a hősi halottak névsorából.

Több olyan személy nevét és adatait is beszolgáltatták, akik azonban feltehetőleg az információk ellenőrizhetetlensége, vagy pontatlansága miatt nem kerültek fel a gimnázium hősi halált halt diákjainak listájára: Oberna Sándor (született: Csépán 1885-ben, érettségizett a gimnáziumban: 1905)[23], Kudar Ottó (született: Kiskunfélegyházán 1897-ben, érettségizett a gimnáziumban: 1915)[24], Kanyó Károly (született: Kiskunfélegyházán 1889-ben, gimnáziumba járt 1900/1901–1903/1904 között, az I–IV. osztályokat végezte el)[25], Tápai Ernő (született: 1890-ben Jászszentlászlón, gimnáziumba járt 1900/1901–1903/1904 között, I–IV. osztályokat végezte el)[26].

 

Az alábbi táblázat áttekintést ad a gimnázium hősi halottairól:[27]

Név

születési év

érettségi éve,

gimnáziumi tanulmányok

polgári foglalkozás

katonai rang

halál körülményei

Forrás

Ádám
Gyula

1880

érettségi: 1898/1899

   

adatközlő: Dongó Orbán

Baghy Kálmán

1899

érettségi: 1915/1916

 

1916-ban vonult be önként, orosz fronton harcolt előbb, majd az olaszon. Utolsó szolgálati beosztása: Bp-i I. honvéd gy. e. 12. sz.

Meghalt az olasz fronton, 1917. szeptember 12-én, a XII. isonzói csatában. Szakaszát ellentámadás-ba vitte át, roham közben halt hősi halált (gyalogsági ágyú telitalálata következté-ben).

bátyja, Baghy György levele

Bajáki Richárd

 

tanulmányok: 1902/1903-1904/1905 között (I-III.)

 

38. gy. e.

Meghalt 1915. december 22-én, fronton szerzett betegségben (tüdővérzés), Budapesten, hadi-kórházban

nővére, Mendel Jenőné levele

Bakos
Jenő

1894

tanulmányok: 1904/1905-1906/1907 között (I-II.)

   

adatközlő: Móczár József

Bálint Flórián

1881

érettségi: 1898/1899

 

honvéd-százados

 

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Tarjányi János, Pál Sándor

Bíbok
István

1889

tanulmányok: 1901/1902-1904/1905 között (I-IV.)

  

Sabácnál elesett

adatközlő: Salghári Jenő (sógora)

Bleuer László

1895

érettségi: 1914/1915

  

orosz harctéren, Brody közelében esett el

adatközlő: dr. Szirák Ferenc

Brudermann József

1895

tanulmányok: 1905/1906-1906/1907 között (I-II.)

 

tizedes

 

adatközlő: hitközség

Chobodiczky Róbert

1884

érettségi: 1898/1899

 

honvéd százados

 

adatközlő: Dongó Orbán

Csáki
István

1887

tanulmányok: 1899/1900-1905/1906 között (I-V.)

   

adatközlő: Oroszi József

Drozdik József

1890

tanulmányok: 1904/1905- 1907/1908 között (I-IV.)

   

adatközlő: Szarvas István

Dunai
Andor

1882

tanulmányok: 1894/1895-1897/1898 között (I-IV.)

tanító

  

adatközlő: Dobák István igazgató

Fazekas József

1889

tanulmányok: 1899/1900-1903/1904 között (I-IV.)

tanító

  

adatközlő: Dobák István igazgató

Ferencsik János

1883

érettségi: 1900/1901

   

adatközlő: Pál Sándor

Ferencsik Károly

1888

érettségi: 1905/1906

   

adatközlő: dr. Ring József

Feuer
Ernő

1894

érettségi: 1911/1912

   

adatközlő: Szemerédy Dániel, Szarvas István

Feuer
Fülöp

1894

tanulmányok: 1904/1905-1907/1908 között (I-IV.)

 

őrvezető, 38. gyalogezred

1915. április 4-én halt meg

adatközlő: Gál Andor

Frank
Sándor dr.

1881

érettségi: 1898/1899

 

tüzér hadnagy

harctéren szerzett betegségében itthon halt meg

adatközlő: Dongó Orbán

Gaál
Dezső

1891

érettségi: 1909/1910

   

adatközlő: dr. Kárpáthy Károly

Gaál
Endre

1898

érettségi: 1915/1916

   

adatközlő: atyja

Gaál
Imre

1888

érettségi: 1905/1906

   

adatközlő: dr. Ring József

Glanz 
Ármin (Glanz Hermann)

1876

érettségi: 1894/1895

 

22. honvéd gy. ezred századosa

 

adatközlő: hitközség

Gondi
István

1896

tanulmányok: 1908/1909-1910/1911 között (I-III.)

   

adatközlő: Feuer Imre

Gyöngyössy Dániel

1890

érettségi: 1908/1909

kataszteri mérnök

  

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: dr. Eszes István

Gyöngyössy Zoltán

1894

tanulmányok: 1906/1907-1908/1909 között (I-III.)

   

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Csizmadia Sándor

Hideg
Imre[28]

1878

    

adatközlő: dr. Sallai János

Holló
Géza

1884

tanulmányok: 1893/1894-1898/1899 között (I-V.)

   

adatközlő: Poór Lajos

Juhász István

1898

tanulmányok: 1910/1911-1916/1917 között (I-VI.)

 

38. gy. ezred, közvitéz, I.oszt. vitézségi éremmel kitüntetve

1918-ban esett el

adatközlő: Iványi Pál

Kádár
Árpád

1882

tanulmányok: 1892/1893-1893/1894 között (I. oszt., ism.)

kereskedő, villany-szerelő

gyalogos

 

adatközlő: hitközség

Kapossy Béla dr.

1883

érettségi: 1900/1901

miniszteri titkár

  

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Pál Sándor

Karpalesz Dezső

1892

tanulmányok: 1902/1903-1906/1907 között (I-V.)

 

önkéntes

 

adatközlő: Szarvas István

Kiss
László

1884

tanulmányok: 1895/1896-1898/1899 között (I-IV.)

tanító

  

adatközlő: Dobák István igazgató

Kováts Ferenc

1888

tanulmányok: 1898/1899-1904/1905 között (I-IV.)

gyufagyáros

 

1916. augusztus 7-én esett el az orosz fronton

adatközlő: Kovács Ernő

Kozacsek Sándor

1879

érettségi: 1900/1901

főgimná-ziumi tanár

  

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Pál Sándor

Krébecz Árpád

1898

tanulmányok: 1909/1910-1910/1911 között (I-II.)

elektro-technikus

38. gyalogezred telefonista, őrvezető

Kiütéses tífuszt szerzett a román harctéren, meghalt 1918. július 18-án

adatközlő: Krébecz József (apa)

Krébecz László

1895

érettségi: 1912/1913

egyetemista Bp. Műegyetem gépész-mérnöki szak

30. honvéd gyalogezred hadapród

fejlövést kapott az orosz fronton 1916. szeptember 19-én

adatközlő: Krébecz József (apa)

Kristóf József

1887

érettségi: 1904/1905

   

adatközlő: Makay Jenő

Kristóf László

1890

érettségi: 1907/1908

 

honvéd főhadnagy

Limanova mellett halt hősi halált

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Szelepcsényi András

Kudar László

1898

érettségi: 1915/1916

   

adatközlő: dr. Dobák István

Kukorelly Nándor

1884

érettségi: 1901/1902

   

adatközlő: Poór Lajos, Tarjányi János

Léderer Győző (Viktor)

1896

érettségi: 1913/1914

 

hadnagy

 

adatközlő: Szentkirályi Imre

Lengyel Imre

1899

érettségi: 1916/1917

 

30. honv. gy. ezred, IV. zlj, tizedes

olasz fronton esett el, 1918 októberében

adatközlő: Iványi Pál

Miskolczy Ferenc dr.

1884

érettségi: 1901/1902

csongrádi ügyvéd

tart. hadnagy, 5. honvéd gyalogezred

harctéri sebesülést szerzett 1914. szept. 7-én, szept. 12-én halt meg Przemyslben

Értesítő 1914/1915 79., gyászjelentés

Molnár Ferenc

1888

tanulmányok: 1898/1899-1906/1907 között (I-VI.)

   

adatközlő: Tarjányi János

Nagy
István

1895

érettségi: 1914/1915

  

Uzsok mellett halt hősi halált

adatközlő: dr. Szirák Ferenc

Oroszi
Lajos

1887

tanulmányok: 1900/1901-1903/1904 között (I-IV.)

városi tisztviselő

  

adatközlő: Tarjányi János

Pekó
László

1895

érettségi: 1914/1915

  

Csernovic közelében halt hősi halált

adatközlő: dr. Szirák Ferenc

Poór
Jenő

1889

tanulmányok: 1901/1902-1904/1905 között (I-IV.)

tanító

  

adatközlő: Dobák István igazgató

Ring
György

1881

érettségi: 1899/1900

  

fogságban halt meg

adatközlő: dr. Ring József

Sallay
Imre

1874

tanulmányok: 1886/1887-1887/1888 között (I-II.)

föld-birtokos

  

adatközlő: dr. Sallai János

Strasser Adolf

1889

érettségi: 1907/098

  

Szerbiában halt hősi halált 1915-ben

adatközlő: Szelepcsényi András

Szabó
Péter

1891

érettségi: 1909/1910

   

adatközlő: dr. Kárpáthy Károly

Szente
József

1886

tanulmányok: 1896/1897-1898/1899 között (I-II. ism.)

   

adatközlő: Móczár János

Szűcs
János

1889

érettségi: 1908/1909

községi jegyző

  

adatközlő: dr. Eszes István

Tápai
Endre

1886

tanulmányok: 1898/1899-1901/1902 között (I-IV.)

   

adatközlő: dr. Tápai Lajos

Tarjányi Sándor

1880

érettségi: 1899/1900

 

tart. honvéd főhadnagy

 

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: Tarjányi János

Tihanyi Sándor

1891

érettségi: 1908/1909

okleveles gazdász

  

Értesítő 1914/1915 79., adatközlő: dr. Eszes István

Töll
Vilmos

1886

tanulmányok: 1897/1898-1902/1903 között (I-VI.)

 

tartalékos gyógy-szerész hadnagy

Bp-en teljesített szolgálatot, katonai kórházban szerzett ragályos betegségben 1918-ban halt meg Kkfházán

adatközlő: Töll Dezső

Török
Árpád

1896

tanulmányok: 1914/1915 (VII.)

   

adatközlő: dr. Dobák István

Turcsányi István

1897

tanulmányok: 1909/1910-1911/1912 (II-IV.)

   

adatközlő: Csenki Ferenc

Zólyomi Simon

1897

érettségi: 1914/1915

  

Uzsok mellett halt hősi halált

adatközlő: dr. Szirák Ferenc

Zsibrita Sándor

1898

tanulmányok: 1909/1910-1915/1916 között (I-VII.), hadiérettségi: 1916 júniusában

   

adatközlő: dr. Tóth József, Értesítő 1915/1916 54-55. o.

A gimnázium hősi halált halt egykori diákjainak névsorára azért is volt szükség, mert közben szerveződött egy nagyszabású érettségi találkozó, amelynek résztvevői emléktáblával akartak tisztelegni az elesett diáktársak előtt. Hat évfolyam, az 1895-ben, 1900-ban, 1905-ben, 1910-ben, 1915-ben és 1920-ban érettségizett tanulók közös összejövetelt terveztek. Nem ez volt az első (és nem is az utolsó) ilyen jellegű grandiózus osztálytalálkozó: 1925-ben – akkor még csak öt évfolyamot toborzott össze a főszervező, dr. Lászlóffy (Eisler) Mihály – a megjelentek felavatták egykori igazgatójuk, Holló László portréját.[29] 1935-ben pedig a volt iskolatársnak, Móra Ferencnek állítottak emléket az öregdiákok, ekkor összesen 15 évfolyamból gyűltek össze a hajdani gimnazisták.[30]

Az 1930-as találkozó szervezői feladatait ezúttal is dr. Lászlóffy Mihály vállalta magára. Nagy munkájáról elismerőleg szólt az iskola igazgatója. „Az 1924/25. tanévben lefolyt jubiláris 30 éves találkozó mintát adott az intézet végzett növendékeinek arra, hogy hogyan kell a tradíciót melegen ápolni, az iskolával a szoros kapcsolatot fenntartani, hogyan kell a nevelőket, tanárokat megbecsülni és egymást szeretni. Impozáns formában, bensőségben elmélyülve és külső megjelenésben megnagyobbodva, bontakozott ki az idei nagy közös találkozó. 35 év[vel ez]előtt tartotta főgimnáziummá fejlesztett iskolánk első érettségi vizsgálatát. A 35 év[vel ez]előtt érettségit tett öregdiákok és a találkozók melegszívű szervezője, dr. Lászlóffy (Eysler) Mihály ítélőtáblai bíró nagy körültekintéssel és szeretettel szervezték meg az egyes évfolyamok rendezőivel az idei nagy találkozót. Az öt év[vel ez]előtti kegyeletes összejövetel Holló Lászlónak, a főgimnázium első igazgatójának művészi arcképével ajándékozta meg az intézetet, az idei a világháborúban hősi halált halt tanítványok pompás emléktáblájával tett bennünket gazdagabbá. A nagy lelki élményekben gazdag és felemelően szép találkozó június hó 14-én és 15-én folyt le. Programmját a 35, 30, 25, 20, 15 és 10 év[vel ez]előtt végzett öregdiákok évfolyamszervezői pontról-pontra gondosan egybeállították, szinte egy kis könyvecskét tett ki a meghívóként szereplő emléklap. Az ünnepély részletes időrendjén kívül minden évfolyam a maga tanárait, azok jelenlegi lakóhelyét és a végzett tanulók névsorát, állását és lakását tünteti fel.[31]

koom-09t-10-03

A nagyszabású osztálytalálkozó emléklapja

A találkozóról a helyi sajtó először 1930. május 11-én adott hírt. „A szokásos érettségi találkozóknál impozánsabb formában fog lefolyni az ez évi június hó 15-én. Az [...] öreg diákok megifjodott lélekkel és kedves megemlékezésekkel szívükben akarnak ünnepelni és a mai tanuló seregnek példát mutatni az iskolához való ragaszkodásra, a testvéri összetartozandóságra. [...] Programba vették az intézet hősi halottai táblájának elhelyezését az intézet utcai bejárója mellé. [...] Hogy a márványtábla minél díszesebb legyen, a hozzátartozók kegyes adományát a reálgimnázium igazgatója átveszi és hírlapilag nyugtázza.[32]

A május utolsó vasárnapján, 25-én tartott hősök ünnepe alkalmából megjelent vezércikk is említette, hogy a gimnázium hősi halált halt növendékei emlékére az intézet falába mélyesztett táblát 1930. június 15-én leplezik le.[33] A szép fekete márványtáblát, „melyet Szabó József kőfaragó készített, a bejárat mellett a jobb oldali falban” helyezték el.[34]

A nagyszabású osztálytalálkozó első napján (1930. június 14-én, szombaton) az öregdiákok megkoszorúzták a félegyházi temetőkben nyugvó egykori tanáraik, igazgatóik sírját, majd közös vacsorára gyűltek össze a Korona Szálló kerthelyiségében. Másnap, vasárnap mindegyik évfolyam felkereste volt osztálytermét, emlékiratokat adtak át az igazgatónak, az „Alma materhez való hűséges ragaszkodásuk jeléül”. Fél tízkor kezdődött az intézet hősi halottainak tiszteletére készített emléktábla leleplezése. Az ünnepség programja a következő volt:

1.

Himnusz (a Petőfi Dalárda előadásában)

2.

Dr. Tóth József (10 éve érettségizett öregdiák), a város polgármestere a város nevében leleplezte az emléktáblát

3.

Boleszny Antal a gimnázium igazgatója beszéd kíséretében az intézet nevében átvette az emléktáblát

4.

Dr. Kárpáti Károly (20 éve érettségizett öregdiák) ünnepi beszédet mondott

5.

Az emléktábla megkoszorúzása

6.

Hatvani Sándor III. osztályos tanuló beszéde

7.

[Magyar] Hiszekegy (a Petőfi Dalárda előadásában)

Az ünnepség után az öregdiákok a tanári karral és az intézeti tanulóifjúsággal hálaadó szentmisére vonultak át a szomszédos Szent István templomba. A misét az intézet egykori hittanára, Trungel János celebrálta, a segédletben részt vettek az intézet későbbi hittanárai és a gimnáziumból kikerült papok is. A szertartás után közösen vonultak át a Petőfi szoborhoz, ahol ünnepi beszéd és koszorúzás zajlott. A rendezvényt közös ebéd zárta.[35]

Az emléktáblára a fenti táblázatban összefoglalt 62 személy neve került fel, nem egészen szigorú betűrendben.

koom-09t-10-04

Az 1930-ban felállított emléktábla[36]

A Félegyházi Közlöny következő heti számában leközölte az ünnepség műsorát és az ott elhangzott beszédeket.[37] Szintén itt írták: „Dr. Tóth József polgármester kezdeményezésére és támogatására díszes fekete svéd gránitkőből készült táblán, melyet carrarai fehér márvány szegélyez, a főgimnázium 60 hősi halottjának nevét olvashatjuk.[38] A polgármester szerepét a tábla állításában a másik helyi újság is hangsúlyozta: „A találkozó ünnepség fénypontja a hősi halált halt gimnazisták emléktáblájának leleplezése. A város közönségének impozáns részvétele mellett leplezte le dr. Tóth József polgármester az emléktáblát, amelyet ő kezdeményezett [...].”[39] Hogy miben állt a polgármester kezdeményezése és támogatása az emléktábla felállítása körül, azt homály fedi, mert sem a gimnázium, sem a városi közigazgatás fennmaradt iratanyagában nem található erre utaló írásos feljegyzés. Ha szerepet is vállalt a tábla ügyében, azt szigorúan magánemberként tehette, erről csak magánlevelezése tanúskodhatna. A szervező, Lászlóffy és társai – már az emléktábla felállítása után keltezett – kérelme azonban egyáltalán nem a polgármester támogatását bizonyítja: „Alulírottak azon[...] kérelemmel fordulunk a tekintetes Képviselő-testület elé, méltóztassék a helybeli reálfőgimnázium falában elhelyezett és az intézet hősi halált halt növendékei emlékét megörökítő márvány tábla 400 P. azaz Négyszáz pengő árát engedélyezni, annak folyósítására a Polgármester urat utasítani. Kérésünk indoklásául előadjuk, hogy ezen emléktábla a város tulajdonát képező főgimnázium falába van beépítve így ez is a vár[os] tulajdonát képezi s örök időkre hirdeti azok emlékét, akik a város intézetéből kikerülve életükkel áldoztak a hazának. Kiskunfélegyháza, 1930. június hó 28. napján. Hazafias tisztelettel: Dr. Lászlóffy Mihály, Dr. Szabó Kálmán, Dr. Kárpáti Károly, Dr. Csitári János[40] A város nem teljesítette a kérést. „A kérelemmel a pénzügyi bizottság behatóan foglalkozott – bár elismeri, hogy a találkozóra összejött öreg diákok kedves kötelességet teljesítettek akkor, mikor az elesett diáktársaik emlékét márvány táblával örökítették meg, – költségvetési fedezet hiányában nincs abban a helyzetben, hogy a kérelmet teljesítse s a márvány tábla árát kifizesse. A kérelmet nem teljesíti s javasolja, hogy Boleszny Antal a reálgimnázium jelenlegi igazgatója kéressék fel az elkészítési költség társadalmi úton való összegyűjtésére.” A képviselő-testület elfogadta a pénzügyi bizottság javaslatát és a fentiekkel egyező tartalmú határozatot hozott.[41] A polgármester tehát felkérte az igazgatót, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a tábla elkészítési költsége társadalmi gyűjtés útján fedezve legyen. Egyúttal „ezügyben is kifejtett eddigi munkásságáért” a város nevében őszinte köszönetét nyilvánította ki.[42]Boleszny Antal igazgató el is kezdte az adományok összegyűjtését. „A reálgimnázium hősi halottainak emléktáblája elkészült, leleplezése is ünnepélyes formában megtörtént. Az emléktábla költségeihez azonban a város mint a reálgimnázium fenntartó hatósága semmivel sem járult [hozzá], hanem a költségek megszerzésére vonatkozólag a város nemesen gondolkodó társadalma körében való gyűjtést ajánlotta. Mély tisztelettel kérjük a tanügybarátok anyagi támogatását.[43] A felhívásra sok magánszemély (jórész a hősi halottak hozzátartozói) és több intézmény, egyesület (Adóhivatal tisztikara, Magyar Általános Takarékpénztár Rt. fiókja, Dalárda, stb.) is reagált, így év végéig 270,40 pengő gyűlt össze, amelyek beszedéséről Boleszny gondosan megőrizte a nyugtákat és az adományokat hírlapilag is nyugtázta.[44] A következő évben az akkor aktuális osztálytalálkozókra érkezők is adakoztak (összesen 30 pengőt), de az így begyűjtött pénz sem volt elegendő még. 1933-ban Boleszny úgy ítélte meg, hogy céltalan a további gyűjtés és a gimnáziumi költségvetésből akarta rendezni az ügyet. „[...] az összesen 400 P-t kitevő tartozásból tehát kiegyenlítést nyert 300 pengő és 40 fillér. Tisztelettel kérem, hogy kegyeskedjék megengedni azt, hogy a reálgimnázium 1933. évi költségvetésében épületfenntartásra előirányzott összeg terhére Szabó József kőfaragónak a hátralékos összeget 99 pengő 60 fillért kifizethessem, mert ezen összeget társadalmi úton összegyűjteni nem tudom.[45] A képviselő-testület elfogadta a javaslatot, mivel a „tábla azoknak a hősöknek emlékét örökíti meg, akik hazájukért harctéren hősi halált haltak s így nem tartaná helyesnek, hogy neveiket megörökítő emléktábla költségei felett viták és esetleges perek származzanak.[46]

 

Az emléktábla 1930-ban a gimnázium külső falán kapott helyet, de az idők során onnan elveszett.[47]

1989 őszén az öregdiákok, az iskola és a városi tanács adományaiból újra elkészítették az egykori emléktábla mását és új helyen, a gimnázium előcsarnokának nyugati falán helyezték el.

koom-09t-10-05

Az 1989-ben elhelyezett új emléktábla

Vele szemben, a keleti oldalon ugyanekkor kapott helyet az intézet második világháborús hősi halottainak emléktáblája. A táblák felavatását és az elhunytakról való megemlékezést nem véletlenül időzítette az intézet vezetősége 1989 őszére. „Erre ösztönzött bennünket három évforduló. Egy aranybetűs: 1809, ugyanis 180 évvel ezelőtt született meg iskolánk; valamint két fekete betűs dátum: 1914 és 1939. [...] 75 éve, hogy kitört az első, [...] és 50 éve, hogy kitört a második világháború. [...] A háborúban igazi győztes nincs, csak győző és legyőzöttek. De mindenkinek vannak halottai, áldozatai. Erre figyelmeztet bennünket a két emléktáblára vésett 120 név [...]. Végezetül azt kívánom, hogy soha ne kerüljön több ilyen tábla iskolánk falára.[48]

 

Jegyzetek

[1]

1917. évi VIII. törvénycikk a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről 1–2. §.

[2]

1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről 1. §.

[3]

Internet: http://lexikon.katolikus.hu/H/hősi%20halott.html (letöltés dátuma: 2014. július 29.)

[4]

KŐFALVINÉ ÓNODI Márta: Élet a kiskunfélegyházi gimnáziumban az első világháború idején. In: Múltbanéző 9. szám Internet: http://bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/koom-08t-1.html (letöltés dátuma: 2015. június 16.)

[5]

A kiskunfélegyházi városi kath. Főgimnázium (később Szent László Reálgimnázium) Értesítője (közli: az intézet igazgatója, 1892/1893 – 1929/1930) (a továbbiakban: ÉRTESÍTŐ, az adott tanévről) 1914/1915 79. o.

[6]

ÉRTESÍTŐ, 1915/1916 69. o.

[7]

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL BKML) VIII. 57. A kiskunfélegyházi Állami I. László Gimnázium (1809-től városi Algimnázium, 1894-től r. kat. Főgimnázium, 1923-tól Szent László Reálgimnázium) iratai (a továbbiakban: VIII. 57.) 22-1930. Boleszny Antal igazgató 1930. január 8-án kelt levele a tankerületi főigazgatóhoz.

[8]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. A tankerületi főigazgató 1930. február 4-én kelt levele a gimnázium vezetőjéhez.

[9]

„A reálgimnázium igazgatója”. Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó (politikai hetilap) 1930. február 9. 2. o. Csekély változtatással ugyanez a cikk jelent meg a Csonkamagyarország (a kiskunfélegyházi Függetlenségi Párt hivatalos lapja) 1930. február 9-i számában, a 2–3. oldalon, valamint a Félegyházi Közlöny (társadalmi és politikai hetilap) 1930. február 9-i számában, a 2. oldalon.

[10]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Baghy György levele, Krébecz József nyug. kántortanító levele Pálmonostoráról.

[11]

„Találkozó” Félegyházi Közlöny 1930. május 11. 2. o.

[12]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930

[13]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Dr. Tápai Lajos ügyvéd levele Kiskunfélegyházáról, Dongó Orbán állami reálgimnáziumi tanár levele Budapestről, dr. Eszes István orvos levele Dombegyházról, dr. Sallay János ügyvéd levele Kiskunfélegyházáról.

[14]

A 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium emlékkönyve. Szerk.: Kőfalviné Ónodi Márta, dr. Kőfalvi Tamás. Kiskunfélegyháza, 2011. (a továbbiakban: EMLÉKKÖNYV) 39. o.

[15]

„Találkozó” Félegyházi Közlöny 1930. május 11. 2. o.

[16]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. özv. Mendel Jenőné Bajáky L. levelezőlapja Kiskunfélegyházáról, Töll Dezső adatközlései, Mikó József levele Kiskunfélegyházáról.

[17]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930

[18]

A Magyar Katolikus Lexikon szerint: „Háborúban, illetve fegyveres harcban, kötelességteljesítés közben életét vesztett katona.” Internet: http://lexikon.katolikus.hu/H/hősi%20halott.html (letöltés dátuma: 2014. augusztus 22.)

[19]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Boleszny Antal 1930. január 8-án kelt levele a tankerületi főigazgatóhoz; 27-1917/1918. Gyászjelentés; ÉRTESÍTŐ, 1914/1915. 78–79. o.; 1915/1916. 11. o., 66. o.; 1916/1917. 51. o.; 53. o.

[20]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Töll Dezső 1930. május 13-án kelt levele; ÉRTESÍTŐ, 1901/1902 52. o., 1902/1903 54. o.

[21]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Töll Dezső 1930. május 13-án kelt levele; ÉRTESÍTŐ, 1897/1898 46. o., 1898/1899 63. o., 1899/1900 69. o., 1900/1901 112. o.

[22]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Mikó József 1930. május 13-án kelt levele.

[23]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Adatközlő: Makay Jenő

[24]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Adatközlő: dr. Szirák Ferenc. Máshol olyan feljegyzés olvasható, hogy Kudar Ottó fogságba esett ugyan, de onnan hazatért.

[25]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Adatközlő: dr. Ring József és Lőrincz Antal

[26]

MNL BKML VIII. 57. 22-1930. Adatközlő: Tarjányi János, dr. Tápai Lajos

[27]

Az információkat minden esetben a MNL BKML VIII. 57. 22-1930. iratcsomóból vettem, a gimnáziumi tanulmányok és az érettségi évének ellenőrzésére és korrigálására az iskola adott évi Értesítőit használtam.

[28]

Hideg Imre nevét nem találtam egyik iskolai Értesítőben, egyik osztálynál sem. Vagy elírás történt, vagy az illető megváltoztatta a nevét. Már 1930-ban sem tudtak ezzel a névvel mit kezdeni, hiszen az adatközlő által megadott születési dátumon kívül semmi más információt nem kapcsoltak hozzá már akkor sem.

[29]

Erről részletesebben lásd: ÉRTESÍTŐ, 1924/1925 3–11. o.

[30]

Erről részletesebben lásd: KŐFALVINÉ ÓNODI Márta: Öregdiák-találkozó és Móra-emléktábla-avatás Kiskunfélegyházán 1935-ben. In: Bács-Kiskun megye múltjából 23. (levéltári évkönyv) Szerk.: dr. Gyenesei József. Kecskemét, 2009. 49–62. o.

[31]

ÉRTESÍTŐ 1929/1930. 18–19. o.

[32]

„Találkozó” Félegyházi Közlöny 1930. május 11. 2. o.

[33]

„A hősök emlékének” Félegyházi Közlöny 1930. május 25. 1. o.

[34]

„Találkozó” Félegyházi Közlöny 1930. június 15. 2. o.

[35]

ÉRTESÍTŐ, 1929/1930 18–20. o.

[36]

Értesítő 1929/1930. 2. o.

[37]

„Találkozó ünnepség” Félegyházi Közlöny 1930. június 22. 1–2. o.

[38]

Uo.

[39]

„Öreg diákok találkozója” Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó 1930. június 22. 1. o.

[40]

MNL BKML V. 175. b Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának iratai. Közigazgatási iratok. (a továbbiakban: V. 175. b) 4133/1933. Dr. Lászlóffy Mihály 1930. június 28-án kelt levele.

[41]

MNL BKML V. 175. b 4133/1933. Kivonat a képviselő-testület 1930. július 8-i ülésének jegyzőkönyvéből, 290. kgy. határozat. (12479/ki/290. kgy./1930)

[42]

MNL BKML V. 175. b 4133/1933. A polgármester 1930. július 22-én kelt, 13512ki/1930 számú levele a gimnázium igazgatójához.

[43]

MNL BKML V. 175. b 4133/1933. Boleszny Antal igazgató 1930. július 15-én kelt felhívása.

[44]

A nyugtákat lásd: MNL BKML V. 175. b 4133/1930., a hírlapi nyugtázások megjelentek: „A reálgimnázium hősi halottai” Félegyházi Hírlap 1930. szeptember 14. 5. o., és „A reálgimnázium hősi halottainak emléktáblájára történt önkéntes adományok” Félegyházi Hírlap egyesült Félegyházi Híradó 1930. szeptember 21. 4. o.; „Adomány” Félegyházi Közlöny 1930. október 26. 3. o.

[45]

MNL BKML V. 175. b 4133/1933. Boleszny Antal igazgató 33/1933. számú, 1933. március 6-án kelt levele.

[46]

MNL BKML V. 175. b 4133/1933. Kivonat a képviselőtestület 1933. április 4-i közgyűlésének jegyzőkönyvéből, 183. sz. határozat. (4133/ki/183/kgy 1933.)

[47]

URBÁN Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek Kiskunfélegyházán. Kiskunfélegyháza, 2005. 104–105. o.

[48]

Kovács Sándor gimnáziumi igazgató ünnepi beszéde a táblák avatásakor. In: Emlékkönyv, 79–80. o.