Március

Levéltári könyvtárunk egyi gyöngyszeme a magyar szabadságharc történetét meséli el, olvasmányosan, gazdag képi anyaggal fűszerezve, Gracza György tollából.

Gracza Gürgy. Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története I–V. (Budapest, 1894–1898)

 

 

Gracza György (1856 – 1908) újságíró, író, történetíró

Hont vármegyei régi nemesi családból származott. Alsóbb iskoláit Sátoraljaújhelyen, Egerben, Szatmáron és Debrecenben végezte, majd a budapesti egyetemen jogot hallgatott. Már egyetemi évei alatt cikkei jelentek meg az Új Idők, a Független Polgár és a Családi Kör című lapokban. 1878-tól a Független Hírlap, 1882-től a függetlenségi szellemű Budapest című képes politikai lap munkatársa lett. 1884-től a Budapest felelős szerkesztője, majd főszerkesztője

Újságírói tevékenysége mellett regényeket és népszerűsítő történelmi munkákat is írt. Részt vett a Tolnai Világtörténete szerkesztésében és ő szerkesztette az 1886 és 1900 között megjelent Budapest nagy képes naptára és a Budapest kis képes naptára című kiadványokat. Follinus Emillel összegyűjtötte korának mulatságos anekdotáit és 1887-ben, majd az anyagot jelentősen bővítve 1902-ben könyv alakban kiadta. Legismertebb munkája Az 1848–49-iki Magyar Szabadságharcz Története, amely a korszak történetét nem eredeti dokumentumok kutatása alapján, csak felületesen, mesélve tárgyalja.

„ …A "történet a népek" oktatója, — úgy mondják. Legyen szabad remélnem, hogy igénytelen művem ez irányban is teszen valamicske szolgálatot. Talán erősíteni fogja a nagy idők nagy alakjai iránti kegyeletet, talán hozzájárul a szabadságszeretet és a nemzeti öntudat emeléséhez. Vajha úgy lenne

Isten áldása legyen a hazán. Budapest. 1894 deczember 1, Gracza György.”

Gracza György Az 1848–49-iki magyar szabadságharcz története - Előszó (1894)[1]

(Forrás. Wikipédia)