Bolza Antal Péter hőstettei és jutalma

Ládafia: A hónap dokumentuma az MNL Békés Megyei Levéltárából
2022.09.14.
Az MNL Békés Megyei Levéltárának kincsei közé tartoznak a Bolza család címeres könyvei. Ha fellapozzuk ezeket a könyv formájú dokumentumokat, gyönyörködhetünk a színpompás címerábrázolásokban és a szép kézírásban. Ha beleolvasunk a Bolza Antal Péternek szóló okiratok azon részébe, ahol az előléptetését indokolják, fordulatos hadi eseményeket izgulhatunk végig. Arról szintén értesülhetünk, hogy Bolza a békében is jeleskedett.
 

Birodalmi lovagi cím a felmenőknek

A Bolza család egyik ága Itáliából, a lombardiai Barna helységből származott el Békés megyébe. Előbb Ausztriában, Bécs közelében telepedtek meg. Majd a család egyik tagja, Bolza Antal Péter (1750–1817) házasságot kötött a tehetős Békés megyei birtokos, Harruckern János György leszármazottjával, Stockhammer Antóniával 1777-ben. Bolza ennek révén jutott a szarvasi birtokhoz. Az oklevelek tanúsága szerint a család tagjai egyre magasabbra emelkedtek a ranglétrán. Mária Terézia 1752-ben német nyelvű okiratban birodalmi lovagi címet adományozott három Bolza fivérnek: Johann Peternek és Johann Nepomuknak, Johann Baptist Bolzának. Johann Nepomukról megtudjuk, hogy 13 hadjáratban volt jelen (beygewohnet), a „Római Birodalomban”, Csehországban, Sziléziában, Elzászban stb. Johann Peter erdélyi, bánsági, illíriai udvari küldetésekben (Hof-Deputation) teljesített szolgálatot, Johann Baptist Bolza Titkos Udvari Kancelláriában, Titkos Direktóriumnál dolgozott (Geheime Hofkanzley, Geheimes Directorium).

 

 

Bolza Antal Péter bárói címe

A fent említett Johann Peter von Bolza fia volt okleveleink visszatérő hőse: Bolza Antal Péter. A források különböző névváltozatokkal említik őt: a német diplomákban Anton Peter von Bolza vagy Peter von Bolza névvel illetik, latin szövegben ő Petrus de Bolza. A szakirodalomban a Bolza (I.) Péter névvel is találkozhatunk. A félreértések elkerülése végett szögezzük le: a különféle nevek mögött ugyanaz a személy rejtőzik.
 
II. Lipót császár 1790. december 30-án báróságot – vagyis Freyherr titulust – adományozott számára. Ez a diploma Bécsben kelt, német nyelven. Röviden említi Bolza Antal Péter hőstetteit: 1778-ban a poroszok, majd az Oszmán Porta elleni háborúban tanúsított helytállását szintén kiemeli. A diplomában az is benne foglaltatik, hogy Bolza Antal Péter vitézségéért elnyerte a Mária Terézia-lovagrendet.
 

 

Honfiúsító levél, Bolza Antal Péterhadi tetteinek ismertetése

Lipót 1791. április 28-án, Firenzében honfiúsító oklevelet állított ki Bolza Antal Péter számára, mely őt feltételesen a magyar hazafiak sorába iktatta. A diploma latin nyelvű, Petrus Liberus Baronus de Bolza alakban hozza hősünk nevét. Figyelemre méltó részletet említ meg Bolzának az Oszmán Birodalom elleni háborúban tanúsított vitéz tettéről. A forrás szerint az oszmánok meg akarták akadályozni és vissza akarták verni azokat a munkásokat, akik a „besaniai töltés” emelésén fáradoztak (aggerum Besaniensium). Bolza megvédte az építőket, és az ellenséget visszaverte. A Száva folyónál, egy szigetnél az ellenség !!!! nagy veszteséget szenvedett és öt hajót vesztett. Amikor az oszmánok le akarták rombolni a „besaniai töltéseknél” a hidakat, félő volt, hogy a megzabolázásukra odaküldött háromszáz vadász már nem tudja elkerülni a pusztulást. Bolza azonban hozott a táborból mintegy 60 lovast, és félelem nélkül megtámadta az oszmán sereget, és megmentette a vadászokat. 1789-ben kinevezték a császár – II. Lipót – nevét viselő ezredhez, alezredesi címet kapott. Később a Száva melletti táborba helyezték. Belgrád várának és városának ostroma során éjjel-nappal bizonyságát adta a hadi tudományának, a Duna és a Száva folyón levő szigeten különféle hadigépek készítésében és alkalmazásában.
 

 

A honfiúsító oklevélhez tegyük hozzá: Lipót király feltételhez kötötte Bolza honfiúsítását. A honfiság elnyeréséhez Bolza Péternek esküt kellett tennie, hogy hű lesz az uralkodóhoz, Magyarország Szent Koronájához és az országhoz. Az eskü letételére 1792. február 16-án került sor. Lipót király nem sokkal később, 1792. március 1-jén halt meg. Ezután Lipót fia, Ferenc lett a Magyar Királyság ura. Az ő nevében állították ki tehát Bolza Péternek a oklevelet, 1792. március 8-án, Bécsben.
 

Bolza Antal Péter tettei, Ferenc császár címeres levelében

Ferenc osztrák császár, magyar király 1808. július 19-én adta ki azt a német nyelvű címeres könyvet, mellyel Bolza Antal Péter számára grófi címet adományozott. Ez a dokumentum Bolza Antal Péter egyes hadi tetteiről részletesebben szól, mint a II. Lipót féle, bárói címet adományozó diploma. Bolzának az 1778. évi porosz háborúban való részvételét Ferenc császár is csak röviden említi. A török elleni hadi tettekről azonban már többet árul el. Eszerint 1788. április 22-én Bolza Antal Péter báró őrnagyként szolgált, a Lobkowitz ulánusok parancsnoka volt, és a „besaniai töltésen” (am Beschaniaer Damme”) harcba keveredett a janicsárokkal. Döntő pillanatban megtámadta őket, saját életét is veszélyeztetve. Ezzel a támadással lehetőséget adott a d‘Alton féle gyalogezrednek, hogy ellenálljon a túlerőben lévő ellenségnek, és azt vissza is verje. Ugyanabban az évben, november 1-jén (am eilsten November) 60–80 főnyi lovas őrséggel ismét a „besaniai töltésen” fedezte a sinzendorfi vadászszázad visszavonulását. Amikor a vadászok már ellövöldözték a lőszerüket, Bolza önkéntes támadással megmentette őket. Később is naponta tette ki magát a legnagyobb veszélynek. 1789-ben egy üteg gyors felállításánál teljesített szolgálatot, ezzel nagyban hozzájárult Belgrád erődjének ostromához és bevételéhez. Ferenc császár oklevele további haditetteket is ismertetett. Megtudhatjuk, hogy Bolza Antal Péter részt vett a Franciaország elleni háborúban is, és a tanácsban okosságot, a kivitelezésben vitézséget tanúsított. Az oklevél a következő helységeknél említ hadi eseményeket, ahol Bolza szerepet játszott: Hay, Namur, Neufchateau, Maestricht, Sittardbey Wesel, Nimwegen, Würzburg, Nördlingen, Kichheim, Limburg an der Lahn. A hunningeni hídfő bevételénél is jeleskedett. Mindezért Bolzát ezredessé és vezérőrnaggyá léptették elő (zum Obersten und Generalmajor zu befördern für würdig hielten).
 
Miután helyreállt a béke, Bolza – az okirat szerint – visszatért birtokára, és arra törekedett, hogy javítsa a vidék kultúráját, emelje az alávetettek jólétét és segítse a rászorultakat. 1802-ben és 1806-ban támogatta a weinsteigi tűzvész során bajba jutottakat, s ezzel kiérdemelte szeretetüket, s a szomszédjai megbecsülését.
 

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

A Gyulán őrzött diplomák többlete 

A Ferenc császár által 1808-ban taglalt vitézi tettek benne foglaltatnak abban az oklevélben is, melyben II. Lipót a Mária Terézia-lovagrendet adományozta Bolza Péternek. Ez utóbbit 1790. december 19-én adta ki Lipót, tehát pár nappal a Gyulán őrzött, bárósító dokumentum kiadása – 1790. december 30. – előtt. A Mária Terézia-lovagrend adományozása magyar fordításban is olvasható Makai Ágnes tanulmányának részeként. (Ennek eredetijét nem tanulmányoztam.) Jelen cikkben felhasználtam ezt a fordítást, de néhány eltérésre szeretném felhívni az olvasó figyelmét: a grófosító, Ferenc császár által kiadott díszes iratban az adományozott Bolza Péter (Peter Freÿherr von Bolza), a Mária Terézia-lovagrendet adományozó diplomában pedig Bolza Antal. A Ferenc császár által 1808-ban kiadott oklevélben szerepel a janicsárokkal való harc napja: 1788. április 22., valamint a megmentett gyalogezred neve – d‘Alton féle gyalogezred (Infanterie Regiment d‘Alton). A franciák elleni harcok, valamint a békeidőben történt jeles cselekedetek ugyancsak többletét képezik a Gyulán őrzött, Ferenc császár által kiadott grófosító dokumentumnak. Makai Ágnes tanulmánya felhívja figyelmünket, hogy a Lipót császár által adományozott Mária Terézia-lovagrend diplomájában az „írás néhány helyen olvashatatlan”. Ezzel szemben érdemes megjegyeznünk: a Ferenc császár által kiadott, az MNL Békés Megyei Levéltárában őrzött címeres levél aránylag jól olvasható. II. Lipót fentebb ismertetett, honfiúsító diplomája ugyancsak tartalmaz többletet a Mária Terézia Rend oklevelében felsorolt, Makai Ágnes munkájában olvasható hőstettekhez képest.
 
 A címeres könyv tanulmányozójában felmerülhet a kérdés: merre van a „besaniai töltés”, melyet a források emlegetnek? Makai Ágnes kutatásai szerint a Besania nevű helység Belgrádtól északnyugatra feküdt, ma lényegében Belgrád része (Bežanija). Ezen helység „mellett húzódó töltött út” az, amely a forrásokban szerepel. Bánlaky József Bezsánja névalakkal hozza hadtörténelmi művében. Oroszország 1787-ben hadba lépett az Oszmán Birodalommal. Mivel II. József császár szövetségese volt II. Katalin cárnőnek, ezért József birodalma és az Oszmán Birodalom közt is kitört a háború 1788-ban. Ennek során foglalta el Belgrádot a Habsburg-birodalom serege 1789 októberében. II. József halála után azonban utódjának, II. Lipótnak olyan nehézségekkel kellett szembenéznie, hogy 1791-ben békét kötött a törökkel, és lemondott Belgrádról.
 
A jelen cikk elsősorban Bolza Antal Péter tetteire összpontosít, de említsük meg az ő édesapjának szóló diplomát is, mely ugyancsak a levéltárunk gyűjteményének része: Ferenc császár 1793. július 18-án kibővítette Johann Peter von Bolza címerét, és birodalmi bárói címet adományozott neki.

 

Akik Szarvason áthaladnak a Körös hídján, megpillanthatják a Bolza család egykori kastélyának szép épületét. A híres Szarvasi Arborétum ugyancsak a Bolza család emlékét őrzi. Mindemellett az MNL Békés Megyei Levéltárban – valamint az interneten – elérhető színpompás címereslevelek is emlékeztetnek a Bolza család múltjára és a családtagok tetteire.
 

Fontosabb források és szakirodalom:

HU-MNL-BémL-XIII.4a.-1. Mária Terézia birodalmi lovagi címet ad a Bolza fivéreknek, 1752. december 16. (Johann Peter, Johann Nepomuk, Johann BaptistBolza)
HU-MNL-BéML-XIII.4.a.4. II. Lipót bárói címet adományozott Bolza Antal Péternek, 1790. december 30
HU-MNL-BéML-XIII.4.a. II. Lipót honfiúsítja Bolza Pétert, 1791. április 28.
HU-MNL-BéML-XIII.4.a.-6. Ferenc császár grófi címet ad Bolza Péternek, 1808. július 19.
HU-MNL-BéML-XIII.4a.-2. Ferenc császár örökös tartományokbeli bárói címet ad Johann Peter von Bolzanak, 1793. július 18.
Albrecht Bolza: Geschichte der GesamtfamilieBolzaaus Barna 1939. (Másolatban: MNL BéML, XIII.4.a 2 doboz.)
Ferenc nevében kiállított honfiúsító okirat kivonata: Magyar Kancelláriai Levéltár,LiberRegius, 56. kötete, 4–5. oldal.
Makai Ágnes: A Katonai Mária Terézia Rend emlékei múzeumunkban. In: Hetés Tibor - Makai Ágnes szerk.: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 2. Budapest, 1987. 200–202. 193–227. 206. 221.
Historische und topographischeDarstellung von Korneuburg und Stockerau und ihrenUmgebungen, oderdasDecanat am Michaelsberge [9,2] ([9] = Abth. 2 ; Bd. 2 ; / 1829)
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme. https://mek.oszk.hu/09400/09477/html/0019/1794.html 
Tóth Ferenc–Nagy Béla: 18. század. Habsburg–török háború. https://tti.abtk.hu/terkepek/18-sz-habsburg-torok-haboruk 
Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 2. kötet. Pest 1858. 160.
Gróf Bolza Pálról, családjáról és a szarvasi Bolza-kastélyról. A Halászati és Öntözési Kutató Intézet 2001-ben megjelent kiadványa alapján, dr. Szilvássy László nyomán szerkesztette: Kita Gábor. http://www.szarvasnet.hu/varos/tort_page.html
Tóth Sándor Máté: Belgrád (Nándorfehérvár) 1789-es visszafoglalása és Pray György jövőbe látó kiseposza. https://mki.gov.hu/hu/hirek-hu/evfortulok-hu/belgrad-nandorfehervar-1789-es-visszafoglalasa-es-pray-gyorgy-jovobe-lato-kiseposza 
Tóth Sándor Máté: "Minősített adatok" nyilvánosságra hozása egy neolatin kiseposzban : Pray György Taurunum című művének történelmi forrásairól. In: ActaUniversitatisSzegediensis 2020. 2. sz. 253–274.
Palatinus József: Békésvármegyei nemes családok története I. Mágnás családok. Budapest, 1909. 116–117.
Kiszely Tóth Anett: Kastélykeringő. A szarvasi Bolza család története. Szarvas, 2019.
 
Fontosabb források linkjei:
Lovagi címer Bolza fivéreknek: 
Bolza fivérek címere: 
Bárói címer Anton Peter Bolzának
Bolza Antal Péter bárói címere
Honfiúsító oklevél Bolza Antal Péternek
Grófi cím Bolza Antal Péternek
Bolza Antal Péter bővített, grófi címere
Johann Peter Bolza bárói címere
Ferenc nevében kiállított honfiúsító okirat kivonata: Magyar Kancelláriai Levéltár, Liber Regius, 56. kötete, 4–5. oldal.

Összeállította: dr. Halmágyi Miklós

Utolsó frissítés:

2022.09.22.

Új hozzászólás

A hozzászóláshoz regisztráció és bejelentkezés szükséges