Múltbanéző 10. (1)

bkml

BAJA VÁROS UTCÁINAK

ÉJJELI KIVILÁGÍTÁSÁRA NÉZVE ÁRLEJTÉST TARTVÁN”...

Baja közvilágítása az 1850-es években

 

Magyarországon a közvilágítás, vagyis az utcák rendszeres éjszakai kivilágítása a 18. század közepén kezdődött. Az első még szurokkockával világított városok voltak Pozsony és Temesvár, majd növényi olajjal világítottak például Budán 1777-től, Pesten 1790-től, faggyúgyertyákkal Marosvásárhelyen és Sopronban.[1] Kolozsvárott már 1808-ban kezdeményezték a közvilágítás bevezetését, de csak 1827-ben sikerült megvalósítani. Az első években a város maga kezelte ezeket a lámpákat, először 1834-ben próbálták árlejtés útján vállalkozónak kiadni, de ekkor nem akadt jelentkező. 1839-ben kötöttek először szerződést, mely 5 évre szólt.[2]

Baja város közvilágítása még a reformkorban kezdődött. Az első kísérlet emlékét a bajai ferencesek háztörténete őrizte meg. Az 1833 júniusi bejegyzés szerint: „A nagyobb városok példájára már az előző hónapban néhány utcában közlámpákat helyeztek el, hogy holdvilág nélküli estéken ezeket az utcákat megvilágítsák. Számuk ebben a hónapban már 80 fölé emelkedett.[3] Már korábban volt közvilágításra szolgáló lámpa a városban, hiszen az egyik utcáját „Lámpa” (ma: Telcs Ede) utcának nevezték. Az első kísérlet csak egy évig tartott, mert elfogyott az olajra szánt pénz. A 80 lámpából ekkoriban csak 6-ot tartott fenn a város a többinek a költségeit a polgárok fedezték. 1836 májusától már a város költségén újból elkezdték az utcákat világítani. Ez az 1840. május 1-ei nagy tűzvészig tartott. Csak 6 évvel később volt ismét pénze Bajának ilyen luxus kiadásra. Az 1848–49-es szabadságharc bukása az utcák éjjeli kivilágításának végét is jelentette.

A bajai utcák rendszeres közvilágításának kezdetét, ezért 1853-tól számolhatjuk. Ebben az évben jegyezték fel a városi jegyzőkönyvbe, hogy a június 6-ai tanácsülés 492. számon tárgyalta azt a javaslatot, hogy „nem csak a város dísze emelésére, hanem különösen köz bátorsági politialis tekintetből a már néhány vek óta gyakorlatból kimaradott éjjeli lámpa kivilágítást újabban behozni kellene.” Ekkor hozták azt a határozatot: „Tagadhatatlan igaz lévén miképpen az éjszakai kivilágítás nem csak a városnak egyik fő dísze, hanem tekintve hasznossági oldalát politialis közbátorsági tekintetből egyik a legczélszerőbb mód, a rend, és közbiztosság bátorságosítására minél fogva a bekövetkezendő őszi időtől kezdve, a város azon részében hol már eddig is uczai lámpák léteztek, sőt most is léteznek a netalántáni szükséges változási módosítások, s lámpák szaporításával újabban éjjeli világítás intéztetni rendeltetvén, nehogy azonban az ebbőli teher egyenesen a közpénztárra nehezedjék valamint a lámpák, úgy a világításhoz szükséges olaj előállítására magány adakozások lesznek gyűjtendők ...[4] a város azon részében, ahol lesz közvilágítás.

Az ügy a továbbiakban is érdekelte a város vezetőségét, hiszen szeptember 2-án egy póthatározatot is hoztak, mely szerint a közvilágítást azon utcákban fogják bevezetni, ahol a 19. század első felében is már volt éjjeli „kivilágítás” és a lámpák száma is annyi lesz, amennyi már régebben is volt.[5] A polgárok is szerették volna, ha az éjjel megvilágítandó terület növekszik, hiszen a decemberi ülésen a polgármester terjesztette elő a lakosság kérését: „némely lakosok a lámpának saját erszényökbőli előállítások terhével is könyörögnek a világítást killyebb terjeszteni.” A községülés ezt jóvá is hagyta, ha a lakosok nemcsak a lámpákat ajánlják a városnak fel, hanem a világításhoz szükséges olaj beszerzéséhez is hozzájárulnak.[6] A nyáron közzétett aláírás gyűjtési íven is két rovat volt, mert külön gyűjtötték a lámpák, s külön az olaj beszerzésére a felajánlásokat.

Ebből az időszakból az első közvilágítási szerződés 1854-ből maradt fenn, de az árlejtési jegyzőkönyvből megtudható, hogy az előző szerződés volt az árlejtés feltétele.

Szerződés[7]

Mely egy részről Baja városa, más részről Scherk István között a város utzáinak kivilágítása iránt mai alul írt napon megtartott nyilvános árlejtés útján következőkép köttetett:

1ör Magára vállalja Scherk István Baja városának utzáit melyek lámpákal ellátva vagynak vagy ezentúl ellátatni fognak kezdvén 1854i. évi Decem[ber] hónap 13ik napján egész 1855ik évi martz[ius] honap 17ig bézárólag, azokon a napokon melyek e szerződés szerént arra kitűzve lesznek saját olajával kivilágosítani fogja, köteles a vállalkozó nem csak az ide megkívántató olajt kiszolgálni, hanem valamint a gyújtáshoz és a válalat tökéletes sikeresítéséhez eszközöket megszerezni, úgy minden az ide megkívántató szolgálatot, saját emberei által meg tenni, és megtetetni.

2or A gyújtásra átallansságban megszabatott határidő Decem[ber] 13tol Marz[ius] 17ig bezárólag lévén meg szabva, itt kivétel alá esik hold tőlte elék öt, hold tölte estvéje egy hold tölte után hétéj, melyeken a lámpák meggyújtatni nem fognak, egyébberánt December hóra 16. Január hóban 22, Február 21, és martz[ius] 12 éj lévén tűzetesen a kivilágításra megszabva, öszvesen 71. éjszakán keresztül mindenesetre, ezeken kívül pedig ha időközt kellene szinte köteles a vállalkozó a kivilágítást rendesen eszközölni.

3. A lámpák száma nem lévén tellyesen meghatározva, a tavali számon 80tol 85ig de ha a városnak úgy tetszeni fog felül is határozatlanul köteleztetik a kiállítandó lámpákat gyújtani.

4. Köteles egyúttal a vállalkozó – a lámpásokat minden kor tisztán, s olly állapotban tartani, hogy a világításnak legkisebb akadályára ne szolgáljon oda jó- s elegendő mennyiségű olajt adni, s azokat bélelis ellátni.

5. Tartozik a lámpásokat minden estve a kikötött napokon kívül mihelyt besetétedik az az 5- és 6. órák közt múlhatatlanul meggyújtani, s hogy e kötelességének pontosan megfelelhessen legalább 3 embert tartani, kik három részről működvén, úgy hogy az egész város egy időben kivilágítva lenni szemléltessék a lámpásokba pedig annyi olajt adni, hogy a besetétedés órájától – világos hajnalig égjenek.

6. Ha valamelly lámpás történetből más által eltöretnék, és a vállalkozó azt képes kimutatni akkoron nem felelős, ha pedig saját maga, vagy emberei által bár milly módon töretnék el – helyre állítani köteles, köteles pedig az egész vállalkozási ideje alatt az úgy nevezett czilinder [ala]kú üvegecskékel is ellátni, – és az ideje eltelte után ismét a szerint hagyni, ha azonban pajkoság, vagy más tudva nem lévő ok miatt történné e kár, ezt azonnal a világosításra ügyelő kapitány úrnak feljelenteni, és ennek intézkedését elvárni köteles a vállalkozó.

7er Köteles a vállalkozó kötelességében pontosan eljárulni, eleget tenni, s ha pedig eleget nem tenne, vagy nem tehetne azon esetre fenntartja magának Baja városa, hogy saját hatalmával az uczák kivilágítását a bérbe vevő vállalkozó kárára újra árlejtésen kiadni, és ezen szerződésben meghatározott bérnek pótlását a vállalkozón megveheti.

8er Ha valamely lámpást meg nem gyújtaná azon a napon, melyben égnie kelletik, a vagy a mécs kevés – s rossz olaj vagy bél miatt időnek előtte kialudnék, minden ilyen lámpástul egy pengő ft a város pénztárába büntetésül fizetni tartozand, és a büntetési díj illető haszonbéri fizetésébül azonnal lerovandó lészen, – a világítás rendes volta tekintetéből kötelességében fog állani a vállalkozónak, hogy a lámpákat gyakran megvizsgálja, és megvizsgáltássa jól égnek e? és ha valamelyiket rosszul égni, vagy kialudni tapasztalná azt őn költségén meg igazíttatni, olajjal ellátni és azonnal meggyújtatni.

9. Mind ezen elöbbeni pontokban megszabott terhek, és kötelességek jelesen bármily idomú lámpának kivilágításáért és gyújtásáért, egy szóval olaj bél, szükséges szolgálatért fizetni fog Baja városa honi pénztárából az 1854 évi December hónap 5 napján tartott nyilvános árlejtés eredményezte legkevesebb sommát t. i.[8] minden lámpától minden éjjelre a megelőzött kikötések szoros tellyesitése után pengő tizenegy háromnegyed xrárt[9], számszerént 11 ¾ xr, és így kiszámítva a lámpák számához, és a világított éjjelek mennyiségéhez képpess havonként és pediglen a hónap végével az egész megérdemlet mennyiséget.

10. A vállalkozó haszonbérből eredhető kár pótolás, reá fizetés, vagy bár mi czím alatt támasztható kedvezményi követelésről egyszerűen lemond.

E szerződés a felek bátorságára szokott módon alá írva kiadatott.

Baja 1854. évi December hó 5en tartott árlejtés j. könyve alapján 1855 január 16n tartott tanács községülésből.

 

Az árlejtési jegyzőkönyv:

Községi Jegyzőkönyv 800. sz. Folyamán

Licitotianalis Protocollum

A város által 1854. December hónap 13. napjától egész 1855. Márz[ius] 17ik napjáig, – bezárólag tellyesítendő uczai világítás haszonbérbeadása felett tartott árlejtés iránt s-oly megjegyzések – hogy a kivételes nap[o]k levonásával – 71. napig tartand a gyújtás:

Sor

szam

Tárgy

megnevezése

Vállalkozó kötelező

aláirása

Versenyzők

nevei

Észrevétel

 

Egy lámpának kivilágítása – olaj – bél – munka

szóval . Az egész válalat tellyesítésével

 

Scherk

Istvany

Azaz vállalkozik Scherk István tizenegy háromnegyed xr pengős egy lámpát naponként gyújtani és így...

 

Dec.13tol 854. Marz 17.ig bezárólag – a kivétel alá eső napok kivonásával, -

 

Leopold

Josef

Gyújtási napokul kitűzetik

Dec 16. éjjel

Január 22 -”-

Febr. 21 .

 

71. napon át öszvesen, – de ha a Város akarja többször is köteles gyújtani, – úgy a lámpák számá-

 

Leipniker

Mojzes

Marcz. 12

összesen 71. de több is lehet.

 

Nak meghatározása és a Város tetszésetől füg. Ha rendesen nemég Egy lámpa Egy frt büntetés levona-

 

Samuel

Polyák

 
 

tik.– Relatív napjai igazában javítást nem kérhet. – A többi pontok a tavali szerint kijegyeztetnek

Mikosevits a.

községi jegyző

Költ

Baján 1854.

Decem. 5

 

Ezt az árlejtést az a Scherk István bádogos nyerte, aki már 1846-ban a bajai közvilágítás „haszonbérlője” volt. Ő készítette a harang alakú lámpákat akkor. A város számára előnyös volt, ha egy bádogos volt az utcák éjjeli világításának bérlője, mert a lámpák javítását is a vállalkozóra bízhatták. Az 1860-as árlejtésnek ez a pont már feltétele volt: „Tartozik a vállalkozó a lámpa mécseket és béltartóikat amennyiben kiigazíthatók kijavítani és amennyiben egészlen haszonvehetlen lenne ujjat csináltatni, a mécseket egy forma öböl nagyságra alakítani, és a mécs csővét diametriális – újnyi szélességre idomítani, hogy imigyen elég világosságot adjon, és köteles a vállalkozó a lámpásokat mindenkor tisztán és oly állapotban tartani, hogy a világításnak legkisebb akadálya ne szolgáljon.[10]

A közvilágítás 1853-as indulásakor Leopold József, bádogos mester nyert. Scherk István 3 évi vállalkozása után az 1857/58. évi árlejtést ismét Leopold József nyerte. A szerződés mellett fennmaradt az első lámpajegyzék is, vagyis, hogy hol álltak azok a lámpák, melyeket Scherk István meggyújtott éjszakánként. Ezekben az években a városnak 2800 forintjába került a közvilágítás.

 

Jegyzéke

Azon lámpáknak melyeket Scherk István Úr éjjelenként gyújtat – nevezetesen:[11]

folyó

szám

Név szerint

utcanév

foglalkozás

48

Allföldy

Kaszárnya

 

87

Allföldy

Sörház?

 

17

Atanackovits Gábor

Provália

 

52

Balás özvegye

  
 

Barátok[12]

Barátok tere

 

83

Bayer Mihály

Rév?

tímár?

29

Bárány vend. ist

  

5

Bárány vendéglő

Bárány

 

79

Benger János

Fő u.?

Kőműves

45

Bischof

  

55

Blitz (Mór)

Fürdő

 

41

Brojer[13] Adolf

 

Orvos, sebész

 

Duna parton

  

1

Fehér hajó vend.

Fő tér

 

9

Fialla Julius

 

sebész

30

Fröhlich

Borrév

 

59

Gergits Ferencz

  

60

Girk Jósef

Fő u.

 

28

Gludovácz

  

4

Gymnasium

  

44

Halm Maxim

Zöldfa

 

50

Heller (János)

Kaszárnya?

harangöntő

33

Hirman (József)

Újvilág

Fésűs céhmester

64

Horváth Márton

Kismészárszék

 

84

Huszár László

  

23

Jilk

Vörős ökör tere

 

24

Juray Antal

Péter-Pál?

 

38

Karácsony Leop.

Kaszárnya

polgármester

20

Kardos (Dániel)

Fő út

földbirtokos

54

Kazal

Fő u.

 
 

Kátay

  

11

Kerék Sándor

Deszkás?

fakereskedő

72

Keresk. Gremium

Fő tér

 

78

Killvein

Fő u.?

bádogos

 

Kis kaszárnya

Bárány

 

36

Kis mészárszék

  

75

Klenancz Ján.

Fő u.

kereskedő

22

Koller

Szt. Antal

 
 

Koller

Barátok tere

 
 

Kohn

Sörház tér?

 

3

Kőmüves Mih.

  

34

Latinovits Ben.

Barátok tere

földbirtokos

21

Latinovits Sánd. ör.

Barátok

földbirtokos

86

Lauth Miklós

Fő u.

bádogos

61

Lengyel György

  

40

Luth. Ecclesia

Barátok tere

 
 

Maysonné

  

8

Markusféle ház

  

76

Mészáros Ant.

Fő u.

földbirtokos

25

Nenádovits örök

Bárány

 

26

Oroszlány vendég.

Pesti u

 

2

Ott Márton

  

85

Papp Zsigm.

Fő u.?

mérnök

18

Pásztory

Fő u.?

 

77

Petrovits Imre

  

63

Petrovits István

 

ügyvéd

10

Pintér Ferd.

Bárány?

 

16

Pollák Adolf

Provália?

 

37

Prasser

  

43

Radán Gyula

  

14

Pochter

  

39

Ref. Ecclesia

Barátok Kertek

 

6

Sándor György

 

ügyvéd

47

Schmidt János

Kaszárnya

 

32

Schön Nathan

Zsidó

 

7

Simits Pál

  

35

Siraky

  

57

Spitzer

Fürdő

 

62

Sponser Ferenc

  

49

Strohoffer

Kaszárnya?

 

12

Szabó

  

56

Szabó István

Deszkás

 

31

Szakáll Jósef

Vásár tér

 

68

Tarczal

  

58

Theodorovits Gábor

Szeremlei

 

69

Tokalits

Fő (Eötvös)

 

15

Treiber József

  

82

Tronner özv.

  

71

Urad. kastély

Fő tér

 

70

Urad. kastély

Fő tér

 

46

Urbán

  

13

Vagner

  

81

Vanner özv.

Fő u.

 

42

Varga

  

73

Város háza

Fő tér

 

74

Város Udvar

  

53

Városi őrlámpa

  

66

Vida (Péter)

 

Magyar szűcs céhmester

51

Vilcsek Miklós

Barátok tere

kőműves

19

Vojnits Bálint

Pesti út

 

27

Vojnits Ferkóné

Provália?

 

67

Vojnits Simon

Kéményseprő?

 

65

volt cs. k. Csendör Kasz

  

80

Vörös ökör

Fő u.

 

Az eredeti táblázatot a nevek sorrendjében rendeztem, ahol nem található folyószám, azok egy külön felsorolásban voltak, mint használhatatlanná vált lámpák. A 87 lámpa mellett 7 a sorszámnélküli, tehát összesen legalább 94 lámpája volt ekkoriban a városnak. Kecskeméten ugyanebben az évben csak 62 lámpa világított.[14] Az utcák elnevezésében a korabeli szóhasználatot követem.

A Borrév utca, ma Kazinczy u., a Fő tér ma Szentháromság tér, a Fürdő ma Attila u., a Kaszárnya ma Czirfusz Ferenc u., a Kéményseprő ma Petőfi Sándor u., Kismészárszék ma Mészáros Lázár u., Pesti út ma Dózsa György út, a Provália ma Árpád u., Sörház tér ma Kölcsey u. része, Újvilág ma Madách Imre u., Zöldfa ma Tóth Kálmán u.

 

A bajai lámpák helyéről a következő feljegyzés 1860-ból a „Leltározása Baja városa területén lévő utczai lámpáknak.[15] Ezt a leltárt akkor készítették, amikor az új vállalkozóknak, Leopold Józsefnek és Scherk Istvánnak átadták a lámpákat. Ebben a jegyzékben 119 helyen 122 lámpa szerepel. Az 1863-as jegyzék az új városházától (ez a mai városháza, a Grassalkovich-kastély) kiindulva a régi városházával, amely az újnak majdnem szomszédja volt, zárul. A főtér – Provália – Deszkás – Újvilág – Sóház ––Pesti út- Vásár tér – csávoli út – Kaszárnya – Rókus – Rév – Fő utca / vaskúti út – Fürdő utcák által határolt területet. A jegyzék 48 különböző közt, utcát vagy teret nevez meg, ahová lámpákat állítottak. A legtöbb lámpát, tizennyolcat, a „vaskuti Ut/Vaskuti utt”-ra,[16] vagyis a Fő utcára állítottak. Sőt még 10 lámpával többet is, hiszen a jegyzékben szereplő „vaskúti fő Utca”, ennek az utcának egyenes – de keskenyebb – folytatása.[17] Az 1863-as jegyzék a mai Szentháromság tér – Árpád u. – Deszkás – Madách Imre – Szent László – Dózsa György – Jelky András tér – Szegedi út – Czirfusz Ferenc – Rókus – Damjanich – Szabadás út – Attila utcáknak felel meg. Ezzel a hat évvel későbbi jegyzékkel összehasonlítva is kiderül, hogy már 1857-ben a belváros közvilágítását megvalósították. A lámpák naponkénti felgyújtását egy vállalkozó látta el lámpagyújtóival, aki ezt az évente tartott árlejtésen nyerte el.

 

Jegyzetek

[1]

FÁBIÁN Borbála: „A mívelt városokban szükséges utczavilágításról” Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete. Kézirat, 2009. (a továbbiakban: FÁBIÁN Borbála, 2009.) 21. o.

[2]

PATAKI Jenő: A régi Kolozsvár, a város Uttzái és Piatzok éjjeli megvilágítása. In: Kolozsvári Szemle 1943. jún. 15. 147–149. o.

[3]

A bajai ferencesek háztörténete I. 1694–1840. Ford.: Kapocs Nándor. Baja, 2000. 414. o.

[4]

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL BKML) Baja Város Községtanácsának iratai. (a továbbiakban: IV. 1103.) 1853. június 6. 492. sz.

[5]

MNL BKML IV. 1103. 1853. szeptember 2. 760. sz.

[6]

MNL BKML IV. 1103. 1853. december 1. 976. sz.

[7]

MNL BKML IV. 1103. 18/1855.

[8]

Tudniillik.

[9]

Krajcár.

[10]

MNL BKML IV.1103. 194/1860.

[11]

MNL BKML IV. 1103. 455/1857.

[12]

A ferences templom és kolostor elnevezése a városban. A Pádauai Szent Antal templomot ma is Barátok templomának nevezik a bajaiak.

[13]

Broer

[14]

FÁBIÁN Borbála: Kecskemét közvilágítása a XIX. században, „Végre valahára legyen jó világításunk!” In: Cumania 24. Szerk.: Bárth János. Kecskemét, 2009. 331. o.

[15]

MNL BKML IV. 1105. b Baja Város Tanácsának iratai. Közigazgatási iratok. 27/1861.

[16]

Vaskúti út elnevezés nem szerepel egyetlen Bajáról készült térképen sem, és Flach Pál sem foglalkozott vele a bajai utcanevekről írt könyvében sem. A Fő utca folytatásában az országút Vaskút felé megy, ezért a jegyzékben a vaskúti út a Fő utcával azonosítható.

[17]

FÁBIÁN Borbála, 2009. 184. o.