Május

 

Stimulus mortis, az az halálnak ösztöne, melynek ... emlékezetivel ... az üdvösséges halálra való mindenkori készszen lételre öztönöztetét az néhai méltóságos szalai groff Barkoczi Theresia aszszony, méltóságos karancs berényi groff Berényi Thamás urnak ... szerelmes hütvös társa

1738.

A leírt és kinyomtatott prédikációk, főleg a halotti beszédek több példányban jelentek meg, gyakran ingyen is osztogatták őket, de leginkább a könyvkereskedő árulta.
A szerzők gyűjteményeket állítottak össze a beszédekből, amelyek keresett prédikációs segédletekké és hitbuzgalmi olvasmányokká válhattak.

Az elhunyt státusza, társadalmi helye és szerepe meghatározta a halál és temetés körüli szertartásokat, a jól megkonstruált rituálékat és fordítva, a megkoreografált, ünnepélyes búcsúzás során reprezentálta magát az arisztokrácia a nagy tömegek előtt, így erősítve meg családja, házastársa, gyermekei pozícióját, ugyanakkor példát statuált az alsóbb rétegeknek. A búcsú előre megtervezett és hagyományozott, a temetés és a halotti beszédekben elhangzott orációk és laudációk mind a reprezentáció részei.

Más distinkció szerint a halotti beszédek első részét prédikációnak, második részét
orációnak vagy laudációnak nevezzük. A prédikáció alapjául szolgálhatott és valószínű-
leg szolgált is Heltai Gáspár „Az halatoknac eltemeteseokröl” című szertartási segéd-
könyv részlet, amely leszögezi, hogy a tisztességes temetési szertartás nem a holtaknak
használ, hanem az élő híveknek ad módot könyörületességüket és keresztényi szeretetüket kimutatni, az Úr ítéletéről és a bűn nagy voltáról megemlékezni, a bűntől való megszabadulásért könyörögni és a feltámadásról elmélkedni.

A legfontosabb, hogy a halotti oráció megfeleljen céljának, azaz a halott magasztalását elvégezze az orátor általa. A magyarországi szónokok rendelkezésére álló korábbi és korabeli kiadású retorikakönyvek mind azt hangsúlyozzák, hogy a dicséret vagy
esetleges elmarasztalás mindig a helyi szokások szerint történjenek.

 

 (Forrás:  
FARKAS NOÉMI : Az halálnak képe, halotti beszédben lerajzolva)